BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 20 december 2013 - 9 januari 2014
     
 
Selecties van recent gepubliceerde federale en Vlaamse wetgeving en van de arresten van het Grondwettelijk Hof
 
                  
   
BESTE WENSEN VOOR EEN SUCCESVOL 2014 !  

Advocaten – bij te houden boekhouddocumenten

Advocaat BTW – Verwerping schorsing door Grondwettelijk Hof

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken 2014

Jaarlijkse aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

Registratierechten gelijkstelling schenking tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders

Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden

Omzendbrief gezinshereniging n.a.v. arrest GwH nr. 121/2013 van 26/09/2013

Vacante betrekkingen vanaf 1 april 2014 voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, procureurs des Konings bij het parket, voorzitters van de arbeidsrechtbank , arbeidsauditeurs bij het arbeidsauditoraat  en voorzitters van de rechtbank van koophandel

Vlaamse Codex Fiscaliteit + uitvoeringsbesluit

Invoeging boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in Wetboek van economisch recht

Invoeging Boek XIII ‘Overleg’ Wetboek van economisch recht

Hechtenis onder elektronisch toezicht

Wet en KB Administratieve vereenvoudiging

Programmawet I en II

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
 
 
- TITEL 1. - Algemene bepaling
-
TITEL 2. – Energie
- ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
-
TITEL 3. - Binnenlandse Zaken
- ENIG HOOFDSTUK. - Opheffing van het begrotingsfonds tot uitvoering van het correctiemechanisme ingesteld bij de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezones
>Deze titel heeft uitwerking met ingang van 31 december 2012.
-
TITEL 4. - Economie en Noordzee
- HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht
> De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van artikel 9.
- HOOFDSTUK 2 - Fonds voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling op het vlak van metrologie
- HOOFDSTUK 3 - Fonds Leefmilieu
-
TITEL 5. – Werk
- ENIG HOOFDSTUK. – Risicogroepen
> Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van artikel 14, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2013.
-
TITEL 6. - Maatschappelijke Integratie
- ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
-
TITEL 7. - Sociale Zaken
- HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002
> Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2014.
- HOOFDSTUK 2. - Sociaal statuut der kunstenaars
> Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2014.
- HOOFDSTUK 3. – Kinderbijslag
> Artikel 25, in de mate dat het een derde lid invoegt in artikel 94, § 9, van dezelfde wetten, heeft uitwerking met ingang van 15 december 2013.
> Artikel 25, in de mate dat het een vierde lid invoegt in artikel 94, § 9, van dezelfde wetten, treedt in werking op 1 januari 2014.
-
TITEL 8. – Volksgezondheid
- HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Afdeling 1. – Geneesmiddelen
Afdeling 2. - Heffingen op de omzet
Afdeling 3. - Bijdrage op marketing
Afdeling 4. - Forensisch psychiatrische centra
> De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de datum van inwerkingtreding van de artikelen 33 en 34.
Afdeling 5. – Prijstransparantie
Afdeling 6. - Forfaitaire bedragen voor heropname en non-cumul van ambulante forfaits met ziekenhuisforfaits in geval van opname via de spoeddiensten
> Artikel 37 treedt in werking op 1 januari 2014.
Afdeling 7. - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen
- HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen
- HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen
- HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
Afdeling 1. – Bereidingsvergunning
> Deze afdeling treedt in werking op 1 juli 2014.
De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum.
> Afdeling 2. - Aangifteplicht voor reclame en sponsoring voor in België gecommercialiseerde geneesmiddelen en in België verdeelde medische hulpmiddelen
-
TITEL 9. – Financiën
- HOOFDSTUK 1. - Fiscale maatregelen in het kader van het relanceplan 2013
- HOOFDSTUK 2. – Inwerkingtreding
> De artikelen 49 tot 53 treden in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van de bepalingen in de artikelen 50 en 52 met betrekking tot de werken in onroerende staat, die in werking treden op dezelfde dag als de artikelen 6 tot 14 van de wet van 8 december 2013 tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft, d.i. 1 april 2014.
> Artikel 54 treedt in werking op 1 april 2014.
- TITEL 10. - Infrabel

26 DECEMBER 2013. - Programmawet (II), BS 31/12/2013, bl. 103988
INHOUD
- TITEL 1. - Algemene bepaling
- TITEL 2. - Migratie en Asiel
- HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie
- HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
- HOOFDSTUK 3. – Inwerkingtreding
> Deze titel treedt in werking 31 december 2013.
-
TITEL 3. – Begroting
- ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof


VLAAMS DECREET HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE BEGROTING

20 DECEMBER 2013. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, BS 31/12/2013, bl. 103775
- INHOUD
-
HOOFDSTUK 1. – Algemeen
-
HOOFDSTUK 2. – Fiscaliteit
Afdeling 1. - Registratierechten – Commandverklaring
Afdeling 2. - Onroerende voorheffing - Verlaagd tarief
-
HOOFDSTUK 3. - Subsidies inzake sport
Afdeling 1. - Subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding
Afdeling 2. - Stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
-
HOOFDSTUK 4. – Cultuur
Afdeling 1. - Overgangsbepalingen betreffende het Lokaal Cultuurbeleid voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
Afdeling 2. - Ter beschikking stellen van infrastructuur
-
HOOFDSTUK 5. – Welzijn
Afdeling 1. - Infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden
Afdeling 2. - Verlenging looptijd experiment knelpuntdossiers VAPH en FJW
Afdeling 3. - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
-
HOOFDSTUK 6. – Milieuheffingen
Afdeling 1. - Wijziging heffing op de winning van grondwater
Afdeling 2. - Wijzigingen Materialendecreet
- HOOFDSTUK 7. - Fonds Wapenhandelgerelateerde Boeten
- HOOFDSTUK 8. - Fonds voor de Waarborgregeling van de NV Waarborgbeheer
- HOOFDSTUK 9. - Fonds Bestuursrechtscolleges
- HOOFDSTUK 10. - Machtiging verkoop aan de NMBS
- HOOFDSTUK 11. – Energie
- HOOFDSTUK 12. - Subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding
- HOOFDSTUK 13. - Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen – Luchthavenexploitatiemaatschappijen
- HOOFDSTUK 14. – Planlastendecreet
- HOOFDSTUK 15. - Onroerend Erfgoed
Afdeling 1. - Interne Staatshervorming
Afdeling 2. - Interne Staatshervorming met betrekking tot het beleidsveld Onroerend Erfgoed - overname van rechten en verplichtingen
-
HOOFDSTUK 16. - Vlaams Provinciefonds
-
HOOFDSTUK 17. – Onderwijs
Afdeling 1. - Fonds Dienstverlening Onderwijscommunicatie
Afdeling 2. - Indexering studiecentra Open Hoger Onderwijs
Afdeling 3. - Verlenging investeringen universiteiten
Afdeling 4. - Herschikking budgetten specifieke lerarenopleiding hogescholen
Afdeling 5. - Herschikking budgetten specifieke lerarenopleiding universiteiten
Afdeling 6. - Verdeling investeringsmiddelen hoger onderwijs en afschaffing College van algemeen directeurs van de hogescholen
- Onderafdeling 1. – Universiteiten
- Onderafdeling 2. – Hogescholen
Onderafdeling 3. - Afschaffing College van algemeen directeurs van de hogescholen binnen EVA AGIOn
Afdeling 7. - Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten
Afdeling 8. - Gewicht van de nautische wetenschappen
Afdeling 9. - Tijdsvenster Mobiliteit
Afdeling 10. - Vzw Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten
-
HOOFDSTUK 18. – Slotbepalingen
> Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van :
- artikel 3, dat in werking treedt met ingang van aanslagjaar 2014;
- artikel 21, dat in werking treedt bij de inwerkingtreding van het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

 
  
PUBLIEK RECHT

Wet Administratieve vereenvoudiging
15 DECEMBER 2013. - Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, BS 31/12/2013, bl. 103694
- INHOUD
- TITEL 1. - Inleidende bepaling
- TITEL 2. - Kanselarij van de Eerste Minister
- HOOFDSTUK 1. - Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging
> Artikel 3 treedt in werking op 1 januari 2014.
- HOOFDSTUK 2. - Voorafgaande regelgevingsimpactanalyse
Afdeling 1. – Definities
Afdeling 2. - De impactanalyse
Afdeling 3. - Vrijstellingen en uitzonderingen
Afdeling 4. – Wijzigingsbepalingen
Afdeling 5. – Inwerkingtreding
> Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2014.
- TITEL 3. – Economie
- HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen
- HOOFDSTUK 2. - Elektronische maaltijdcheques
- TITEL 4. - Binnenlandse zaken
- HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
> De artikelen 15 en 16 treden in werking op 1 januari 2015.
- HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
- TITEL 5. - Sociale zaken
- ENIG HOOFDSTUK. - Online toetredingen tot de akkoorden
> De artikelen 24 en 25 treden in werking op 1 januari 2017.

