Nieuwsbrief 2 - 18  december 2017
 

 
 
 
 
STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN 
 
 


ACTUALITEIT

Justitie: invoeren van een regeling voor spijtoptanten
Ministerraad 14 december 2017
De ministerraad keurt voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van Strafvordering wijzigt om wettelijke bepalingen rond spijtoptanten in te voeren.

Wijziging van GAS-boetes voor verkeersovertredingen
Ministerraad 8 december 2017
De beslissing heeft betrekking op stilstaan en parkeren

De vrederechter wordt vanaf 1 januari 2018 bevoegd voor vorderingen tot 5.000€
Het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk wetboek, van het Burgerlijk wetboek en van de wet op het gebruik der talen werd op 5 december 2017 bij de Kamer neergelegd.
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - 54K2827
Indieningsdatum: 5 december 2017

Brussel - Correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel gehuisvest in functionele kantoren in het Justitiepaleis
Persbericht De Regie der Gebouwen 01/12/2017
Op 1 december 2017 werden de nieuwe kantoren van de correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg officieel geopend in aanwezigheid van Koen Geens, minister van Justitie. Na de zesde staatshervorming werd de rechtbank van eerste aanleg Brussel gesplitst in een Nederlandstalige en Franstalige afdeling
 
 
 
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

De bestuurlijke sluiting van inrichtingen in geval van terroristische activiteiten
D. Van Daele, De bestuurlijke sluiting van inrichtingen in geval van terroristische activiteiten: een analyse van het nieuwe artikel 134septies van de Nieuwe Gemeentewet, RW 2017-2018, nr. 15, 09/12/2017, 563

Grensoverschrijdende overbrengingen van afvalstoffen – EVOA verordening (EG))
C. Schelfaut, 10 jaar EVOA: een status questionis, TMR 2017/5, 500

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid
Nummer 3 – jul-aug-sept 2017
Inhoudstafel

Het Vlaamse Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017
S. Verbist, TBO 2017/5-6, sep-dec 2017, 466

Medische deontologische code
 
C. Herijgers, Juridische kwaliteitseisen voor een toekomstig deugdelijke medische deontologische code, T.Gez. 2017/18, nr. 2, 84

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht
2017/4, okt-nov-dec 2017
Inhoudstafel


BURGERLIJK RECHT

Gedrag versus gebrek van een zaak: over schade door brand, een klapband of een vallende lichtreclame
M. Kruithof, , RW 2017-2018, nr. 16, 16/12/2017, 603

De Pandwet treedt in werking: de uitrol van het pandregister
V. Sagaert, RW 2017-2018, nr. 15, 09/12/2017, 562

Te klein leeftijdsverschil mag geen absolute weigeringsgrond voor adoptie zijn
E. De Bock, Juristenkrant nr. 359, 06/12/2017, 4
GwH nr. 131/2017, 23 november 2017

Leveringsplicht verkoper onroerend goed

F. Burssens, L. De Smijter, Het niet-naleven van de wettelijke leveringsplicht: bewijs van een negatief feit, noot onder Antwerpen (1e K.) 2 november 2015, TBO 2017/5-6, sep-dec 2017, 532

Het instellen van een rechtstreekse vordering
M. Schoups, P. Van den Bos, noot onder Brussel (20e K.) 22 februari 2016, TBO 2017/5-6, sep-dec 2017, 537

Hervorming erfrecht
- C. Aughuet, La réforme du droit successoral opérée par la loi du 31 juillet 2017: premier tour d’horizon, Act.dr.fam. 2017/8-9, 198
- A. Van den Bossche, Het testament en de Erfwet van 2017, Nieuwsbrief Notariaat nr. 16, weken 41 en 42 2017, 6


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Kosten voor juridische bijstand aan banden gelegd in het onteigeningscontentieux?
 
