Nieuwsbrief 18 - 31  januari 2019
ACTUEEL 
Onze bibliotheek komt naar u toe !
Wij presenteren onze diensten aan de leden van de afdeling Turnhout op 15 februari, rond 12u, als starter bij de geplande permanente vorming over Familierecht.

Ministerraad keurt op 25 januari 2019 ontwerp-KB  goed over de rechtsplegingsvergoedingen
Ministerraad 25 januari 2019.

‘Ervaren advocaten worden geen rechter meer’
R. Verschueren, De Standaard 22 januari 2019
Doet de magistratuur de advocaten nog steeds dromen ?
Advocaten stromen veel te weinig door naar de magistra­tuur, omdat ze op verschillende locaties kunnen worden ingezet én door het minder interessante pensioenstelsel.
Persbericht Hoge Raad voor de Justitie 18 januari 2019

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 1e semester 2019: 8%
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties BS 29/01/2019- eerste semester 2019: 8%

Advies Gegevensbeschermingsautoriteit inzake modernisering beroep en tuchtrecht advocaat
Advies over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
nr. 11/2019, 16 januari 2019

Wijzigingen Gerechtelijk wetboek inzake verwerkingen persoonsgegevens die worden veroorzaakt door volgende aanpassingen:
- het bijhouden door de balies van een klachtenregister met betrekking tot de advocaten en de hiermee verband houdende dossiers;
- de openbaarheid van de tuchtsancties die worden uitgesproken tegen advocaten;
- de creatie van een Centraal bestand van uitvoerbaar verklaarde advocatenakten andere dan inzake onderhoudsuitkeringen, alsook van een register van notariële verlening van uitvoerbare kracht.

Voorontwerp wet terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
Ministerraad 18 januari 2019
De wet zou enkel in werking treden als er op 29 maart 2019 geen akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is bereikt
 
PUBLIEK RECHT
De politierechter mag het bedrag van een administratieve boete verminderen
volgens Grondwettelijk Hof

Stradalex 28 januari 2019
GwH 2019/008, 23 januari 2019

Grondwettelijk Hof verzet zich tegen uitholling openbaarheid van bestuur
D. Voorhoof, Juristenkrant nr. 381, 16/01/2019, 4
GwH nr. 167/2018, 29/11/2018

Wijziging Energiedecreet: uitrol van digitale meters voor elektriciteit en gas
M. Maselis, C. Michielsen, Wie beheer(s)t mijn energiedata? – Over digitale (slimme) meters, de databeheerder en privacy, RDIR – TRNI 2018/2, 74

Handhaving in de Voetbalwet

G. Geudens, Handhaving in meervoud: over de aanpak van voetbalgerelateerde incidenten, T.Pol. 2018/4, 153

WETGEVINGSTECHNIEK

Omzetting van Europese richtlijnen
P. Popelier, J. Van Nieuwenhove, Juridische, administratieve en politieke factoren bij de tijdige omzetting van Europese richtlijnen, TVW 2018/4, 188

De inwerkingtreding van de inwerkingtredingsbepaling
J. Van Nieuwenhove, TVW 2018/4, 202

PARLEMENTAIR RECHT

De gezamenlijke decreten en ordonnanties schieten uit de startblokken (deel 2)
P.D.G. Caboor, H. El Bachiri, TVW 2018/4, 205

GEMEENTERECHT

De vernieuwde bekendmakingsregels voor lokale besturen
W. De Cock, , TVW 2018/4, 210

Praktisch handboek voor gemeenterecht
J. Dujardin, W. Somers, L. Van Summeren, die Keure 2018, volledig herwerkte 12e editie, 620 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Jaarboek overheidsopdrachten 2017-2018
C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel, B. Demeulenaere, EBP Consulting 2018, 973 p.
Beschrijving

Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019
Van aanbestedingen over mededingingsprocedures tot concessies
T. Mortier, Larcier 1ste editie 2019, 799 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De ondertekening van de aanvraag tot deelneming en/of de offerte in de nieuwe overheidsopdrachtenwet (klassieke sectoren)

