Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
21 DECEMBER 2016 - 19 JANUARI 2017
 

ACTUEEL

Nieuwe BOM-wet
25 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken, BS 17/01/2017, bl. 2738 

‘Wet Peeters’
Wetsontwerp 54K2247  betreffende werkbaar en wendbaar werk

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2017
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2017, BS 28/12/2016, bl. 90374

Wijziging van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten – verhoging van 50 naar 70
(zie
Programmawet BS 29/12/2016 – titel 3 – hoofdstuk 4 – art. 59-60) –
Vanaf 1 januari 2017 verhogen de opdeciemen van 50 naar 70. Concreet betekent dit dat de strafrechtelijke en administratieve boetes i.p.v. met 6 met 8 zullen moeten worden vermenigvuldigd.
(van toepassing op feiten gepleegd vanaf de dag van zijn inwerkingtreding)
Management & Justitie
Congres: Management van Justitie: voor wie?
Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer, 10 februari 2017
Programma

Juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde
Ministerraad 23 december 2016
De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om de overgangsregeling te verlengen in het kader van het voorzien van de juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde

BTW - Pro deo-diensten advocaten en gerechtsdeurwaarders
Beslissing Btw nr. E.T.131.005 dd. 23.12.2016
Er werd beslist om de pro deo-diensten die door advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, evenals de pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand, met ingang van 01.04.2017, te onderwerpen aan het normaal btw-tarief van 21 % 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Procesmisbruik door de verdediging in de strafprocedure: een contradictio in terminis?
J. Huysmans, RW 2016-2017, nr. 21, 21/01/2017, 802

Huur, medehuur en feitelijke samenwoning. Toepassing in de rechtspraktijk en aanbevelingen voor de (Vlaamse?) regelgever
D. Vermier, B. Hubeau, NjW 2017, afl. 354, 18/01/2017, 2-10

Uitzendsector in beweging: binnenkort uitzendarbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur mogelijk
Werkgeversgroepering hervormd vanaf 1 februari 2017

Kenniscentrum SD Worx - Z. Baats, Lexsocial 18/01/2017
‘Wet Peeters’ - Wetsontwerp 54K2247  betreffende werkbaar en wendbaar werk

Deeltijdse werknemers eenvoudiger tewerkstellen
Kenniscentrum SD Worx - L. Dockx, , Lexsocial 18/01/2017
‘Wet Peeters’ - Wetsontwerp 54K2247  betreffende werkbaar en wendbaar werk

Circulaire art. 9 WIB92 - herkwalificatie van huurinkomsten
L. Maes, ‘Eén dag, één bestemming’ i.p.v. ‘één maand, één bestemming’, Fiscoloog nr. 1505, 18/01/2017, 1
Circulaire AAFisc Nr. 43/2016 (nr. Ci.702.734) dd. 19.12.2016
Van toepassing op de vanaf 01/01/2017 betaalde of toegekende inkomsten

Interne meerwaarden: waarom enkel bij ‘inbreng’ en niet bij ‘verkoop’?
Systematisch overzicht met bijkomende toelichting van 25 DECEMBER 2016. - Programmawet, BS 29/12/2016, bl. 90879
JVD, Fiscoloog nr. 1505, 18/01/2017, 4

De ‘diverse’ fiscale bepalingen uit de Wet van 18 december 2016
Systematisch overzicht van de fiscaal relevante bepalingen
18 DECEMBER 2016. - Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, BS 20/12/2016, bl. 87668
JVD,  Fiscoloog nr. 1505, 18/01/2017, 9

Europese Unie – Brexit
A. Autenne, H. Culot, F. Dorssemont, A. Strowel, E. Traversa, JT N° 6672, 14/01/2017, 17
G. Croisant, Fog in Channel – Continent Cut Off – Les conséquences juridiques du Brexit pour le droit international privé et l’arbitrage international, JT N° 6672, 14/01/2017, 24

Geolokalisatie en privacy
S. De Raedt, ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 513, jan 2017, 3

Voordelen van alle aard bij erfpacht, opstal en vruchtgebruik
D. Bruneel, TFR nr. 513, jan 2017, 6

Avoiding the Illusion of a Family Charter. Celebrate Conflict and Engage in a Growth Process of Family Dynamics
A.L. Verbeke, TEP 2016/4, 433
 
Overeenkomst tot oprichting van vennootschap met rechtspersoonlijkheid (vennootschapsbelofte)
N. Hallemeesch, TEP 2016/4, 436

