RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
18 maart - 5 april 2022
 
 
 

De bibliotheek is elke werkdag geopend tijdens de Paasvakantie!
 
 
Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 april 2022: als gevolg van de stijgende index worden de bedragen vermeerderd met 10 %

Wijziging
classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie

Regeling toegang van overheden en burgers tot de nationale registers voor gerechtsdeskundigen

Boek 1 ‘Algemene bepalingen’ en boek 5 ‘Verbintenissen’ BW aangenomen in Commissie Kamer op 22 maart

Arrest Grondwettelijk Hof inzake afstamming – schending art. 335 § 4 Oud BW

Verkiesbaarheidsleeftijd
voor het Europees Parlement verlaagd van 21 naar 18 jaar


Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding

Ondernemingen vanaf juli verplicht om in elektronisch betaalsysteem te voorzien (Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding, Hoofdstuk 5)

Verplichting voor ondernemers
overheidsopdrachten en concessies elektronisch te factureren aan aanbesteders

Modernisering
consumentenkoop – aanpassing aan digitale markt

Wetsvoorstel om het recht om vergeten te worden in het verzekeringsrecht terug te brengen van 10 tot 5 jaar

Wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht

Arrest Grondwettelijk Hofs
trafregister – vermelding beslissing tot internering – gedeeltelijke schending

Wet houdende verlaging van lasten op arbeid (‘mini-taxshift’)

Bewegingen in de rechterlijke ordePUBLIEK RECHT

Verkiesbaarheidsleeftijd voor het Europees Parlement verlaagd van 21 naar 18 jaar
12 DECEMBER 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, met het oog op de vaststelling van de verkiesbaarheidsleeftijd op achttien jaar, BS 30/03/2022,  bl. 25773

VLAAMSE OVERHEID

Hervorming beheer havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge
11 MAART 2022. - Decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge, BS 01/04/2022, bl. 26435

Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Oekraïne
18 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, BS 05/04/2022, bl. 27362
14 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, BS 05/04/2022, bl. 27356
18 MAART 2022. - Decreet tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, BS 29/03/2022, bl. 25538

Benoeming burgemeester
18 JANUARI 2022. - Benoeming burgemeester, BS 24/03/2022, bl. 24410 (Zoersel)
21 JANUARI 2022. - Benoeming burgemeester, BS 24/03/2022, bl. 24410 (Herne)

DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Minimumbedrag middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die wenst te studeren in België tijdens het school- of academiejaar 2022
Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2022-2023, BS 18/03/2022, bl. 21824

ENERGIERECHT

Sociale tarieven - bepalen kosten voor aardgasondernemingen en elektriciteitsbedrijven - bekrachtiging KB 5 maart 2021 – inwerkingtreding 31 maart 2022

27 MAART 2022. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 5 maart 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, BS 31/03/2022, bl. 26239

Sociale maximumprijzen aardgas 2e kwartaal 2022
10 MAART 2022. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 2de kwartaal 2022 (1 april 2022 tot en met 30 juni 2022) voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers, BS 24/03/2022, bl. 24446

Sociale maximumprijzen elektriciteit 2e kwartaal 2022
10 MAART 2022. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 2de kwartaal 2022 (1 april 2022 tot en met 30 juni 2022) voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers, BS 24/03/2022, bl. 24446

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Verplichting voor ondernemers overheidsopdrachten en concessies elektronisch te factureren aan aanbesteders
9 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, BS 31/03/2022, bl. 26240


BURGERLIJK RECHT

Boek 1 ‘Algemene bepalingen’ en boek 5 ‘Verbintenissen’ BW aangenomen in Commissie Kamer
Wetsvoorstel houdende boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek.- Parlementair Document 55K1805 – aangenomen in Commissie Kamer op 22/03/2022
(Commentaar: E. Dirix, Het algemeen deel van het nieuw BW, RW 2021-2022, nr. 30, 26/03/2022, 1170)
Wetsvoorstel houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek - Parlementair Document 55K1806 - aangenomen in Commissie Kamer op 22/03/2022

