Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
21 OKTOBER - 4 NOVEMBER 2016
ACTUALITEIT
Aanpassing van regeling over naamsoverdracht aan het kind
Ministerraad 28 oktober 2016     
Het voorontwerp van wet past de naamsoverdracht aan naar aanleiding van het arrest van het
Grondwettelijk Hof van 14/01/2016, 2016/2
Het nieuwe naamrecht treedt in werking op 1 januari 2017

Bijdrage voor machtiging en toelating voor verblijf in België verhoogd
Ministerraad 28 oktober 2016
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers
54K2091
Doel: omzetting Richtlijn 2014/67/EU
Indieningsdatum: 17/10/2016
Bespreking in de commissie Sociale Zaken van de Kamer: 26/10/2016 

Snellere en verhoogde financiële hulp voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en terrorisme
Ministerraad 28 oktober 2016
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Pokémon, persoonsgegevens en panorama’s
S. Geiregat, RW 2016-2017, nr. 10, 05/11/2016, 362

De theorie van het verlies van een kans: een rechtsvergelijkende analyse toegepast op de zuivere vermogensschade
S. Baeyens, , RW 2016-2017, nr. 10, 05/11/2016, 363

Wederzijdse rechtshulp in strafzaken – rechten van de mens – Europees aanhoudingsbevel
S. Neveu, Reconnaissance mutuelle et droits fondamentaux. Quand la Cour de justice de l’Union européenne tente de concilier l’efficacité de la coopération judiciaire pénale et le respect des droits de l’homme, JT N° 6663, 05/11/2016, 625

Hoger beroep tegen vonnis homologatie plan van gerechtelijke reorganisatie – moet vanaf 18/07/2016 gericht worden tegen alle overige partijen
C. Alter, A. Lévy Morelle, La loi du 16 juin 2016 modifiant l’article 56, alinéa 2, de la loi relative à la continuité des entreprises, , JT N° 6663, 05/11/2016, 631

Pleidooi voor een Vlaamse constitutionele cultuur
S. Sottiaux,  NjW 2016, afl. 349, 02/11/2016, 702-706

Constitutionele agenda voor Vlaanderen
G. Bourgeois, NjW 2016, afl. 349, 02/11/2016, 707-711

Verzekeringsgift: doorbraak, zij het met kanttekeningen
P. Van Eesbeeck, Fiscoloog, nr. 1495, 02/11/2016, 1

Aandelenoptieplannen – ontvangen optiepremies
JVD, Ontvangen optiepremies: Europees Hof van Justitie krijgt het laatste woord, Fiscoloog, nr. 1495, 02/11/2016, 5
(HvJ 19 oktober 2016)

Cassatie zet punt achter discussies over ‘oude’ sterfhuisclausules
JVD, Fiscoloog, nr. 1495, 02/11/2016, 6

‘Nieuwe’ Europese BTW-regeling voor vouchers vanaf 2019
I. Massin, Fiscoloog, nr. 1495, 02/11/2016, 8

Wie verdedigt (de noodtoestand in) België?
P. Popelier, RW 2016-2017, nr. 9, 29/10/2016, 322

De exclusiviteit van het eigendomsrecht
D. Gruyaert, RW 2016-2017, nr. 9, 29/10/2016, 323

Beëindiging handelsagentuur – schadevergoeding
C. Staudt, N. Godin, Arrêt Quenon de la Cour de justice: indemnités auxquelles l’agent commercial peut prétendre en fin de contrat, JT N° 6662, 29/10/2016, 602
HvJ 3 december 2015, C-338/14 - Quenon K.

