Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
16 oktober - 12 november 2015

Potpourri II (strafrecht en strafvordering)
Wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - 54K1418 Dossierfiche   
(10/11/2015   IN BESPREKING)
Ten eerste worden er gerichte verbeteringen aangebracht die enerzijds vereist zijn wegens de veralgemening van de correctionaliseerbaarheid van de misdaden en anderzijds betrekking hebben op de maatregel van uitstel, de nieuwe autonome
straffen onder elektronisch toezicht en de autonome probatiestraf, enz.
Daarnaast maatregelen m.b.t. de strafrechtspleging:
- uitbreiding  van het mini-onderzoek tot de huiszoekingsmaatregel,
- schrapping van de automatische nietigheidssanctie in geval van een vormfout in een beschikking tot telefoontap,
- vereenvoudiging en rationalisering van de procedures van verzet, beroep of cassatie,
- meer doeltreffende strafrechtelijke procedures door de invoering van de verplichting om in hoger beroep een verzoekschrift neer te leggen en de invoering van conclusietermijnen,
- de invoering van een nieuwe procedure van voorafgaande erkenning van schuld,
- deelname van het hof aan de beraadslaging  van het hof van assisen over de straf
- veralgemening van de correctionaliseerbaarheid van de misdaden,
- herformulering van de artikelen 21 en 21bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering
- verbeteringen voorlopige hechtenis en de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
- wijzigingen op het stuk van de rechterlijke organisatie en de actoren binnen het domein veiligheid
 


  

 

Studiedagen Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
Vier universiteiten organiseren samen vier studiedagen om u haarfijn uit te leggen wat de veranderingen zijn binnen deze 'Potpourri I-wetten'.
• Antwerpen (19/11)
• Leuven (3/12)
• Brussel (15/12)
• Gent (17/12)
Programma
 

Wetsvoorstel met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie -
54K1387
Aangenomen tekst door de Commissie voor de Justitie op 05/11/2015

Instituut voor gerechtelijke opleiding
R. Van Ransbeeck, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, is benoemd tot directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding voor een termijn van zes jaar, BS 04/11/2015
 
HET GROTE RECHTENOPLEIDINGSDEBAT
Vlaamse Juristenvereniging 3 december 2015 - Leuven - Auditorium ING
Programma


  
 

 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Het recht op wapengelijkheid
P. Duinslaeger, , RW 2015-2016, nr. 11, 14/11/2015, 402

Fundamentele principes inzake de herstructurering van overheidsschulden
A. Van Hoe, RW 2015-2016, nr. 10, 07/11/2015, 362

Met recht in vrede. In memoriam Walter van Gerven (1935-2015)
W. Devroe, RW 2015-2016, nr. 10, 07/11/2015, 363

Toeslag kinderlast ook als ‘hoogste inkomen’ vrijgesteld is in Luxemburg
CB, , Fiscoloog, nr. 1450, 04/11/2015, 1

Bijzondere geheimecommissielonenaanslag
JVD, ‘Ondubbelzinnige identificatie’: geen schriftelijk akkoord’ genieter vereist, Fiscoloog, nr. 1450, 04/11/2015, 3

Taxshelter fiscaal niet te beschouwen als ‘overheidssubsidie’?
S. Van Crombrugge, Fiscoloog, nr. 1450, 04/11/2015, 4

De grenzen van Schengen
D. Vanheule, RW 2015-2016, nr. 9, 31/10/2015, 322

De rechterlijke toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel
W. Vandenbruwaene, RW 2015-2016, nr. 9, 31/10/2015, 323

Accijnsverhoging en nieuwe ‘cliquet’ voor diesel vanaf 1 november 2015
D. De Vlieger, B. Van Maele, Fiscoloog nr. 1449, 28/10/2015, 1

Opstalrechten
J. Poets, Vastgoedtransacties. Vijftig jaar als maximumduur van zelfstandige opstalrechten: een te omzeilen probleem?, NJW nr. 329, 28/10/2015, 666

Arbeidshof erkent samenwoner in cohousing als alleenstaande
S. Vanbinst, Werkzoekende in ‘cohousing’ heeft recht op werkloosheidsuitkering als alleenstaande, Juristenkrant nr. 316, 28/10/2015, 3
Bespreking Arbh. Brussel 2 april 2015, AR 2014/AB/784

