Nieuwsbrief 3 februari - 2 maart 2018
ACTUEEL
 
KB houdende beheer van het centrale erfrechtregister
26 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal erfrechtregister, BS 01/03/2018, bl. 17997
Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister:
Aanvraag tot inschrijving in het centraal erfrechtregister van beslissingen houdende een Europese erfrechtverklaring
 
De fiscale databank Fisconetplus is niet zo maar meer toegankelijk.
Voor toegang en raadpleging met men eerst een e-mailadres + samenhangend paswoord aanmaken
https://minfinfisconetapi.azurewebsites.net/customlogin
 
Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
4 FEBRUARI 2018. - Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, BS 26/02/2018, bl. 16106
 
‘De toekomst van het advocatenberoep’
Rapport aan de Minister van Justitie K. Geens
Door Patrick Henry en Patrick Hofströssler, 25 februari 2018
 
Twee experts bedrijfsjuristen aangesteld ter modernisering juridische beroepen
De minister van Justitie kondigde op 23 februari 2018 aan dat hij twee experts had aangesteld om hem bij te staan bij het opstellen van een beleidsplan met betrekking tot het beroep van de bedrijfsjurist.
Koen Geens, persbericht 23 februari 2018
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen ‘Fairness Tax’
Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018, met uitzondering van de belastingaanslagen waarbij de  ‘Fairness Tax’ werd geheven ten laste van de Belgische vennootschappen die binnen de werkingssfeer vallen van de richtlijn 2011/96/EU
Arrestnummer: 24/2018
Arrestdatum: 1/03/2018
Rolnummer(s): 5828
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (art. 43 tot 51)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Rechtspersonen - Fairness Tax
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging (art. 43 tot 49 en 51, eerste en tweede lid) - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018, met uitzondering van de belastingaanslagen waarbij de « Fairness Tax » werd geheven ten laste van de Belgische vennootschappen die binnen de werkingssfeer vallen van de richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 « betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten » op de winst die zij hebben ontvangen van hun dochterondernemingen en die zij op hun beurt hebben uitgekeerd, waardoor de drempel bepaald in artikel 4, lid 3, van de richtlijn werd overschreden
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-024n.pdf
Nieuwe inkomstenbron voor het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand
De bijdrage van 20 € aan het fonds voor elk verzoekschrift en/of zaak die op de rol wordt ingeschreven voor de Raad van State of voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.gaat in op 1 maart 2018 (bepaald in art. 47 KB 25 DECEMBER 2017, BS 26/01/2018)
(26 APRIL 2017. - Wet houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, BS 22/05/2017 art. 2)

Vanaf 1 maart 2018 dertig dagen om de rolrechten aan de Raad van State te betalen
25 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, BS 26/01/2018, bl. 5927
 
De Nederlandse orde van advocaten heeft nieuwe herziene gedragsregels gepubliceerd
Deze richtlijnen gelden vanaf vandaag in plaats van de gedragsregels 1992.
Advocatenblad, nieuwsbrief 22/02/2018

Verzen, vertelsels en verdragen – over recht en literatuur
Vlaamse Juristenvereniging, Boekhandel Boekarest Leuven, woensdag 28 maart 2018
Programma
Zie ook:
Recht en Literatuur: een pittig literair debat u aangeboden door de Vlaamse Juristenvereniging
B. Verheye, RW 2017-2018, nr. 26, 24/02/2018,1037
 
Het wetsontwerp van 19 februari 2018 voert de burgerinfiltratie als vierde bijzondere opsporingsmethode toe
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie - 54K2940

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
54K2919
Indieningsdatum: 5 februari 2018
Modernisering burgerlijke stand – vereenvoudiging procedure verandering naam en voornaam – het verkrijgen van de  Belgische nationaliteit migratieneutraal maken – consultatie adoptiedossiers – wijziging bepalingen gewone en gedwongen mede-eigendom – procedure Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen: vergemakkelijking grensoverschrijdende inning – technische reparaties betreffende zakelijke zekerheden op roerende goederen – maatregelen om alternatieve vormen van geschillenbeslechting in te zetten- verbetering bepalingen inzake bemiddeling – collaboratieve onderhandeling in het Gerechtelijk Wetboek

