Nieuwsbrief 20 januari - 2 februari 2018
ACTUEEL
 
 
Twee circulaires betreffende moratoriuminteresten. (Programmawet 25 december 2017)
Circulaire 2018/C/1 betreffende de afschaffing van de aangetekende brief voor de verzending van de aanmaning tot betaling en de harmonisering van de moratoire interesten inzake niet-fiscale schuldvorderingen - FOD Financiën, 11.01.2018
Circulaire 2018/C/2 betreffende de nalatigheidsinteresten en de moratoriuminteresten inzake inkomstenbelastingen – Wijzigingen aangebracht door de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting - FOD Financiën, 12.01.2018
 
 
 
Vraag tot interpretatief arrest aan het Grondwettelijk Hof na gedeeltelijke vernietiging van Potpourri II-wet
De Ministerraad heeft op 19 januari 2018 beslist om aan het Grondwettelijk Hof een interpretatief arrest te vragen van zijn arrest 148/2017 van 21 december 2017.
Het Grondwettelijk Hof heeft enkele bepalingen van de Potpourri II-wet vernietigd, waarvan de artikelen de correctionaliseerbaarheid van de meeste misdaden mogelijk maakten. De gevolgen van de vernietigde bepalingen werden gehandhaafd tot de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad op 12 januari 2018.
Persbericht Grondwettelijk Hof
Persbericht Koen Geens 19 januari 2018

 
Rechtsmacht magistraten
Schending Wetboek van strafvordering (art. 479 tot 482bis)


ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

Onverdoofd slachten. The story continues

C. De Coster, RW 2017-2018, nr. 22, 27/01/2018, 842

Dierenwelzijn versus godsdienstvrijheid oftewel de wet van de sterkste
N. Moskofidis, TMR 2017/6, 628

Toegang tot de Europese rechter in milieuzaken
H. Schoukens, Over strenge poortwachters, Kafka en de Janushouding van de Europese Unie (deel 1), NJW nr. 375, 31/01/2018, 38

Sprookjesachtige openingsrede  over burgerinitiatieven
Sarah Ben Messaoud, ‘Ceci n’est pas un conte’, Séance solennelle de rentrée du 19 janvier 2018, JT N° 6715, 20/01/2018, 37

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB)
2017-2018, nr.01-02, sep-okt-nov-dec
- Instellingsaccreditatie (hoger onderwijs) vergt de review van bestuurlijke processen en de naleving van de beginselen van Goed Bestuur.
 - Onderwijsvrijheid en het artikel 24 § 1 Belgische Grondwet - 30 jaar interpretatie door het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.
 - De levensbeschouwelijke identiteit van leerlingen: doet ze ertoe in onderwijsprocessen? - Vervult instellingsaccreditatie een publiek belang? Een reflectie na de eerste Vlaamse instellingsreviews. - Wat weten we over de kwaliteit van ons onderwijs?
 - Hebben de instellingsreviews de werking van instellingen hoger onderwijs veranderd? Een praktijkvoorbeeld. - Uitdagingen inzake publieke informatie over de kwaliteit van opleidingen vanuit een ontwikkelingsgerichte kwaliteitsborging.
- Governancemodellen voor lerarenopleidingen met meerdere aanbieders.
 - Social power van vrouwelijke academici aan de universiteit.
 - Radicale breuk, continuiteit of geleidelijke evolutie? Naar een geschiedenis van het Belgisch/Vlaamse staatstoezicht van het onderwijs 1850-2009.
- Mama, is er hier wifi? De toekomst en het onderwijs.
 - Zijn toekomstige Vlaamse leerkrachten in staat en bereid om financiele educatie te geven in het secundair onderwijs?
- Lokaal overleg in het basis- en secundair onderwijs.
- Vlaamse Onderwijsinspectie
Inhoudstafel

Tijdschrift voor Wetgeving
2017/4
- Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2015 en 2016).
- Wetgevingstechniek. Titulatuur van ministers. Parlementair recht. Adviesaanvragen door het Federaal Parlement tijdens de parlementaire fase van de wetgevingsprocedure.
- Lokale besturen. Afdoende motiveren kan je leren. - Taal en wetgeving.
 - Rechtspraak EHRM. - Rechtspraak Hof van Justitie.  - Rechtspraak Grondwettelijk Hof.
- Adviespraktijk Raad van State.
Inhoudstafel

Informatie van artsen over medische fouten en incidenten aan patiënten
E. Verjans, T. Gez. 2017-2018, nr. 3, 179


BURGERLIJK RECHT

Nieuwe Pandwet maakt registerpand mogelijk voor alle roerende goederen
A. Roels, A. Van Hoe, Balans nr. 798, 15/01/2018, 4

Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe mogelijkheden?
M. Gijbels, A. Van Geel, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1-2, weken 1t:m 4 2018, 1

Levensverzekeringen in het nieuwe erfrecht
E. Dhaene, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1-2, weken 1t:m 4 2018, 12

Onderhandelingsvrijheid in de precontractuele fase

A. De Boeck, Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in de precontractuele fase, TBBR 2018/1, 3


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Deontologie & Tuchtrecht
2017/2
Notarieel tuchtprocesrecht in kort bestek
Overzicht tuchtrechtspraak leerkrachten (2006-2016) - Deel II: Tuchtregeling
De balie is niet voor alle juristen toegankelijk. Over (uitgewiste) straffen, reputatiecriteria en de verhouding tussen advocaat en balie in het licht van de toegang tot de balie
Orde en bescherming beroepsbelangen: ook bij inbreuken door derden
Hervorming van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Opheffing Kamer van Verwijzing en Instaatstelling
Uitvoerbaarheid bij voorraad van een tuchtrechtelijke veroordeling door de Uitvoerende Kamer van het BIV
Gratis dienstverlening en met de belofte daarvan klanten pogen te werven lijkt (voor vastgoedmakelaars) deontologisch verboden, en wat met gratis dienstverlening of met onderbetaling van andere vrije beroepers?
De rechtsbescherming van magistraten in geval van preventieve schorsing en lichte tuchtstraffen
Inhoudstafel

Arbitrage en derdenverzet
B. Allemeersch, G. Scraeyen, Arbitrage et tierce opposition, JT N° 6716, 27/01/2018, 65

Devolutieve werking hoger beroep bij gerechtelijke verdeling
A. Soors, L’effet dévolutif de l’appel en liquidation-partage judiciaire, JT N° 6716, 27/01/2018, 69

Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden 
W. Hensen, RW 2017-2018, nr. 22, 27/01/2018, 843

Best practices in bemiddeling
TMD 2017/3
Inhoudstafel

Openbare verkoop – afschaffing hoger bod
J.-L. Ledoux, G. de Leval, La faculté de surenchère restuarée et ameliorée par le cahier des charges?, RNB , jan 2018, 6


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt

Bron: Voorontwerp van wet tot invoering van een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen
De Vennootschap 2018/1, jan 2018,4


STRAFRECHT

Nieuwe regels voor het hoger beroep in strafzaken: kroniek van een aangekondigde rechtspraak  
S. Van Overbeke, RW 2017-2018, nr. 23, 03/02/2018, 882

Familiaal strafrecht – wetgevings- en rechtspraakkroniek - sep 2013-dec 2017
A. Masset, Chronique de législation et de jurisprudence de droit pénal (septembre 2013 – décembre 2017) – Mise à jour arrêtée au 25 décembre 2017, Act.Dr.Fam. 2018/1, 2


FISCAAL RECHT

‘Proces 110’: waartoe dient dan de bezwaarprocedure?
JVD, Fiscoloog nr. 1552, 31/01/2018, 1

Kapitaalverminderingen voortaan gedeeltelijk belastbaar
I. Panis, Fiscoloog nr. 1552, 31/01/2018, 2

Kostenvergoeding: welke ‘ambtenarenvoorwaarden’ werken (niet) door?
CB, Fiscoloog nr. 1552, 31/01/2018, 7

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2019
Fiscoloog nr. 1552, 31/01/2018, 13

Taks op effectenrekeningen: inwerkingtreding uitgesteld 
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1551, 24/01/2018, 1

Verlaagde BTW-tarieven: Commissie legt bal in kamp van de lidstaten
I. Massin, Fiscoloog nr. 1551, 24/01/2018, 7

Cassatie bevestigt voorrang ‘occasionele winst’ bij snelle verkoop immo
JVD, Fiscoloog nr. 1551, 24/01/2018, 9
(Cass. 21 december 2017)

Meerwaarden op bitcoins

D. Mussche, H. Putman, Meerwaarden op bitcoins: een fiscaal dubbeltje op drie kanten?, Fisc.Act. nr. 2, week 18-24 jan 2018, 1

Waardering inbreng
W. Vandenberghe, Omzetting van schuldvordering in kapitaal: kan inbrenger aftrekbare minderwaarde boeken?, Fisc.Act. nr. 2, week 18-24 jan 2018, 5

Aanpassing vrijstelling meerwaarden op aandelen: gevolgen voor dbi-beveks
L. Vanneste, Fisc.Act. nr. 2, week 18-24 jan 2018, 10

Rechter kan (vroegere) aanslag geheime commissielonen verminderen
F. Desterbeck, Fisc.Act. nr. 2, week 18-24 jan 2018, 14
(Cass. 16 november 2017, F.16.0075.N)

Wat bracht 2017, wat brengt 2018?
 
K. Janssens, Tussen droom en werkelijkheid, Fisc. Act. nr. 1, week 11-17 jan 2018, 1

Aansprakelijkheid voor fiscale schulden bij overdracht van bedrijfsactiva

N. Van Gils, E. Maes, Aansprakelijkheid voor fiscale schulden bij de overdracht van bedrijfsactiva: het web ontrafeld – Overzicht en interpretatie van de wettelijke bepalingen en conventionele mogelijkheden evenals de praktische toepassingen en vraagstukken, Fisc. Act. nr. 1, week 11-17 jan 2018, 6

Nieuwe FAQ verduidelijkt btw-statuut van publiekrechtelijke lichamen
E. Geeraerts, S. Bergers, BTW Brief nr. 1, jan 2018, 1
Circulaire 2017/C/91 betreffende praktische toepassingsgevallen inzake de belastingplicht van publiekrechtelijke lichamen, FOD Financiën, 22.12.2017

BTW - Terbeschikkingstelling van gemeubelde logies
S. Kirsch, C. Orban, Terbeschikkingstelling van gemeubeld logies: uiteenlopende standpunten tussen belastingadministratie en rechtspraak, BTW Brief nr. 1, jan 2018, 2
(Brussel 7 november 2017)

BTW- ‘eerste ingebruikneming’ van een gebouw
G. Cristiaensen, R. De Cock, BTW Brief nr. 1, jan 2018, 4
(HvJ 16 november 2017, C-308/16)

Uitoefening recht op aftrek BTW
S. Kirsch, C. Thiry, Uitoefening recht op aftrek btw: het begrip ‘adres’ vermeld op de factuur, BTW Brief nr. 1, jan 2018, 6
(HvJ 15 november 2017, C-375/16)

De fiscale behandeling van aandelenopties
Bron: De wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, BS 01/04/1999; Circulaire 2017/C/21
De Vennootschap 2018/1, jan 2018,6

Lagere rentevoet voor nalatigheids- en moratoriuminteresten
Bron: art. 418 en 419 WIB 92; art. 79 en 80 Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, BS 29/12/2017
De Vennootschap 2018/1, jan 2018, 8
Zie ook:
Circulaire 2018/C/1
Circulaire 2018/C/2

Aftrekbaarheid van autokosten bijgestuurd
Bron: art. 11 Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, BS 29/12/2017
De Vennootschap 2018/1, jan 2018, 9

Nieuwe regelingen voor kapitaalverminderingen
Bron: art. 86 Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, BS 29/12/2017
De Vennootschap 2018/1, jan 2018, 10

Historische hervorming van het Amerikaanse belastingstelsel
H. Niesten, Fiscoloog Internationaal nr. 409, 31/12/2017, 1

Vangnetbepaling (oud): rechtbank bevestigt (te) ruime toepassing

B. Peeters, Fiscoloog Internationaal nr. 409, 31/12/2017, 4

Ook voor groeibedrijven een tax shelter
Bron: Wetsontwerp n° 2839 betreffende de economische relance, 11 december 2017
De Vennootschap 2018/1, jan 2018, 11


SOCIAAL RECHT

Sociale bijdragen zelfstandigen 2018: nieuwe versoepelingen
 
KvT, Fiscoloog nr. 1552, 31/01/2018, 9

De gegevensbeschermingseffectbeoordeling voor de verwerking van werknemersgegevens
 
Y.S. Van der Sype, OR 2018/1, 2

Het jaar 2018 luidt het einde van de afwijkende opzeggingstermijnen in
A. Boseret, Sociale Wegwijzer nr. 2, jan 2018, 2

Evaluatie statutair overheidspersoneel
S. De Somer, V. Vuylsteke, De evaluatie van het statutair overheidspersoneel en het ontslag wegens beroepsongeschiktheid: algemene principes, TBP 2018/1, 4

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Mode & Recht
Robby Houben, Gert Straetmans, Esther van Zimmeren, Hendrik Vanhees  (eds.), Intersentia 2018, 274 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom
H. Vanhees, Intersentia 20181004 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Europees recht
K. Lenaerts, P. Van Nuffel, Intersentia 2017, 759 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht
E. Dewitte, Intersentia 2017, 689 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Erfpacht en opstal
N. Carette (ed.), Intersentia 2018, 408 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recht en Geluk
F. Fleerackers, R. Van Ransbeeck (eds.),  Reeks Ad Vocare nr. 22.1,  Larcier
2018, 172 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Privacy in de onderneming
Praktische gids
M. Caproni, S. de Smedt, Wolters Kluwer 2017297 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Waardebepaling activa land- en tuinbouwexploitaties
Uitgave van Vereniging voor agro-experten,  2017, 45 p.
Beschrijving