KB Administratieve vereenvoudiging - regelgevingsimpactanalyse
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, BS 31/12/2013, bl. 103699

Omzendbrief gezinshereniging n.a.v. arrest GwH nr. 121/2013 van 26/09/2013
13 DECEMBER 2013. - Omzendbrief betreffende de toepassing van de artikelen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, die door het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 geïnterpreteerd werden, BS 20/12/2013, bl. 101510
Naar aanleiding van de beroepen tot nietigverklaring van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de voorwaarden tot gezinshereniging, heeft het Grondwettelijk Hof, in zijn arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 (B.S. 22/11/2013), de bepalingen onderzocht met betrekking tot de voorwaarden opdat een vreemdeling een verblijfsrecht op het Belgische grondgebied zou kunnen genieten in het kader van gezinshereniging.
Deze omzendbrief heeft tot doel :
- de bepalingen te vermelden van de wet van 15 december 1980 die door het Grondwettelijk Hof vernietigd werden en het voorwerp zullen uitmaken van een wetgevend initiatief;
- sommige artikelen van de wet van 15 december 1980, zoals die geïnterpreteerd werden door het Grondwettelijk Hof, uit te leggen.
Het geeft daarom een overzicht van de standpunten van het Grondwettelijk Hof en bepaalt de gevolgen voor de aanvragen tot gezinshereniging.

Spoorcodex
30 AUGUSTUS 2013. - Wet houdende de Spoorcodex, BS 20/12/2013, bl. 100882
Inwerkingtreding 1 januari 2014
KB 08/12/2013  tot bepaling van de datum van inwerkingtreding BS 23/12/2013 + meerdere KB’s inzake Spoorcodex in BS 23/12/2013

Overheidsopdrachten
18 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 23/12/2013, bl. 101803

Geleidelijke uitstap kernenergie
18 DECEMBER 2013. - Wet houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, BS 24/12/2013, bl. 102011

Elektriciteitsmarkt – federale bijdrage ten laste elektriciteitssector voor 2014:  0 EUR
18 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, BS 24/12/2013, bl. 102014

Wet houdende diverse bepalingen inzake energie
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 31/12/2013, bl. 104026

Gemeentelijke Administratieve Sancties
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 27/12/2013, bl. 102905

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 27/12/2013, bl. 102911

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 27/12/2013, bl. 102913

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie, BS 27/12/2013, bl. 102915

Politie en hulpverleningsdiensten
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 31/12/2013, bl. 103706

Statuut militairen
Vier KB’s en een MB inzake statuut militairen in BS 30/12/2013

Dotaties en vergoedingen  koningshuis
27 NOVEMBER 2013. - Wet met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie, BS 30/12/2013, bl. 103424
Inwerking 1 januari 2014

27 NOVEMBER 2013. - Wet houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II, BS 30/12/2013, bl. 103427
27 NOVEMBER 2013. - Wet houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip, BS 30/12/2013, bl. 103429.

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 31/12/2013, bl. 103706
- INHOUD
- TITEL I. - Algemene bepaling
- TITEL II. – Politie
- HOOFDSTUK 1. - Bepalingen betreffende de bescherming van het uniform van de geïntegreerde politie
- HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van gemeentelijke administraties naar het administratief en logistiek kader van de politiezones
- HOOFDSTUK 3. – Wijzigingsbepalingen
Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet op het politieambt
Afdeling 2. - Wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector
Afdeling 3. - Wijzigingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
Afdeling 4. - Wijziging van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten
Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Afdeling 6. - Wijzigingen van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten ("RPPol")
Afdeling 7. - Wijzigingen van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten
Afdeling 8. - Wijziging van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten
Afdeling 9. - Wijziging van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector
Afdeling 10. - Wijzigingen van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten
Afdeling 11. - Bepaling betreffende het personeelsbeheer
- HOOFDSTUK 4. - Overgangs- en slotbepalingen
> Artikel 18 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.
Artikel 27 heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2013.
De artikelen 28, 29 en 34 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2001.
Artikel 33 heeft uitwerking met ingang van 27 februari 2012.
De artikelen 35, 36, 44 en 53 treden in werking 1 januari 2014.
Artikel 38, c, heeft uitwerking met ingang van 1 april 2009.
Artikel 49 heeft uitwerking met ingang van 23 november 2009.
Artikel 52 heeft uitwerking met ingang van 15 juni 2007.
Art. 60. De artikelen 11, 12 en 13 treden buiten werking op de laatste dag van de twaalfde maand volgend op die waarin deze wet in werking is getreden.
- TITEL III. - Instelling en Bevolking
- ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
- TITEL IV. - Civiele veiligheid
- HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
- HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming - Subsidies aan de provinciale opleidingscentra voor de financiering van infrastructuur, materieel en pedagogische ondersteuning
- TITEL V. - Wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
- TITEL VI. - Wijzigingen van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Advocaten – bij te houden boekhouddocumenten
27 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de advocaten bij te houden boekhouddocumenten, BS 02/01/2014, bl. 29
Bijlagen 1 + 2