Potpourri I in Staatsblad
Kort overzicht in 13 punten wat er allemaal verandert
Juristenkrant nr. 316, 28/10/2015, 6
Bespreking 19 OKTOBER 2015. - Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22/10/2015, bl. 65084

HRJ: ‘Meer nood aan controle op beheer rechtbanken’
Interview met HRJ-voorzitter Tony Van Parys
B. Nelissen, Juristenkrant nr. 316, 28/10/2015, 8

Gerechtelijke hervorming: magistraten bijna volledig teruggefloten door Grondwettelijk Hof
(inzake hervormingswetten van de vorige minister van Justitie)
H. Lamon, Juristenkrant nr. 316, 28/10/2015, 9
GWH 138/2015, 15 oktober 2015  (Informatieve nota)
GwH 139/2015, 15 oktober 2015 (Informatieve nota)

Collectieve schuldenregeling en penale boetes
T. Greeven, Collectieve schuldenregeling: de ene schuld is de andere niet, Juristenkrant nr. 316, 28/10/2015, 15

Hoe verder met de Verenigde Naties?
J. Wouters, RW 2015-2016, nr. 8, 24/10/2015, 282

Fysiek interpersoonlijk geweld
J. De Herdt,  Fysiek interpersoonlijk geweld: een onderzoek naar de accuraatheid en de coherentie van de kwalificaties en instrumenten aangewend als reactie op fysiek interpersoonlijk geweld, RW 2015-2016, nr. 8, 24/10/2015, 283

Federale ombudsman en Wet hervorming Raad van State van 20 januari 2014
P. Nicodème, Vers une meilleure articulation entre l’introduction d’un recours au Conseil d’Etat et l’intervention du Médiateur fédéral: une réussite?, JT N° 6619, 24/10/2015, 701

Lidgeld van de ‘orde’ aftrekbaar?
Tips&Advies, Belastingtips voor vrije beroepen, nr. 4, 21/10/2015, 1
Bespreking Circulaire AAFisc Nr. 34/2015 (nr. Ci.RH.241/634.124) dd. 03.09.2015

Harmonisering opzeggingstermijnen werknemers
N. Tilmanne, Arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 september 2015 – een verdere stap naar de harmonisering van de opzeggingstermijnen voor alle werknemers, Nieuwsbrief Ontslag nr. 8, okt 2015, 1

GAS – politiemaatregel opleggen van een plaatsverbod
L. Todts, Het gemeentelijk plaatsverbod: een eerste verkenning en toetsing aan het fundamentele recht op persoonlijke bewegingsvrijheid, TBP 2015/8, 432

Bestuursrechtelijke handhaving en sanctionering
E. Lancksweerdt, Het herstelrecht als inspiratiebron voor het bestuursrecht, TBP 2015/8, 463

Themanummer mededingingsrecht
TBH 2015/8, okt 2015

Bezit en verjaring
J. Kokelenberg, Zakenrechtelijke mystiek: bezit, detentie en het mirakel van de titelomzetting, TBBR 2015/8, 407

Invordering van onderhoudsschulden
K. De Vos, Commentaar bij de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van de DAVO-wet met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden, T.Fam. 2015/8, 202

Gerechtelijk sekwester
A. Vantomme, De rechterlijke bevoegdheid tot aanstelling van een sekwester: orde op zaken gesteld, P&B 2015/4, 143

Nieuwe arbitragewet
P. Lefebvre, La motivation de sentences arbitrales sous l’empire de la nouvelle loi du 24 juin 2013, P&B 2015/4, 127

Aansprakelijkheid na vereffening vennootschap
M. Devrieze, Aansprakelijkheid en risico’s na sluiting van de vereffening (1), De Venn. 2015/9, okt 2015, 4

Schenkbelasting
M. Gijbels, A. Van Geel, Verlaagde Vlaamse onroerende schenkingstarieven beogen dynamiek in de onroerende schenkingen op gang te brengen: zou dit lukken?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 14, weken 40-41 2015, 1

Ook belasting op tweede verblijf Oostende strijdig met gelijkheidsbeginsel
SVC, Fiscoloog nr. 1448, 21/10/2015, 1

Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen: open voor landbouwers natuurlijke personen, maar gesloten voor ondernemingen die een activiteit van vrije beroeper uitoefenen
F. Ledain, FiscalNet wekelijkse analyse 17 oktober 2015