Vruchtgebruik en vastgoed. Fiscale aandachtspunten van een gesplitste aankoop in België, Frankrijk en Spanje
W. Vermeulen, M. Joosen, TEP 2016/4, 458

Art. 806 Ger.W., weg ermee!
P. Thiriar, RW 2016-2017, nr. 20, 14/01/2017,  762

Uitdagingen voor de rechtshandhaving in cyberspace
P. Vandenbruwaene, RW 2016-2017, nr. 20, 14/01/2017, 763

Driejarige aanslagtermijn: ook als belasting niet hoger is?
JVD, Fiscoloog nr.  1504, 11/01/2017, 1
Bespreking Cass. 2 december 2016

Beroepskosten
SVG, Bezoldigingstheorie is en blijft delicate zaak, Fiscoloog nr.  1504, 11/01/2017, 3

Nieuwe BTW-regeling op komst voor ‘e-commerce’ en ‘e-books’
T. Vanhee, I. Massin,  Fiscoloog nr.  1504, 11/01/2017, 4

Erfbelasting op levensverzekering enkel bij effectieve uitkering
P. Van Eesbeeck, Fiscoloog nr.  1504, 11/01/2017, 6

De Salduz bis-Wet. Een nieuwe waaier van procedurele rechten
B. De Smet, RW 2016-2017, nr. 19, 07/01/2017, 722

De invloed van het contractenrecht op de opname- en begeleidingsvrijheid van private voorzieningen in de jeugdhulp en gehandicaptenzorg
A.-s. Versweyvelt, J. Put , RW 2016-2017, nr. 19, 07/01/2017, 723

Het fiscaal recht en de openbare orde
A. Henkes,” Le droit fiscale est d’ordre public!”, So what? – De la relativité de l’ordre public en droit fiscal en du rôle de la Cour de cassation, JT N° 6671, 07/01/2017, 2

Binnenkort een prodeo voor vennootschappen en andere rechtspersonen?
O. Robijns, Fisc. Week., 2017/1, nr. 267, p. 3-5

Today’s Lawyer
nr. 6, december 2016
Financiële aandachtspunten voor een al dan niet beginnend advocaat - Self-assessment tool Canadian Bar - Advocatuur en erelonen, hand ook in eigen boezem - De digibende - L’essor de la Legaltech - Wordt verwacht: de Pensioentoezegging
voor Zelfstandigen (POZ) – Advocatuurlijk - Wetboek Economisch Recht: een
sluipmoord op de partijbeslissing? - Met kennis van zaken
Inhoudstafel

De betogingsvrijheid en de vrijwaring van de openbare orde
M. Leloup, De betogingsvrijheid en de vrijwaring van de openbare orde: een analyse van de Europese en de Belgische rechtspraak, TBP 2016/10, 560

Over levenloos geborenen en ongeborenen
F. Swennen, “Dance me to the children who are asking to be born”. Over levenloos geborenen en ongeborenen, TPR 2016-2/3, 407

Opkomst van empirical legal studies: een vloek, een zegen, of allebei?

M.V. Antokolskaia, TPR 2016-2/3,  423

Bevoegdheden als categorie van subjectieve rechten: afbakening, kenmerken en juridisch regime
V. Withofs, TPR 2016-2/3, 433

Overheidscontracten in het Belgische recht: besturen op de snijlijn van privaat- en publiekrecht
S. Lierman, P.-J. Van de Weyer, K.-J. Vandormael, TPR 2016-2/3, 489

E-commerce en schade bij bezorging
W. Verheyen, M. De Man, TPR 2016-2/3, 579

Overzicht van rechtspraak Wet op de landverzekeringsovereenkomst (2004-2015)

C. Van Schoubroeck, J. Amankwah, T. Meurs, N. Glibert, TPR 2016-2/3, 673

Ruimere tegemoetkomingen voor slachtoffers van terrorisme en andere opzettelijke gewelddaden
M. Sterkens, Actualiteit, RW 2016-2017, nr. 18, 31/12/2016, 682

Nietigheid van bestuursbesluiten in een vennootschap: naar een gecontroleerde ontploffing
S. De Dier, RW 2016-2017, nr. 18, 31/12/2016, 683

Justitie geëvalueerd door professionals en ketenpartners van Justitie
E. Michaux, G. Vervaeke, S. Martens, E. Jaspart, RW 2016-2017, nr. 18, 31/12/2016, 719