W. Abbeloos, TA 2018/4, 327

Advocatendiensten - art. 10 Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU – art. 28 Overheidsopdrachtenwet
RvS 12/07/2018, nr. 242.097 + noot C. De Koninck, Advocatendiensten – De Raad van State zet de puntjes op de i, TA 2018/4, 348

OMGEVINGSRECHT

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
nr. 2018/4
Inhoudstafel

Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS)
nr. 91, jul-aug-sep 2018
Inhoudstafel

BURGERLIJK RECHT
PRIVACY 

Het beroepsgeheim: niet uitgehold, maar wel steeds complexer
T. Balthazar, Juristenkrant nr. 381, 16/01/2019, 12

Beroepsgeheim van advocaten niet gebaat met getoeter en getetter
H. Lamon, Juristenkrant nr. 381, 16/01/2019, 13

FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT


Familietransities in Vlaanderen: de resultaten van een multidisciplinair onderzoek
G. Verschelden, T.Fam. 2019/1, 2

De ouderlijke onderhoudsplicht ten aanzien van meerderjarige studerende kinderen
I. Boone, , T.Fam. 2019/1, 5

Onderhoudsbijdragen kinderen
Ouders motiveren overeenkomst over onderhoudsbijdrage voor kinderen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, weken 1-2 2019, 6
Art. 125-129 21 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31/12/2018, bl. 106560

Voogdij
Verklaringen rond voogdij in centraal register, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, weken 1-2 2019, 7
Art. 200-201 21 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31/12/2018, bl. 106560

De bevoegdheid van de jeugdrechtbank aangaande ouderlijk gezag
A. Verstappen, noot onder Jeugdrb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 22/09/2017, T.Fam. 2019/1, 21

Hervorming EOT
N. Lepot, La réforme de la procédure de divorce par consentement mutuel par la loi du 25 mai 2018, Act.dr.fam. 2018/10, 222

De twee nieuwe Europese Verordeningen inzake huwelijksvermogensstelsels
L. Weyts, Op wandel doorheen de twee nieuwe Europese Verordeningen op huwelijksvermogensstelsels en geregistreerde partneschappen onder een internationale tint en vanuit notarieel perspectief, T.Not., 2019/1, jan 2019, 3

Erfrecht – rubriek ‘inbreng en inkorting’ in aangifteformulier van nalatenschap
A. Ghysens, De rubriek ‘Inbreng en inkorting’ in het formulier voor het indienen van de aangifte van nalatenschap (Vlaams Gewest), T.Not., 2019/1, jan 2019, 23

VERBINTENISSEN EN ZAKENRECHT


Vernieuwing in het appartementsrecht: flexibeler en efficiënter
C. Willemot, Juristenkrant nr. 381, 16/01/2019, 3

Wetsontduiking in het privaatrecht – omzeiling van de Woningbouwwet (Wet Breyne)
N. Van Damme, L’inutilité de l’intention frauduleuse dans la théorie de la fraude à la loi. La fraude à la loi « Breyne » par détournement de l’association des copropriétaires, TBBR 2019/1, 3-28

Rechtspraak verbintenissen- en zakenrecht

RABG 2018/20
Inhoudstafel

Rechtspraak bouwrecht
Louveaux, B., « Inédits de droit de la construction 2018-2019* (seconde partie) », J.L.M.B., 2019/3, p. 100-137
Inhoudstafel

Wet Breyne – Deel I: toepassingsgebied en informatieplichten
F. Delporte, Advocatenpraktijk, Burgerlijk Recht nr. 51, jan 2019, 60 p.
 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Ministerraad keurt op 25 januari 2019 ontwerp-KB  goed over de rechtsplegingsvergoedingen
Ministerraad 25 januari 2019.