Vertrekpunt verjaring contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
E. Weemaels, Des discriminations en matière de point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité contractuelle et extracontractuelle, JT N° 6618, 17/10/2015,

Aftrek voor risicokapitaal
S. Gnedasj, Misbruiken en de notionele interestaftrek: wanneer zijn groepsfinanciers (ab)normaal?, Fisc. Act. nr. 33, week 1-7 okt 2015, 1

Karaattaks
J. Vanden Branden, Diamantstelsel moet faire en efficiënte belasting van diamantsector mogelijk maken, Fisc. Act. nr. 33, week 1-7 okt 2015, 6

Pensioenartikel Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag: toren van Babel
C. Hendrickx, TFR nr. 487, okt 2015, 723

Buitenlandse fiscale rechtspraak
F. Mortier, De Russische vaste inrichting: Valkuil voor buitenlandse distributeurs?, TFR nr. 487, okt 2015, 726

Vergoeding voor het verlies van een kans na het arrest Prizrak
I. Boone, K. Ronsijn, VAV 2015/4, 4

Dossier schaduwbankwezen
Bank Fin. 2015/5

Nieuw Belgisch-Frans akkoord voor grensoverschrijdende politiesamenwerking in werking op 1 oktober
L. Lemmens, Nieuwsbrief Douane nr. 18, weken 41-42 2015, 1
22 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, gedaan te Doornik, op 18 maart 2013, BS 29/09/2015, bl. 60581

Themanummer ‘Beschermde personen’
T. Vred. Nr. 7-8, jul-aug 2015

De Europese ondernemingsraad in België
C. Engels, OR 2015/8, 186

Antigoon gesust: Het privédetectiveverslag als bewijs in (on)recht
Y.S. Van Der Sype, OR 2015/8, 212

Fiscale regularisatie
G. D. Goyvaerts, Regularisatie anno 2016 keert bewijslast om, Fisc. Act. nr. 35, week 15-21 okt 2015, 1

Witte kassa binnenkort verplicht voor elke maaltijdverstrekker?
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 35, week 15-21 okt 2015, 7

Vlaamse opcentiemen in personenbelasting
B. Peeters, N. Plets, R. Smet, Zin en onzin van een Vlaamse decretale verankering van de gewestelijke opcentiemen in de personenbelasting, AFT 2015/10, 4

Ruilmeerwaarden op aandelen
N. Van Gils, E. Suijs, Het praktische vraagstuk inzake de fiscale behandeling van ‘ruilmeerwaarden’ op aandelen gerealiseerd door een Belgische holdingvennootschap naar aanleiding van fusie, splitsing of inbreng, AFT 2015/10, 13

 

BOEKEN

Potpourri I – Gerechtelijk recht
D. Scheers, P. Thiriar, Intersentia 2015, 226 p.
Beschrijving + inhoudstafel

CBR-Jaarboek 2014-2015
R. Barbaix, M. Bossuyt, B. De Smet, G. Straetmans, H. Vanhees, H. Van Hoogenbemt, A. Van Oevelen, E. Van Zimmeren, Intersentia 2015, 462 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ondernemingen in moeilijkheden
Grondige analyse van de faillissementswet en de strafrechtelijke bepalingen
J.J. De Smet, Story Publishers 2015, 411 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht
Recente ontwikkelingen
G. Van Limberghen (ed.), Intersentia 2015, 269 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De aansprakelijkheid van de bankier
als kredietverlener in het gemeen en bijzonder kredietrecht
Bibliotheek Handelsrecht Larcier, Bank- en insolventierecht nr. 3
D. Blommaert, D. Bracke, Larcier 2015, 267 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Temporele werknemersflexibiliteit
Het werk- en privéleven in balans
Tewerkstellen topics 2015/4
S. Dereymaeker, Wolters Kluwer 2015, 167 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De ouderlijke boedelverdeling
M. Aerts, CABG 2015, Larcier, 44 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ontslag wegens dringende reden
C. Engels, Y. S. Van Der Sype, Wolters Kluwer 2015, 256 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Strafrecht Duiding 2015

M. De Busscher, J. Meese, D. Van Der Kelen, J. Verbist, 2e bijgewerkte editie, Larcier 2015, 802 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Erfrecht & Giften
R. Dekkers, H. Casman, A.L. Verbeke, E. Alofs, Intersentia 2015, 296 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Binnen en buiten
Inschrijving en tucht in het onderwijs

