WETGEVING 25 november - 8 december 2016 

Benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen

Oprichting Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen

Consumentenkrediet en hypothecair krediet - berekening van het jaarlijkse kostenpercentage  
– verlenging overgangsperiode

Salduz bis-wet - Modellen verklaring van rechten eerste verhoor

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites

Circulaire Inkomstenbelasting - geregistreerd kassasysteem in de horecasector - forfaitaire regelingen


Wet houdende fiscale bepalingen

Aanpassing loonbedragen op 1 januari 2017
 
PUBLIEK RECHT

Wijziging decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
28 OKTOBER 2016. - DECREET houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 25/11/2016, bl. 78145

Sociale huurstelsel
28 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, BS 01/12/2016, bl. 79283

Benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen
21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen, BS 02/12/2016, bl. 79499
Voorzitterschap Nederlandstalige Kamer: De heer Steven VANDROMME, substituut van de procureur des Konings bij de procureur des Konings in Antwerpen
Gewoon lid van de Commissie - Nederlandstalige Kamer: Mevr. Kati VERSTREPEN, stafhouder van de Orde van advocaten bij de balie van Antwerpen
Plaatsvervanger van het gewoon lid van de Commissie - Nederlandstalige Kamer : Mevr. Veerle VANNEUVILLE, advocaat bij de balie van Antwerpen
Inwerkingtreding 02/12/2016

Oprichting Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen
11 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot oprichting van een Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 05/12/2016, bl. 79613

Lokale diensteneconomie
14 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van het duurzaamheidsverslagmodel met indicatoren en descriptoren, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie, BS 06/12/2016, bl. 80071

Vaststelling model conformiteitsattest kamerwoningen voor huisvesting van seizoenarbeiders
16 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van conformiteitsattest voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders, BS 06/12/2016, bl. 80076

MILIEU

Afvalstoffen – scheepsafval – omzetting diverse EU-richtlijnen
23 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, BS 06/12/2016, bl. 79974
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Consumentenkrediet en hypothecair krediet - berekening van het jaarlijkse kostenpercentage  – verlenging overgangsperiode
11 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende verlenging van de aanvangsdata der overgangsbepalingen bedoeld in artikel 41 van de wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 30/11/2016, bl. 79106

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Sep 2016 - Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 02/12/2016, bl. 79544.
Okt 2016 - Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 02/12/2016, bl. 79545.
Nov 2016 - Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 02/12/2016, bl. 79545
Nov 2016 - Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 08/12/2016, bl. 80806

Elektronische communicatie  - regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst
1 SEPTEMBER 2016. - Wet tot wijziging van artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 16/2 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 07/12/2016, bl. 80222

Identificatie eindgebruiker mobiele openbare elektronische-communicatiediensten - voorafbetaalde kaart
27 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart, BS 07/12/2016, bl. 80224
FINANCIEEL RECHT

Statuut en toezicht beursvennootschappen inzake bepaalde versnelde procedures voor beroep bij Raad van State
21 NOVEMBER 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State, BS 25/11/2016, bl. 78111

Beroepsmogelijkheden tegen bepaalde beslissingen van de FSMA
21 NOVEMBER 2016. - Wet tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, BS 25/11/2016, bl. 78112

Toegang beleggingsdienstenbedrijf en statuut en toezicht vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies – Erratum BS 18/11/2016
25 OKTOBER 2016. - Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. - Erratum, BS 28/11/2016, bl. 78496

Bescherming van deposito’s en levensverzekeringen
21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen, BS 30/11/2016, bl. 79043

Aan deposanten te verstrekken informatie over de depositogarantie
21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit over de verplichtingen inzake de aan de deposanten te verstrekken informatie over de depositogarantie, BS 30/11/2016, bl. 79065
STRAFRECHT

(in verschillende talen op de website FOD Justitie)

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
BS 05/12/2016
De gewijzigde lijst van verboden websites consulteerbaar op de website van de Kansspelcommissie www.gamingcommission.be
FISCAAL RECHT

Revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - aanslagjaar 2017

17 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, BS 29/11/2016, bl. 78575

Inkomstenbelasting - geregistreerd kassasysteem in de horecasector - forfaitaire regelingen
De belastingplichtigen die gehouden zijn tot het uitreiken van kastickets van een geregistreerde kassa in de horecasector kunnen niet meer genieten van de forfaitaire regeling inzake inkomstenbelastingen.
Circulaire AAFisc Nr. 39/2016 (nr. Ci.708.300) dd. 28.11.2016 

Multinationale groepen – vastlegging modelformulieren
28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/2, paragraaf 5, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, BS 02/12/2016, bl. 79416
28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/4, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, BS 02/12/2016, bl. 79423
28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/5, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, BS 02/12/2016, bl. 79428
Verrekenprijzen. - Toelichting bij de formulieren 275 CBC, 275 MF en 275 LF ingevoerd door de koninklijke besluiten van 28 oktober 2016 in uitvoering van de artikelen 321/2, 321/4 en 321/5 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92) en het formulier 275 CBC NOT inzake de in artikel 321/3 WIB 92 bedoelde notificatieverplichting, BS 02/12/2016, bl. 79530

Voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
24 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 05/12/2016, bl. 79622

Wet houdende fiscale bepalingen
1 DECEMBER 2016. - Wet houdende fiscale bepalingen, BS 08/12/2016, bl. 80678

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2016-154


01-12-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen (art. 74)

Geen schending

Rolnummer(s): 6381
Grondwettelijk recht - Staatshervorming - Overdracht van bepaalde bevoegdheden aan de gemeenschappen en de gewesten - Financiering - Algemene rechtsopvolging van de federale overheid, met inbegrip van de overdracht van lasten uit het verleden aangegaan door instellingen van openbaar nut waarvan de taken geheel of gedeeltelijk ressorteren onder de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten - Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (IWONL) - Bijzonderemeerderheidsvereiste - Draagwijdte
2016-153


01-12-2016

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 3 juli 2015 tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (art. 4, 5 en 6)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6317
Bestuursrecht - Vlaamse bestuursrechtscolleges - Rechtspleging - Bestuurlijke lus - Toepassingsmodaliteiten
2016-152


01-12-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6278
Economie - Vrijwaring van het concurrentievermogen van de bedrijven - Loonbeleid - Loonmatiging - Vaststelling van een maximale marge voor de loonkostenontwikkeling in 2015 en 2016
2016-151


01-12-2016

Beroepen tot vernietiging
Programmawet van 19 december 2014 (onderafdeling 1 (Intercommunales) van afdeling 2 (Vennootschapsbelasting) van hoofdstuk 1 van titel 2)

Afstand (nrs. 6227, 6228, 6242, 6243, 6246 en 6248) - Verder onderzoek van art. 26 Programmawet van 19 december 2014 in de zaken nrs. 6230, 6232, 6233, 6244 en 6247 indien de beroepen in de samengevoegde zaken nrs. 6339 en volgende worden ingewilligd, zo niet schrapping van die beroepen van de rol voor die bepaling in het tegenovergestelde geval - Verwerping van de beroepen voor het overige

Rolnummer(s): 6227 • 6228 • 6230 • 6232 • 6233 • 6237 • 6242 • 6243 • 6244 • 6246 • 6247 • 6248
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Aan de belasting onderworpen vennootschappen - Intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Voorwaarden
RECHTERLIJKE ORDE

BS 01/12/2016
Ontslagnemingen plaatsvervangende rechters – aanwijzing onderzoeksrechter  rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – aanwijzing beslagrechter rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – aanwijzingen rechters van de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – hernieuwing functie rechter in de familie-en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – aanwijzing voorzitter rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Hof van beroep te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 02/12/2016
Pensioneringen diverse magistraten
De heer D'Espallier H., rechter in de politierechtbank Antwerpen
Mevr. Clijsters B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
De heer Van Lerberghe L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen
Griffiers verschillende vredegerechten
Errata BS 16/11/2016: griffie rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afd. Brugge - parket hof van beroep te Brussel

BS 05/12/2016
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar functies van de klasse A2 bij de griffies en de parketsecretariaten
Aanwijzingen eerste substituten-procureur des Konings bij het parket Antwerpen
Vacante betrekkingen hoofdgriffiers Franstalige arbeidsrechtbank Brussel, Franstalige rechtbank van koophandel Brussel en Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
Vacante betrekkingen griffier-hoofd en secretaris-hoofd
Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar functies van de klasse A2 bij de griffies en de parketsecretariaten

BS 06/12/2016
Vaste aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings parket Antwerpen – aanwijzing onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg Limburg -  hernieuwing aanwijzing rechter in de familie- en jeugdrechtbank rechtbank van eerste aanleg Limburg – hernieuwing aanwijzing mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket – aanwijzing advocaat-generaal hof van beroep Brussel – hernieuwing benoemingen rechters in handelszaken in de Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel en rechtbank van koophandel Waals-Brabant
Hof van beroep te Gent - Hof van beroep te Brussel - Arbeidshof te Brussel -
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Leuven