Jaarlijkse aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn
15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 23/12/2013, bl. 101840

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken 2014
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. Indexatie. Tarief 2014, BS 23/12/2013, bl. 101913


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Samenstelling onderzoeksraad voor de scheepvaart
22 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart, BS 20/12/2013, bl. 100632

Invoeging boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in Wetboek van economisch recht
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 30/12/2013, bl. 103506

Invoeging Boek XIII ‘Overleg’ Wetboek van economisch recht (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven )
15 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van Boek XIII `Overleg', in het Wetboek van economisch recht, BS 09/01/2014, bl. 849.

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 30/12/2013,bl. 103420

Gebruiksheffingen bepaalde wegen door zwaar vrachtwagenvervoer
26 DECEMBER 2013. - Bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing, bl. 104022


FINANCIEEL RECHT

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/12/2013, bl. 100604


Commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen - informatieverplichtingen
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen, BS 30/12/2013, bl. 103249
Erratum BS 08/01/2014

Thematische volksleningen
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen, BS 31/12/2013, bl. 104139

Kredietovereenkomsten met ondernemingen
21 DECEMBER 2013. - Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 31/12/2013, bl. 104012

Ongewilde buitenbezitstelling titels aan toonder – afschaffing effecten aan toonder slapende safes
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (i), voor wat betreft de slapende safes, BS 31/12/2013, bl. 104016