Wetsvoorstel tot verbetering van de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen
54K2931
Indieningsdatum: 2 februari 2018

The World Justice Project Rule of Law Index 2017-2018
The WJP Rule of Law Index® measures rule of law adherence in 113 countries and jurisdictions worldwide based on more than 110,000 household and 3,000 expert surveys. Featuring primary data, the WJP Rule of Law Index measures countries’ rule of law performance across eight factors: Constraints on Government Powers, Absence of Corruption, Open Government, Fundamental Rights, Order and Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, and Criminal Justice.
The WJP Rule of Law Index

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

Marchés et Contrats publics/ Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten
Larcier, tijdschrift, afl. 2017/3-4
Inhoudstafel

Hoe beroep aantekenen tegen een gemeentelijke administratieve geldboete?

T. Pauwels, S. Voet, rubriek ‘Kanttekening’, RW 2017-2018, nr. 25,17/02/2018, 998

Toegang tot de Europese rechter in milieuzaken
Over strenge poortwachters, Kafka en de Janushouding van de Europese Unie (deel 2), NJW nr. 376, 14/02/2018, 94


BURGERLIJK RECHT

Erfrechtelijke reserve – terzijde schuiven van door IPR-verwijzingsregels aangeduide buitenlandse wet wegens  strijdig met internationale openbare orde
E. Goossens en A.L. Verbeke,  Quo vadis, reserve? Het Franse Hof van Cassatie wijst de weg, RW 2017-2018, nr. 27, 03/03/2018, 1042

Eigendom op bitcoins
S. Geiregat, RW 2017-2018, nr. 27, 03/03/2018, 1043

Toeristische verhuur van tot privébewoning bestemde appartementen
B. Devolder, Toeristische verhuur van tot privébewoning bestemde appartementen – Over het spanningsveld tussen exclusieve eigendomsrechten, RW 2017-2018, nr. 26, 24/02/2018, 1002

L’adage fraus omnia corrumpit
F. Glansdorff, JT N° 6719, 17/02/2018, 132

De vrijwillige erfenissprong – Hoe de Vlaamse overheid aan estate planning doet
N. Geelhand de Merxem, TEP 2017/5, 478

Appartementseigendom – toeristische verhuur van privéwoning
B. Devolder, Toeristische verhuur van tot privébewoning bestemde appartementen – Over het spanningsveld tussen exclusieve eigendomsrechten , RW 2017-2018, nr. 26, 24/02/2018, 1002


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Nieuwe Erfwet. Een kennismaking
H. Casman, NJW nr. 377, 28/02/2018, 134

Hervorming erfrecht
Regards de praticiens (I), JT N° 6720, 24/02/2018
Regards de praticiens (II), JT N° 6721, 03/03/2018
G.-A. Dal, D. Sterck, La réforme des successions et des libéralités, JT N° 6720, 145
A. Demortier, Les nouvelles dispositions relatives à la réserve et à l’action en réduction, ), JT N° 6720, 146
L. Sterckx, Le rapport des libéralités induit par la réforme des successions, JT N° 6720, 165
B. Delahaye, E. de Wilde d’Estmael, Les pactes successoraux sous la loupe du praticien (1re partie), ), JT N° 6720, 177
B. Delahaye, E. de Wilde d’Estmael, Les pactes successoraux sous la loupe du praticien (2re partie), ), JT N° 6721, 185
F. Balot, Le nouveau partage et le droit transitoire: deux problématiques (faussement) ancillaires, JT N° 6721, 191
J.-F. Taymans, Droit successoral et sécurité des tiers, JT N° 6721, 203
F. Tainmont, La conversion de l’usufruit du conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles recomposées, JT N° 6721, 208
D. Sterckx, La créance alimentaire des ascendants, succédané d’une  réserve , , JT N° 6721, 215

