Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #19 - 14/01/2021
Online Open Week voor groep 8

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Afgelopen dinsdag 12 januari 2021 werd bekend dat de lockdown verlengd wordt met drie weken. Gevoelsmatig vinden wij dit erg jammer. Er gaat immers niets boven de lessen op school. Rationeel snappen wij de beslissing uiteraard wel. Gelukkig hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan met het geven van online lessen. We horen van u ook terug dat wij hierin stappen hebben gezet, helemaal in vergelijking met de periode van de eerste lockdown halverwege vorig schooljaar. We zijn heel dankbaar voor uw feedback. We gebruiken deze niet alleen om te verbeteren, maar ook om plannen bij te stellen.
 
Deze week staat in het teken van de toekomst. Groep 8-leerlingen en hun ouders kunnen de hele week kennis maken met onze school. We organiseren onze eerste online Open Week. Het motto van deze week is “Open jouw toekomst!” Wij vinden het erg belangrijk om onze leerlingen meer mee te geven dan enkel kennis. We willen hen voorbereiden op hun toekomst en hun rol in de maatschappij. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de nieuwe brugklasleerlingen, maar ook voor de leerlingen die al voor ons hebben gekozen.
 
Het motto “Open je toekomst!” is een mooi, positief motto, dat vraagt om actie. Ik zet me graag samen met u en alle medewerkers in voor de toekomst. Die van ons én die van onze leerlingen!
 
Ik wens u een mooi jaar!
 
Anderhalve-meter-school en SE-week examenklassen
Eergisteren heeft het kabinet weer nieuwe maatregelen aangekondigd in de persconferentie. De belangrijkste is natuurlijk dat de lockdown met drie weken is verlengd. Dit betekent dat de school langer gesloten blijft voor onze leerlingen, met uitzondering van de examenleerlingen en kwetsbare leerlingen.
 
Wij werden gisteren verrast door de maatregel met betrekking tot het handhaven van de anderhalve-meter-regel voor leerlingen op school. Op de website van de Rijksoverheid staat dat deze maatregel zo snel mogelijk in gaat, maar ook dat het logisch is dat scholen tijd nodig hebben om dit te organiseren.
 
Dit besluit van de overheid roept wat vragen op, want: hoe organiseren wij het anderhalve-meter-onderwijs voor een groep in twee lokalen, terwijl er ook nog een groepje leerlingen vanuit huis meedoet? Dat lijkt bijna onmogelijk. Daarnaast dient de anderhalve meter in de hele school te worden gewaarborgd en niet alleen in de lessen.
 
Examenleerlingen deze week online les
We hebben besloten dat de lessen voor alle examenklassen vmbo voor de rest van deze week online plaatsvinden. Inmiddels hebben wij daar al veel ervaring mee.
 
SE-week voor examenklassen op school
De SE-week van volgende week gaat door. Deze vinden op school plaats. Uiteraard houden we bij de surveillance en de indeling van de groepen rekening met de nieuwe anderhalve-meter-maatregel. We zullen onder meer de gymzalen hiervoor inzetten.
 
Onderwijs ná de SE-week
In de loop van volgende week brengen we de examenleerlingen op de hoogte van de manier waarop we ons onderwijs voor de examenleerlingen vormgeven ná de SE-week. Deze wijzigingen gaan in op 25 januari. Voor de b/k-examenleerlingen betekent dit dat volgende week vrijdag (22-1) een lesvrije dag wordt.
 
Voor de niet-examenleerlingen verandert er niets n.a.v. de nieuwe maatregelen. We gaan door met het geven van online onderwijs op de manier waarop we dat nu ook doen.
 
Opvang in het OLC
Het OLC is 5 dagen in de week geopend voor leerlingen die op advies van de school of vanwege de thuissituatie opgevangen worden om hier rustig hun online lessen te volgen en aan hun huiswerk te werken. Omdat er aardig wat leerlingen hiervoor in aanmerking kwamen, is de groep verdeeld: de derde klassen komen 3 dagen en de leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar komen 2 dagen.
 
In het OLC zijn altijd minimaal 2 medewerkers van school aanwezig om de leerlingen waar nodig te helpen en de rust te bewaren. Om deze werkrust te bewaren is het wel van belang dat de leerlingen oortjes bij zich hebben om de lessen te volgen en eventueel een leesboek om wat te ontspannen. Verder is het vooral handig als de leerlingen met een opgeladen chromebook naar school toe komen, aangezien niet alle werkplekken in het OLC beschikken over een stopcontact. Mocht de chromebook toch leeg raken in de loop van de dag, dan ook graag je eigen lader meenemen.
 