FAMILIERECHT

Arrest Grondwettelijk Hof inzake afstamming – schending art. 335 § 4 Oud BW
GwH 48/2022 van 24 maart 2022
Rolnummer(s): 7547
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Oud Burgerlijk Wetboek (art. 335, § 4)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming - Succesvol onderzoek naar het vaderschap - Verandering van familienaam
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 335, § 4, van het oud Burgerlijk Wetboek, in zoverre het het meerderjarige kind dat met succes een vordering tot onderzoek naar het vaderschap heeft ingesteld, niet toestaat de naam van zijn biologische vader te dragen, als enige naam of vermeld naast die van zijn moeder)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-048n-info.pdf


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 april 2022: als gevolg van de stijgende index worden de bedragen vermeerderd met 10 %
Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/04/2022

Wijziging classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie
29 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2018 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, BS 04/04/2022, bl. 27083

Regeling toegang van overheden en burgers tot de nationale registers voor gerechtsdeskundigen
16 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 555/10, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de gegevens opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, BS 18/03/2022, bl. 21730


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen maart 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2022, BS 31/03/2022, bl. 26343

Nieuwe ondersteuningsmaatregelen wegens omzetdaling voor ondernemingen
11 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2021, BS 31/03/2022, bl. 26281

CONSUMENTENRECHT

Modernisering consumentenkoop – aanpassing aan digitale markt
20 MAART 2022. - Wet tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oud Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, BS 31/03/2022, bl. 26223
(omzetting van Richtlijn (EU) 2019/770  en Richtlijn (EU) 2019/771)

VERZEKERINGEN

Wetsvoorstel om het recht om vergeten te worden in het verzekeringsrecht terug te brengen van 10 tot 5 jaar
 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, met het oog op de uitbreiding van het recht om te worden vergeten
Parlementair Document 55K2505
Om bepaalde vormen van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand te voorkomen, strekt dit wetsvoorstel ertoe de huidige standaardtermijn van tien jaar voor de uitoefening van het recht om te worden vergeten met betrekking tot verzekeringen terug tebrengen naar vijf jaar.
De Commissie voor Economie start op 23 maart 2022 de lezing van dit wetsvoorstel

 
FINANCIEEL RECHT

Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven
23 FEBRUARI 2022. - Wet tot tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2020/1503 van het europees parlement en de raad van 7 oktober 2020 betreffende europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van verordening (EU) 2017/1129 en richtlijn(EU) 2019/1937, en tot omzetting van richtlijn (EU) 2021/338 van het europees parlement en de raad van 16 februari 2021 tot wijziging van richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten,productgovernance en positielimieten, en richtlijnen 2013/36/EU en(EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (II), BS 04/04/2022, bl. 26872
9 MAART 2022. - Wet tot tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (I), BS 04/04/2022, bl. 26885
29 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2017 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de fsma met betrekking tot de alternatieve financieringsplatformen, BS 04/04/2022, bl. 26886

Bescherming van deposito’s en  levensverzekeringsovereenkomsten door Garantiefonds voor financiële diensten
20 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, BS 01/04/2022, bl. 26408

FSMA – vergoeding werkingskosten
5 MAART 2022. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA naar aanleiding van het toezicht op de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees, BS 29/03/2022, bl. 25525

Goedkeuring reglement NBB
21 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 oktober 2021 tot oplegging van een tier 1-kernkapitaalbuffer voor het systeemrisico dat verbonden is aan blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke personen, die gedekt zijn door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed, BS 29/03/2022, bl. 25524

Nieuw KB samenstelling, financiering en werking van de cel voor financiële informatieverwerking (CFI).
20 MAART 2022. - Koninklijk besluit inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking, BS 28/03/2022, bl. 25111

Wijziging reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten
15 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten van 15 februari 2022 tot wijziging van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten van 16 mei 2017 over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen, BS 23/03/2022, bl. 24023

Uitgifte lineaire obligaties door Belgische Staat
18 FEBRUARI 2022. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 1,40% - 22 juni 2053", BS 21/03/2022, bl. 21927

Hypothecaire kredieten – rentevoeten maart 2022
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 18/03/2022, bl. 21825
 