Collectieve acties gedetineerden – tuchtsancties
A. Malraux, Actions collectives des détenus et sanctions disciplinaires: quelques récentes leçons du Conseil d’État, JT N° 6662, 29/10/2016, 606

BTW - vrijgestelde handelingen
L. Brants, Tolerantie voor cafetaria’s, BTW Brief nr. 9, okt 2016, 1

Advocaat bij rechtsbijstandsverzekeringen
N. De Knijf, BTW Brief nr. 9, okt 2016, 3

Onderzoeks- en aanslagtermijn bij buitenlandse inlichtingen uitgebreid
T. Stas, Fisc.Act. nr. 36, week 20-26 okt 2016, 8

Gebruik van de Engelse taal in Nederlandse rechtbanken
M.H. Wissink, Procederen bij de Rotterdam district court en de Netherlands commercial court, TPR 2016/1, 5

Wat is ouderschap?
F. Swennen, TPR 2016/1, 11

Onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten – rechtspraak HvJ

S. Geiregat, Nietigheid en ‘meest gunstige interpretatie’: de remedies bij onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie, TPR 2016/1, 97

Nietigheid van der rechtshandeling
F. Peeraer, Nietigheid op maat: proportionaliteit en werkzaamheid bij partiële nietigheid, reductie en conversie, TPR 2016/1, 179

Overzicht van Rechtspraak Consumentenbescherming (2008-2014) en Marktpraktijken (2011-2014)- deel 2
B. Keirsbilck, C., Consumentenbescherming (2008-2014) en Marktpraktijken (2011-2014) – Deel Oneerlijke handelspraktijken en vordering tot staken, TPR 2016/1, 249

Interne meerwaarden: regering zet punt achter ‘ontwijkingstechniek’
JVD, Fiscoloog nr. 1494, 26/10/2016, 1
Overzicht nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de recente begrotingsbesprekingen

‘Vaste’ plaats van tewerkstelling ook bij minder dan 40 dagen aanwezigheid?
CB, Fiscoloog nr. 1494, 26/10/2016, 3

DBI-aftrek en vrijstelling RV: nieuwe antimisbruikbepalingen
S. Gommers, M. Henderikx, Fiscoloog nr. 1494, 26/10/2016, 6

Roerend inkomen aan niet-inwoners: bronheffing op nettobasis?
CB, Fiscoloog nr. 1494, 26/10/2016, 8

Vermeldingen op ereloonnota’s van advocaten (vervolg)
C. Amand, noot onder HvJ 15 september 2016, C-516/14, Barlis, FiscalNet wekelijke analyse 22/10/2016
(zie ook: B. Buelens, E. Houben, Fisc.Act. nr. 34, week 5-12 okt 2016, 1)

Gerechtskosten procedure Raad van State
G. Delannay, L’indemnité de procédure devant le Conseil d’État, Chronique de jurisprudence des deux premières années d’application (mars 2014-mars 2016), JT N° 6661, 22/10/2016, 581

Gerechtskosten procedures met de overheid
G. Ninane, Le point sur les indemnités de procédure à charge des pouvoirs publics, JT N° 6661, 22/10/2016, 589

Procedure Raad van State en rolrechten
C.-H. de La Vallée Poussin, JT N° 6661, 22/10/2016, 592

Beleid inzake bemiddeling

W. Hensen, Bemiddeling, potpourri & toekomstmuziek, P&B 2016/4, 131

Potpourri III als sluitstuk van de nieuwe interneringswetgeving
K. Hanoulle, NC nr. 5, okt 2016, 385

Over ‘toezicht’ en ‘opsporing’ door bijzondere inspectiediensten
Y. Liégeois, M. Bockstaele, NC nr. 5, okt 2016, 406

Zelfopgenomen telefoongesprekken als basis voor een strafonderzoek
L. Arnou, Der Feind hört mit: het gebruik van zelfopgenomen telefoongesprekken als basis voor een strafonderzoek, NC nr. 5, okt 2016, 419 (noot onder Cass. 8 januari 2014)

De inzage, kopiename en voeging van (stukken van) strafdossiers
H. Berkmoes, F. Goossens, De inzage, kopiename en voeging van (stukken van) strafdossiers: een nog steeds actueel vraagstuk van strafprocesrecht, NC nr. 5, okt 2016, 426 (noot onder Cass. 1 april 2014 en Cass. 15 september 2015)

Tuchtsanctie – ne bis in idem-beginsel
P. Hoet, Is de verplichte beoordeling van het strafrechtelijk karakter van een tuchtsanctie voor de toepassing van het ne bis in idem-beginsel een feitenkwestie of toch eerder een rechtskwestie?, NC nr. 5, okt 2016, 440 (noot onder Cass. 14 oktober 2015)