F. Delporte, G. Delporte, Advocaten Praktijk, Administratief en Publiek Recht nr. 21, oktober 2015, 52 p.

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2015
M. Dambre, P. Lecocq (eds.), die Keure 2015, 222 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sociale media anno 2015
Actuele juridische aspecten
E. Lievens, E. Wauters, P. Valcke (eds.), Intersentia 2015, 337 p.
Beschrijving +inhoudstafel

Uw vennootschap en de fiscus
T. Tack, P. Gillemon, G. Keymeulen, C. Van Biervliet, F. Vandenberghe, G. Van Lil, 3e ed., Intersentia 2015, 508 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Orde van Advocaten – onttrekking rechtsmacht
Gent, 1ste Kamer, 18 december 2014, TGR 2015/3, 183 + noot F. Moeykens
Orde van Advocaten – onttrekking rechtsmacht – bevoegdheid orde – overeenkomst over ereloon – de bevoegdheid van de orde t.o.v. associatie van advocaten - beroepsgeheim

Aansprakelijkheid advocaat – advies raad van orde
Gent 1ste Kamer, 12 februari 2015, TGR 2015/3, 196, noot F. Moeykens

Advocaat - Ereloon
Vred. Westerlo 24 juni 2015, RW 2015-2016, nr. 11, 14/11/2015, 436
Advocaat - Ereloon - Begroting - Betwisting - Cliënt-consument - Noodzaak van een voorafgaande afspraak

Rechtspraak familierecht en familiaal vermogensrecht
RABG 2015/15
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak internationaal privaatrecht
JLMB 2015/33

Rechtspraak faillissement en WCO
RABG 2015/16
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak bouwrecht

JLMB 2015/34


ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/
NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Nieuw:Webinars M&D Seminars
Voor het eerst organiseert M&D Seminars webinars. Dat zijn online seminaries van twee uur, waarin ruimte is voor praktische uitleg in het begin en inhoudelijke vragen op het einde.
Zie verder hieronder.

STUDIEDAGEN

De Juristenclub / UPV - 32ste Cyclus Permanente Vorming 2015-2016 (najaar)
Programma

Webinar 'E-commerce. Cookies, privacy, elektronische handtekeningen en betalingen
Op vrijdag 13 november 2015 organiseert M&D Seminars een tweede webinar 'E-commerce. Cookies, privacy, elektronische handtekeningen en betalingen: een stand van zaken’
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel II)
Confocus, Berchem 17 november 2015
Programma

Knelpunten van de burgerlijke stand en de Belgische nationaliteitswetgeving
CBR studieavond 17 november 2015
Programma

Bijkantoor/vaste inrichting: de juridische en fiscale (directe belastingen én Btw) implicaties
M&D Seminars, Edegem) 17 november 2015
Programma

Aandachtspunten voor nieuwe vennootschappen
Confocus, Kontich, 17 november 2015
Programma

De nieuwe btw-procedure en btw-controle
Confocus, Hasselt, 17 november 2015
Programma

Omgaan met de spanningsvelden in schuldbemiddeling
Confocus, Kontich, 17 november 2015
Programma

Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis
Confocus, Hasselt, 17 november 2015
Programma

Straf- en verkeersrecht: rechtsmiddelen en BOM
Confocus, Hasselt, 17 november 2015
Programma

Juridisch Frans: juridische woordenschat, correct gebruik van de terminologie en communicatieve oefeningen
Confocus, Hasselt, 18 november 2015
Programma

Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse
M&D Seminars, Leuven (2 studiedagen) 18 en 25 november 2015
Programma

Handelsrecht – export en handelsagentuurovereenkomsten
Op donderdag 19 november 2015 organiseert M&D Seminars in Lochristi de studiedag
‘Handelsrecht: twee actuele thema’s’ (twee apart te volgen sessies)’.
Voormiddag. Sessie 1. Export Controles en Handelsembargo’s. Inleiding tot de regelgeving en de vijf grote misvattingen
Namiddag. Sessie 2. Handelsagentuurovereenkomsten: overzicht van recente rechtspraak
Programma

Indicatieve tabellen letselschade
Confocus, Berchem 19 november 2015
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Fiscaal
KULeuven, Leuven en Kortrijk, 19 november 2015
Programma

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht
Lexalert online seminarie, 19 november 2015
Programma

E-commerce: twee actuele thema’s
M&D Seminars, Sint-Niklaas 19 november 2015
Programma