Minkema Boulevard gaat niet door
De uitvoering van onze jaarlijkse talentshow "Minkema Boulevard" kan tot onze spijt ook dit jaar niet doorgaan. De situatie rondom covid-19 is daarvoor te onzeker. We verwachten niet dat er ultimo maart al publiek in groten getale een show zal kunnen bezoeken. Daarnaast is het oefenen ook praktisch onmogelijk door de huidige lockdown. We hopen dat er in 2022 echt betere tijden aanbreken zodat we onze enthousiaste en talentvolle leerlingen weer een rol kunnen geven op het podium.
 
 
 
Inzet achterstandsgelden
Onlangs kregen wij bericht dat onze subsidieaanvraag voor achterstandsgelden is goedgekeurd. Vanaf 25 januari 2021 starten we, in samenwerking met kennispartner Lyceo, een bijspijkertraject. We starten met de leerlingen uit de examenklassen die zich hebben aangemeld. De andere leerjaren volgen op een later tijdstip, waarbij we de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid volgen.
 
Vanuit het decanaat
Afgelopen december zijn de leerlingen uit de examenklassen druk bezig geweest met loopbaanoriëntatie. De mavoleerlingen zijn bezig geweest met hun profielwerkstuk en voor de basis- en kaderleerlingen is een alternatieve stageweek georganiseerd.
 
Minkema Meets Young Professionals
Omdat stagelopen op dit moment door Covid-19 niet mogelijk is, hebben we geprobeerd de stage-ervaringen de school binnen te halen. Leerlingen mochten zich inschrijven voor 3 online webinars met Young Professionals. We hebben 18 mensen bereid gevonden om mee te werken en zij vertegenwoordigden een breed scala aan beroepen.
 
We hadden bijvoorbeeld een schilder, een elektricien, een verpleegkundige, een verloskundige en een commercieel manager. Leerlingen hadden dus een ruime keuze om te snuffelen aan verschillende beroepen.
 
De meeste professionals waren ooit gestart op het vmbo en er bevonden zich ook een aantal oud-leerlingen van het Minkema College onder de professionals!
 
Naast deze dag met online webinars hebben leerlingen gewerkt aan het maken van een mooi CV en zijn ze aan het werk gegaan met hun kwaliteiten en talenten. Wij kijken terug op een mooie week.
 
Leerling uit kader 4: “De manier van kennismaken via google meets was natuurlijk anders maar wel heel handig! Ik heb alles duidelijk meegekregen dus er waren geen minpunten aan. Voor de young professionals was het ook lekker omdat ze het vanuit thuis konden presenteren.”
 
Vervolgopleiding
We hopen dat onze leerlingen inspiratie uit deze week gehaald hebben om op zoek te gaan naar een passende vervolgopleiding. Vanaf januari gaan mentoren met leerlingen die nog geen passende keuze voor een vervolgopleiding hebben gemaakt aan de slag om die vervolgopleiding wel te vinden. Op 1 april 2021 moeten alle leerlingen ingeschreven zijn, maar het is beter om dit eerder te doen. Ook mavoleerlingen die graag naar havo-4 willen doorstromen, moeten zich inschrijven voor een mbo vervolgopleiding.

Op de website vindt u twee overzichten van de (online) open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten op het mbo.
 
Ruim 12.000 euro voor Friends4Owen
 
Ondanks de maatregelen rondom corona hebben we met elkaar het prachtige bedrag van €12.150 voor Friends4Owen opgehaald en daar zijn we trots op! We willen graag iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor dit mooie doel.
 

 
 
Absentie en ziekmeldingen
Voor onze afdelingsassistenten is het een hele klus om in deze crisistijd de absentenregistratie goed bij te houden. Hun telefoon staat ‘s ochtends roodgloeiend en zij proberen gewone ziekmeldingen te onderscheiden van quarantaine. In het laatste geval ziet u groen gekleurde letters AB en bij de online lessen staat covid-19. Zo kunnen we de leerplichtambtenaar uitleggen wie waarom afwezig was.
 
We doen een dringend beroep op u om uw kind elke dag van ziekte telefonisch af te melden. Als er sprake is van een coronabesmetting horen we dat natuurlijk ook graag zo snel mogelijk. En het dringende advies om uw kind thuis te houden bij corona-gerelateerde klachten, hoe mild ook, blijft van kracht.
 
Online Open Week
Het zal u vast niet zijn ontgaan, maar deze week vindt de online Open Week van het Minkema College Plaats.
 
Via de Minkema MindMap of rechtstreeks op onze website kunnen groep 7&8-leerlingen met hun ouders meedoen aan quizjes, spannende opdrachten en allerlei filmpjes bekijken waarin docenten en onze leerlingen meer vertellen over onze school.
 
 
 
We hadden natuurlijk liever de deuren opgezet en alle kinderen en hun ouders op school ontvangen! Ondanks het feit dat alles online is, zijn we er toch in geslaagd de sfeer van school over te brengen en leerlingen ook dingen te laten ervaren, doen en meemaken. U bent van harte uitgenodigd om ook een kijkje te komen nemen!
 
 
 
Vacature leerling of ouder Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad die meedenkt over afspraken met betrekking tot bijv. begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het Minkema College werkt hiervoor samen met andere scholen in een samenwerkingsverband.
 
Elke school heeft een vertegenwoordiging in de ondersteuningsplanraad, bestaande uit 2 personeelsleden en 2 ouders of leerlingen. Deze leden worden door de medezeggenschapsraad (MR) van de school afgevaardigd.
 
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders, leerlingen en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten.
 
Heeft u interesse? Bekijk de uitgebreide toelichting en/of neem contact op met de voorzitter van de MR.
 
Nieuw logo Magister
 
In de release van 11 januari 2021 wordt het nieuwe Magister-logo uitgeleverd en sindsdien is het nieuwe logo zichtbaar in al onze applicaties en marketingcommunicatie-uitingen. Hiernaast ziet u het logo dat vanaf januari 2021 in de app zichtbaar zal zijn.
 
 
Strategische beleidsplan 2021-2025
Jonge mensen toerusten voor hun verdere leven is een prachtige taak. Een taak die dagelijks vorm krijgt in kleine stapjes naar bescheiden tussendoelen. De schoolomgeving waarin dit plaatsvindt is dynamisch; er gebeuren op een schooldag allerlei betekenisvolle, interessante, mooie en soms ook minder fijne dingen. Hoe houden we met elkaar in die drukte van alledag onze doelen voor de langere termijn voor ogen? 
 
 
 
Ons nieuwe strategische beleidsplan bevat vijf ambitieuze doelstellingen. Hieronder zetten we ze op een rijtje. De komende vier jaar gaan we met elkaar aan de slag om deze doelstellingen te realiseren.
 
  • Een fijne school waar je wordt gezien en kunt groeien 
  • Leren over en in de echte wereld 
  • Uitstekend onderwijs 
  • Regie over de eigen leerroute/professionalisering 
  • Een professionele organisatie

 
Profielwerkstuk
De leerlingen van mavo-4 hebben in de week voor de kerstvakantie gewerkt aan het profielwerkstuk met daaraan gekoppeld de presentatie. De leerlingen hebben tijdens deze week verspreid in verschillende lokalen gewerkt, ondersteund door de mentoren en vakdocenten.
 
Na het inleveren van het profielwerkstuk konden de leerlingen intekenen om de presentatie te geven. Voorafgaand aan de presentaties hebben de leerlingen een workshop gevolgd om zelfverzekerder te kunnen presenteren. Daarnaast hebben studenten van o.a. mbo Rijnland & van de TechCampus (Nieuwegein) onze leerlingen ondersteund.
 
Vrijwel alle leerlingen hebben het werkstuk en presentatie voldoende afgerond. We kunnen daarmee terugkijken op een geslaagde week.
 
Kijk uit op het fietspad!
 
Onze leerlingen die lopend naar huis gaan of naar school komen, maken daarvoor regelmatig gebruik van het fietspad. Wij willen er met klem op wijzen dat wij er vanuit gaat dat onze leerlingen zich aan de verkeersregels houden: blijf op de stoep! Lopen op het fietspad kan zorgen voor gevaarlijke situaties en dit willen we uiteraard voorkomen.
 
Personele wijziging
De lessen Nederlands van onze collega's Sandra Weimer en Merel Uphoff, die om gezondheidsredenen hun werkzaamheden al gedurende langere tijd niet kunnen vervullen, worden tot op heden (deels) vervangen door collega's uit de sectie. Tot aan herstel hebben wij mevrouw Esther van Doorn, ervaren docent Nederlands, bereid gevonden lessen te gaan vervangen. Zij start op 18 januari a.s. en zal de (online) lessen gaan verzorgen aan klas 1m, 2n, 2m, k3c en m3c. Deze week worden de lessen overgedragen. De lessen aan klas m4c worden van mw. Capel overgenomen door mw. Plomp, ervaren collega uit de sectie. Wij wensen mw. Van Doorn een goede start en veel werkplezier toe en mw. Uphoff en mw. Weimer een voorspoedig herstel. Ouders van de betrokken klassen zijn eerder per mail geïnformeerd.
 
De HALL nieuwe cateraar
Met ingang van het nieuwe kalenderjaar is de HALL de nieuwe cateraar van het Minkema College in Woerden. De HALL is geen onbekende in de regio. Al jaren verzorgen zij de catering in het Intechnium gebouw en ontvangen zij dagelijks meer dan 600 gasten.
 
Door in gesprek te gaan met leerlingen en met een klankbordgroep binnen de school wordt het aanbod vernieuwd en zorgt de HALL ervoor dat de catering verantwoord én gezond blijft.
 
 
 
 
Agenda
18/01: Start SE-week
22/02: Voorjaarsvakantie
01/03: Taaldorp basis leerjaar 4
03/03: Fotograaf (o.v.b.) 
 
Nieuwsbrief #19, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.