Belgische exit tax: nieuwe wetgeving knoopt aan bij Europese regels
N. Lenaerts, W. Open, G. Van Dyck, Fiscoloog Internationaal,  nr. 397, 31/12/2016, 1

De notariële akte als oplossing voor de rechtsonzekerheid bij de overdracht van (niet-volgestorte) aandelen
N. Van Himme, A. Van Bael, Not.Fisc.M. 2016/10, 322

Energieprestatiecontracten
W. Geldhof, M. Maselis, Not.Fisc.M. 2016/10, 334

Schenking in combinatie met verdeling soms fiscaal misbruik volgens rechtbank
E. Spruyt, noot onder Rb. Luik 3 maart 2016,  Not.Fisc.M. 2016/10, 346

Handelshuurovereenkomsten van korte duur
Alain COPPENS, NjW 2016, afl. 353, 28/12/2016, 894-901

Belastingen, revolutie en democratie
F. Vanistendael, AFT 2016/12, 2

Belgische dubbelbelastingverdragen
F. Hoogendijk, Het gebruik van het Commentaar bij het OESO-modelverdrag voor de interpretatie van Belgische dubbelbelastingverdragen, AFT 2016/12, 6

Rechtspraak kroniek EHRM (1 jan – 30 jun 2016)
S. van Drooghenbroeck, JT N° 6670, 24/12/2016, 757

Europees conservatoir bankbeslag: nieuw wapen voor schuldeiser in grensoverschrijdende geschillen
C. Vanleenhove, Juristenkrant nr. 340, 21/12/2016, 1
(Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken)

Hof van Cassatie verklaart opvragen persoonsgegevens door politie onwettig
T. Souverijns, Juristenkrant nr. 340, 21/12/2016, 2
Cass. 13 december 2016

Derde keer, goede keer voor de bestuurlijke lus
J. Riemslagh, Juristenkrant nr. 340, 21/12/2016, 3
GwH 1 december 2016, nr. 153/2016

Vlaams parlement optimaliseert rechtspleging van bestuursrechtcolleges
J. Goossens, Juristenkrant nr. 340, 21/12/2016, 4

EU-Hof zet deur open voor beoordelingsplicht milieueffecten van wetgeving
P. De Smedt, , Juristenkrant nr. 340, 21/12/2016, 6
HvJ 27 oktober 2016, C-290/15

Minister van Justitie ontvouwt plannen voor modernere basiswetboeken
R. Boone, Juristenkrant nr. 340, 21/12/2016, 7

‘Veiligheid heeft een impact op het recht. Maar daar is maar weinig discussie over’
A. Keereman, Dialoog met B. Hubeau, J. Van Houtte en S. Parmentier, Juristenkrant nr. 340, 21/12/2016, 8

Wet audithervorming gepubliceerd

KvT, Balans nr. 774, 15/12/2017, 1
7 DECEMBER 2016. - Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 13/12/2016, bl. 84812

Nieuwe maatregelen in de strijd tegen sociale dumping en detacheringsfraude
K. Van Tilborg, , Balans nr. 774, 15/12/2017, 2
11 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, BS 20/12/2016, bl. 87449

Milieuveiligheid
G. Vande Walle, N. Klima, Inleiding-Een gevarieerd beeld van fenomenen, handhaving, beleid en impact van milieuveiligheid, Orde van de Dag 2016/76, 2
P. De Baets, L. Bisschop, J. Janssen, Milieuveiligheid: ongelimiteerde uitdagingen?, Orde van de Dag 2016/76, 2
(in Themanummer Milieu en veiligheid, een grenzeloze uitdaging
Orde van de Dag nr. 76, dec 2016
)

Onroerend Erfgoed – Decreet Complexe Projecten
S. Aerts, Is alles van waarde weerloos? Het behoud van het Onroerend Erfgoed en het Decreet Complexe Projecten, MER nr. 4, okt-dec 2016, 275

De besluitvormingsprocedure inzake complexe projecten en de invloed daarvan op de omgeving
S. Verbist, C. Bimbenet, TMR 2016/6, 628