De coöperatieve organisatie van gemeenschappelijke woonprojecten
P. Thion, TBO 2016/5, 374

De ‘kortetermijnhandelshuur’. Het decreet van 8 juni 2016
K. Vanhove, TBO 2016/5, 395

Het integraal handelsvestigingsbeleid
E. Empereur, Het integraal handelsvestigingsbeleid: mogelijkheden voor lokale besturen. Het decreet van 15 juli 2016, TBO 2016/5, 401

Rechtsbijstandsverzekering: advocaat moet factureren aan verzekerde
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 35, 13-19 okt 2016, 11
Beslissing Btw nr. E.T.126.564/2 dd. 23.09.2016

Geheime commissielonen
A. Claes, Zelfs forfaitair bepaalde winst kan ‘verdoken meerwinst’ uitmaken, Fisc. Act. nr. 35, 13-19 okt 2016, 1
(Antwerpen 13 september 2016, 2014/AR/1643)

Twee FAQ’s over fiscale regularisatie brengen licht in de duisternis
G.D. Goyvaerts, Fisc.Act. nr. 35, 13-19 okt 2016, 3

Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen – vordering exitheffingen
B. Desmet, P.-J. Wouters, Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen: gespreide invordering exitheffing wordt mogelijk, Fisc.Act. nr. 35, 13-19 okt 2016, 9

Kroniek internationaal en Europees belastingrecht 2015
L. De Broe, AFT2016/8-9, 5

De nieuwe permanente fiscale regularisatie: ‘EBAquater
S. De Meulenaer, AFT 2016/8-9, 22

De Europese erfrechtverordening
B. Verdickt, De Europese erfrechtverordening: een stap vooruit voor het internationaal erfrecht, TFR, nr. 508, okt 2016, 763

De gewestelijke codes in de aangifte personenbelasting
S. Janssens, TvRF 2016/2, 3

VLABEL
N. Geelhand de Merxem, VLABEL verplicht voorafgaande registratie van schenkingen van gelden en effecten met voorbehoud van vruchtgebruik, TvRF 2016/2, 8
N. Geelhand de Merxem, VLABEL belast de terugkeer van onroerende goederen bij het optioneel beding van terugkeer in een schenkingsakte, TvRF 2016/2, 14
N. Geelhand de Merxem, VLABEL erkent de Casman-clausule opnieuw, maar anders, TvRF 2016/2, , 17

Europese samenwerking in strafzaken
M. Giacometti, S. Neveu, La décision d’enquête européenne: un nouvel instrument destiné à révolutionner la récolte des preuves au sein de l’UE?, RDP 2016/9-10, 861

Kroniek criminologie - herstel na criminaliteit

A. Lemonne, La justice restauratrice en Belgique: nouveau modèle de justice ou modalité de redéploiement de la pénalité?, RDP 2016/9-10, 911
Brexit
Themanummer Brexit, Revue de l'Union européenne, N° 602, oct-nov 2016

De nieuwe omgevingsvergunning komt er eindelijk aan
B. Vanheusden, Editoriaal, MER , 2016/3, jul-sep 2016
Op 23 februari 2017 treedt het Omgevingsvergunningsdecreet in werking

Schaliegaswinning – milieuschade
K. De Smedt, Schaliegaswinning: kan de bestaande Europese regelgeving het herstel van potentiële milieuschade garanderen?, MER , 2016/3, jul-sep 2016, 183

Voorkomen en alternatief oplossen van leefomgevingsconflicten
E. Lancksweerdt, Leefomgevingsconflicten voorkomen en alternatief oplossen. Een overzicht van de verschillende vormen van ADR (alternative dispute resolution) die inzetbaar zijn op het domein van het omgevingsrecht, MER , 2016/3, jul-sep 2016, 193

Voorwaardelijke verbintenissen in het vastgoedrecht
Themanummer Jurim Pratique 2016/2

