WETGEVING 28 juni - 16 juli 2021
 
 
 
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
Zelfde openingstijden in juli en augustus.
 
 
Covid-19: verlenging van een aantal justitiële coronamaatregelen

Uitvoering van snelle antigeentesten door apothekers

Programmawet


Verlenging maatregelen inzake verlaagde toegangsdrempel tot procedure gerechtelijke reorganisatie, voorbereidend akkoord en tijdelijke verhoging beslagdrempels

Oprichting Commissies tot hervorming van het overeenkomstenrecht en het verjaringsrecht


Omzettingstabellen vruchtgebruik en lijfrente

Vanaf 1 augustus kunnen vennootschappen digitaal worden opgericht

Verhoging erelonen curatoren met 5% sinds 1 juli

Wet houdende diverse financiële bepalingen

Wet tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder

Grondwettelijk Hof 103/2021, 8 juli 2021: onmogelijkheid voor beklaagde om volgberoep in te stellen bij een beperkt hoger beroep van het OM schendt zijn rechten van verdediging -schending art. 205 Sv

Polygraaftest – informatie op het PV van toestemming en technische vereisten

Verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering `COVID-19' tot 15 september 2021

Uitbreiding rouwverlof bij het overlijden partner of kind en tot flexibiliseren opname van het rouwverlof

Bewegingen in de rechterlijke orde

ALGEMEEN

Programmawet
21 JUNI 2021. - Programmawet, BS 29/06/2021, bl. 65968
TITEL I. - Algemene bepaling
TITEL 2. – Gezondheid
TITEL 3. - Sociale zaken
TITEL 4. – Justitie
TITEL 5. – Beliris
TITEL 6. - Binnenlandse zaken
TITEL 7. - Ontwikkelingssamenwerking


CORONAMAATREGELEN

FEDERAAL

4 JULI 2021. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13/07/2021, bl. 70289

7 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2020 tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn, BS 09/07/2021bl. 69638

5 JULI 2021. - Koninklijk Besluit betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de interpretatie van het resultaat en de rapportering door de apothekers, BS 09/07/2021, bl. 69637

24 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, BS 30/06/2021, bl. 66198.

VLAAMSE OVERHEID

25 JUNI 2021. - Decreet tot bekrachtiging van de besluiten van de Vlaamse Regering inzake de noodfondsen cultuur, jeugd, sport en media naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, BS 05/07/2021, bl. 67480

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1 JULI 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, BS 08/07/2021, bl. 69002

4 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële activiteit uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 01/07/2021, bl. 66914


PUBLIEK RECHT

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Benoeming leden Comité P
Benoeming van de leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P), BS 12/07/2021, bl. 70169

POLITIE

Informatiebeheer politiediensten
Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbank, BS 13/07/2021, bl. 70385
Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 van de Wet op het Politieambt, te verzekeren, BS 13/07/2021, bl. 70389

ENERGIERECHT

Wijziging Energiebesluit inzake invoeren retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars voor wie virtuele terugdraaiende teller wegvalt
9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt, BS 15/07/2021, bl. 70712

Wijziging Energiedecreet inzake invoeren databank voor premies en subsidies

9 JULI 2021. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft, BS 15/07/2021, bl. 70703

Bekrachtiging drie KB’s m.b.t. sociale energietarieven
27 JUNI 2021. - Wet tot bekrachtiging van drie koninklijke besluiten met betrekking tot de sociale energietarieven, BS 30/06/2021, bl. 66755

Verlengen van energiecontracten van huishoudelijke afnemers en kmo's
4 JUNI 2021. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het verlengen van energiecontracten van huishoudelijke afnemers en kmo's, BS 30/06/2021, bl. 66144

GEZONDHEIDSRECHT

Preventief gezondheidsbeleid – terugkomst uit hoogrisicogebied – tijdelijke afzondering - voorwaarden
25 JUNI 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in het kader van COVID-19 in de zomer van 2021, BS 29/06/2021, bl. 66018
25 JUNI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, BS 29/06/2021, bl. 66021

BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

25 JUNI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 01/07/2021, bl. 66856

MENSENRECHTEN

Huishoudelijk reglement van het Federaal Instituut voor de Bescherming en de Bevordering van de Rechten van de Mens
Huishoudelijk reglement van het Federaal Instituut voor de Bescherming en de Bevordering van de Rechten van de Mens, bl. 67475

ONDERWIJS

Dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VIII)
25 JUNI 2021. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VIII), BS 06/07/2021, bl. 68447

RUIMTELIJKE ORDENING – WOONBELEID

MB tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen
1 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen, BS 16/07/2021, bl. 71103

Subsidies sanering leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten
18 JUNI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het decreet van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de subsidieregeling betreft, BS 15/07/2021, bl. 70695

SPORTRECHT

Samenwerkingsakkoord verschillende overheden inzake dopingpreventie en –bestrijding in de sport
18 JUNI 2021. - Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 mei 2021 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, BS 15/07/2021, bl. 70699

MIGRATIERECHT

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Hernieuwing adjunct-mandaat kamervoorzitter


BURGERLIJK RECHT

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
JUSTITIE

Covid-19: verlenging van een aantal justitiële coronamaatregelen
24 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 30/06/2021, bl. 66191

Benoeming leden van de Commissie van Experten belast met de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving
21 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Experten belast met de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving van 10 mei 2007, BS 30/06/2021, bl. 66235

Programmawet
21 JUNI 2021. - Programmawet, BS 29/06/2021, bl. 65968
TITEL 4. – Justitie
ENIG HOOFDSTUK. - Het opleggen van administratieve toeslagen voor misdrijven (art.15-24)

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen juni 2021
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2021, BS 30/06/2021, bl. 66249

Beroepsverenigingen
1 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen, BS 13/07/2021, bl. 7032

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Vanaf 1 augustus kunnen vennootschappen digitaal worden opgericht
12 JULI 2021. - Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht, BS 15/07/2021, bl. 70665

INSOLVENTIE

Verhoging erelonen curatoren met 5% sinds 1 juli
Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et germanophone
Officieel bericht, BS 16/07/2021, bl. 67346


Verlenging maatregelen inzake verlaagde toegangsdrempel tot procedure gerechtelijke reorganisatie en invoering voorbereidend akkoord (nieuw artikel XX.39/1 WER).tot 16/07/2021 en maatregel tijdelijke verhoging beslagdrempels (art. 1409 Ger.W.) tot 30/09/2021
24 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 29/06/2021, bl. 66017

HAVEN EN TRANSPORT

Toepassing havenverkeersverordening haven van Antwerpen
18 JUNI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het toepassingsgebied van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen, BS 15/07/2021, bl. 70706


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten – rentevoeten juli 2021
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 16/07/2021, bl. 71114

Wet tot omzetting van Europese richtlijnen en tenuitvoerlegging van Europese verordeningen over financiële aangelegenheden (I)
4 JULI 2021. - Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (I), BS 13/07/2021, bl. 70294
(In BS 13/07/2021 was foutieve titel: Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, werd rechtgezet in erratum BS 15/07/2021)

Wet houdende diverse financiële bepalingen
27 JUNI 2021. - Wet houdende diverse financiële bepalingen, BS 09/07/2021, bl. 69563

Het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten
6 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, BS 06/07/2021, bl. 68385
 

STRAFRECHT

Wet tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder
29 JUNI 2021. - Wet tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, BS 14/07/2021, bl. 70445

De onmogelijkheid voor de beklaagde om een volgberoep in te stellen bij een beperkt hoger beroep van het openbaar ministerie schendt zijn rechten van verdediging
GwH 103/2021, 8 juli 2021
Schending art. 205 Sv
Persbericht arrest 103/2021

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 02/07/2021, bl. 67333

Polygraaftest – informatie op het PV van toestemming en technische vereisten
28 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 112duodecies, § 4, derde lid, en § 7, van het Wetboek van Strafvordering tot bepaling van de minimale informatie die in het proces-verbaal van toestemming moet worden opgenomen en tot vaststelling van de technische vereisten waaraan het toestel waarmee de polygraaftest wordt uitgevoerd, moet voldoen, BS 01/07/2021, bl. 66842

Rudy Van de Voorde is vanaf 1 juli opnieuw aangesteld als directeur-generaal van het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen
Aanstelling, BS 01/07/2021, bl. 66990

Programmawet
21 JUNI 2021. - Programmawet, BS 29/06/2021, bl. 65968
TITEL 4. – Justitie
ENIG HOOFDSTUK. - Het opleggen van administratieve toeslagen voor misdrijven (art.15-24)

VERKEERSRECHT

Wijzigingen fietsstraat wat betreft plaatsing verkeersborden
8 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 15/07/2021,, bl. 70676
 
FISCAAL RECHT

Vastlegging model aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) aanslagjaar 2021
1 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2021, BS 07/07/2021, bl. 68554

Wijziging diverse fiscale bepalingen zoals onder meer de inkomstenbelasting, fiscale procedure en het Centraal Aanspreekpunt.
27 JUNI 2021. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 30/06/2021, bl. 66736 (Erratum BS 12/07/2021)

Verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering `COVID-19' tot 15 september 2021
25 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende beslissing inzake de verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering "COVID-19" in uitvoering van artikel 66, § 2, van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 30/06/2021, bl. 66195