Tijdschrift Huur 2016/4 – okt-dec 2016
R. Timmermans , Kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor leegstandschade ingevolge structurele overlast door zijn huurder veroorzaakt aan andere verhuurders? , p. 155
L. Uyttenhove, Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, een eigen huurregime voor pop-ups? p. 161
A. Kiekens , Verhuur – Toepassing van het verlaagde BTW-tarief ad 6 % of toepassing van het normale BTW-tarief ad 21 % – Complexe overeenkomst – Rechtspraak
p. 165
S. Ruysschaert, De verhuur van opslagruimte: voorzie de nodige contractuele bepalingen voor de toepassing van de btw!
p. 167

De wijzigingen aan de bepalingen betreffende het telefonieonderzoek door Potpourri II
L. Arnou, NC nr. 6, dec 2016, 467

Verstek en verzet in jeugdzaken na de Potpourri II-wet
B. De Smet, NC nr. 6, dec 2016, 474

Potpourri III – internering
H. Heimans, P. Verpoorten, Een praktijkgerichte benadering van de gevolgen van de beperking van de wettelijke mogelijkheden tot internering door de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, zoals gewijzigd bij wet van 4 mei 2016 (Potpourri III), , NC nr. 6, dec 2016, 479

Boekhoudkundige ruling komt ’uit de kast’
R. Messiaen, K. Schaut, Fisc.Act. nr. 43, week 15-22 dec 2016, 1

Roerende voorheffing – dbi
P. Van den Berghe, S. Verdonck, Anti-hybride- en antimisbruikbepalingen van moederdochterrichtlijn eindelijk omgezet, , Fisc.Act. nr. 43, week 15-22 dec 2016, 4
1 DECEMBER 2016. - Wet houdende fiscale bepalingen, BS 08/12/2016, bl. 80678

‘Gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds’ krijgt gunststatuut
T. Van den Bruel, K. Capiau, Fisc.Act. nr. 43, week 15-22 dec 2016, 8

Documentatieverplichtingen ondernemingen inzake transfer pricing en country-by-country reporting
J. Bode, Belgische TP-documentatie: uitvoeringsbesluiten gepubliceerd, Fisc.Act. nr. 43, week 15-22 dec 2016, 12

Het decreet complexe projecten
B. Schelstraete, M. Strubbe, Het decreet complexe projecten: aandachtspunten voor het notariaat, T. Not. Nr. 12, dec 2016,

De vrederechter, huisarts van de justitie
G. Rommel, T. Vred. 2016/11-12, nov-dec 2016, 504

Rechtsprekende onafhankelijkheid: ook een uitdaging voor uw verbond
A. Billiet, T. Vred. 2016/11-12, nov-dec 2016, 507

Elektronische Informatie Systemen in de jeugdhulp
J. Devlieghere, L. Bradt, R. Roose, Elektronische Informatie Systemen in de jeugdhulp: over transparantie, mogelijkheden en valkuilen, Panopticon 2016/6, 467

Publieke ernstpercepties van criminaliteit
A. Adriaenssen, Publieke ernstpercepties van criminaliteit. Ren survey-onderzoek bij de Vlaamse bevolking, Panopticon 2016/6, , 481

Ook beurstaks op volledig buitenslands afgehandelde beursverrichtingen
D. Coveliers, Fiscoloog nr. 1502, 21/12/2016, 1
25 DECEMBER 2016. - Programmawet, BS 29/12/2016, bl. 90879

‘Kromme redenering’ om VZW’s onder vennootschapsbelasting te krijgen
JVD, Fiscoloog nr. 1502, 21/12/2016, 4

‘Sociale huisvesting’: 12 % BTW voor ‘privé-initiatief’ vanaf 1 januari 2017
I. Massin, Fiscoloog nr. 1502, 21/12/2016, 1
25 DECEMBER 2016. - Programmawet, BS 29/12/2016, bl. 90879

Onroerende voorheffing: substantiële verhoging gewestelijke basisheffing

CB, Fiscoloog nr. 1502, 21/12/2016, 9
18 NOVEMBER 2016. - Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, BS 13/12/2016, bl. 84919

Schuldvergelijking in fiscale zaken
R. Houben, TFR nr. 512, dec 2016, 973

Elektrische fietsen en aansprakelijkheid
Interview met Stephane Vereecken, De Verzekeringswereld nr. 2016/12, dec 2016, 24

Artificiële intelligentie is ongrijpbaar voor de rechtsregels van vandaag
Interview met Hub Dohmen, De Verzekeringswereld nr. 2016/12, dec 2016, 28

Inbesteding en publiek-publieke samenwerking
K. Wauters, N. Groot, Inbesteden en publiek-publieke samenwerking: verschillende invalshoeken op grond van het Nederlandse recht, TBO 2016/6, nov-dec 2016, 501

De recente wijzigingen aan het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking
F. Vandendriessche, J. Vranckx, T.Gem. 2016/4, 255

Autonomie en keuzevrijheid voor de tewerkstelling bij de gemeenten:

wat zijn de gevolgen van dit nagenoeg onbegrensd vertrouwen?
A. De Becker, T.Gem. 2016/4, 219

Openbaarheid van bestuur in de hulpverleningszones

S. Steendam, T.Gem. 2016/4, 234

De tax shift: de sociale en fiscale gevolgen voor werkgevers
N. Toussaint, A. Gielen, T. Callebaut, OR 2016/10, 286

Binnenkort een prodeo voor vennootschappen en andere rechtspersonen?
O. Robijns, Fisc. Week., 2017/1, nr. 267, p. 3-5

Ontslag uitgaand van de werknemer: praktische vragen

R. Dethy, Nieuwsbrief Ontslag nr. 10, dec 2016, 1

Appartementsrecht
R. Timmermans, Kan de eigenaar uit het verdere gebruik van zijn appartement worden ontzet?, T.App. 2016/4, 5

Mede-eigendom – overdracht eigendomsrecht van een kavel
J. Del Corral, De bescherming van artikel 577-11/1 BW: een lege huls?, T.App. 2016/4, 21

Definitief CBN-advies over herwaarderingsmeerwaarden

S. Van Crombrugge, Balans, nr. 775, 31/12/2016, 1

Eenvoudigere btw-regels voor de digitale economie op komst.
Schoefs, BTW Brief, nr. 11, dec 2016, 1

De ene griffie is de andere niet
J. Indesteege, S. Bielen, W. Marneffe,  De ene griffie is de andere niet: een vergelijkende analyse van werkprocessen in de rechtbank eerste aanleg Limburg, Ius & Actores N° 1-2/2016, 11

Elektronische handtekeningen en andere vertrouwensdiensten – eIDAS-verordening
H. Graux, De eIDAS-Verordening en de begeleidende Belgische wetgeving: nieuwe marsorders voor elektronische handtekeningen en andere vertrouwensdiensten, Cah.Jur. 2016/3, 53

Recht op sociale minimumuitkeringen – vrij verkeer EU-burgers
H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende Unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?,  TSR 2016/3, 291

De vrijheid om te werken als grens van het stakingsrecht?
P. Pecinovsky, TSR 2016/3, 341

Nachtelijke vrijheidsberoving en huiszoekingen
F. Verspeelt, Nachtelijke vrijheidsberoving en huiszoekingen: ‘Nacht und Nebel’ of bittere noodzaak?, Vigiles 2016/4, dec 2016, 125

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap – Revue pratique des sociétés
TRV-RPS 2016/8
Dirk Van Gerven - Editoriaal : De staat van de rechtspersoon
Tina Coen en Marieke Wyckaert - Time’s up : vertegenwoordiging van beide geslachten in de raad van bestuur is een feit
Elke Hellinx - Are Sinners Lending to Sinners ? Financial Assistance in Belgium and the UK - An Elegy
Benoit Pierart - Garanties conventionnelles en matière de cession de titres. Une coopération plus adéquate comme alternative au “Brexit” ?
Kristof Maresceau – Standpunt : Is de inbreng onder ontbindende voorwaarde in onvolkomen rechtspersonen toegelaten ?
Inhoudstafel

Tijdschrift voor Wetgeving 2016/4
Wetenschappelijk bewijs voor wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof: een empirische analyse en een zoektocht naar verklaringen.
Koudwatervrees in het intertemporeel recht. De toetsing van de "conservatieve" intertemporele toepassing van nieuwe wetten.
Wetgevingstechniek. Vermelding van nog geldende wijzigingen ("fixeren").
Parlementair recht. De opeenvolgende wijzigingen van de wetgeving inzake naturalisatie: komt de slinger tot stilstand?
Lokale besturen. Een gemeentelijk belastingreglement van naderbij bekeken.
Taal en wetgeving.
Rechtspraak EHRM, HvJ, GwH en RvS -
Inhoudstafel 2016/4

Verzekeringsrecht – Europese rechtspraak - toetsing aan Europese normen
J.-.M. Binon, Libres propos sur le contentieux européen en assurance, T.Verz. 2016/4, 398