De domeinnaam juridat.be zal verdwijnen.
Ook een nieuwe URL voor territoriale bevoegdheid: https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be

ADVOCATUUR

Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat
P. Depuydt, Larcier 2018, 299 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Juridische tweedelijnsbijstand – vrije keuze van advocaat
Cass. 08/02/2018, RW 2018-2019, nr. 22, 26/01/2019, 858
1. Rechtsbijstand – Juridische tweedelijnsbijstand – Vrije keuze van advocaat – Beperking in het kader van juridische tweedelijnsbijstand – Opvolging van de aangestelde advocaat door een advocaat naar keuze – Voorwaarden – 2. Mededingingsrecht – Verbod van besluit van ondernemingsverenigingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan wordt verhinderd, beperkt of vervalst – Voorwaarde – Beperkte gevolgen voor de mededinging niet inherent aan de legitieme doelstellingen van het reglementair besluit

Beroepsgeheim van advocaten niet gebaat met getoeter en getetter
H. Lamon, Juristenkrant nr.381, 16/01/2019, 13

NOTARIAAT

Provisie notarissen voor aktekosten
J. Verstraete, De provisie aktekosten: dura lex, T.Not., 2019/1, jan 2019, 19

Registratierechten
W. Defoor, Geen ‘substance over form’: notaris moet alle formele voorwaarden respecteren om het verlaagd schenkingstarief te kunnen toepassen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, weken 1-2 2019, 1

JUSTITIE

Het kostenplaatje van en bij Justitie: op zoek naar een duurzame visie
T. De jaeger, RW 2018-2019, nr. 22, 26/01/2019, 842

Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie
Ministerraad 18 januari 2019

Nieuwe regeling rolrechten
P. Thiriar, Vanaf 1 februari 2019 zijn de rolrechten cadeau. Hakuna matata!, Juristenkrant nr. 381, 16/01/2019, 11

GERECHTELIJKE PROCEDURE

WER – Begrip onderneming – bevoegdheid ondernemingsrechtbank
S. Sobrie, De vereniging van mede-eigenaars en de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank, RW 2018-2019, nr. 23, 02/02/2019, 882

ADR

Collaboratief onderhandelen

F. Delporte, Maklu2018, 298 P.
Beschrijving + inhoudstafel
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
WER – Begrip onderneming – bevoegdheid ondernemingsrechtbank
S. Sobrie, De vereniging van mede-eigenaars en de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank, RW 2018-2019, nr. 23, 02/02/2019, 882

Actualia economisch recht en consumentenbescherming

Gert Straetmans , Intersentia, Universiteit Antwerpen, CBR,  2017, 69 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN
 

Nieuwe modellen tot oprichting van een vennootschap
De OVB heeft de modellen van oprichtingsakten aangepast van: BVBA, eenpersoons-BVBA en CVBA
Modellen te raadplegen op het private luik onder ‘ Modellen voor de kantoororganisatie’

Geïndexeerde neerleggingstarieven voor de jaarrekening
De Venn. jan 2019, 4
Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 11/12/2018, bl. 97028

De sociale onderneming
M. D’herde, Van VSO naar CV erkend als SO: geslaagde restyling, of doorgeslagen striptease?, TRV-RPS 2018, 817

Vlottere beurstoegang voor KMO’s
Rechtseconomische benadering van Europese regelgeving en initiatieven
B. Antonissen, T. Casteels, TRV-RPS 2018, 837

Nieuwe technologieën en het recht: de impact van artificiële intelligentie op de rechtspraktijk
(in het bijzonder voor vennootschapsjuristen)
R. Bonnaffé, TRV-RPS 2018, 856

Verbonden vennootschappen
D. Roossens, De gezamenlijke controle als onweerlegbaar vermoeden van verbondenheid tussen vennootschappen: de facto een geval van feitelijke controle?, TRV-RPS 2018, 870

CBN over bijkantoren van buitenlandse vennootschappen (II) – Interne jaarrekening
S. Van Crombrugge, Balans nr. 820, 15/01/2019, 1

Definitief CBN-advies over begin van het boekjaar
S. Van Crombrugge, Balans nr. 820, 15/01/2019, 3

VERZEKERINGEN

Nieuwe regels verzekeringsdistributie ingevolge omzetting IDD-Richtlijn
K. Termote, Balans nr. 820, 15/01/2019, 5
6 DECEMBER 2018. - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, BS 18/12/2018, bl. 99563

Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie
I. Dastot, Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie: welke wijzigingen voor verzekeringstussenpersonen?, Verzekeringsnieuws nr. 1, jan 2019, 3

VERVOER


Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek - Tweede lezing
Ministerraad 25 januari 2019
Ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het bestaande privaat- en publiekrecht inzake zee- en binnenvaart moderniseert door de invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