BTW

Wijziging diverse KB’s m.b.t. BTW
29 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 01/07/2021,  bl. 66782

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde
27 JUNI 2021. - Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde, BS 30/06/2021, bl. 66732

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Brussels uitvoeringsbesluit betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure
24 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure, BS 05/07/2021, bl. 67499

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de EU - Minister van Financiën of zijn gedelegeerde zijn bevoegde autoriteit
20 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de Belgische bevoegde autoriteit zoals bepaald in artikel 2, 2° van de wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, BS 28/06/2021, bl. 65657

Overeenkomst tussen Nederland en België inzake grensarbeiders – verlenging tot 30 september 2021
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020, 19 juni 2020, 24 augustus 2020 en 7 december 2020 en 5 maart 2021, BS 28/06/2021bl. 65912


SOCIAAL RECHT

Uitbreiding rouwverlof bij het overlijden partner of kind en tot flexibiliseren opname van het rouwverlof
27 JUNI 2021. - Wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, BS 15/07/2021, bl. 70670

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen – tijdstip ingaan arbeidsongeschiktheid vanaf daadwerkelijke stopzetting activiteit

20 JUNI 2021. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, opdat de arbeidsongeschiktheidsregeling kan ingaan vanaf de daadwerkelijke stopzetting van de activiteit wegens arbeidsongeschiktheid, BS 14/07/2021, bl. 70449.

Toekenning aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikte erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
29 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, BS 13/07/2021, bl. 70319

Pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen – berekening van het proportioneel pensioen
15 JUNI 2021. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft de berekening van het proportioneel pensioen, BS 06/07/2021, bl. 68373

Samenwerkingsovereenkomst verschillende overheden inzake bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens bij opsporing en handhaving coronaregels door sociale inspecteurs
25 JUNI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen, BS 01/07/2021, bl. 66852

Educatief verlof – tijdelijke afwijkingen
18 JUNI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 01/07/2021, bl. 66855

 
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 28/06/2021
Tijdelijke vervullingen ambt griffier
Arbeidshof van Brussel
Vacante betrekkingen griffiers rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, vredegerechten West-Vlaanderen en politierechtbank West-Vlaanderen
Vacante betrekking assistent dossierbeheer politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge (erratum BS 14/07/2021)

BS 29/06/2021
Grondwettelijk Hof. - Benoeming Sabine de Bethune tot rechter

BS 30/06/2021
Vacante betrekkingen deskundige dossierbeheer bij het parket Brussel

BS 01/07/2021
Rechterlijke Macht. - Tuchtrechtbanken (Erratum BS 09/07/2021)

BS 02/07/2021
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Benoemingen griffiers en parketsecretarissen
Vacante betrekking griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen rechter in de politierechtbanken van Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
Vacante betrekkingen raadsheren hof van beroep Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Bergen
Vacante betrekking secretaris parket Brussel
Vacante betrekking griffier hof van beroep Gent
Vacante betrekkingen griffiers en secretarissen: ondernemingsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen, vredegerechten  arr. Oost-Vlaanderen en arr. Leuven
Vacante betrekking attaché juridische ondersteuning (juridisch advies en reglementering) voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken
Vacante betrekkingen griffies diverse hoven van beroep, arbeidshoven, ondernemingsrechtbanken, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg, politierechtbanken, vredegerechten, vacante betrekkingen diverse parketten: Hof van Cassatie, federaal parket, hoven van beroep, arbeidshof, arbeidsauditoraat, rechtbanken en vacante betrekking Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) (Erratum BS 09/07/2021: toevoeging)
Vacante betrekking griffier kabinetssecretaris bij het arbeidshof Brussel: 1 (Nederlandstalig)
Benoemingen hof van beroep Brussel, ondernemingsrechtbank Gent, vredegerecht van het kanton Brasschaat en vredegerecht van het kanton Genk

BS 09/07/2021
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen.
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Benoemingen/ontslagverleningen - parketsecretaris/griffier/attaché/referendaris
Uitoefening functie van `seconded national expert' bij het Belgisch lid van Eurojust
Instituut voor gerechtelijke opleiding – aanwijzing lid van de raad van bestuur (Franstalige taalrol)
Vacante betrekkingen rechters en substituten strafuitvoeringsrechtbanken
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Oproep tot magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 12/07/2021
Benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der artsen en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der artsen

BS 14/07/2021
Arbeidsrechtbank Leuven
Vacante betrekkingen griffie arbeidshof Brussel

BS 15/07/2021
Arbeidshof van Brussel

BS 16/07/2021

Raad van State. - Aanwijzing als eerste auditeur-afdelingshoofd

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be