Nieuwsbrief 31 maart - 18 mei 2020
 
Recente tijdschriftartikelen,
nieuwe boeken en
juridische actualiteiten
De bibliotheek is weer open vanaf 18 mei met de nodige coronamaatregelen: info
ACTUEEL
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)
55K1181
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 14 mei 2020
ALGEMEEN
Rechtskundig Weekblad - Speciaal nummer over de coronacrisis
RW 2019-2020, nr. 37, 16/05/2020
B. Verheye, De digitale authentieke volmacht
C. Van de Heyning, Fundamentele rechten: is alles gerechtvaardigd in de strijd tegen COVID-19?
P. Popelier, Wie is bevoegd om het land stil te leggen?
S. De Somer, Over corona en continuïteit: bestuursrecht in tijden van quarantaine
L. Todts, De (ordehandhavende) rol van de burgemeester in tijden van corona
C. De Koninck, COVID-19 en de overheidsopdrachten
D. Vanheule, Reizen in tijden van corona: een lockdown van en aan de grenzen?
D. De Marez, Een stormparaplu voor alle door de coronacrisis getroffen ondernemingen
F. Louckx, De virusbestendigheid van het sociaaleconomisch bestel: sociaal recht in coronatijden
E. Van Zimmeren, Sociale verantwoordelijkheid en solidariteit in het octrooirecht in de coronacrisis

Rechtskundig Weekblad - Speciaal nummer over de coronacrisis
RW 2019-2020, nr. 35, 02/05/2020
I. Boone, Co-ouderschap in tijden van Corona
V. Sagaert, Corona in het appartementsrecht: reculer pour mieux sauter?
H. Vandenberghe, Zorgvuldigheid in coronatijden
S. Mosselmans, Procederen in coronamodus: gemoedelijk schakelen naar een versnelling lager
J. Rozie, Coronastrafrecht
S. Van Overbeke, Strafrecht tijdens de coronapestilentie: een beetje meer van het mindere
M. Wyckaert, Algemene vergaderingen en vergaderingen in tijden van COVID-19

Numéro spécial coronavirus
JT N° 6814, 09/05/2020
Inhoudstafel

Rechtsmisbruik
M. Meirlaen, Grenzen van misbruik, T. Vred. 2020/3-4, 191
GRONDRECHTEN
De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2018
C. Bimbenet, D. De Meyst, S. Smet, J. Theunis, S. Vancleef, L. Vandersteegen, S. Verbist, M. Vrancken, TBP 2020/3, 107
PUBLIEK RECHT
ADMINISTRATIEF RECHT

GAS-boetes met uitstel? Grondwettelijk hof zegt ja
M. Vandevelde, Juristenkrant nr. 409, 13/05/2020, 4
GwH 56/2020 van 23 april 2020

Wegen in het Vlaamse Gewest

A.M. Draye, Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR), Wolters Kluwer 2020, 153 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bestuurlijke besluitvorming

C. Adriaansz, Betekenisvolle transparantie voor algoritmische besluitvorming, Computerrecht nr. 2, april 2020, 83

OVERHEIDSGOEDEREN


Concessies en accessoire opstalrechten – leidraad voor het notariaat
M. Reynebeau, Not.Fisc.M. 2020/4, 86

OVERHEIDSOPDRACHTEN


Verantwoording van abnormale prijzen: de do’s and don’ts voor overheden en inschrijvers
I. Cooreman, M. Eeckhout, TA 2020/1, 5

Rechtspraak overheidsopdrachten
JLMB 2020/18
Inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT


Het Vlaamse onteigeningsdecreet: een zakenrechtelijke benadering
V. Sagaert, J. Toury, T. Not. 2020/4, apr 2020, 289

Het contractueel beleidsinstrument in het omgevingsrecht: een casusbespreking van de activiteitencontracten en –convenanten
S. Lierman, S. Verbeyst, TROS 2019, nr. 95, 189

Diepzeebodem
K. Willaert, De financiën van de diepzeebodem: conform de kwalificatie als gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid?; MET 2020/1, jan-mrt 2020, 19