Beroepsgeheim advocaten – onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken
P. Renier, L. Cassimon, Antigoon v. beroepsgeheim: beschermt Cassatie onze grondrechten?, Fisc.Act.  nr. 5, week 8-14 feb 2018, 1
(Cass. 18 januari 2018, F.16.0031.N)

De goede rechter ten tijde van het New Public Management: een verhaal van onverzoenbare verwachtingen?
E. Michaux, G. Vervaeke, D. Van Daele, R. Mortier, RW 2017-2018, nr. 24, 10/02/2018, 923

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door recreatieve drones naar Belgisch recht
S. De Schrijver, M. Demeyer, Computerrecht 2018/4, 18

De Algemene Verordening Gegevensbescherming: (g)een nieuw digitaal gelaat voor het notariaat?
O. Populiere, T.Not. 2018/1, jan 2018, 5

Rechtsbijstand
N. Soldatos, Terugvordering van de kosten van een technisch raadsman in het kader van een schadeprocedure, Verzekeringsnieuws, nr. 2, 1

Derdenrekeningen: nieuwe wetgeving noopt CBN tot herziening standpunt
S. Van Crombrugge, Balans nr. 800, 15/02/2018, 1
(Ontwerpadvies van 25 oktober 2017 – De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen)


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Bescherming in het modellenrecht
 
H. Vanhees, Na het douchegoot-arrest van het Hof van Justitie eindelijk duidelijkheid over de beschermingsvoorwaarden en de beschermingsomvang in het modellenrecht, IRDI 2017/3, 169
(HvJ 21 september 2017, Douchegoot-arrest, IRDI 2017/3, p184)

Tarieven neerlegging jaarrekening 2018
Het belang van de groottecriteria, De Venn. 2018/2, feb 2018, 4

Gegevensbeschermingsautoriteit wordt nieuwe naam van de Privacycommissie
De Venn. 2018/2, feb 2018, 6
3 DECEMBER 2017. - Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, BS 10/01/2018, bl. 989

Juridische grenzen aan solidariteit in private verzekering
 
E. Goessens, RW 2017-2018, nr. 25, 17/02/2018, 962

Vennootschappen – geschillenregeling – waardering van aandelen

T. Vos, De pro rata going concern-waarde als uitgangspunt bij de waardering in geschillenregeling. Over controlepremies, minderheidsdécotes en illiquiditeitsdécotes, TRV-RPS 2018/1, 5

Europees consumentenrecht
European Journal of Consumer Law – Revue européenne de droit de la consommation
2016/2
Inhoudstafel


STRAFRECHT

Non bis in idem en EHRM

P. Lagasse, L’arrêt A et B contre Norvege: entre continuité et évolution quant au principe non bis in idem, JT N° 6718, 10/02/2018, 109

Potpourri II en GwH  148/2017 van 21 december 2017
M.-A. Beernaert, D. Vandermeersch, La Cour constitutionnelle recadre le législateur ‘pot-pourri II’: l’arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017, JT N° 6717, 03/02/2018, 81
(met overzichtstabel van de gewijzigde wetsartikelen vóór en ná de vernietiging door het Grondwettelijk Hof)

#MeToo en de onschuldpresumptie
T. Sprongen, rubriek ‘Vooraf’, NJB 2018/5, 02/02/2018, 341


FISCAAL RECHT

Vraag over ‘alle’ transacties met buitenlandse betaalkaarten: brug te ver
 
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1556, 28/02/2018, 1
(Rb Antwerpen 2 februari 2018, drie vonnissen)

Gezinsfaciliteit
JVD, Belastingvermindering voor ‘adoptiekosten’ in de maak, Fiscoloog nr. 1556, 28/02/2018, 4
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering voor adoptiekosten in te voeren. - 54K2740

Stopzettingsmeerwaarden: trekt de mist eindelijk op?