STRAFRECHT

Wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht
21 MAART 2022. - Wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, BS 30/03/2022, bl. 25785
- Seksuele misdrijven worden geplaatst onder Titel VIII Sw: ‘Misdaden en wanbedrijven tegen personen’ (en niet meer onder ‘Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare zedelijkheid’)
- Invoering definitie ‘toestemming’
- Harmonisering strafbaarstellingen
- Uitbreiding van straffen met uitstel
Inwerkingtreding 1 juni 2022

Arrest Grondwettelijk Hof – strafregister – vermelding beslissing tot internering – gedeeltelijke schending
GwH 52/2022 van 31 maart 2022
Rolnummer(s): 7549
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 621)
Trefwoorden: Strafrecht - Uittreksel uit het strafregister - Vermelding van een beslissing tot internering - Geen mogelijkheid tot herstel in eer en rechten
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending (art. 621 van het Wetboek van strafvordering)
- Schending (ontstentenis van een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om, onder bepaalde voorwaarden, te vragen dat de beslissingen tot internering niet meer worden vermeld in de uittreksels uit het strafregister, noch toegankelijk worden gemaakt voor de in artikel 594 van het Wetboek van strafvordering bedoelde administratieve overheden)

FISCAAL RECHT

Wet houdende verlaging van lasten op arbeid
28 MAART 2022. - Wet houdende verlaging van lasten op arbeid, BS 31/03/2022, bl. 26176
• titel 1 algemene bepaling
• titel 2 fiscale bepalingen in het kader van de taxshift
• titel 3 voorziet in de financiering van het RSZ-globaal beheer ter compensatie van de verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. 
Inwerkingtreding 1 april 2022

Wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – verlenging verlaagd tarief bedrijfsvoorheffing tot eind juni

28 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, BS 31/03/2022, bl. 26198

Bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het eerste kwartaal van 2022 en van de vermindering voor overwerk
23 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het eerste kwartaal van 2022 en van de vermindering voor overwerk, BS 31/03/2022, bl. 26187

Vastlegging model aangifteformulier inzake personenbelasting aanslagjaar 2022
23 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2022, BS 28/03/2022, bl. 25124

Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding
17 MAART 2022. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding, BS 24/03/2022, bl. 24484
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Vrijstelling van de door een gewest of de Duitstalige gemeenschap toegekende opleidingspremies voor knelpuntberoepen
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen op het vlak van de belastingverminderingen voor werkloosheidsuitkeringen
HOOFDSTUK 4. - Instelling van een wettelijk kader voor overleg en samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de federale gerechtelijke politie en de fiscale administratie mogelijk te maken ter bestrijding van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerde en ter ondersteuning van de werkzaamheden van de MOTEM's (gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams)
HOOFDSTUK 5. - Economie, KMO en Middenstand - Verplichting voor ondernemingen tot terbeschikkingstelling aan consumenten van een elektronisch betaalmiddel

BTW

Btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers
27 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de fotovoltaïsche zonnepanelen, de thermische zonnepanelen en de zonneboilers, de warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied betreft, BS 31/03/2022, bl. 26189

Verlaging btw voor levering elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten
23 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde betreft voor de levering van elektriciteit, van aardgas en van warmte via warmtenetten in het kader van residentiële contracten, BS 30/03/2022, bl. 25774

ACCIJNZEN

Verlaging accijnstarieven voor benzine en diesel
16 MAART 2022. - Koninklijk Besluit tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) i) en f) i), artikel 420, § 3 en artikel 429, § 5, 1) van de programmawet van 27 december 2004, BS 18/03/2022, bl. 21711

Aanvullende bijzondere accijns op voorraden energieproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen en dit bij wijziging van één of meer tarieven inzake accijnzen.
16 MAART 2022. - Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 18/03/2022, bl. 21714
16 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 18/03/2022,  bl. 21716
17 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 18/03/2022, bl. 21717
17 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 mars 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, BS 18/03/2022, bl. 21719

Wijzigingen betreffende structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken
5 MAART 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, BS 21/03/2022, bl. 21925


SOCIAAL RECHT

Sociale uitkeringen vanaf 1 maart 2022
Officieel bericht, BS 05/04/2022, bl. 27408

Studentenarbeid – uitzondering prestaties in  zorgsector en onderwijs – behoud recht op gezinsbijslagen
18 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 04/04/2022, bl. 27099

Covid-19 en oorlog in Oekraïne - verlenging diverse maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid
31 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 04/04/2022, bl. 26901
31 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verhoging van het uitkeringspercentage en het minimum dagbedrag van de tijdelijk werklozen en tot het tijdelijk toekennen van een supplement aan de tijdelijk werkloze wegens overmacht, BS 04/04/2022, bl. 26904

Arbeidsrechtelijke uitzonderingen voor de sport- en socioculturele sector
17 MAART 2022. - Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 31/03/2022, bl. 26199

COVID-19 – thuiswerkende grensarbeiders – verlenging akkoord  België - Duitsland

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 m.b.t. de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door de akkoorden in onderling overleg van 20 mei 2020, 22 juni 2020, 24 augustus 2020, 11 december 2020, 17 maart 2021, 16 juni 2021, 23 september 2021 en 17 december 2021, BS 29/03/2022, bl. 25692.

Niet-inroepbaarheid van de nietigheid van de arbeidsovereenkomst t.a.v. personen die zich prostitueren

21 FEBRUARI 2022. - Wet betreffende de niet-inroepbaarheid van de nietigheid van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van personen die zich prostitueren, BS 21/03/2022, bl. 21928

Arrest Grondwettelijk Hof – gelijktijdige vereffening wettelijke en aanvullende pensioenen - schending
GwH 47/2022 van 24 maart 2022
Rolnummer(s): 7545
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 28 april 2003 « betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid » (art. 27, zoals gewijzigd bij artikel 18 van de wet van 18 december 2015 « tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen »)
Trefwoorden: Sociale zekerheid - Pensioenen - Aanvullende pensioenen - Overgangsregeling - Gelijktijdige vereffening van wettelijke en aanvullende pensioenen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 27, § 1, van de wet van 28 april 2003, zoals vervangen bij artikel 18, 1°, van de wet van 18 december 2015, in zoverre het de aangeslotenen die hun aanvraag voor een vervroegd wettelijk pensioen hebben ingediend vóór de inwerkingtreding van de wet van 18 december 2015 en wier wettelijk pensioen is ingegaan in 2016, niet toelaat de aanvullende pensioenprestatie pas te ontvangen op de leeftijd bepaald in hun aanvullende pensioenverzekering, zoals afgesloten vóór de datum van inwerkingtreding van de voormelde wet)


RECHTERLIJKE ORDE

BS 18/03/2022
Vacante betrekkingen diverse rechters en raadsheren
Vacante betrekkingen plaatsvervangende rechters in diverse vredegerechten

BS 21/03/2022
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel.
Parket Leuven
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 23/03/2022
Benoemingen/pensionering griffiers
Vacature referendaris Grondwettelijk Hof
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Oproep tot magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 25/03/2022
Raad van State – Vernietiging benoeming vrederechter kanton Ieper

BS 28/03/2022
Vacante betrekkingen griffiers bij rechtbank eerste aanleg Antwerpen, arbeidsrechtbank Antwerpen en arbeidshof Antwerpen
Vacante betrekkingen administratief deskundige parket Antwerpen en parket-generaal Antwerpen

BS 29/03/2022
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 30/03/2022
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof

BS 31/03/2022
Raad van State. - Benoeming tot auditeur
Politierechtbank Antwerpen (erratum BS 25/02/2022)

BS 01/04/2022
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Vacante betrekkingen substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden diverse parketten
Vacante betrekkingen referendarissen Hof van Cassatie

BS 04/04/2022
Wijziging classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie
Pensionering griffier arbeidsrechtbank Antwerpen
Benoemingen diverse magistraten

BS 05/04/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Leuven
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Brussel
Benoemingen diverse magistraten
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - voordracht van de kandidatenlijst voor twee vacante betrekkingen van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Antwerpen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Leuven
Arbeidshof van Gent
Vacante betrekking griffier-hoofd Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be