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31/12/2013, bl. 103992
- INHOUD
- TITEL 1. - Algemene bepaling
- TITEL 2. – Inkomstenbelastingen
- HOOFDSTUK 1. - Vaststelling van de belastbare inkomsten
Afdeling 1. - Diverse bepalingen
Afdeling 2. - Bepalingen betreffende Tewerkstellingszones en Coördinatiecentra
Afdeling 3. – Inwerkingtreding
> Artikel 3 is van toepassing voor het bepalen van de voordelen toegekend vanaf 1 januari 2014.
> Artikel 4 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2014 betaalde of toegekende sommen.
> Artikel 5 is van toepassing op de giften die worden gedaan vanaf 1 januari 2014.
> Artikel 6 treedt in werking vanaf de omvorming van het havenbedrijf van Gent tot naamloze vennootschap van publiek recht.
> Artikel 10 is van toepassing op de inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013.
> De artikelen 7, 8 en 12 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2014.
> Artikel 13 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2013.
- HOOFDSTUK 2. - Vestiging van de belasting
> Artikel 23 treedt in werking 31 december 2013.
Artikel 28 is van toepassing op ambtshalve ontheffingen met betrekking tot aanslagjaar 2014 en volgende.
- HOOFDSTUK 3. - Bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing
> Dit hoofdstuk treedt in werking 31 december 2013.
- TITEL 3. - Belasting over de toegevoegde waarde
- HOOFDSTUK 1. - Intracommunautaire verwervingen
- HOOFDSTUK 2. - Blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines
- HOOFDSTUK 3. - Harmonisatie van onderzoeksbevoegdheid
- HOOFDSTUK 4. - Territoriaal toepassingsgebied van de Richtlijn 2006/112/EG
- HOOFDSTUK 5. – Inwerkingtreding
> De artikelen 33 tot 36 treden in werking op 1 januari 2014.
- TITEL 4. - Modernisering van de patrimoniumdocumentatie
- HOOFDSTUK 1. - Rechtszekerheid - Betere identificatie van de partijen in de akten onderworpen aan de hypothecaire openbaarmaking en aan de formaliteit van de registratie
- HOOFDSTUK 2. - Andere wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Wijziging van het Wetboek der successierechten
- HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de hypotheekwet van 16 december 1851, van de wet van 21 ventôse jaar VII (11 maart 1799) betreffende de inrichting van de bewaring der hypotheken en van het Gerechtelijke Wetboek
- HOOFDSTUK 4. - Andere wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek
- HOOFDSTUK 5. - Andere wijzigingen aan de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt
- HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen
- HOOFDSTUK 7. – Inwerkingtreding
> De bepalingen van deze titel en de bepalingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten zoals gewijzigd door de bepalingen van deze titel, treden in werking als volgt :
- de artikelen 38 tot 40, 42, 43, 47, 48, 4° en 5°, 49, 1° en 3°, 50, 52, 53, 57, 1°, 58 à 62, 65 tot 68, 74, 75 en 84 tot 86 van deze titel treden in werking 10 januari 2014;
- artikel 41 van deze titel treedt in werking 1 februari 2014;
- de artikelen 46, 48, 1° en 3°, 49, 2° en 4°, 51, 54, 63, 64, 69 tot 73, 76, 77 en 80 tot 83 van deze titel treden in werking op 1 april 2014;
- artikel 44 van deze titel treedt in werking :
a) wat de akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3°, a), van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten betreft, 1 januari 2014;
b) wat de akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3°, b), van hetzelfde Wetboek betreft, 1 juni 2014;
- het eerste lid van artikel 5bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij artikel 45 van deze titel, treedt in werking 10 januari 2014;
- het tweede en het derde lid van het in 5° vermelde artikel 5bis, treden in werking op 1 januari 2016. De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan deze datum;
- artikel 32, 1°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals aangevuld bij artikel 48, 2°, van deze titel en artikel 32, 3° bis, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 48, 3°, van deze titel, treden in werking op 1 januari 2016. De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan deze datum;
- het eerste lid van artikel 32, 3° bis, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij artikel 48, 3°, van deze titel, treedt in werking op 1 april 2014;
- de artikelen 55 en 57, 2°, van deze titel treden in werking op de dag van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat, in uitvoering van artikel 2 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de aanbieding van een uitgifte van de akte toelaat;
- artikel 180bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij artikel 56 van deze titel, treedt, behalve het derde lid ervan, in werking op de dag van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat, in uitvoering van artikel 2 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de aanbieding van een uitgifte van de akte toelaat;
- het tweede lid van het in 10° vermelde artikel 180bis wordt opgeheven de dag vóór de dag van inwerkingtreding van het derde lid van hetzelfde artikel, behalve voor de akten die op gedematerialiseerde wijze ter registratie worden aangeboden vóór de inwerkingtreding van het voormelde derde lid, voor dewelke het nog van kracht blijft gedurende 20 jaar;
- het derde lid van het in 10° vermelde artikel 180bis treedt in werking op de dag dat artikel 18 van de wet van 25 ventôse jaar XI, ingevoegd bij artikel 20 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, zoals vervangen bij 81 van deze titel, in werking treedt;
- de artikelen 78 en 79 van deze titel treden in werking op een door de Koning te bepalen datum, en uiterlijk op de datum waarop artikel 3 van de wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie in werking treedt, d.i. uiterlijk op 1 september 2015.
- TITEL 5. - Wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen
- TITEL 6. - Andere wijziging van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten
- TITEL 7. - Andere wijzigingen van het Wetboek der successierechten
> De artikelen 92 en 93 treden in werking op 1 januari 2015, met uitzondering van de bepalingen in die artikelen die de Koning toelaten de elektronische toezending van de berichten of lijsten op te leggen en nader te regelen, die in werking treden 10 januari 2014.
-
TITEL 8. – Accijnzen
- HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen
- HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de programmawet van 27 december 2004
-
TITEL 9. – Overgangsbepaling
-
TITEL 10. - Nationale Kas voor Rampenschade
-
TITEL 11. - Maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid
> Deze titel treedt in werking 31 december 2013, met uitzondering van artikel 118 dat op 1 juli 2014 in werking treedt.


STRAFRECHT

Verlenging verdrag België-Nederland terbeschikkingstelling gevangenis Tilburg
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009, bl. 103434
Addendum BS 31/12/2013

Jeugdbescherming - Inwerkingtreding wet uitgesteld tot 1 januari 2016
21 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, BS 30/12/2013, bl. 103435

Elektronisch toezicht
26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van Titel II van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31/12/2013, bl. 104072

Rechten slachtoffer in het raam van strafuitvoeringsmodaliteiten - taalgebruik
26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en tot uitvoering van artikel 23bis, laatste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 31/12/2013, bl. 104071.

Rechten slachtoffer in het raam van strafuitvoeringsmodaliteiten – model slachtofferverklaring
27 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 30 januari 2007 tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 31/12/2013, bl. 104074


FISCAAL RECHT

Horecasector - btw
15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 20/12/2013, bl. 101280

KB/WIB 92 – vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 2757, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,  BS 20/12/2013, bl. 101282

Vlaamse Codex Fiscaliteit
13 DECEMBER 2013. - Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS 23/12/2013, bl. 101516
20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 31/12/2013, bl. 103805

WIB 92 – hoofdelijke aansprakelijkheid aannemer belastingschulden
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27/12/2013, bl. 102964

BTW
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 30/12/2013, bl. 103237

KB/WIB 92 - aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies, BS 31/12/2013, bl. 103991

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31/12/2013, bl. 103992.