20 jaar Bodemdecreet – 20 prangende vragen : Een verhelderende kijk op vraagstukken uit de praktijk van de bodemsanering
Radisson Blu Astrid Hotel Antwerpen, 19 november 2015
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Hasselt, 19 november 2015
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: onbekwaamheid en bescherming: nieuwe wettelijke bepalingen vanuit de praktijk bekeken
Confocus, Hasselt, 19 november 2015
Programma

Juridische actua voor de farma sector in de praktijk: overheidsopdrachten, prijszetting en terugbetaling (RIZIV), licentieovereenkomsten, EU clinical trial én data privacy
Confocus, Berchem, 19 november 2015
Programma

Ochtendsessie  DISCRIMINATIE IN ARBEIDSRELATIES
Larcier, Koninklijke Bibliotheek Brussel 19 november 2015
Programma

De wet Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
CBR studienamiddag, Antwerpen 19 november 2015
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. Een analyse voor en door practici! M&D Seminars, Gent 20 november 2015
Programma

Introductie tot consolidatie
Confocus, Antwerpen, 20 november 2015
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (november 2015)
Lexalert online seminarie 20 november 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma 

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars, Edegem 24 november 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Berchem, 24 november 2015

Studieavond Wet Medische Ongevallen
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC) in samenwerking met de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC)
Dinsdag 24 november 2015, Universiteit Antwerpen
Programma

E-commerce: twee actuele thema's (Sint-Niklaas)
M&D Seminars, 25 november 2015
Programma

Studiedag Verkavelen in Vlaanderen
GhyBo, Groot-Bijgaarden 26 november 2015
Programma

Themadag Successie- en Registratierechten
M&D Seminars, Sint-Niklaas 26 november 2015
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Kontich 26 november 2015
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen
Lexalert online seminarie, 26 november 2015
Programma

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie
M& D Seminars, Edegem 27 november 2015
Programma

Studiedag Patrimonium 2015. Actualia familiaal vermogensrecht
Universiteit Hasselt 30 november 2015
Programma

Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument
UAntwerpen - maandag 30 november 2015
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties
M&D Seminars, Leuven) 1 december 2015
Programma

Themis studieavond 'Verbintenissenrecht'
Hasselt 1 december 2015
Programma

Studienamiddag ‘overmacht’
CBR-Intersentia, 3 december 2015
Programma

De wet Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
CBR studienamiddag, Leuven 3 december 2015
Programma

De Brussel I bis-verordening (nr. 1215/2012): (bijna) één jaar in gebruik. Een eerste stand van zaken
M&D Seminars, Gent 3 december 2015
Programma

Colloquium Bouwrecht en sociaal recht
Intersentia, Brussel - 3 december 2015
Programma

Standpunten Vlabel inzake Erfbelasting: implicaties in de praktijk
Lexalert online seminarie 3 december 2015
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start
M&D Seminars, Edegem 4 december 2015
Programma

Arbeidsongevallen in de onderneming
M&D Seminars, Sint-Niklaas 4 december 2015
Programma

Actualia executierecht
CBR studieavond 8 december 2015
Programma

Studiedag Patrimonium 2015. Actualia familiaal vermogensrecht
Gerechtsgebouw Brugge 8 december 2015
Programma

Seminarie Verkeer van A tot Z
INNI Publishers, Gent 9 december 2015
Programma 

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Gent 10 december 2015
Programma

Gevolgen regionalisering PB en BNI voor fiscale residentie, salary split en buitenlandse kaders
Lexalert online seminarie 10 december 2015
Programma

Insolventie- en Beslagrecht 2015-2016
Themis 
Brussel 10 december 2015
Programma

Samenwerkingsovereenkomsten
CBR workshop 11 december 2015
Info
Inschrijving

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 11 december 2015
Programma

De wet Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
CBR studienamiddag, Brussel 15 december 2015
Programma

De taxshift. Impact van de nieuwe fiscale bepalingen (Sint-Niklaas)
M&D Seminars 15 december 2015
Programma

Hoe de overdracht van roerende goederen (bij leven én na overlijden) optimaliseren anno 2016?

M&D Seminars, Gent) 16 december 2015
Programma

De wet Potpourri I - Hervorming van de burgerlijke rechtspleging
CBR studienamiddag, Gent 17 december 2015
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2015
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2015
Info
Inschrijving

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2015
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2015
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2015
Programma