S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1556, 28/02/2018, 6
(Cass. 21 december 2017, F.16.0128.N)

Voordelen van alle aard
CB, Forfaitaire raming voordelen van alle aard: gaat Koning boekje te buiten? Fiscoloog nr. 1556, 28/02/2018, 8
(Antwerpen 6 februari 2018)

Omzetting schuldvordering in kapitaal: nominale of economische waarde?
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1556, 28/02/2018, 9
(Rb West-Vlaanderen, afd. Brugge 16 oktober 2017)

Registratiebelasting

E. Spruyt, Hervorming Vlaams verkooprecht in aantocht, Fisc. Act. nr, 6, week 15-21 feb 2018, 1
E. Spruyt, Hervorming Vlaams verkooprecht: wachten of niet wachten?, Fisc. Act. nr, 6, week 15-21 feb 2018, 10

Zomerakkoord – hervorming vennootschapsbelasting
K. Janssens, De hervorming van de vennootschapsbelasting: overzicht van alle maatregelen, Fisc. Act. nr, 6, week 15-21 feb 2018, 14

Beroepsgeheim advocaten – onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken

P. Renier, L. Cassimon, Antigoon v. beroepsgeheim: beschermt Cassatie onze grondrechten?, Fisc.Act.  nr. 5, week 8-14 feb 2018, 1
(Cass. 18 januari 2018, F.16.0031.N)

Wat houdt de fiscale minimale bezoldigingsvereiste precies in?

JVD, Fiscoloog nr. 1555, 21/02/2018, 1

Interesten op krediet om superdividend uit te keren niet aftrekbaar?
SVC, , Fiscoloog nr. 1555, 21/02/2018, 7

BTW – huurkoop of leasing
I.Massin, Huurkoop of leasing? Bedrag van de optieprijs kan bepalend zijn, Fiscoloog nr. 1555, 21/02/2018, 8

‘Realistische’ split bill-regeling: ook smartphone gaat fiscaal vrijuit

CB, Fiscoloog nr. 1554, 14/02/2018, 1
(Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 6 februari 2018, CRIV 54 COM 812, 2)

Duaal pensioensparen: hogere bijdrage met lagere vermindering

P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, Fiscoloog nr. 1553, 14/02/2018, 3

Verhuur gebouw bij overdracht van ‘algemeenheid’: BTW-aftrek herzien?
I. Massin, Fiscoloog nr. 1554, 14/02/2018, 6

Fiscale regularisatie
CB, Regularisatieprocedure voortgezet door erfgenamen: blijft ‘boete’ achterwege?, Fiscoloog nr. 1554, 14/02/2018, 8

Eén enkele prestatie is onderworpen aan één btw-tarief
S. Haouari, S. Van Ooteghem, Btw Brief nr. 2, feb 2018, 1

Zijn meerwaarden op ‘bitcoins’ al dan niet belastbaar?

JVD, Fiscoloog nr. 1553, 07/02/2018, 1

Invoering belastingvermindering voor investeringen in groeibedrijven
P. Hinnekens, L. Wellens, Fiscoloog nr. 1553, 07/02/2018, 3

Goedkope leningen: referentierentevoeten voor 2017
Fiscoloog nr. 1553, 07/02/2018, 8

Nu ook vrijstelling voor ‘vrijwillige’ overuren in horeca
JVD, Fiscoloog nr. 1553, 07/02/2018, 9

Verlaagde btw-tarieven
B. Buelens, Hoe 18 januari 2018 de toepassing van verlaagde btw-tarieven wijzigde, Fisc.Act. nr. 4, week 1-7 februari 2018, 1

Vennootschapsbelasting
P. Van den Berghe, P.-J. Wouters, Regering zet in op versterking holdingregime, Fisc.Act. nr. 4, week 1-7 februari 2018, 6

Innovatieaftrek en tax shelter voor starters verduidelijkt
Korte berichten, Fisc.Act. nr. 4, week 1-7 februari 2018, 10