KB/WIB 92 – instellingen die giften ontvangen
26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de instellingen die giften ontvangen, BS 31/12/2013, bl. 104024

Tarieven btw en indeling van goederen en diensten bij die tarieven
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 31/12/2013, bl. 103757

Registratierechten gelijkstelling schenking tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders
6 DECEMBER 2013. - Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat de gelijkstelling van verkrijgingen tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders betreft, BS 07/01/2014, bl. 537


SOCIAAL RECHT

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen – voorafgaande aangifte en registratie aanwezigheden
8 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft, BS 20/12/2013, bl. 101272

Maatschappelijke zekerheid arbeiders - bijdragen werkgever
8 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 20/12/2013, bl. 101289

Sociaal statuut zelfstandigen – inning bijdragen 2014
15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2014 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 20/12/2013, bl. 101290

Werkbonus werknemers
15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 23/12/2013, bl. 101839

Bonussysteem voor zelfstandigen die hun beroepsbezigheid voortzetten door hen bijkomende rechten toe te kennen
15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS 23/12/2013, bl. 101701

Aanpassing bedrag sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 september 2013 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 24/12/2013, bl. 102118

Verminderingen sociale zekerheidsbijdragen  - harmonisering en vereenvoudiging
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 27/12/2013, bl. 102959

Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31/12/2013, bl. 104147

Medische hulpmiddelen – beroepsmogelijkheden
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek, BS 31/12/2013, bl. 104025

Werkloosheidsreglementering
26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31/12/2013, bl. 104066

Sociale zekerheidsbijdragen
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 31/12/2013, bl. 104067

Sociaal strafwetboek – elektronische informatie-uitwisseling strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude
26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, BS 31/12/2013, bl. 104070


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Samenwerkingsakkoord vergunningscoördinerend en –faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten
4 DECEMBER 2013. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 347/2013, BS 23/12/2013, bl. 101804

Instemming Europees Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur
23 DECEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, gedaan te Brussel op 2 maart 2012, BS 31/12/2013, bl. 104172

 
  
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Verbod opsluiten kinderen in gesloten centra – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 166/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5468
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 16 november 2011 tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra (art. 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.8.3, B.8.4 en B.9.4.)
Trefwoorden: Publiek recht - Vreemdelingenrecht - Vreemdelingen die onwettig op het grondgebied verblijven - Gezin met minderjarige kinderen - Omstandigheden van de opsluiting - 1. Plaatsen die aangepast aan de noden van gezinnen met minderjarige kinderen zijn - 2. Gezinnen met slechts één minderjarig kind - 3. Mogelijkheid om in een eigen woning te verblijven - 4. Minderjarige kinderen wier ouders beslissen om de voorwaarden van de met de Dienst Vreemdelingenzaken gesloten overeenkomst niet na te leven - 5. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. # Rechten en vrijheden - 1. Individuele vrijheid - 2. Rechten van het kind - Belang van het kind - 3. Verbod van onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen - 4. Recht om een menswaardig leven te leiden - 5. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-166n.pdf

Gezinshereniging – Geen schending
Arrestnummer: 167/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5512 • 5513
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 9 van de wet van 8 juli 2011
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - 1. Ontstentenis van een overgangsbepaling die de inwerkingtreding regelt van de nieuwe regelgeving - 2. Voorwaarden - a. Echtgenoot van een Belg - b. Echtgenoot van een Europese burger die geen Belg is en in het Rijk verblijft. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-167n.pdf

Inkomstenbelastingen – Levensverzekering – Geen schending
Arrestnummer: 168/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5549
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 171)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelastingen - Berekening van de belasting - 1. Bijzondere stelsels van aanslag - Afzonderlijke aanslagen - Kapitaaluitkering van een levensverzekering - Afzonderlijk tarief - 2. Diverse inkomsten - Rente-uitkering van een levensverzekering - Progressief tarief.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-168n.pdf

Waals Gewest – Wapenuitvoer - Vernietiging
Arrestnummer: 169/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5550
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten (art. 19, § 1, eerste lid, en art. 21)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - a. Materiële bevoegdheid - Economie - Invoer, uitvoer en doorvoer van wapens - Certificaten en vergunningen - Motivering - b. Impliciete bevoegdheden - 2. Federale bevoegdheden - Residuaire bevoegdheid - Bescherming van de rechten van de bestuurden - Uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. # Bestuursrecht - Wapens - 1. Certificaten en vergunningen voor de uitvoer - Ontstentenis van de openbaarheid - 2. Adviezen van de Adviescommissie over de vergunningen voor wapenuitvoer - Vertrouwelijkheid. # Rechten en vrijheden - Politieke rechten - Openbaarheid van bestuur - Recht op raadpleging van bestuursdocumenten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-169n.pdf

Verplichte melding risicovolle medische praktijken - Vernietiging
Arrestnummer: 170/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5553 • 5554 • 5556
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 juni 2012 houdende verplichte melding van risicovolle medische praktijken
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Gezondheidsbeleid - 2. Federale bevoegdheden - Uitoefening van de geneeskunde - Risicovolle medische praktijken die buiten een erkend ziekenhuis worden gesteld - Meldingsplicht voor de verantwoordelijke voor de instelling - Sancties.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-170n.pdf

Verontreiniging meststoffen – Geen schending
Arrestnummer: 171/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5562
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 33bis, § 2, 5°, tweede lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, zoals het gold voor het productiejaar 2004
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Leefmilieu - Vlaams Gewest - Verontreiniging door meststoffen - Dierenaantal per landbouw- en/of veeteeltinrichting - Nutriëntenhalte voor diersoorten - 1. Standstill op niveau van de veeteeltinrichtingen - 2. Vergunde omvorming naar een andere diersoort - Omzetting nutriëntenhalte. # Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-171n.pdf

Elektronische communicatie – Stellen prejudiciële vragen H.v.J. – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 172/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5564
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (art. 50, 51 en 146)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie - Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Telecommunicatie - Elektronische communicatie - Universele dienstverlening - 1. Sociale tarieven - 2. Nettokosten van de universeledienstverplichtingen - a. Financiering - Bijdragen van operatoren - Belasting - Fiscaal wettigheidsbeginsel - b. Vergoedbare onredelijke last voor de aanbieders - 3. Wijziging van de wetgeving - Terugwerkende kracht. # Europees recht - Telecommunicatie - Universele diensten - Richtlijn.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-172n.pdf

Arbeidsongevallen – Geen schending
Arrestnummer: 173/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5567
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 25, eerste lid, en 69, eerste en derde lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending - De tweede, de derde en de vierde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - 1. Blijvende arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke verergering - Verergeringsvergoeding - 2. Genezenverklaring - Eis tot herziening - Verergering van de toestand.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-173n.pdf

Verhaalbaarheid erelonen advocaat – strafrechtsprocedure - Schending
Arrestnummer: 174/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5571
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 162bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Ongelijk gestelde burgerlijke partij die zich door een afzonderlijke vordering heeft aangesloten bij een door een andere burgerlijke partij betekende rechtstreekse dagvaarding.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-174n.pdf

Inkomstenbelastingen – Geen schending
Arrestnummer: 175/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5573
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Art. 171, 6°, tweede streepje)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelastingen - Berekening van de belasting - Bijzondere stelsels van aanslag - Afzonderlijke aanslagen - Baten die betrekking hebben op gedurende een periode van meer dan 12 maanden geleverde diensten en waarvan het bedrag niet is betaald in het jaar van de prestaties maar later in eenmaal is geregeld - 1. Door een overheid betaalde baten - 2. Door particulieren betaalde baten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-175n.pdf

Inkomstenbelastingen – Terugbetaling bedrijfsvoorheffingen na ontbonden arbeidsovereenkomst – afwezigheid van toekenning moratoriumintresten - Schending
Arrestnummer: 176/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5574
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, en art. 419, eerste lid, 4°, van dat Wetboek, in de bewoordingen ervan sinds die wijziging
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Beroepsinkomsten - Bedrijfsvoorheffingen die spontaan hebben betaald op grond van een later door de rechter ontbonden arbeidsovereenkomst - Terugbetaling - Afwezigheid van toekenning van moratoriumintresten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-176n.pdf

Ruimtelijke ordening – Herstelvordering – Geen schending
Arrestnummer: 177/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5575
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 6.1.41, § 1, eerste lid, 2°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Vordering van herstelmaatregelen - 1. Betaling van de meerwaarde - 2. Publieke herstelvordering - Herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de uitvoering van bouw  of aanpassingswerken - Voorwaarden. # Rechten en vrijheden - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu - Standstill-verplichting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-177n.pdf

Verkeersmisdrijven – Geen schending
Arrestnummer: 178/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5579 • 5580 • 5581 • 5625
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 62, achtste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Proces-verbaal - Bewijswaarde - 1. Overtreders die als natuurlijke persoon houder zijn van een nummerplaat - 2. Overtreders die rijden met een voertuig dat op naam van een rechtspersoon is ingeschreven.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-178n.pdf

Recht op maatschappelijke integratie - De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof
Arrestnummer: 179/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5595
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, zoals gewijzigd bij artikel 80 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - Leefloon - Toekenningsvoorwaarden - Europese onderdanen - Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden - 1. Bulgaarse en Roemeense onderdanen - 2. Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-179n.pdf

Verhaalbaarheid erelonen advocaat voor wet 21 februari 2010 - Schending
Arrestnummer: 180/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5617 • 5629
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Ambtenaar van de burgerlijke stand - Beroep tegen de weigeringsbeslissing om een huwelijk te voltrekken.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-180n.pdf

Strafsancties – Administratieve sancties – Non bis in idem -Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Arrestnummer: 181/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5578
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Sociaal Strafwetboek (art. 233)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Trefwoorden: Strafrecht - Sociaal strafrecht - Misdrijven - Strafsancties - Beklaagden die reeds een administratieve sanctie hebben ondergaan. # Rechten en vrijheden - Rechtsbeginselen - Algemene rechtsbeginselen - Non bis in idem.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-181n.pdf

Vergoeding ontslagen werknemers bij sluiting ondernemingen - Schending
Arrestnummer: 182/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5721
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers wordt belast met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht /  Sociale zekerheid - Vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Overbruggingsvergoeding - Onterecht  uitbetaalde vergoeding - Terugvordering - Verjaringstermijn.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-182n.pdf

BTW advocaten – Verwerping van de vordering tot schorsing
Arrestnummer: 183/2013
Arrestdatum: 19/12/2013
Rolnummer(s): 5741
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Art. 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (opheffing van het 1° van artikel 44, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de diensten van advocaten)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing
Trefwoorden: Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Vrijstelling - Advocaten - Afschaffing. # Schorsing - Geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-183n.pdf

 
  
RECHTERLIJKE ORDE

BS 20/10/2013
Benoemingen/pensioneringen griffiers en parketsecretarissen
Vacante betrekkingen medewerkers griffies en parketten

BS 23/12/2013
Assessoren  in strafuitvoeringszaken - benoeming substituut-procureur-generaal hof van beroep Bergen en mandaat van procureur-generaal hof van beroep Bergen

Vacante betrekkingen voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg (vanaf 1 april 2014) Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen
Vacante betrekkingen procureurs des Konings bij het parket (vanaf 1 april 2014) Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen,West-Vlaanderen, Luik,Luxemburg, Namen, Charleroi en Bergen
Vacante betrekkingen voorzitters van de arbeidsrechtbank (vanaf 1 april 2014) Antwerpen, Gent, Luik, Bergen en Charleroi
Vacante betrekking voorzitter van de arbeidsrechtbank te Leuven (vanaf 2 april 2014)
Vacante betrekkingen arbeidsauditeurs bij het arbeidsauditoraat (vanaf 1 april 2014)
Antwerpen, Gent, Luik, Bergen en Charleroi
Vacante betrekkingen voorzitters van de rechtbank van koophandel (vanaf 1 april 2014) Antwerpen, Gent, Luik, Bergen en Charleroi
Vacante betrekking voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel (vanaf 2 april 2014)


BS 24/12/2013
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent
Arbeidsrechtbank van Antwerpen
Benoemingen rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel Antwerpen, Mechelen, Tongeren, Brussel, Nijvel, Verviers en Eupen
Hernieuwing van het mandaat van voorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen
Arbeidsrechtbank te Brussel

BS 27/12/2013
Benoeming van een plaatsvervangend rechter bij het Benelux Gerechtshof M (2013)
Benoeming van een plaatsvervangend rechter bij het Benelux Gerechtshof M (2013)
Griffiers – Benoemingen/pensionering
Arbeidshof te Brussel

BS 30/12/2013
Voorlopige benoeming griffier arbeidsrechtbank te Antwerpen – benoeming tijdelijke griffier rechtbank van eerste aanleg te Gent
Nationale cel DNA – tijdelijke aanstellingen

BS 03/01/2014
Arbeidsrechtbank  Brugge - vredegerecht  zevende kanton Antwerpen - vredegerecht kanton Zandhoven. - vredegerecht  kanton Maasmechelen. -rechtbank van koophandel  Antwerpen
(en 06/01/2014 nog eens!)

BS 06/01/2014
Benoeming  raadsheer in het hof van beroep te Brussel  en Bergen
Twee  kandidaten voorgedragen voor de vacante plaats van Nederlandstalig rechter van het Grondwettelijk Hof
Hof van beroep te Brussel  - Hof van beroep te Gent - Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Mechelen - Rechtbank van koophandel te Turnhout - Rechtbank van koophandel te Hasselt - Rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Leuven -

BS 08/01/2014
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - arbeidshof te Brussel - rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde - rechtbank van eerste aanleg te Tongeren - hof van beroep te Gent - rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk - rechtbank van koophandel te Ieper
 
  
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen