STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK
Nieuwsbrief Advocatuur 1 - 15 januari 2015
 

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving

 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Vergelijking tussen het Belgische en Nederlandse rechtsstelsel
Paul Wouters interviewt mr Marinus Vromans
‘Letter en geest – twee rechtsstelsels in beweging’,
NederBelgischMagazine dec 2014/jan 2015, p. 24-29

Wijzigingen Europees IPR-procesrecht
R. Hendrikse, Advocatenblad Nieuwsbrief(Nl), 15/01/2015
Op10 januari 2015 is de ‘herschikte’ EEX-Verordening (EEX-Vo) van toepassing De aangepaste regels inzake de bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken zijn van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld op of na 10 januari 2015 (art. 66 lid 1 herschikte EEX-Vo). Verder is de gewijzigde EEX-Vo van toepassing op authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10 januari 2015.
Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEU 2012, L. 351

Personen- en samenlevingsrecht. Kroniek 2013-2014
C. Declerck, NJW nr. 314, 14/01/2015, 2

Morele schade en de begroting ervan
N. Van De Sype, Noot onder Antwerpen 14 mei 2014, NJW nr. 314, 14/01/2015, 22

Recht op vergetelheid ook van toepassing op krantenarchieven
P. Van Eecke en M. Le Boudec, noot onder  Luik 25 september 2014 + NJW, nr. 314, 14 januari 2014, 26-32

Levensverzekering – successierechten
P. Van Eesbeeck, Levensverzekering en echtgenoten met gemeenschap: Rulingdienst zet door, Fiscoloog nr. 1414, 14/01/2015, 8

Vlaamse registratiebelasting en successierecht: geen rulings meer
S. Gnedasj, Fiscoloog nr. 1414, 14/01/2015, 10

De gerechtelijke hervorming en de implicaties ervan op de arbeidsgerechten
P. Bricout, RW 2014-15, nr. 19, 10/01/2015, 723

De Pandwet uitgesteld
J. Malekzadem, RW 2014-15, nr. 19, 10/01/2015, 722

De hervorming van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: een kort overzicht
S. Zocastello, Wekelijkse analyse SocialWeb van 10 januari 2015

Pensioenen: wijzigingen sinds 1 januari 2015
S. Zocastello, Wekelijkse analyse SocialWeb van 10 januari 2015

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen : uitstel tot  1 juni 2015
Balans nr. 731, 31/12/214, 7
16 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 22/12/2014, bl. 104850

Auteurswet deels opgeheven, deels nog van kracht
Balans nr. 731, 31/12/214, 7

De huiszoeking en inbeslagname bij advocaten
T. Opgenhaffen, De huiszoeking en inbeslagname bij advocaten. Voldoet België aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens?, TS 2014/6, 346

Meemoederschap zonder adoptie
G. Seghers, F. Swennen, Meemoederschap zonder adoptie – de wet van 5 mei 2014 tot vaststelling van de afstamming van de meemoeder, TBBR 2014/10, 480

Wetgevingskroniek privaatrecht
R. Jafferali (coord.), Chronique de législation en droit privé ( 1er janvier – 30 juin 2014) – Première partie, JT N° 6587, 03/01/2015, 2
. Jafferali (coord.), Chronique de législation en droit privé ( 1er janvier – 30 juin 2014) – Seconde partie, JT N° 6588, 10/01/2015, 25

Overheidsopdrachten
J. Geerts, S. Verhoeven, De mogelijkheid tot ‘wijziging’ van een overheidsopdracht in uitvoering. Tijd voor een nieuwe benadering van Pressetext, T.Gem. 2014/4, 235

De gemeentelijke mogelijkheden bij de bewaking van de woningkwaliteit
T. Vandromme, T.Gem. 2014/4, 250

Het Grondwettelijk Hof en het internationaal en Europees recht
A. Alen, J. Spreutels, E. Peremans, W. Verrijdt, TBP 2014/10, 619

Kroniek parlementair recht
K. Muylle, TBP 2014/10,653

Beroepsgeheim – verwerking persoonsgegevens
F. Blockx, Doorgifte van medische gegevens aan de farmaceutische industrie: niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt, T.Gez. 2014-15, nr. 2, 114, noot onder Corr. Gent 02/12/2013, T.Gez. 2014-15, nr. 2, 108

De aansprakelijkheid van het directiecomité voor de fiscale schulden in een NV
N. Diepvens, AFT 2014/12, 4

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
M.Wils, De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak tijdens de gemeentelijke legislatuur 2007-2012, AFT 2014/12, 23

Vennootschapsbelasting
S. Gnedasj, Kost woning als vergoeding bedrijfsleider is aftrekbaar! Cassatie slaat en zalft…, Fisc.Act. nr. 43, 18-24 dec 2014, 1

De liquidatiereserve: de addertjes onder het gras
F. Debelva, A.M. Vandekerkhove, Fisc.Act. nr. 43, 18-24 dec 2014, 7

Aansprakelijkheid bestuurders
Fiscus krijgt het makkelijker om niet-betaalde BV en btw in te vorderen bij bestuurder, Fisc.Act. nr. 43, 18-24 dec 2014, 12

Causaliteit in het Belgisch strafrecht
J. Rozie, T. Vansweevelt, Causaliteit in het Belgisch strafrecht. Over de kruisbestuiving tussen het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht, NC nr. 6, dec 2014, 433

De negen strafrechtelijke principes van Cesare Beccaria
D. Verhofstadt, NC nr. 6, dec 2014, 474

Ruimtelijke ordening -herstelvordering – verzet tegen verstekbeslissing
D. De Wolf, De persoon aan wie bij een herstelvordering in stedenbouwstrafzaken het verzet moet worden betekend, noot onder Cass. 22 mei 2012, NC nr. 6, dec 2014, 482

De strafvordering en het einde van de rechtspersoonlijkheid
P. Arnou, noot onder Cass. 17 april 2013, NC nr. 6, dec 2014, 486

Facultatieve verbeurdverklaring van criminele vermogensvoordelen
L. Huybrechts, Is bij facultatieve verbeurdverklaring van criminele vermogensvoordelen de teruggave of toewijzing ervan aan de burgerlijke partij ook facultatief?, noot onder Cass. 10 juni 2014, NC nr. 6, dec 2014, 503

Zijn ‘geheime commissielonen’ niet langer als beroepskost aftrekbaar?
JVD, Fiscoloog nr. 1413, 07/01/2015, 1

Het recht op toegang tot een advocaat
C. Geerts, Het recht op toegang tot een advocaat: de Europese richtlijn. Op weg naar een (quasi) veralgemeend bijstandsrecht voor verdachten, Vigiles, 2014/4-5, 225

Het Wetboek Economisch recht en de onderhandse verkoopakte van onroerend goed
J. Callebaut, T. Not. Nr. 11, nov 2014, 620

De toekomst van de vrouw in de raad van bestuur: een self fulfilling prophecy
D. Van Gerven, TRV 2014/8, 747

Vertrekvergoedingen van bestuurders
J. Van Gysegem, B. Van Dael, Vertrekvergoedingen van bestuurders: de Corporate Governance Wet ingehaald door de Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe Bankenwet?,
Trv 2014/8,749

 
BOEKEN

Witwas en juridische beroepen
M. Van Molle, Blanchiment de capitaux et professions juridiques, Anthemis 2014, 372 p.

Codex Deontologie voor Advocaten
OVB, Advocatencahier 2014/4, 99 p.

De naam
Analyse van rechtspraak van het EHRM en het Grondwettelijk Hof
A.-S. Versweyvelt, Intersentia 2014, 196 p.

Actuele problemen van het arbeidsrecht 9
M. Rigaux, A. Latinne (eds.), Intersentia 2014, 397 p.

Het gezin 2.0.
Huwelijk, nieuwe samenlevingsvormen en hun juridische implicaties
V. Allaerts, D. De Waele, P. Hofströssler, T. Kruger, T. Van de Calseyde, E. Van der Mussele, C. Van Roy, De Conferentie, Intersentia 2014, 256 p.

Insolventierecht
J. Embrechts, M. Vanmeenen, I. Verougstraete, Insolventierecht, Larcier Wet en Duiding, Deel 7, Larcier 2014, 605 p.

Vastgoedrecht en de Kerk
J. Vannerom (ed.), Intersentia 2014, 372 p.

Actualia Onroerend Erfgoed
A.M. Draye (ed.), Intersentia 2014, 225 p.

Aannemingsrecht
F. Burssens, m.m.v. L. De Smijter, Maklu 2015, 2e herziene uitgave, 570 p.

Commercial distribution – La distribution commerciale - Commerciële distributie
P. Demolin, B. Simpelaere, L. Hawkes (eds.), Larcier 2014, 387 p.

 
RECHTSPRAAK

Publiek procesrecht
RABG 2014/20
E-mail als uitgangspunt van beroepstermijnen - Administratief kort geding - Over beroepstermijnen en uiterst dringende noodzakelijkheid in onderwijscontentieux - Gebrek aan begeleiding als middel tot vernietiging van een examencijfer of een deliberatiebeslissing

 
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Rechtspraak verkoop onroerend goed
JLMB 2015/1

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2015/2

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries


CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015

Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/


Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/


Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen


M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo

http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen


bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html


Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

 

STUDIEDAGEN

Detachering en uitzendarbeid: best practices één jaar na de wetswijziging

Lexalert online-seminarie
20 januari 2015 -  Mr. Emmanuel WAUTERS (De Wolf & Partners)
Programma

Wet Breyne - op maat van de architect en de aannemer 
Studipolis, donderdag 22 januari 2015 , Gent
Programma

Woninghuur: 10 aandachtspunten bij het verloop van een procedure huur
M & D Seminars, Gent, 21 januari 2015
Programma

Familierechtbank
VIA-NOAB 22 januari 2014
Programma

Beschermde werknemers: overzicht, analyse en actualia
Op donderdagnamiddag 22 januari 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Beschermde werknemers: overzicht, analyse en actualia’.
Programma

Een Franse of Spaanse vakantiewoning?
Op donderdagnamiddag 22 januari 2015 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Een Franse of Spaanse vakantiewoning. Een analyse van 20 mogelijke fiscale knelpunten’.
Programma

De watertoets
Studipolis, dinsdag 27 januari 2015 , Gent
Programma

Vlaamse gunstregeling overdracht familiebedrijven – Een stand van zaken na 3 jaar praktijkervaring
Lexalert online-seminarie 27 januari 2015
Programma

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen
Op woensdagnamiddag 28 januari 2015 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Juridische en fiscale aandachtspunten’
Programma

Bewind over meerderjarige onbekwamen - Een praktische invalshoek
Studipolis, donderdag 29 januari 2015 , Gent
Programma 

Vlaamse Codex Fiscaliteit – Opname regelgeving registratie- en successierechten
Lexalert online-seminarie 29 januari 2014
Programma

De nieuwe woningfiscaliteit na de zesde staatshervorming: wegwijs in 10 vragen
M & D Seminars, Gent 29 januari 2015
Programma

De Toepassing van de Indicatieve Tabel in 2015
Larcier,Hasselt 29 januari 2015
Programma 

Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding (EOT in het bijzonder)
Op vrijdagnamiddag 30 januari 2015 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding (EOT in het bijzonder). Bespreking van diverse knelpunten’
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars, Leuven 3 februari 2015
Programma
 
Auteursrechten in de inkomstenbelastingen
Op woensdagnamiddag 4 februari 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Auteursrechten in de inkomstenbelastingen’
Programma

Advocaten: Hoe mijn praktijk commercieel optimaliseren?
Studipolis, vrijdag 6 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Ontslag van werknemers en de nieuwe motivatieplicht
Op vrijdagnamiddag 6 februari 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Ontslag van werknemers en de nieuwe motivatieplicht. De toepassing van CAO 109 van 12 februari 2014 in de praktijk’.
Programma

Eerste Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht
6-7 februari 2015
KULeuven - Kleine Aula - Maria Theresia College (lokaal MTC 3.0015) - Sint Michielsstraat 2 - 3500 Leuven
UAntwerpen - Campus 3 Eiken, Aula Fernand Nedée (gebouw Q) - Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk
Programma

Schijnzelfstandigheid – opsporing, controle, verbalisering, betwisting en bestraffing
Prof. Kristof SALOMEZ (VUB | Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) en dhr. Gerrit VAN DE MOSSELAER (FOD Sociale Zekerheid)
Lexalert online-seminarie 10 februari 2015
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
M&D Seminars, Gent 10 februari 2015
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen.
Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014
M&D Seminars, Gent 11 februari 2015
Programma

De Toepassing van de Indicatieve Tabel in 2015
Larcier,12 februari 2015  Antwerpen, Elzenveld
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma

Het beroepsgeheim van de advocaat onder vuur?
CBR, Workshop 27 februari 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Derde Forum - De vzw als ondernemingsdrager: een goede keuze?
UA Stadscampus, 3 maart 2015 14:00 tot 18:00 uur
Programma

Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics
Op woensdag 4 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics’
Programma

Appartementsmede-eigendom - Klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen 
Studipolis, vrijdag 6 maart 2015 , Antwerpen  
Programma

Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven  
CBR, Antwerpen 10 maart 2015 en Gent 12 maart 2015
Programma

Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen
M&D Seminars, Leuven 11 maart 2015
Programma
 
Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand van 
Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma

De Toepassing van de Indicatieve Tabel in 2015
Larcier,Nazareth 19 maart 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
CBR, Antwerpen 27 april 2015 (focus familierecht)
Programma

Actualia ontslagrecht

M&D Seminars, Sint-Niklaas 7 mei 2015
Programma

Evaluatie van de familie- en jeugdrechtbank
CBR workshop 8 mei 2015
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma

Conventionele overgang van onderneming
M&D Seminars, Leuven 9 juni 2015
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars Leuven 18 juni 2015
Programma