Wet diverse bepalingen III
Korte berichten, Wet diverse bepalingen III maakt AOW-uitkering altijd belastbaar en brengt oplossing voor voordelen kinderen ten laste bij vrijgesteld buitenlands inkomen, Fisc.Act. nr. 4, week 1-7 februari 2018, 11

Wet diverse bepalingen IV
Korte berichten, Wet diverse bepalingen IV brengt duidelijkheid voor toneelproducenten en internationale strafrechters, Fisc.Act. nr. 4, week 1-7 februari 2018, 12


De nieuwe schorsing van de verjaring inzake btw en inkomstenbelastingen tijdens een strafprocedure

K. Heyrman, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 534, jan 2018, 71

Artikel 16 OESO: pleidooi voor een uitbreiding van het personele toepassingsgebied
A. Cools, TFR nr. 534, jan 2018, 74

Zelfstandige zonder vennootschap kan binnenkort ook tweedepijlerpensioen opbouwen
C. Hendrickx, Fisc.Act. nr. 3, week 25-31 jan 2018, 1

De hachelijke afzonderlijk aanslag wegens ontoereikende bedrijfsleidersbezoldiging
 
P. Salens, Fisc.Act. nr. 3, week 25-31 jan 2018, 6

Treaty freedoms and direct taxation

Report of the 10th Prof. Em. Fr. Vanistendael Lectures in International and European Taks Law – Topic 1, AFT 2017/12, 5

Het arrest Commissie/Portugal: verdere duidelijkheid inzake exitheffingen
B. Peeters, M. Arteel, TEP 2017/5, 481

Fiscale steunmaatregelen voor starters
P. Hinnekens, L. Wellens, TEP 2017/5, 500

De begunstiging van de langstlevende echtgenoot en Vlabel
N. Geelhand de Merxem, I.-H. Gotzen, TEP 2017/5, 519

Aandachtspunten inzake BTW bij verkoop van ‘corporate real estate’
I. Massin, Cahier van de jurist, nr. 2017/3-4, 49


SOCIAAL RECHT

De winstpremie, een nieuwe manier om werknemers te belonen
E. Lammens, Sociale wegwijzer, nr. 4, feb 2018, 2 (Sinds 1 januari 2018)

Afkoop studiejaren als werknemer
M. Bruyninckx, Sociale wegwijzer, nr. 4, feb 2018, 8

Aanpassing bepaalde bedragen in 2018
M. Dauphin, Sociale wegwijzer, nr. 4, feb 2018, 13

Brussels Gewest ondersteunt starters
P. Cleys, Sociale wegwijzer, nr. 4, feb 2018, 15

Werkgeverstussenkomst bij vervoerskosten
M. Dauphin, M. Hemeleers, Sociale wegwijzer, nr. 4, feb 2018, 17
Advies nr. 2074 van de NAR en CRB 2018-0280 DEF (CCR 10), Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari 2018

Ontslag werknemer wegens gebruik chatprogramma
– EHRM 5 september 2017
F. Gosselin, Le licenciement fondé sur les courriels du travailleur, JT N° 6719, 17/02/2018, 125

Afkoop studiejaren zelfstandige

M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 3, feb 2018, 2

Toepasselijke sociale zekerheid bij grensoverschrijdende situaties
G. Vande Mosselaer, Sociale Wegwijzer nr. 3, feb 2018, 9

Verhoging sociale uitkeringen voor zelfstandigen en toegelaten activiteit voor gepensioneerden op 1 januari 2018
N. De Groot, Sociale Wegwijzer nr. 3, feb 2018, 15

Sociale bijdragen 2018

N. De Groot, Sociale Wegwijzer nr. 3, feb 2018, 17


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Europees migratiebeleid: roepen de juristen in de woestijn?
E. Wauters, RW 2017-2018, nr. 24, 10/02/2018, 922

Internationaal privaatrecht
- M. Dechamps, L’actualité de la prorogation volontaire de compétence en matière civile et commerciale: jurisprudence et Brexit, TBH 2018/1, 7
- J. Verhellen, Buitenlands recht in Belgische rechtbanken: roeien met korte riemen, TBH 2018/1, 23

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Duiding Vastgoed
Stéphane Vereecken, Eline Lievens, Pieter Van Assche, Nieuwe bijgewerkte editie, 2de editie 2018, Larcier 2018, 1494 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Twintig jaar Welzijnswet
A. Van Regenmortel (ed.), die Keure 2018, 185 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Preventiezakboekje welzijn op het werk 2018
De Lange H., De Gruyter R., Van Hamme L., Boon C., Wolters Kluwer 2017, 1095 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Distributieovereenkomsten
Filip Tuytschaever, Frank Wijckmans, Larcier 1ste editie 2018, 662 p.
Beschrijving + inhoudstafel

10-jarige aansprakelijkheid in de bouwwereld
Marleen Delille, Sarah Schoenmaekers, Story Publishers 2018, 165 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Déontologie de la profession de’Avocat
T. Revet, J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio, K. Moya, La Bibliothèque de l’avocat, 2018, LGDJ, Lextenso éditions 2017, 433 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bijzondere overeenkomsten

B. Tilleman, A.L. Verbeke (eds.), Themis nr. 102, Academiejaar 2017-2018, die Keure 2017, 168 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Publiekrecht
S. Sottiaux (ed.), Themis nr. 103, Academiejaar 2017-2018, die Keure 2017, 223 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsvoorwaarden overheidscontractant
I. De Wilde, Flexibiliteit of paradoxale rigiditeit? De wijzigbaarheid van de arbeidsvoorwaarden van  de overheidscontractant, die Keure 2017, 405 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De private stichting en het zorgenkind
J. Van de Meutter, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2018, 76 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK
Advocaat – Ereloon – Betwisting – Waardetarief
Hof van Beroep Antwerpen 22 september 2016, RW 2017-2018, nr. 24, 10/02/2018, 949

Rechtspraak zekerheden
RABG 2018/4
Inhoudstafel
Rechtspraak Familie- en familiaal vermogensrecht
RABG 2018/3
Inhoudstafel

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2018/9
Inhoudstafel

Rechtspraak verbintenissen - aansprakelijkheid– verkoop onroerend goed – marktpraktijken
JLMB 2018/8
Inhoudstafel

Rechtspraak handelsrecht - transportrecht
JLMB 2018/7
Inhoudstafel

Rechtspraak deontologie advocaat en andere materies
JLMB 2018/6

Rechtspraak rechten van de mens
JLMB 2018/5
Inhoudstafel

Rechtspraak sociaal recht
RABG 2018/2
Inhoudstafel

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2018/1
Inhoudstafel

Rechtspraak Tijdschrift van de Vrederechters nr.1-2/2018
Inhoudstafel

WEBSITE IN DE KIJKER
Vlaanderenkiest.be': lancering website voor alle info over lokale verkiezingen 14 oktober 2018
www.vlaanderenkiest.be.
Info Vlaamse overheid
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
1 maart 2018
UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De Juristenclub / UPV
36ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018 (najaar)
Programma

Het nieuwe erfrecht - Praktische verdiepingssessies
Intersentia
Leuven | 2 maart, 19 april, 17 mei, 1 juni
Antwerpen | 6 maart, 17 april, 8 mei, 5 juni
Gent | 9 maart, 27 april, 18 mei, 8 juni
Programma

Update vennootschapsbelasting 2018
Intersentia
Gent | 3 mei 2018
Antwerpen | 8 mei 2018
Programma

De evolutie van de patrimoniale materies doorheen de tijd
Larcier opleiding, Brussel 6 maart 2018
Programma

Mededinging: een praktijkgerichte update
M&D Seminars, Sint-Niklaas 6 maart 2018
Programma

Zesde Ondernemingsforum: de dagelijkse leiding van de vennootschap
CBR – UA, 6 maart 2018
Programma

Mode en recht
Vorming ‘In orde’, stille leeszaal bibliotheek balie Antwerpen, 8 maart 2018
Programma