Procedurerecht met betrekking tot onbetaalde handelsvorderingen – Deel III
P. Becue, T.Verz. 2016/4, 413

 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa
E. Van der Mussele (ed.), Verslagboek studiedag van de Unie van Jeugdadvocaten, Antwerpen 29 april 2016, Larcier 2016, 129 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering
H. Heimans, Wolters Kluwer 2016,  511 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Jaarboek Energierecht 2015
K. Deketelaere, B. Delvaux (eds.), Intersentia 2016, 287 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek familiaal vermogensrecht

R. Barbaix, Intersentia 2016, 973 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscale Rechtspraakoverzichten
Grondrechten in fiscalibus
S. De Raedt, A. Van de Vijver, Larcier 2016, 560 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Advocaat – Avocat
J.-P. Buyle, D. Matthys (eds.), Larcier 2016, 365 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Koop onroerend goed
Contractuele clausules

Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke (eds.), Intersentia 2016, 808 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Verzekeringsrecht
T. Vansweevelt, B. Weyts (eds.), Intersentia 2016, 1152 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Artikelsgewijs
Over beginselen en paradoxen van een rechtsstaat

B. Coppieters, Intersentia 2016, 49 p.
Voorwoord + inhoudstafel

Onroerend goed en de internationale nalatenschap
N. Vandebeek, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2016,  2e herwerkte editie, 600 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De registratiebelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
E. Spruyt, N. Geelhand de Merxem, H. Pelgroms, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2016, Volume I, 1086 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme
F. Thierens, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2016, 120 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Kroniek ontslagrecht
Overzicht van rechtspraak 2011-2015
Annelies Gielen, Henri-François Lenaerts, Bart Vanschoebeke, Jean-Yves Verslype, Gaëlle Willems, Ann Witters, Larcier 2016, 874 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gemeentesecretaris, financieel beheerder en managementteam
Coolsaet Ann, Desmet Stefaan, Van Haegenborgh Geert, Vancleynenbreugel William, reeks Recht in de gemeente, Recht in de gemeente - Algemene reeks, die Keure 2016, 193 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Droit du travail tous azimuts
Heiner Barth, Fabienne Bouquelle, Rodrigue Capart, Quentin Cordier, Marc Dallemagne, Laurent Dear, Hervé Deckers, Emeline Delbrouwire, Mariella Foret, Ariane Fry, Steve Gilson, Ariane Godin, Frédéric Henry, Gaëlle Jacquemart, Fabienne Kéfer, France Lambinet, Renaud Linguelet, Géraldine Massart, Laura Merodio, Laura Midol, Laurine Pauly, Loïc Peltzer, Etienne Pennetreau, Olivier Rijckaert, Michel Strongylos, Laurence Taminiaux, Florence Thirion, Pierre Vanhaverbeke, Myriam Verwilghen, Alexandre Wespes, Hugo Mormont
Collection :  Commission Université-Palais (CUP), Larcier 2016, 1052 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
RECHTSPRAAK

Advocaat – ereloon
Hof van Cassatie 24 maart 2016 (met noot van J. Stevens), RW 2016-2017, nr. 21, 21/01/2017, 816
Advocaat - Ereloon - Betwisting - Matigingsbevoegdheid raad van de Orde - Toepassingsgebied - Eenzijdige beslissing van advocaat en afspraak of overeenkomst met cliënt, ongeacht het tijdstip - Recht van advocaat om zich tot het gerecht of een scheidsrechter te wenden

Advocaat – aansprakelijkheid
Brussel, 4e K., 24/10/2016, noot F. Glansdorff, JT N° 6670, 24/12/2016, 757
Avocat. – Responsabilité. – Faute. – Intentement d’un recours dans le délai. – Obligation de résultat. – Exonération. – Erreure invincible. – Disposition légale totalement oubliée par le législateur et la doctrine

Rechtspraak koop
JLMB 2017/1
Inhoudstafel

Rechtspraak intellectuele rechten
RABG 2016/20
Inhoudstafel

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2017/1

Privaatrechtelijke aanneming bouwzaken
RABG 2017/2

Rechtspraak Nullum Crimen nummer 6, december 2016
Inhoudstafel

Rechtspraak familierecht

JLMB 2017/2
Inhoudstafel

Rechtspraak publiek- en administratief recht
JLMB 2017/3
Inhoudstafel

ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Themadag Bedrijfsovernames anno 2017: 8 praktijkgerichte items
M&D Seminars – LegalNews, (Gent)  20 januari 2017
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning van A tot Z. Procedure en handhaving
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 23 januari 2017
Programma