Handboek Milieurecht
L. Lavrysen, Reeks Gandaius, Wolters Kluwer 2016, 913 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK
Vorm van conclusies – ordeningsverplichting
Rb. Oost -Vlaanderen (afd. Dendermonde), 6e kamer, 21/10/2016, TGR 2017/4, nr. 110/17, p. 284
Conclusies – vorm – art. 744 Ger.W. – ordeningsverplichting – miskenning – sanctie – zaak is niet in staat van wijzen

Rechtspraak huur
JLMB 2018/4
Inhoudstafel

WEBSITE IN DE KIJKER
De balies Turnhout, Antwerpen en Mechelen hebben in aanloop naar de fusie een website ontwikkeld.
https://www.eenbalie.be/
Op deze website vindt u het stappenplan hoe de drie balies tot deze fusie willen komen.

Website juridische, praktische en emotionele ondersteuning slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag
www.slachtofferzorg.be
Vlaanderen, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
1 maart 2018
UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

Het nieuwe erfrecht: extra sessie
Intersentia
Antwerpen (23 februari 2018)
Programma

Vereffening en verdeling bij echtscheiding en alimentatie: fiscale benadering
M&D Seminars, Sint-Niklaas, 6 februari 2018
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
M&D Seminars, Beveren 7 februari 2018
Programma

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 8 februari 2018
Programma

Conventionele exit-mechanismen als oplossing voor aandeelhoudersconflicten
Lexalert online seminarie, Op donderdag 8 februari, 2018 van 12u tot 14u
Programma

GDPR in de financiële sector
Intersentia, Brussel 15 februari 2018
Programma

Fideïcommis de residuo
Een dubbele beschikking bij schenking of legaat
M&D Seminars, Sint-Niklaas 20 februari 2018
Programma

Nieuw erfrecht : belangrijke wijzigingen en overgangsrecht
Die Keure, Zwijnaarde 20 februari 2018
Programma

Webinar: Tien jaar rechtsplegingsvergoeding in strafzaken
M&D Seminars, 21 februari 2018
Programma

Webinar ‘Corporate mindfulness for lawyers’
Legaliews, Thomson Reuters gratis webinar, 22 februari 2018
Programma

Studienamiddag CABG met debat: Beslag inzake namaak

Larcier opleiding, Donderdag 01 maart 2018 – Brussel
Programma

Het nieuwe erfrecht - Praktische verdiepingssessies
Intersentia
Leuven | 2 maart, 19 april, 17 mei, 1 juni
Antwerpen | 6 maart, 17 april, 8 mei, 5 juni
Gent | 9 maart, 27 april, 18 mei, 8 juni
Programma

De evolutie van de patrimoniale materies doorheen de tijd
Larcier opleiding, Brussel 6 maart 2018
Programma

Mededinging: een praktijkgerichte update
M&D Seminars, Sint-Niklaas 6 maart 2018
Programma

Zesde Ondernemingsforum: de dagelijkse leiding van de vennootschap
CBR – UA, 6 maart 2018
Programma

Themadag Overheidsopdrachten anno 2018
M&D Seminars, Sint-Niklaas 8 maart 2018
Programma

Bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht
M&D Seminars, Gent 8 maart 2018
Programma

Ontbijtseminarie: Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed
Larcier opleiding, Gent 13 maart 2018
Programma

De syndicus:opdracht en aansprakelijkheid
Intersentia, Brugge 15 maart 2018
Programma

Masterclass Verkeer
Larcier opleiding, Donderdag 15 maart 2018 – Zwijnaarde
Programma

Masterclass RABG: Sociaal Recht
Larcier opleiding, Kontich 22 maart 2018
Programma

Vennootschapsconstructies: 4 verschillende actuele toepassingen onder de loep
Met bijzondere aandacht voor de impact van het zomerakkoord 2017 en de hervorming van de vennootschapswetgeving
M&D Seminars, Gent 23 maart 2018
Programma

Colloquium De witwasbestrijding vandaag
Larcier opleiding, Brussel 23 maart 2018
Programma

Fiscaal regime in België van Nederlandse pensioenen : actualiteiten  
Larcier opleiding, Hasselt 29 maart 2018
Programma

Masterclass RABG: Insolventierecht
 
Larcieri opleiding, Zwijnaarde 24 april 2018
Programma

Colloquium 15 jaar RABG - Quo Vadis Justitia?

Larcier opleiding, Zwijnaarde 26 april 2018
Programma

Handelshuur: actuele stand van zaken  
Intersentia
Brugge 18 mei 2018
Wilrijk 25 mei 2018
Programma

Studienamiddag: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2018
Larcier opleiding, Kontich 19 juni 2018
Programma
 
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be