Themadag Overheidsopdrachten anno 2018
M&D Seminars, Sint-Niklaas 8 maart 2018
Programma

Bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht
M&D Seminars, Gent 8 maart 2018
Programma

Ontbijtseminarie: Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed
Larcier opleiding, Gent 13 maart 2018
Programma

Colloquium Ad Vocare 'Recht en Waarheid'
KuLeuven, Brussel 15 maart 2018
Programma

De syndicus:opdracht en aansprakelijkheid
Intersentia, Brugge 15 maart 2018
Programma

Masterclass Verkeer
Larcier opleiding, Donderdag 15 maart 2018 – Zwijnaarde
Programma

Mobile commerce – Juridische aandachtspunten op het vlak van consumentenbescherming en de financiële sector
Lexalert online seminarie, 15 maart 2018
Programma

Actualia strafrecht. Twee actuele topics nader toegelicht
M&D Seminars, Gent 15 maart 2018
Programma

Aanneming van werk en lastgeving. Een juridische analyse van deze twee voor de praktijk belangrijke rechtsfiguren
M&D Seminars, Gent 16 maart 2018
Programma

Masterclass RABG: Sociaal Recht
Larcier opleiding, Kontich 22 maart 2018
Programma

Vennootschapsconstructies: 4 verschillende actuele toepassingen onder de loep
Met bijzondere aandacht voor de impact van het zomerakkoord 2017 en de hervorming van de vennootschapswetgeving
M&D Seminars, Gent 23 maart 2018
Programma

Colloquium De witwasbestrijding vandaag
Larcier opleiding, Brussel 23 maart 2018
Programma

Auteurs- en naburige rechten - wettelijk kader en rulings
Lexalert online seminarie, Op vrijdag 23 maart, 2018 van 12u tot 14u
Programma

Verzen, vertelsels en verdragen – over recht en literatuur
Vlaamse Juristenvereniging, Boekhandel Boekarest Leuven, woensdag 28 maart 2018
Programma

Fiscaal regime in België van Nederlandse pensioenen : actualiteiten  
Larcier opleiding, Hasselt 29 maart 2018
Programma

Ontbijtseminarie: Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier opleiding, Dinsdag 17 april 2018 – Zwijnaarde
Programma

Colloquium Douanestrafrecht anno 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 19 april 2018
Programma

Verordening gegevensbescherming
CBR-UAntwerpen, 20 april 2018
Programma

Masterclass RABG: Insolventierecht
 
Larcier opleiding, Zwijnaarde 24 april 2018
Programma

Colloquium 15 jaar RABG - Quo Vadis Justitia?

Larcier opleiding, Zwijnaarde 26 april 2018
Programma

New Developments  in Insurance Supervision - Tackling Solvency II and the Insurance Distribution Directive in the shadow of Banking Supervision
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht – ALLIC
UA Antwerpen, 26 april 2018
Programma

TBO – Overheidsopdrachten: van opstart tot uitvoering
Larcier opleiding, Brussel 26 april 2018
Programma

Studienamiddag: Topics en actualia giftenrecht
Larcier opleiding, Donderdag 17 mei 2018 – Gent
Programma

Business Development en klantenmanagement in advocatenkantoren
Larcier opleiding, Antwerpen 24 mei 2018
Programma

De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State : do or not to do ?
Vakgroep administratief recht bij de balie te Antwerpen
Gerechtsgebouw - algemene vergaderzaal naast de cafetaria,   24 mei 2018
12-14u – broodjes vanaf 11.30u
Inschrijven via private luik

Handelshuur: actuele stand van zaken  
Intersentia
Brugge 18 mei 2018
Wilrijk 25 mei 2018
Programma

De positionering als bemiddelaar in een EOT in 7 stappen
Larcier opleiding, Dinsdag 29 mei 2018 – Beveren–Waas
Programma

Studienamiddag: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2018
Larcier opleiding, Kontich 19 juni 2018
Programma

 
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be