Lokale ambtenaren – werken na pensioenleeftijd
J. Proesmans, Verder werken na pensioenleeftijd voor de statutaire personeelsleden van de Vlaamse gemeenten en provincies, T.Gem. 2016/3, 171

Opvang asielzoekers en vluchtelingen
P. Baeyens, L. Okladnicoff, De opvang van asielzoekers en vluchtelingen: wat houdt het recht op opvang in en welke rol hebben de lokale besturen daarin?, T.Gem. 2016/3, 181

Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2015 – Bevoegdheid en rechtspleging
H. Bortels, TBP 2016/7-8, 369

Kroniek Onderwijsrecht
J. Lievens, TBP 2016/7-8, 401

Kroniek provinciale en lokale besturen

F. Charlier, TBP 2016/7-8, 417

Ontbinding huwelijk tussen twee van het zelfde geslacht – IPR
V. Roussieau, La dissolution du mariage d’un couple de même sexe en droit international privé: examen à la lumière d’un cas pratique, RNB nr. 3111, oct 2016, 662

Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2015

A.L. Verbeke, E. Adriaens, E. Goossens, A. Van den Broeck (eds.), TEP 2016/3, 243

De erkenning en de instemming met de erkenning door een minderjarige

T. Quireyns, T.Fam. 2016/7, 164

Het ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer
N. Gysemans, P. Maerten, OR 2016/8, 234

Economische en financiële informatieverstrekking aan de ondernemingsraad
D. Casaer, OR 2016/8, 247

Economische werkloosheid: hoe RSZ-bijdrage binnen de perken houden?
KvT, Balans nr. 770, 15/10/2016, 1

Definitief CBN-advies over schulden aan overheid in kader van WCO: wijziging
S. Van Crombrugge, Balans nr. 770, 15/10/2016, 3

Vergoedingen aan bestuurders en directiepersoneel: definitief CBN-advies
S. Van Crombrugge, Balans nr. 770, 15/10/2016, 4

Afstamming – minderjarige ouders
T. Quireyns, De erkenning en de instemming met de erkenning door een minderjarige, T. Fam. 2016/7, 164

Mededingingsrecht – bevoegdheid nationale rechtscolleges inzake controle staatssteunregels

P. De Bandt, R. Gherghinaru, L’office du juge national en matière d’aides d’État à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice, TBH 2016/8, okt 2016, 730

Deelverenigingen van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid
R. Timmermans, De van rechtswege doorstart van een deelvereniging van mede-eigenaars na de wet van 2 juni 2010, T.App. 2016/3, 3

Levenseinde van een appartementsgebouw
R. Timmermans, Waardevast, waardevol en waardeloos: cviel- en administratiefrechtelijke remedies bij het levenseinde van een appartementsgebouw, T.App. 2016/2, 3

Mariene ruimtelijke planning in België

F. Maes, Ruimtelijke planning op zee in België: van plan naar proces en een nieuw plan, TMR 2016/4, 415

Handhaving van het natuurbehoudsrecht

H. Schoukens, het verslechteringsverbod uit artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn in het dispuut omtrent de Waldschlössenbrücke: néén aan voldongen feiten bij blijvend natuurverlies?, TMR 2016/4, 440

Juridisch regime van onverkochte levensmiddelen

E. Buysens, S. Leprince, Le régime juridique des invendus alimentaires des supermarchés, Amèn. 2016/3, 147

Zekerheden voor rekening van derden – schuldkwijtingen aan schuldenaar
P. Joisten, Sûretés pour autrui et débiteur bénéficiant de mesures de clémence, TBBR 2016/8, 422
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Handboek gerechtelijk recht
J. Laenens, D. Scheers, P. Thiriar, S. Rutten, B. Vanlerberghe, Handboek Gerechtelijk Recht, Intersentia 4e ed., 2016, 944 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Burgerlijk procesrecht
P. Dauw, Intersentia, 3e ed., 2016, 539 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Europese erfrechtverklaring
E. Goossens, Intersentia 2016, 540 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tweerelaties
S. Eggermont, Intersentia 2016, 665 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De exclusiviteit van het eigendomsrecht
D. Gruyaert, Intersentia 2016, 890 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grond- en Pandendecreet
De gevolgen van de vernietiging
J. Ghysels, J. Toury (eds.), Intersentia 2016, 202 p.
Beschrijving + inhoudstafel

CBR Jaarboek 2015-2016
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.), Intersentia 2016, 362 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vermogensrecht in kort bestek
V. Sagaert, B. Tilleman, A.L. Verbeke, 4e ed., Recht in kort bestek, Intersentia 2016, 499 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek
A.L. Verbeke, T. Gladinez, J. Swennen, K. Troch, N. Van Damme, 7e ed., Recht in kort bestek, Intersentia 2016, 329 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Boekhouden
E. De Lembre, M. Ma         nnekens, L. Van de Velde, 2e ed., Intersentia 2016, 576 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociaal recht in essentie
D. Heylen, I. Verreyt, 4e ed., Intersentia 2016, 500 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsrecht toegepast
D. Heylen, I. Verreyt, 5e ed., Intersentia 2016, 464 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsrecht toegepast
J.-P. Vincke, R. Smits, Vennootschapsrecht toegepast, 4e ed., Intersentia 2016, 257 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsbelasting toegepast
P. Beghin, Intersentia 2016, 445 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationaal belastingrecht toegepast
A. Vanmaercke, T. Jansen, Intersentia 2016, 305 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Uw vennootschap en de fiscus
T. Tack, P. Gillemon, B. Peeters, C. Van Biervliet, F. Vandenberghe, 4e ed., Intersentia 2016, 544 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek personenbelasting 2016-2017
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2016, 801 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen
I. De Troyer, L. Vandenberghe, 10e ed., Intersentia 2016, 401 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek fiscale procedure btw
I. De Troyer, L. Vandenberghe, 2e ed., Intersentia 2016, 266 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Brownfields in Vlaanderen
E. Empereur, B. Martens (eds.), Wolters Kluwer 2016, 420 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De boedelbeschrijving
J.-F. van Drooghenbroeck, C. de Boe (Nederlandse vertaling door K. Nijs), Répertoire notarial Larcier 2016, 180 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grondrechten en sociale zekerheid
A. Van Regenmortel, H. Verschueren (eds.), die Keure 2016, 400 p.
Beschrijving + inhoudstafel
RECHTSPRAAK

Rechtsplegingsvergoeding en rechtsbijstandsverzekering
Cass. 24 maart 2016, noot S. Mosselmans, Rechtsplegingsvergoeding en rechtsbijstandsverzekering, RW 2016-2017, nr. 9, 29/10/2016, 335
Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Aard – Advocaat – Rechtsbijstandsverzekering – Aard – Combinatie – Verrekening

Advocaat – informatieplicht aan cliënt
Cass. 15/06/2016, noot F.G., JT N° 6662, 29/10/2016, 609

Vrijheid van meningsuiting – persvrijheid - publicaties op internet – recht op vergetelheid
Cass. 1e k., 29/04/2016, noot E. Cruysmans, JT N° 6662, 29/10/2016, 609

Rechtspraak publiek recht
JLMB 2016/35
Inhoudstafel

Rechtspraak huurrecht

RW 2016-2017, nr. 9, 29/10/2016
Inhoudstafel

Rechtspraak bouwrecht

JLMB 2016/34
Inhoudstafel
WEBSITE IN DE KIJKER

Rule of Law Index
http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
België staat op de dertiende plaats
 
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 8 november 2016
Programma

Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer
Lexalert online seminarie 12 november 2016
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleidingen, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Meervoudig grondgebruik bij projectontwikkeling - Welke uitdagingen en mogelijkheden
Lexalert online seminarie 15 november 2016
Programma

Vrij beroep na het Wetboek van Economisch Recht
Intersentia, Hof van Liere – Universiteit Antwerpen, dinsdag 15 november 2016 (12u00 - 17u30)
Programma

Actualia M&A: joint ventures en aandeelhoudersovereenkomsten
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 15 november 2016
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding
Larcier opleiding, 17 november 2016 - Communicatieloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR: Het decreet Complexe Projecten in de praktijk
larcier opleiding, 17 november 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