Softwarebescherming – 25 jaar Softwarerichtlijn in 5 praktische toepassingen
Lexalert online seminarie 24 januari 2017
Programma

European Energy Law Seminar
Den Haag, 23-24 januari 2017
Programma

Themadag Grensoverschrijdende tewerkstelling
M&D Seminars – LegalNews, (Gent) 27 januari 2017
Programma

Actuele topics rechtsplegingsvergoeding en gerechtskosten relevant voor advocaten en magistraten
Lexalert online seminarie 30 januari 2017
Programma

Familiaal vermogensrecht / familievennootschappen
Balie Limburg i.s.m. de Conferentie Jonge Balie Limburg
Limburghal Genk 30 januari 2017
Programma

Terbeschikkingstelling van werknemers in vennootschapsgroepen
M&D Seminars (Webinar) 31 januari 2017
Programma

De waardering van vruchtgebruik in de praktijk – hands-on practicum
Lexalert online seminarie 2 februari 2017
Programma

Actualia insolventierecht: 15 praktijkgerichte onderwerpen
M&D Seminars (Kontich)  3 februari 2017
Programma

Themadag Vennootschapsrecht: actuele ontwikkelingen
M & D Seminars ism LegalNews, Gent 3 februari 2017
Programma

KRONIEK ONTSLAGRECHT - Overzicht van rechtspraak inzake ontslag van de afgelopen 5 jaar
Larcier 9 februari 2017 (8u45-13u00) - Claeys & Engels Brussel
Programma

Seminarie kennismanagement
KnopsPublishing, Do 9 feb 2017: Bibliotheek Balie Antwerpen, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 15/20,
Spreker: Dominique Meert, Legal knowledge management, 2KnowHow2
Programma

Schenkingen: schenkbelasting en bankgift anno 2017
M & D Seminars, Diegem 9 februari 2017
Programma
 
Management & Justitie

Congres: Management van Justitie: voor wie?
Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer, 10 februari 2017
Programma

De rechtplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 februari 2017
Programma

Waar naartoe met het Belgische en Vlaamse energiebeleid?
Larcier,  Debatavond & boekvoorstelling, UGent 13 februari 2017
Programma

Duiding van het spanningsveld tussen registratierechten en aspecten van de inkomstenbelasting bij tijdelijke zakelijke rechten

Larcier, Mechelen 14/02/2017
Programma

Praktische implicaties en toepassing nieuwe fiscale regularisatie
Krachtlijnen en aandachtspunten federale en regionale fiscale regularisatie
Gent: 15/02/2017, Antwerpen: 16/02/2017
Programma

Over staatsgrepen en revoluties in vennootschappen: de strategie achter de gedwongen uitsluiting of uittreding van aandeelhouders
M&D Seminars (Diegem) 16 februari 2017
Programma

Vruchtgebruik op vastgoed en de familiale KMO
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 20 februari 2017
Programma

Handelshuur – Recente ontwikkelingen met impact op lopende en nieuwe contracten
Lexalert online seminarie 21 februari 2017
Programma

 Erfbelasting 2017. Een round-up van diverse planningstechnieken
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 6 maart 2017
Programma

Fiscale gunstmaatregelen rond crowdfunding
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 9 maart 2017
Programma

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning: theoretisch gekaderd & praktisch benaderd
Larcier, Sint-Martens Latem 9 maart 2017
Programma

Actualia vermogensrecht
CBR studieavond 14 maart 2017
Programma

De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 27 maart 2017
Programma

De aanbestedende overheid &: de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering 2016/2017
Larcier Antwerpen 16 maart 2017
Programma

Studieavond  Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding

Larcier, Mechelen 30 maart 2017
Programma

Het kwaliteitscharter schattingsverslagen voor de aangifte van de nalatenschap
Larcier, Sint-Niklaas 20 april 2017
Programma

Motivering ontslag
CBR studiavond 25 april 2017
Programma 

Intellectuele rechten, waar vindt u ze in uw onderneming?
Larcier, Brussel 9 mei 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier, Leuven 18 mei 2017
Programma

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma

Studievoormiddag Nederbelgen
Larcier, Herentals 6 juni 2017
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017
Programma