Killing wolves to save them: over Finse wolvenjacht, de moord op Naya en het EU-recht na het Tapiola-arrest van 10 oktober 2019
H. Schoukens, TMR 2020/1, 3

EU environmental law and the Aarhus Convention: the Commission avoids to position itself
L. Krämer, TMR 2020/1, 28

Rechtspraak ruimtelijke ordening en milieu
JLMB 2020/13
Inhoudstafel

ENERGIERECHT

De Vlaamse energiedistributie in een (digitale) stroomversnelling
I. De Ruyver, F. Cousy, S. Decaluwe, MER2020/1, jan-mrt 2020, 3

GEZONDHEIDSRECHT


Het beroepsgeheim: een monument in permanente renovatie
T. Balthazar, T.Gez. 19/20, nr. 4, mrt-apr 2020, 241

Voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde
C. Lemmens, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2020, 243 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ONDERZOEK EN WETENSCHAP


De eigenheid van onderzoeksovereenkomsten
J. Swennen, RW 2019-2020, nr. 32, 1242

MIGRATIERECHT


Juridisch statuut verstekelingen in Belgische havens
P. Baeyens, M. Beys, D. Weinberg, J. Lejeune, Grondrechten, tussen schip en wal? Het juridisch statuut van verstekelingen in Belgische havens, T. Vreemd. 2020/1, jan-feb-mrt 2020, 6

Grondwettelijk Hof vernietigt gedeelte van de wet tegen schijnerkenningen van kinderen
Arrestnummer:
58/2020
Arrestdatum: 7/05/2020
Rolnummer(s): 6876
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 19 september 2017 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning »
Trefwoorden: Vreemdelingen - Erkenning van een kind - Frauduleuze erkenning met het oog op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel - Weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand - Belang van het kind - Recht van toegang tot de rechter
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (artikel 330/2, vijfde en zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoerd bij artikel 10 van de wet van 19 september 2017)
- Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.18)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-058n.pdf

GEGEVENSBESCHERMING
Doeltreffende voorziening in rechte onder de AVG: de eerste arresten van het Marktenhof
G. Vandendriessche, Computerecht nr. 2, april 2020, 73

Nieuwe en opgefriste administratieve vereisten voor bewakingscamera’s treden in werking
P. De Hert, T. De Schepper, TOO 2020/1, 14
BURGERLIJK RECHT
BESCHERMDE MEERDERJARIGEN

De hervorming van het eengemaakte beschermingsstatuut voor kwetsbare volwassenen bij de wet van 21 december 2018: eindpunt van een lange reeks wijzigingen?
T. Wuyts,  T. Fam. 2020/2-3, 34

Meerderjarige beschermde personen: update en modernisering met titel 2 van de wet van 21 december 2018
S. Mosselmans, A. Van Thienen, T. Fam. 2020/2-3, 38

FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT


Civielrechtelijke rechtvaardigheid en fiscale rechtvaardigheid. Blijkbaar niet hetzelfde
F. Buyssens, rubriek ‘Editoriaal’, T.Fam. 2020/4, 94

Familiale grammatica
Beter communiceren en constructief omgaan met conflicten
A.L. Verbeke, M. Euwema, K. Bollen, Intersentia 2020, 132 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Scheiding van goederen – vereffening-verdeling
C. De Wulf, Clausules in huwelijkscontracten van scheiding van goederen met het oogmerk latere vereffeningsverrichtingen te vereenvoudigen, T. Not. 2020/3, mrt 2020, 177

Zorgvolmacht en levensverzekering: eindigen we in niemandsland?

T. Roovers, VIP 2020/1, 4

Het lot van investeringen of inspanningen in een onroerend goed van de partner of echtgenoot bij een relatiebreuk
F. Ballegeer, VIP 2020/1, 17

ZAKENRECHT

Het Vlaamse onteigeningsdecreet: een zakenrechtelijke benadering
V. Sagaert, J. Toury, T. Not. 2020/4, apr 2020, 289

De aansprakelijkheid van de uittredende mede-eigenaar en de notaris wegens samenlopende fouten bij de eigendomsoverdracht van een appartement
R. Timmermans, T.APP 2020/1, 3

Levert, na de afschaffing van de deelvereniging van mede-eigenaars zonder rechtspersoonlijkheid, de feitelijke vereniging de nieuwe kleren van de keizer.
R. Timmermans, T.APP 2020/1, 18

VERBINTENISSENRECHT


Huur appartement
R. Timmermans, Wijziging minimale dakisolatienormen vanaf 1 januari 2020: welke impact voor de huurder van een appartement?, Huur 2020/1, 3

Onderscheid tussen de (passieve) onroerende verhuur (al dan niet met bijkomstige diensten) en de belaste terbeschikkingstelling van een onroerend goed
S. Ruysschaert, Huur 2020/1, 6

Het Fonds ter betrijding van uithuiszettingen in een nieuw kleedje
R. Timmermans, , Huur 2020/1, 12

Medehuur, cohousing en kangoeroewonen in het Brussels en Vlaams Gewest
J. Maertens, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 16-17 2020, 1

Handboek aannemingsrecht
F. Burssens, Intersentia 2019, 779 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak verkoop onroerend goed
JLMB 2020/17
Inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Schadeloosstelling voor asbestslachtoffers
E. De Kezel, Analyse van de wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers: een (eerste) doorbreking van de verjaring bij persoonsschadevorderingen, RW 2019-2020, nr. 36, 09/05/2020, 1403

Een rechtsvergelijkende analyse van de Belgische hervorming van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht: enkele suggesties voor wetgever en rechter

Grotius-Pothier onderzoeksgroep, TBBR 2020/3, 122
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand

Ministerraad 2 mei 2020

Today’s Lawyer

nr. 2019/5-6
Inhoudstafel

Richtsnoeren van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel – Waarborgen beroepsgeheim bij beslag inzake namaak

P. Callens, V. Foncke, rubriek ‘Tribune’, IRDI 2019/3-4, 182

NOTARIAAT


De notariële akte van de toekomst: de gedematerialiseerde akte in breder technologisch perspectief
B. Verheye, T. Not. 2020/4, apri 2020, 265

De notarissen voor de uitdaging van de globalisering
J.-L. Van Boxstael, T. Not. 2020/4, apr 2020, 318

Controletaak notaris – aansprakelijkheid bouwsector
S. Baeyens, De wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector: de controletaak van de notaris herbekeken, T. Not. 2020/3, mrt 2020, 193

Notariële actualiteit 2019
Aydogan Ayfer, Ghysens Annick, Mosselmans Sven, Reynebeau Maja, Van Thienen Annette, Verniers Elien, die Keure 2020, 260 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT

Commentaar bij het volmachtenbesluit nr. 2
B. Maes, C. Idomon, M. Baetens-Spetschinsky, T. Vred. 2020/3-4, 180
(Verlenging termijnen volmachtbesluit nr. 2
28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 28/04/2020, bl. 29444
Verjaringstermijnen en andere termijnen om een vordering in rechte in te stellen bij een burgerlijk gerecht worden verlengd tot 17 mei 2020.
Bepalingen schriftelijke procedure worden verlengd tot 17 juni 2020)

De bijdrage in het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand bij vorderingen voor de familierechtbank
P. Senaeve, noot onder GwH 13 februari 2020, nr. 22/2020, T. Fam. 2020/4, 110

Het belangenconflict van de gerechtsdeskundige als wrakingsgrond en zijn meldplicht in geval van twijfel over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid

T. Toremans, P&B 2020/1, 3

Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering

J. Amankwah, RW 2019-2020, nr. 34, 25/04/2020, 1323

De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht
P. Thiriar, M. Rozie, Story Publishers 2e editie, 2020, 258 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La compétence
D. Desaive, La jurisprudence du code judiciaire commentée, Volume IB, la Charte 2020, 305 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gerechtelijk recht

S. Voet, B. Allemeersch (eds.), Themis nr. 113, Academiejaar 2019-2020, die Keure 2020, 123 p.
Inhoudstafel

Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

D. De Beule, Reeks Recht & Onderneming in de praktijk nr. 7, 3de uitgave, INNI Publishers, 2020, 319 p.
Beschrijving + inhoudstafel

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Ondernemingsrecht
BYTTEBIER, K., WERA, T., Ondernemingsrecht, die Keure 2020, 528 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het ondernemingsbegrip – deel 2

Aanknopingsfactor van economisch recht
G. Straetmans, NJW nr. 420, 08/04/2020, 278

De nieuwe b2b-marktpraktijken uit de wet van 4 april 2019
G. Straetmans, DAOR 2020/1, N° 133, 3

Les clauses abusives dans les contrats B2B après la loi du 4 avril 2019 ou le règne de l’incertitude
R. Jafferali
Première partie, JT N° 6812, 25/04/2020, 273
Seconde partie, JT N° 6813, 02/05/2020, 301

Het nieuwe ondernemingsbewijsrecht
W. Vandenbussche, M. Van de Looverbosch, DAOR 2020/1, N° 133, 14

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid
2020/1
Inhoudstafel

Rechtspraak handelsagentuur
RABG 2020/5
Inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN EN VZW’S


Besluitvorming van vennootschappen. De impact van de coronacrisis
S. Van Veen, NJW, nr. 421, 06/05/2020, 326

Verhoogde flexibiliteit in de besloten vennootschap voor de structurering van managementparticipaties
A.-S. Van Hootegem, P. Alliet, C. Borgers, TBBR 2020/1, 5

De tijdelijke maatschap als THV
J. van Riel, TBO, 2020/1, 4

Praktisch boekhouden voor zeer kleine VZW’s
JP. Vincke, 5e volledig herwerkte uitgave, Intersentia 2020, 147 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Impact WVV op de organisatie van de jaarvergadering bij de BV en de NV
M. Roelants, Balans nr. 847, 31/03/2020, 1

INSOLVENTIERECHT


Tijdelijke inperking van uitvoerend beslag tegen particulieren
Stradalex Nieuws 18/05/2020
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) v- 55K1181
Aangenomen Kamer

De EAPO-Verordening en the Belgian solution
J. Werbrouck, P. Taelman, TIBR 2020/1, 1

Uithuiszettingen in Vlaanderen: van vordering over uitspraak naar uitvoering
T. Vandromme, TIBR 2020/1, 15

Collectieve schuldenregeling
N. Peeters, I. Cornelis, L. Van Thielen, B. Storms, Referentiebudgetten in collectieve schuldenregeling: naar een objectieve toekenning van een menswaardig leefgeld, TIBR 2020/1, 44

CONSUMENTENRECHT

IOS-procedure en onrechtmatige bedingen: gerechtsdeurwaarder versus rechter

P. Cambré, B. Ponet, RW 2019-2020, nr. 36, 09/05/2020, 1402

Productveiligheid van onlineproducten
J. Schenk, De valkuilen van een onlineaankoop bij Uncle Sam en Auntie Asia, RW 2019-2020, nr. 33, 18/04/2020, 1282

Tijdschrift Consumentenrecht (DCCR)
Nur. 126, jan-feb-mrt 2020
Inhoudstafel

VERZEKERINGSRECHT


Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering
J. Amankwah, RW 2019-2020, nr. 34, 25/04/2020, 1323

Belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering

Circulaire 2020/C/63 van 7 mei 2020

Inducements: business before pleasure in verzekeringsdistributie

M. Van Dongen, T.Verz. 2020/1, 4

Centraal aanspreekpunt
J. Vanden Branden, T. Andries, De wet van 8 juli 2018 betreffende het centraal aanspreekpunt: de toenemende zoektocht naar financiële totaaltransparantie en de impact ervan op het verzekeringswezen, T. Verz. 2020/1, 15

INTELLECTUELE RECHTEN
 

Handboek intellectuele rechten
H. Vanhees, 4e editie, Intersentia 2020, 730 p.
www.intersentia.be

Bescherming van onconventionele kunstvormen en werken onder het auteursrecht - What about the writings on the wall?

Graffiti, straatkunst, conceptuele kunst, recepten en culinaire presentaties
L. Coeckelberghs, N. Somers, IRDI 2019/3-4, 184
STRAFRECHT
Onmiddellijke definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde
J. Huysmans, Onmiddellijke definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde: artikel 5 EVRM als bijkomende en zelfstandige rechtsgrondslag, T. Strafr. 2020/2, 79

Hoe weerlegbaar is het weerlegbaar vermoeden van artikel 67bis Wegverkeerswet? Komt het recht op een eerlijk proces in het gedrang?
A. Bloch, T. Strafr. 2020/2, 91

Het belang van het kind in het Belgische straftoemetingsrecht: de visie van correctionele rechters
H. Lauwereys, T. Strafr. 2020/2, 98

Strafrecht in/uit balans* (*schrappen wat niet past)

F. Deruyck (ed.), die Keure 2020, 246 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Misdrijf & Schuld

Over de gevolgen van een onbestaande vrije wil. Pleidooi voor een schuldloos strafrecht
J. Verplaetse, Intersentia 2020, 118 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift Nullum Crimen nr. 2 – april 2020

Inhoudstafel

Themanummer Contra-terrorisme

Panopticon 2020/2, mrt-apr 2020
Inhoudstafel

Rechtspraak straf(proces)recht

JLMB 2020/16
Inhoudstafel

Economisch en fiscaal strafrecht

V. Truillet, F. Lugentz, Les lois des 5 et 17 mai 2019 et le droit pénal des affaires. Aspects économiques du droit pénal, droit pénal fiscal et moralisation de la vie publique: des nouveautés en droit pénal et en procédure pénale, JT N° 6811, 11/04/2020, 253

Recht om te zwijgen maar toch verplicht om te spreken?

J. Meese, RW 2019-2020, nr. 34, 25/04/2020, 1322

POLITIERECHT


Speuren op sociale media: de nieuwigheden op een rij
C. Conings, P&R 2020/1, 3

Hoe de politie de cel voor financiële informatieverwerking in haar analysewerk ondersteunt

F. Desterbeck, , P&R 2020/1, 15

FISCAAL RECHT
COVID-19 en potentiële fiscale bijwerkingen
P. Macaluso, rubriek ‘Vrij Gesteld’,  TFR nr. 581, mei 2020, 359

Circulaire groepsbijdrage: toelichting en model ‘groepsbijdrage overeenkomst’

P. Smet, G. Delfosse, Fiscoloog nr. 1657, 13/05/2020, 1

Bedrijfsvoorheffing
E. Saporito, A. Zadeling, FAQ over bezoldiging ontvangen van buitenlandse gelieerde vennootschap, Fiscoloog nr. 1657, 13/05/2020, 4

Schenk- en erfbelasting
A. Aydogan, Schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst: Vlabel gooit roer om, Fiscoloog nr. 1657, 13/05/2020, 7

Antimisbruikbepaling
SVC, En weer de inwerkingtreding van de algemene antimisbruikmaatregel, Fiscoloog nr. 1657, 13/05/2020, 10

Civielrechtelijke rechtvaardigheid en fiscale rechtvaardigheid. Blijkbaar niet hetzelfde

F. Buyssens, rubriek ‘Editoriaal’, T.Fam. 2020/4, 94

Leren omgaan met regels

F. Van Istendael, rubriek ‘Editoriaal’, AFT 2020/4, 2

Temporele modulering van (fiscale) arresten: pleidooi voor onderbouwde handhavingsbeslissingen
F. Desmyttere,C. Meskens, AFT 2020/4, 5

Bijverdienste in België
M. Wilms, AFT 2020/4, 30

Registratierechten – registratiebelasting

K. Van de Sande, Overzicht van geschillenbeslechting en –voorkoming op het vlak van de registratierehcten/registratiebelasting – Federale en Vlaamse regeling, Nieuwsbrief Notariaat nr. 5, weken 14-15 2020, 1

Belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering

Circulaire 2020/C/63 van 7 mei 2020

Disconto bij renteloze schulden: EU-Hof billijkt Belgisch boekhoudrecht

S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1656, 06/05/2020, 1

Bijzonder forfait voor schepenen onderuit gehaald
SVC, Fiscoloog nr. 1656, 06/05/2020, 4

‘Fiscaal co-ouderschap’: toch geen automatische toepassing?
L. Maes, , Fiscoloog nr. 1656, 06/05/2020, 9

Aftrek financieringskosten dividend of kapitaalvermindering
 
S. Gnedasj, W. Verhoeye, Fisc. Act. nr. 17, week 30 apr-6 mei 2020, 1

Vlaamse erf- en schenkbelasting

S. Vaneeckhaute, Strengere regels voor behoud van het gunsttarief in de Vlaamse erf- en schenkbelasting voor familiale bedrijven naar aanleiding van de invoering van het WVV, VIP 2020/1, 9

Keerpunt in de saga van de gesplitste aankoop en inschrijving. Eindelijk duidelijkheid?
O. Herbert, VIP 2020/1, 28

Uitstel betalings- en indieningstermijnen: gegoochel met data

JVD, Fiscoloog nr. 1655, 29/04/2020, 6

Buitenlandse spaarboekjes: toch geen dubbele vergoedingsstructuur vereist?

JVD, Fiscoloog nr. 1654, 22/04/2020, 1

Wat met het ‘belastingvrij bijklussen’ na afloop van 2020?
JVD, Fiscoloog nr. 1655, 29/04/2020, 4

Procedure
CB, Onbevoegde ambtenaar raadpleegt CAP: haalt ‘Antigoon’ spons erover?, Fiscoloog nr. 1654, 22/04/2020, 9

Onroerende voorheffing
CB, Begrip ‘soortgelijke weldadigheidsinstelling’: Hof van Cassatie draait bij, Fiscoloog nr. 1654, 22/04/2020, 3

Successierechten
L. Maes, Familiale vennootschappen: behoud van de geërfde aandelen niet vereist, , Fiscoloog nr. 1654, 22/04/2020, 4

De minimis non curat praetor

K. Heyrman, rubriek ‘Vrij gesteld’,  TFR nr. 580, april 2020, 323

Inhoudingen op bezoldigingen toegekend door verbonden buitenlandse ondernemingen: een ‘babels imbroglio’?
F. Mortier, TFR nr. 580, april 2020, 327

Grenzen aan het attractiebeginsel

C. Hendrickx, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 579, april 2020, 247

Immigratie van vennootschappen. De impact van het nieuwe vennootschapsrecht
W. Dister, A. Van de Vijver, TFR nr. 579, april 2020, 250

De Coronacrisis en de fiscaliteit: overzicht van de maatregelen

K. Janssens, Fisc. Act. nr. 16, week 23-29 apr 2020, 1

Bedrijfsleiders
 
T. Wandeweyer, L. Wetsels, Cassatie hakt knoop door: vaste vertegenwoordiger is ‘fiscale’ bedrijfsleider, Fisc. Act. nr. 15, week 16-22 apr 2020, 2

Lokale belastingen
B. Engelen, Geeft coronacrisis na recente rechtspraak doodsteek aan heffing op tweede verblijven in  Knokke, Koksijde en De Panne?, Fisc. Act. nr. 15, week 16-22 apr 2020, 7

Interestaftrek ivm dividend en kapitaalvermindering: visie van Cassatie

CB, Fiscoloog nr. 1653, 15/04/2020, 1

Versoepeling ‘verplichte’ voorafbetalingen: hoe werkt het?
JVD, Fiscoloog nr. 1653, 15/04/2020, 8

Vennootschapsbelasting

S. Gnedasj, Debt push down en kostenaftrek: Cassatie velt homeopathisch arrest over superdividend, Fisc. Act. Nr. 14, week 9-15 april 2020, 1

Vlabel staat algemeen betalingsuitstel toe voor bedrijven, en verlengt alle termijnen in erf- en registratiebelastingen

Korte berichten, Fisc. Act. Nr. 14, week 9-15 april 2020, 9

Giften ’in natura’ aan ziekenhuizen: wettelijke onderbouw geregeld
JVD, Fiscoloog nr. 1652, 08/04/2020, 1

Vennootschapsbelasting

-JVD, Wanneer is er sprake van ‘herhaalde’ niet- of laattijdige aangifte?, Fiscoloog nr. 1652, 08/04/2020, 3
-CB, Welke voorzieningen kunnen worden vrijgesteld in de Venn.B.?, Fiscoloog nr. 1652, 08/04/2020, 6

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2020
CB, Fiscoloog nr. 1652, 08/04/2020, 8

Brexit-wet overgangsbepaling voor pensioenen: (n)ooit van toepassing?

A. Haelterman, N. Van Robbroeck, Fiscoloog nr.1651, 01/04/2020, 1

Notionele interestaftrek
S. Van Crombrugge, NIA en economische substantie: feiten, feiten, en nog eens feiten, Fiscoloog nr.1651, 01/04/2020, 3

Successierechten
CB, Dubbele belasting van buitenlandse roerende goederen: herkansing, Fiscoloog nr.1651, 01/04/2020, 8

De ‘Mini Bang’ voor salariswagens
F. Vanistendael, rubriek ‘Editoriaal’, AFT 2020/3, 2

BNI
CB, Doorfacturatie premies stelt vrijstelling tweedepijlerpensioen veilig, Fiscoloog nr.1651, 01/04/2020, 9

Schenken van medisch materiaal wordt fiscaal gestimuleerd

K. Janssens, Fisc. Act. nr. 12, week 27 mrt – 1 apr 2020, 1

Beroepskosten – autofiscaliteit
K. Janssens, NEDC-uitstoot blijft ook na 2020 basis voor autofiscaliteit, Fisc. Act. nr. 12, week 27 mrt – 1 apr 2020, 1

Onderzoek en controle
K. Janssens, Perslekken: fiscus schendt beroepsgeheim niet, Fisc. Act. nr. 12, week 27 mrt – 1 apr 2020, 3

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

H. Decoutere, Bibliotheek Fiscaal Recht, 2e editie, Intersentia 2020, 274 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BTW


Het btw-tarief voor medisch beschermingsmateriaal verlaagd tot 6%
Stradalex Nieuws 7 mei 2020
5 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels, BS 07/05/2020, bl. 33035

Nieuwe circulaire over intracommunautaire handelingen en ‘quick fixes’

I. Massin, Fiscoloog nr. 1656, 06/05/2020, 5

Burgerlijke partijstelling en BTW: wanneer mogelijk?

JVD, Fiscoloog nr. 1654, 22/04/2020, 7

Afbraak-heropbouw en verkoop ‘op plan’: kunstmatige splitsing

I. Massin, Fiscoloog nr. 1653, 15/04/2020, 3

Toch BTW in geval van retrocessie van bestuurdersvergoeding

I. Massin, Fiscoloog nr. 1653, 15/04/2020, 10

Covid-19: Belgische overheid reikt de hand

Btw Brief nr. 4, april 2020, 1

Nieuwe circulaire verduidelijkt de quick fixes
S. Vandermarliere, K. De Jonge, Btw Brief nr. 4, april 2020,, 4

Medisch materiaal tijdelijk fiscaal gunstig schenken aan ziekenhuizen

I. Massin, Fiscoloog nr.1651, 01/04/2020, 5
(Circulaire 2020/C/46 van 24 maart 2020)
Deze Circulaire is inmiddels integraal vervangen door 2020/C/58 van 21 april 2020, zie ook:
CB, Medisch materiaal ‘kopen om te schenken’: toch geen BTW-aftrek?, Fiscoloog nr. 1655, 29/04/2020, 1

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
A. Claes, Mandatory Disclosure Rules: de wet van 20 december 2019 betreffende de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. De adviseur wordt alsong een fiscale verklikker, TFR nr. 581, mei 2020, 361

Aanpassing begrip Belgische inrichting: circulaire verduidelijkt
T. Wustenberghs, Fiscoloog nr. 436, 31/03/2020, 1

Kroniek Internationaal en Europees belastingrecht 2017-2018
L. De Broe, L. De Pauw, AFT 2020/3, 5

De invoering van de DAC 6-richtlijn in België. Revolutie of een storm in een glas water?
P. Deré, D. Verbeurgt, D. Roose, AFT 2020/3, 34
(Circulaire 2019/C/136 van 19 december 2019)

SOCIAAL RECHT
GwH arrest  67/2020 van 14 mei 2020: Personenvervoer per spoor - Staking - Maatregelen met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening - vernietiging
Arrestdatum: 14/05/2020
Rolnummer(s): 6988 • 6990
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 29 november 2017 « betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking »
Trefwoorden: Personenvervoer per spoor - Staking - Maatregelen met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening - Liberté d'association - Droit de négociation collective - Droit de grève
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging ( de woorden « al dan niet » in artikel 153/1, § 3, vijfde lid, van de wet van 23 juli 1926 « betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen », zoals ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 29 november 2017 );
- Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.2)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-067n.pdf

De strafbaarstelling van illegale tewerkstelling van buitenlandse onderdanen na de zesde staatshervorming

K. Nevens, RW 2019-2020, nr. 38, 23/05/2020, 1483

Wet op onbelast bijverdienen is ongrondwettig

I. Van Hiel, Juristenkrant nr. 409, 13/05/2020, 2
Arrest GwH 53/2020 van 23 april 2020

Het lot van de werknemers bij een overdracht onder gerechtelijk gezag
K. Aerts, E. Hageman, S. Vissers, OR 2020/4, 114

De wet van 4 februari 2020: zes nieuwe beschermde criteria in de Genderwet in de plaats van twee
L. Monserez, OR 2020/4, 129

Het recht op variabel loon bij uitdiensttreding

C. Verplaetse, Nieuwsbrief Ontslag nr. 2, april 2020, 1

CAO nr. 68 – bescherming persoonlijke levenssfeer werknemers tov camerabewaking op de arbeidsplaats

S. Conix, W. Van Loon, De CAO nr. 68 en de gevolgen van niet-naleving: een stand van zaken, TPP 2020/1, 6

De nieuwe Europese Work-Life Balance-richtlijn

P. Foubert, A. Vrijsen, De nieuwe Europese Work-Life Balance-richtlijn: een kans voor België om nog beter te doen, TSR 2020/1, 1

Werkgeversbijdragen in aanvullende pensioenen
M.-L. Degroote, Werkgeversbijdragen in aanvullende pensioenen: katalysator tot een hoger wettelijk werknemerspensioen? Een rechtshistorisch onderzoek naar de loon(dis)kwalificatie van werkgeversbijdragen ter financiering van aanvullende pensioenen, TSR 2020/1, 49

Het loonbegrip
L. Monserez, Het loonbegrip in de Belgische sociale zekerheid van werknemers aan de hand van acht cassatiearresten, TSR 2020/1, 103

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en vrije beroepen
E. Masset, TaxWin 10/04/2020
23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020
Zie ook:
Het Coronavirus: maatregelen voor zelfstandigen
N. de Groot, Sociale Wegwijzer nr. 7, april 2020, 21

Rechtspraak sociale zekerheid

JLMB 2020/15
Inhoudstafel

De conciërge, een rara avis in het arbeidsrecht (deel 2)
F. Blomme, OR 2020/3, 70

Grondwettelijk Hof vernietigt cash-for-carregeling
Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding vernietigd

E. Van Grunderbeek, K. Magerman, OR 2020/3, 80

Het mobiliteitsbudget is jarig – Tijd voor een stand van zaken
J. Lein, OR 2020/3, 84

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
IPR

Het Europees betalingsbevel geëvalueerd
D. De Beule, Reeks Recht & Onderneming in de praktijk nr. 7, 3de uitgave, INNI Publishers, 2020, 319 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Criteria internationale bevoegdheid gerechtelijk deskundigenonderzoek
J. Van Doninck, De expertise in het internationaal privaatrecht: een moeilijk huwelijk?, RW 2019-2020; nr. 33, 18/04/2020, 1283

Private International Law post-Brexit: Between Plague and Cholera
G. Rühl, TBH 2020/1, 21

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be