De echtscheiding in internationale context
Op donderdag 17 november 2016 organiseert M&D Seminars een online opleiding van anderhalf uur met als onderwerp “De echtscheiding in internationale context".
Programma

Het nieuwe Integraal Handelsvestigingsbeleid
Op donderdag 17 november 2016 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Het nieuwe Integraal Handelsvestigingsbeleid. Het decreet Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016’
Programma

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht
Lexalert online seminarie 19 november 2016
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 21 november 2016
Programma

Privaatrechtelijke aanneming in bouwzaken
CBR studieavond, 22 november 2016
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 22/11/2016 – 3 Square Village (Zwijnaarde) of 8/12/2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Studienamiddag Beëindiging van vennootschapsmandaten. Praktisch
Larcier opleiding, 24 november 2016 - Redloft Gent
Programma

Een praktische kijk op kerkelijk en burgerlijk huwelijk
De hervorming van het kerkelijke huwelijksrecht
KULeuven 24 november 2016
Programma

De Europese erfrechtverklaring als tool voor de rechtspraktijk
M&D Seminars(Leuven) 24 november 2016
Programma

Het opvolgingsproces binnen het familiebedrijf. Een praktijkgerichte analyse aan de hand van vijf kernvragen
M&D Seminars(Kontich) 29 november 2016
Programma

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning: theoretisch gekaderd & praktisch benaderd
Larcier opleidingen, studienamiddag, Leuven 29 november 2016
Programma

Algemene voorwaarden: afdwingbaar en up-to-date?
Lexalert online seminarie, 29 november 2016
Programma

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars (Edegem) (Studiedag) 30 november 2016
Programma

Colloquium compromis en aansprakelijkheid
Van het Tijdschrift Res et Jura Immobilia
Koninklijke Bibliotheek Brussel 1 december 2016
Programma

Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier, ontbijtseminarie Gent 1 december 2016
Programma

Ontbijtseminarie: Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier opleiding, 1 december 2016 - Redloft Gent
Programma

Samenwerkingsovereenkomsten. Terbeschikkingstelling van werknemers en andere sociaalrechtelijke aspecten
M&D Seminars (Studienamiddag) 1 december 2016
Programma

IIde Vlaams Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
ICAV II

UGent vrijdag 2 december 2016
Programma

Standpunten Vlabel inzake Erfbelasting: implicaties in de praktijk
Lexalert online seminarie 3 december 2016
Programma

Terrorisme en radicalisering bij jongeren: hoe reageren?!
Unie van Jeugdadvocaten, Gerechtsgebouw Antwerpen 5 december 2016
Programma

Studienamiddag OTR Onroerend erfgoed
Larcier opleiding, 6 december 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 8 december 2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Het recht op toegang tot de rechter
CBR studienamiddag 8 december 2016
Programma

Overheidsopdrachten
CBR workshop 8 december 2016
Programma

Themadag Vennootschapsrecht: actuele ontwikkelingen
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 9 december 2016
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleiding, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op maandag 12 december en woensdag 14 december 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de tweedaagse opleiding ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
M&D Seminars(Kontich) (2 studiedagen) 12 december 2016
Programma

Het opvolgingsproces binnen het familiebedrijf. Een praktijkgerichte analyse aan de hand van vijf kernvragen
M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 13 december 2016
Programma

Toepassing in België van de Europese IPR-verordeningen  
CBR studieavond 13 december 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht
Op 15 december 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de studienamiddag “Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht”
Programma

Een buitenlandse vakantiewoning. Een analyse van de mogelijke juridische en fiscale knelpunten
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 16 december 2016
Programma

Collectieve schuldenregeling
CBR workshop 19 januari 2016
Programma

Management & Justitie
Congres: Management van Justitie: voor wie?
Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer, 10 februari 2017
Programma

Actualia vermogensrecht
CBR studieavond 14 maart 2017
Programma

Motivering ontslag
CBR studiavond 25 april 2017
Programma 

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma