Gezamenlijke nieuwsbrief no. 11 met een terugblik op 2011:

Ring Utrecht: er zijn grenzen!

 

En mooi dat er een Toekomstvisie voor de landgoederen is! Utrecht, 30 december 2011

Beste lezer,
 
In deze laatste nieuwsbrief blikken we gezamenlijk terug op 2011.
 
Zowel wat betreft de voortgang in de planstudie Ring Utrecht ("de 2 x 7"rijstroken!),
als de discussie over de toekomst van de landgoederen en het Armandomuseum.
 
Wij wensen u allen voor 2012 een gezond en blijvend mooi Utrecht toe!

Onderwerpen
+ Rijk, gemeente en provincie zijn er met de planstudie Ring Utrecht nog niet uit.
+ Toekomstvisie Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen 
+ Collegebesluit: Oud Amelisweerd krijgt weer museumfunctie
+ Agenda zie onze website
 
 
 

Ring Utrecht, er zijn grenzen! 
Er is veel gebeurd rond de plannen van het Rijk om alle snelwegen rond Utrecht te verbreden, waaronder ook de bak van de A27 door Amelisweerd. En tegelijk ook weer niet...
Rijk en regio hadden einde november 2011 tot een nader besluit moeten komen over een voorkeursvariant; met een eerste schifting in de voor het Rijk wenselijke varianten van 2x7(!) of eventueel 2x6 baans op het gedeelte tussen de verkeerspleinen Lunetten en Rijnsweerd. Dat besluit kwam er niet, zonder opgaaf van redenen. Dus wordt het gissen, want communicatie is nog altijd niet het sterkste punt van het Rijk. Er is veel gebeurd rond de plannen van het Rijk om alle snelwegen rond Utrecht te verbreden, waaronder ook de bak van de A27 door Amelisweerd. En tegelijk ook weer niet...

Rijk, gemeente en provincie zijn er in elk geval niet uit, en dat kan aan veel redenen liggen. Twee ervan kunnen samenhangen: het is technisch wellicht allemaal veel moeilijker –om bijvoorbeeld de vliesconstructie bij Lunetten en de bak bij Amelisweerd aan te sluiten- en er is gewoon niet genoeg geld. En aangekondigde verhogingen van de maximum snelheid –tot 130 km/uur!- maakt alles ingewikkelder en ook weer duurder: de aanpak van herrie en luchtverontreiniging, en de inpassing van tracés binnen de stad en het omringende landschap.

Meer weten? Lees hieronder onze analyse Het kan anders, Crisis? Geld en Gevolgen geluid, lucht, recreatie en landschap   
 
Het kan anders
 Verbreding van snelwegen, verhoging van de maximum snelheid: het is een doodlopende weg. De files bij de entrees van de stad zullen alleen maar toenemen. Daarnaast wordt het tijd om je af te vragen waar je in deze tijd nou echt je overheidsgeld het best aan kan besteden: aan een minuutje hier of daar tijdwinst tussen de knooppunten van het snelwegnet, of aan een duurzame inzet op de bereikbaarheid van de regio’s als geheel. Eind november hebben we vanuit ons initiatief al een appel op Rijk en regio gedaan om andere keuzes te maken. Lees onze open brief "Geef Utrecht een gezonde kans" hier.

Crisis?
In het licht van de veelvoudige crisis wordt alleen maar vanzelfsprekender om andere keuzes te maken en de inhaalslag te maken op het gebied van fiets, openbaar vervoer en omgevingskwaliteit waar stad en regio naar smachten.
 
Geld
Dat geld steeds belangrijker wordt, blijkt uit het recente debat in de Tweede Kamer over de snelheidsverhoging tot 130 km/uur. Het CDA wil dat alleen toestaan waar het geen extra geld kost. Een heel belangrijk signaal. Er staat 1,2 miljard op de Rijksbegroting voor de Ring Utrecht. Inclusief alles, dus ook de Rijksbijdrage aan de NRU (de weg langs Overvecht) en alle inpassingsmaatregelen als geluidsschermen, nieuwe onderdoorgangen en dergelijke. Dat is gewoon niet genoeg, en het Rijk moet ook nog eens gaan bezuinigen. En bij de gemeente en de provincie, die wel wat willen meebetalen aan de inpassing, is het vlees ook wel van de botten. D66 heeft al een bezuiniging gesuggereerd: kijk maar of je het niet binnen de bak kunt oplossen. Ze schatten de opbrengst op 400 miljoen.

Gevolgen voor Geluid, lucht, recreatie en landschap
Een informatieavond op het provinciehuis leerde ons dat de nieuwe geluidwetgeving niet veel zal helpen voor bewoners aan de oostkant van de stad, al werkt het voor elke wijk weer anders uit. Dramatisch worden de gevolgen van een verbreding voor het bos Amelisweerd zelf. Geluidwetgeving beschermt geen natuur- en recreatiegebieden. Dus geen geluidscherm bij verbreding!? De enige reden voor een scherm is dan de wat verspreide bebouwing, waaronder het landhuis Nieuw Amelisweerd. En daar kan het Rijk met de nieuwe wet in de hand heel simpel van zeggen dat een scherm voor die paar woningen wel erg veel geld gaat kosten.
Uitgaand van de bouwnormen die Rijkswaterstaat wil hanteren, zal er aan weerszijden zo’n 40 meter van het bos af gaan.  En vooral bij het viaduct over de Kromme Rijn zal de verbreding een klap in het landschap betekenen. Dan wordt de herrie vanaf dit viaduct naar het bos werkelijk ondraaglijk.
Daarnaast blijft de Utrechtse regio als geheel een knelpunt op het gebied van luchtkwaliteit, van vuile lucht. De verhoging van de maximum snelheid betekent dat de minister aan Rijkswaterstaat heeft gevraagd om ook 120 of zelfs 130 km/uur op de Ring mee te nemen in het onderzoek naar varianten. Ga maar na wat verhoging van snelheid voor effecten heeft op de leefbaarheid voor de stad, de gezondheid van haar inwoners en de recreatieve kwaliteit van de landgoederen.
 
Meer informatie
Lees op onze website http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl hoe de initiatiefgroep ‘Kracht van Utrecht’ alternatieven verder heeft uitgewerkt.
 
Naast de informatie op onze site is er ook veel nuttigs te vinden in de nieuwsbrief mobiliteit van het NMU  http://www.nmu.nl/mailing/view/3, die van ‘Laat Lunetten niet Stikken’: http://www.laatlunetten.nl en de werkgroep A27 in Voordorp: http://www.werkgroepa27voordorp.nl
 
 
Toekomstvisie landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen opgesteld 
De Vrienden van Amelisweerd zijn blij dat het college van B&W van Utrecht eindelijk een toekomstvisie heeft opgesteld. Het is een proces geweest met horten en stoten, maar de inzet van veel mensen, waaronder die van het Buurtschap en de Vrienden, is het waard geweest.
 
Op de Raadsinformatieavond van 6 december hebben wij drie speciale aanbevelingen ingebracht: voor het beheer van de landgoederen, voor de actieve spelers op de landgoederen - waaronder die van het museum- , en de uitwerking van de A27 in de planstudie Ring Utrecht. Bovendien hebben we het idee geopperd om van de Toulouselaan een statige Uithoflaan met bomenrij te maken, zonder het asfalt. Lees onze bijdrage dd 30 december 2011 hier via de link naar de website van de Vrienden van Amelisweerd.
 
Oud Amelisweerd krijgt weer Museumfunctie
Het Utrechtse College van B&W heeft besloten om het landhuis Oud Amelisweerd een museumfunctie te geven. Onderdeel van het museum zal de collectie van het Amersfoortse Armandomuseum zijn, dat in 2007 door brand werd verwoest. Daarnaast zal het museum ook plaats bieden. 
 
De Vrienden zijn het eens met de beoogde museumfunctie, maar binnen stevige voorwaarden. Het is in elk geval goed dat het Utrechtse college zelf aangeeft dat het contract met het Armandomuseum binnen enkele jaren kan worden ontbonden wanneer het zijn beloften niet waarmaakt. Wij zullen als Vrienden van Amelisweerd de besluitvorming en ontwikkelingen daarom zeer nauwlettend blijven volgen. 
Lees onze complete bijdrage dd 29 december 2011 hier via de link naar de website van de Vrienden van Amelisweerd.
 
 
 
Tenslotte
Afgelopen jaar werden we van vele kanten inhoudelijk en financieel gesteund, waarvoor veel dank. Nieuwe vrijwilligers brachten eigen initiatieven in praktijk en versterkten onze organisatie. Denk en doe met ons mee, we ontmoeten u graag. Weet dat we elke vrijdagmiddag bij elkaar komen om de voortgang en nieuwe initiatieven te bespreken.
 
Mede daarom wensen wij u allen, ook voor 2012, een gezond en blijvend mooi Utrecht toe!

Jos Kloppenborg
Jan Korff de Gidts
M: 06 3363 0344
 
 
ps: Aan onze nieuwsbrieven zijn geen kosten verbonden. En vrijwillige donaties stellen wij op prijs: dat kan via de Triodosbank 390 49 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd ("Soesa"). De Stichting Soesa ondersteunt het Kracht van Utrecht-initiatief en is een ANBI-erkende instelling, waardoor giften van uw belasting aftrekbaar zijn, ook nog in 2011 ;o)

Kijk voor actuele berichten over Amelisweerd op www.vriendenvanamelisweerd