INTELLECTUELE EIGENDOM


Nieuwe bevoegdheden voor het Benelux-Gerechtshof en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom  
V. Vanovermeire, RW 2018-2019, nr. 22, 26/01/2019; 843

Blockchain and copyright. Beyond the buzzword?
M.-C. Janssens, J. Vanherpe, IRDI 2018/2, 93

STRAFRECHT
Nazi-kunstroof
V. Defraiteur, Le dilemme de Lucerne. Séance solennelle de rentrée du 18 janvier 2019, JT N° 6757, 19/01/2019, 41
Réplique de A.-C. Dombret p. 46, Conclusion de M. Forges p. 48

Omzendbrief College PG die de communicatie van het OM met de pers organiseert
COL.01/2019 17.01.2019  
Inhoudstafel
Bijlage 1Bijlage 2Bijlage 3Bijlage 4Bijlage 5

Grondwettelijk Hof mild voor doorzoeking smartphones en laptops

C. Conings, S. Royer, Juristenkrant nr. 381, 16/01/2019, 1
GwH nr. 174/2018, 6 december 2018

FISCAAL RECHT
Loon vanwege buitenlands groepslid: geen overgangsregeling voor 2018
JVD, Fiscoloog nr. 1597, 30/01/2019, 1

Pensioenen
P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, ‘Wijninckxbijdrage’ in een nieuw jasje: wellicht meer winnaars dan verliezers, Fiscoloog nr. 1597, 30/01/2019, 3

Registratie- en erfbelasting
P. Hinnekens, W. Pulinx, Aanwasbeding: Vlabel komt gedeeltelijk terug op eerder standpunt, Fiscoloog nr. 1597, 30/01/2019, 7

Terugbetaalde kosten bedrijfswagens: toch geen aftrekbeperking?

J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1596, 23/01/2019, 1

Roerende voorheffing
JVD, ‘Starters’-BVBA met 1 EUR kapitaal: ook recht op ‘VVPR-bis’, Fiscoloog nr. 1596, 23/01/2019, 3

Beroepskosten
JVD, Tenlasteneming van vennootschapsverliezen: behoud van welke inkomsten?, , Fiscoloog nr. 1596, 23/01/2019, 4
CB, Lenen om kapitaal te verminderen: interestaftrek mits gepast bewijs, Fiscoloog nr. 1596, 23/01/2019, 6

Vervanging voorlopige door definitieve jaarrekening: nieuw bescheid?
SVC, Fiscoloog nr. 1596, 23/01/2019, 8

Brexit heeft grote impact op vennootschapsbelasting

P.-J. Wouters, P. Van den Berghe, Fisc.Act. nr. 2, week 17-23 jan 2019, 1

Onderzoeksbevoegdheden fiscus
F. Desterbeck, De ene observatie is de andere niet., Fisc.Act. nr. 2, week 17-23 jan 2019, 5

Relancewet
G. Valkenborg, Bijklussen en geen belasting betalen, Fisc.Act. nr. 2, week 17-23 jan 2019, 6

Wat bracht 2018, wat brengt 2019?

De stilte na de storm
K. Janssens, Fisc. Act. nr. 1, week 10-16 jan 2019, 1

Boetes en verbeurdverklaringen
H. Dubois, De PG op spokenjacht, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 554, jan 2019, 63

Anti-dumping
M. Hommé, A. Baert, EU adopts a new anti-dumping methodology and strengthens its trade defence instruments, TFR nr. 554, jan 2019, 65

Registratierechten
W. Defoor, Geen ‘substance over form’: notaris moet alle formele voorwaarden respecteren om het verlaagd schenkingstarief te kunnen toepassen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, weken 1-2 2019, 1

Over de unilaterale toepassing van multilaterale antimisbruikbepalingen
K. Morbée, TFR nr. 553, jan 2019, 3

Vergelijkbaarheidsanalyse
S. De Baets, Recente ontwikkelingen op het vlak van de vergelijkbaarheidsanalyse in de context van verrekenprijzen, TFR nr. 553, jan 2019, 6

Rentevoet bij fiscale betalingsachterstand
De Venn. jan 2019, 5
Voor 2019 is rentevoet nalatigheidsinteresten 4% en rentevoet moratoriuminteresten 2 %.
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Rentevoet voor het kalenderjaar 2019 in uitvoering van artikel 414, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Bericht, BS 24/12/2018, bl. 103170

Wijziging in procedure voor voorafbetalingen

De Venn. jan 2019, 9
Voorafbetalingen doen en rechtzetten via module op elektronisch platform MyFinfin
21 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten, BS 03/12/2018, bl. 93513

Privégebruik bedrijfswagen
M. Dauphin, M. Hemeleers, Privégebruik van een bedrijfswagen – solidariteitsbijdrage en voordeel van alle aard: bedragen 2019, Sociale Wegwijzer nr. 2, jan 2019, 2

BTW


BTW-vrijstelling kleine ondernemingen

De Ven. Jan 2019, 11
Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2077 van de Raad van 20 december 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/53/EU waarbij het Koninkrijk België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te stellen die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PB L 331 van 28 december 2018 . Artikel 56bis van het BTW-Wetboek.

Gevolgen bij een harde Brexit
N. Pichal, R. De Cock, BTW Brief nr. 1, jan 2019, 1

Gebrekkige motivering leidt tot nietigheidssanctie
N. Pichal, T. Vervoort, BTW Brief nr. 1, jan 2019, 3
(Rb. Antwerpen (afd. Antwerpen) (burg.) (AF1e k.) nr. 17/941/A, 9 maart 2018)

Verkoop aandelen met btw-aftrek?
T. Van Beveren, A. Rems, BTW Brief nr. 1, jan 2019, 4
(HvJ C-502/17, 08/11/2018, C&D Foods Acquisition)

Douaneaangifte als bewijs btw-vrijstelling vervoerdiensten te ‘formeel’
N. Pichal, K. De Jonge, BTW Brief nr. 1, jan 2019, 5
(HvJ C-495/17, 08/11/2018)

‘Douaneregeling 42’: behoud btw-vrijstelling bij fraude?
P. De Wandel, F. Paternoster, BTW Brief nr. 1, jan 2019, 7
(HvJ C-528/17, 25/10/2018)
 
SOCIAAL RECHT
Voordelen aan gesyndiceerden: onverenigbaar met de vrijheid van vakvereniging en een verboden discriminatie?  
I. Vn Hiel, RW 2018-2019, nr. 23, 02/02/2019, 883

Wachtdiensten thuis na het Matzak-arrest
H. Franco, L. Vandendriessche, S. Demeestere, NJW nr. 395, 30/01/2019, 50

Loonbeslag en –overdracht: verhoging van de beschermde b edragen
M. Dauphin, M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 2, jan 2019, 4
16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 28/12/2018, bl. 105492
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, bl. 106208

Het Vlaams doelgroepenbeleid in 2019

L. Smeets, , Sociale Wegwijzer nr. 2, jan 2019, 7

Outplacement: wetgever schakelt naar hogere versnelling
T. Dirix, Sociale Wegwijzer nr. 2, jan 2019, 14

Sociale bijdragen zelfstandigen 2019
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 2, jan 2019, 17

Nieuwe wetgeving tewerkstelling buitenlandse werknemers
R. Abadjan, Nieuwe wetgeving tewerkstelling buitenlandse werknemers maakt zaken niet eenvoudiger, Juristenkrant nr. 381, 16/01/2019, 10

Liber Amicorum Willy van Eeckhoutte De Taal is Gans het Recht

Wolters Kluwer 2018, 752 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Voorontwerp wet terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
Ministerraad 18 januari 2019
De wet zou enkel in werking treden als er op 29 maart 2019 geen akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is bereikt
Voor het verblijf van Britten verandert er weinig. Zij worden gelijkgesteld aan onderdanen van de Europese Unie. Daarom kunnen zij zonder bijkomende verplichtingen in België verblijven tot 30 december 2020.

Arbeidsongevallen

N. Hautenne, Ongeval van een persoon in beroepsopleiding: wie betaalt?, Verzekeringsnieuws nr. 1, jan 2019, 1

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be