J. Poets, noot onder Cass. 14 april 2016, TBO 2017/5-6, sep-dec 2017, 470

Deontologische code inzake notariële bemiddeling
V. Lesseliers, T. Not. Nr. 11, nov 2017, 833


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Het Polbud-arrest van het Hof van Justitie: Europese vennootschapsmobiliteit op nieuwe wegen 
J. Meeusen, RW 2017-2018, nr. 16, 16/12/2017, 602

Verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector
K. Uytterhoeven, De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat: een eerste aanzet naar een algemene verzekeringsplicht in de bouwsector?, TBO 2017/5-6, sep-dec 2017, 415

Kroniek ‘Staatssteun’
Toepassing van de regels inzake staatssteun in zaken met betrekking tot België (Belgische en Europese rechtspraak, Europese Commissie – Jaren 2014, 2015 en 2016
J. Derenne, W. Vandenberghe, TBM 2017/3, 209


INSOLVENTIERECHT


De Pandwet treedt in werking: de uitrol van het pandregister
V. Sagaert, RW 2017-2018, nr. 15, 09/12/2017, 562

Het gebruik van het pandregister onder de nieuwe Pandwet
C. Van den Broeck, F. De Leo, Nieuwsbrief Notariaat nr. 17, weken 43 en 44, 1

Gerechtelijke reorganisatie: enkele opvallende innovaties
A. Van Hoe, A. Roels, Balans nr. 795, 30/11/2017, 3


FINANCIEEL RECHT

Strengere gedragsregels voor beleggingsadvies en de nieuwe ‘KMO-groeimarkt’
P. De Pauw, L. Nijs, Balans nr. 795, 30/11/2017, 1

Crowdfunding
D. Willermain, Le crowdfunding comme nouveau mode de financement des entreprises: le droit à l’ère du financement participatif, TRV-RPS 2017/7, 773

Le nouveau Règlement Prospectus et ses conséquences sur la loi du 16 juin 2006
M. Duplat, T. Flament, TRV-RPS 2017/7, 805

Standpunt: Het lot van de gelden op een bijzondere rekening geopend met het oog op een kapitaalverhoging in geval van faillissement van de vennootschap
S. Loosveld, TRV-RPS 2017/7, 847

Kroniek boekhoudrecht (mei 2016 – april 2017)
S. Van Crombrugge, TRV-RPS 2017/7, 847


STRAFRECHT

Openbaar ministerie
I. de la Serna, Quel ministère public pour le futur?, JT N° 6709, 09/12/2017, 761

Wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis
Neveu, S., Laffineur, C., Un nouveau pas vers un Espace pénal européen : la loi du 23 mars 2017 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d'alternative à la détention préventive, ?, JT N° 6709, 09/12/2017, 767

Conclusiekalender in strafzaken: waakzaamheid vereist!
P. Tersago, Juristenkrant nr. 359, 06/12/2017, 6
(Cass. 7 november 2017, P.17.0127.N)

Beveiligingsperiode heeft weinig van doen met veiligheid
T. Daems, Juristenkrant nr. 359, 06/12/2017, 11
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft. - 54K2731 - 08/12/2017 AANGENOMEN TEKST


FISCAAL RECHT

Levensverzekering
G. Deknudt, L. Lammens, Begunstiging bij en begiftiging van levensverzekeringen in Vlaanderen sinds 1 januari 2017, Nieuwsbrief Notariaat nr. 16, weken 41en 42 2017, 1

Aanpassingen ‘zomerakkoord’
JVD, Oplossing voor nieuw kostenforfait in verband met ‘exploitatiewinsten’, Fiscoloog nr. 1546, 13/12/2017, 1

BTW
JVD, Drastische beperking ‘eigen werk in onroerende staat’ van kracht, Fiscoloog nr. 1546, 13/12/2017, 3

Roerende voorheffing
JVD, Inning RV: toch geen verlegging naar aan RPB onderworpen rechtspersoon?, Fiscoloog nr. 1546, 13/12/2017, 35

Roerend inkomen
D. Coveliers, ‘Heffing op sparen’: legalisering uitbreiding geviseerde fondsen, Fiscoloog nr. 1546, 13/12/2017, 7

Zomerakkoord – investeringsaftrek
C. Van Biervliet, Kmo’s stellen investeringen uit, maar is dat altijd verstandig?, Fisc.Act. nr. 41, week 30 nov- 6 dec 2017, 1

Relancewet
M. Delanote, Burgerlijke partijstelling door de fiscus: niets nieuws onder de zon, Fisc.Act. nr. 41, week 30 nov- 6 dec 2017, 4

Fiscaal strafrecht
F. Desterbeck, Verbeurdverklaring en belastingheffing mogen cumulatief, Fisc.Act. nr. 41, week 30 nov- 6 dec 2017, 6

Nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap krijgt vorm
P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, Fiscoloog nr. 1545, 06/12/2017, 1

BTW
B. Pernet, Y. Belaïd, De omvang van de vrijstelling voor diensten inzake regeling van schadegevallen die aan een derde worden toevertrouwd: 2018 of het einde van een tijdperk?, Verzekeringsnieuws, nr. 11, dec 2017, 1

Successierechten
 
C. Devoet, Onverdrachten aan een privéstichting door de levensverzekering, Verzekeringsnieuws, nr. 11, dec 2017, 9

Fiscale bewijsgaring – beroepsgeheim
W. Heyvaert, A. Wuylens, Fiscale bewijsgaring met schending van beroepsgeheim: onrechtmatig bewijs of onrechtmatig verkregen bewijs?, TFR nr. 530, nov 2017, 813


SOCIAAL RECHT

Sociale dialoog in het Hoger Onderwijs

Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (Torb) 2016-2017, nr. 5
Inhoudstafel

Geen ontslagmotivering voor arbeidscontractanten

Schending van het gelijkheidsbeginsel en van het recht op een eerlijk proces?
E. Timbermont, A. Mechelynck, NJW nr. 372, 13/12/2017, 822

Regularisatie van studieperioden in het pensioenstelsel van de ambtenaren

M. Deeren, Sociale Wegwijzer nr. 21, dec 2017, 2

Toelichting wetsontwerp mobiliteitsbudget
L. Glorie, Sociale Wegwijzer nr. 21, dec 2017, 8

Moederschapsbescherming: wat bij ziekte en gezondheidsrisico’s?
K. Verloes, Sociale Wegwijzer nr. 21, dec 2017, 15


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Kroniek rechtspraak EHRM 1 januari – 30 juni 2017
F. Krenc, S. van Drooghenbroeck, JT N° 6708, 02/12/2017, 741

Tenuitvoerlegging buitenlandse arbitrale vonnissen
F. de Ly, J.K. van Hezewijk, A.E. Coelen, In dubio pro executione. Wanneer is een aanhangige vernietigingsprocedure reden om de exequaturverlening aan te houden ex artikel VI Verdrag van New York?, TvA 2017/4, nov 2017, 85

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Verantwoord aansprakelijkheidsrecht
Liber amicorum Aloïs Van Oevelen
Intersentia 2017, 672 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs

C. Conings, Intersentia 2017, 861 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe erfrecht 2017

R. Barbaix, Intersentia 2017, 373 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Landpacht
Actualia & topics
N. Carette (ed.), Intersentia 2017, 148 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Familierecht en familierechtspraak een credo

P. Senaeve, Acta Falconis XVI, Intersentia 2017, 44 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Dagelijks bestuur in de NV
N. Somers, Intersentia 2017, 450 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationale handel en btw
M. Govers, E. Meynendonckx, P. Raes, 4e ed., Intersentia 2017, 632 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Insolventie van ondernemingen

E. Van Camp, I. Mertens, Wolters Kluwer 2017, 288 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Artikel 49 WIB 1992 ont(k)leed - Lessen uit negentig jaar cassatierechtspraak inzake kostenaftrek
S. Gnedasj, Wolters Kluwer 2017, 788 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Patrimonium 2017
W. Pintens, C. Declerck,  die Keure 2017, 491 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De transversale bevoegdheden in het federale België
B. Seutin, G. VanHaegendoren (eds.), die Keure 2017, 544 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Droit de la procédure pénale 2017
M.-A. Beernaert , H.-D.  Bosly , D. Vandermeersch,  La Charte 2017, 8e ed., 2096 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Becommentarieerd Wetboek Wegverkeer 2017
F. Glorieux, C. Verwilghen, Wolters Kluwer 2017, p.434 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties
J. Rozie, S. Rutten, A. Van Oevelen (eds.), Intersentia 2017, 150 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Eindejaarspremies 2017
M. Dauphin, Wolters Kluwer 2017, 263 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsrecht deel 2
Tweede volledig bijgewerkte editie
F. Hendrickx, C. Engels, die Keure 2017, 537 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsongevallen publieke sector
R. Janvier, die Keure  2017, 583 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Echtelijke moeilijkheden
& Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding

M. Heymans (ed.), Larcier 2017, 129 p.
Beschrijving + inhoudstafel

(Ver)kopen in het omgevingsrecht
D. Devos (ed.), Dossier Omgeving TeRecht 2017, Larcier 2017, 170 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Brusselse instellingen anno 2017
Bron van nieuwe institutionele ontwikkelingen
E. Vandenbossche (ed.), die Keure 2017, 304 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK
Rechtspraak strafrecht
JLMB 2017/39
Inhoudstafel

Rechtspraak advocaat – procedure
La défense demain (1)
JLMB 2017/40
Inhoudstafel

Rechtspraak advocaat – procedure
La défense demain (1)
JLMB 2017/41
Inhoudstafel
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
1 maart 2018
UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De Juristenclub / UPV
36ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018 (najaar)
Programma

Het nieuwe erfrecht
Intersentia
Di 19 december 2017 | Gent
Programma

De hervormingen van het insolventierecht
M&D Seminars
19/12/2017 Kontich (De Jachthoorn)
Programma

De nieuwe wetgeving inzake zekerheden op roerende goederen: een transparant rechtskader voor een flexibele zekerheidsaanwending?
Story Publishers, Zwijnaarde 19 december 2017
Programma

Corporate Governance
M&D Seminars, Gent 19 december 2017
Programma

Studieavond: Internationaal privaatrecht: bestaat daar geen wetboek van?
Larcier opleiding, Gent 21 december 2017
Programma

Studienamiddag: Topics en actualia giftenrecht
Larcier opleiding, Leuven, 11 januari 2018
Programma

Masterclass RABG: Familie- en Familiaal Vermogensrecht
Larcier opleiding, Gent 23 januari 2018
Programma

De syndicus:opdracht en aansprakelijkheid
Intersentia, Mortsel 23 januari 2018
Programma

De omgevingsvergunning eindelijk volledig in werking
M&D Seminars, Beveren 23 januari 2018
Programma

Webinar De hervormingen van het EU-merkenrecht. De nieuwe regels toegelicht
M&D Seminars, 23 januari 2018
Programma

De oplevering van flatgebouwen
M&D Seminars, Sint-Niklaas 25 januari 2018
Programma

Webinar GDPR: Frequently Asked Questions
M&D Seminars, 25 januari 2018
Programma

Themadag Grensoverschrijdende tewerkstelling
M&D Seminars, Sint-Niklaas, 26 januari 2018
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen anno 2018
M&D Seminars, Kontich 30 januari 2018
Programma

Webinar Het Vlaams onteigeningsdecreet
M&D Seminars, 31 januari 2018
Programma

Colloquium CABG Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht en straf(proces)recht: een volledige update
Larcier opleiding, Kontich 1 februari 2018
Programma

Digitale opsporing
Een studienamiddag over de digitalisering van het strafonderzoek
Intersentia,
Brussel 1 februari 2018
Leuven
Inschrijven kan binnenkort

Studiedag Wilsgebreken
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden  1 februari 2018
Programma

Masterclass RABG: Sociaal Recht
Zwijnaarde 8 februari 2018
Programma

Webinar: Tien jaar rechtsplegingsvergoeding in strafzaken
M&D Seminars, 21 februari 2018
Programma

De evolutie van de patrimoniale materies doorheen de tijd
Larcier opleiding, Brussel 6 maart 2018
Programma

Themadag Overheidsopdrachten anno 2018
M&D Seminars, Sint-Niklaas 8 maart 2018
Programma

Bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht
M&D Seminars, Gent 8 maart 2018
Programma

De syndicus:opdracht en aansprakelijkheid
Intersentia, Brugge 15 maart 2018
Programma
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be