BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF WETGEVING
19 december 2014 - 8 januari 2015
 
Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Afstamming van de meemoeder – naamsoverdracht – Wet + Omzendbrief

Vaststelling model attest aanstelling vertrouwenspersoon minderjarige

Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2015

Aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen


Oprichting nationaal register gerechtsdeskundigen en oprichting nationaal register beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Bedragen toegelaten arbeid voor beroepsactieve gepensioneerden in 2015

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen - inwerkingtreding uitgesteld naar 1 juni 2015
 
ALGEMEEN

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2014


Programmawet
19 DECEMBER 2014. - Programmawet, BS 29/12/2014, bl. 106219
TITEL 1. - Algemene bepaling
TITEL 2. – Financiën
HOOFDSTUK 1. – Inkomstenbelastingen
HOOFDSTUK 2. - Belasting over de toegevoegde waarde
HOOFDSTUK 3. – Accijnzen
HOOFDSTUK 4. - Rechten en taksen
HOOFDSTUK 5. – Pensioensparen
TITEL 3. – Economie
HOOFDSTUK 1. - Begrotingsfonds Controle
HOOFDSTUK 2. – Energie
TITEL 4. – Overheidsbedrijven
HOOFDSTUK 1. - Bijdrage betreffende de kinderbijslag
HOOFDSTUK 2. - Afschaffen van het Fonds voor Spoorweginvesteringen
HOOFDSTUK 3. – Inwerkingtreding
TITEL 5. – Volksgezondheid
HOOFDSTUK 1. - Volksgezondheid, Veiligheid
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 12 augustus 2000
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen
HOOFDSTUK 4. - Verplichte sociale derdebetalersregeling en transparantie
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
HOOFDSTUK 6. – Indexsprong
TITEL 6. - Sociale zaken
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip "gemiddeld dagloon" wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht
HOOFDSTUK 3. – Competitiviteitspact
HOOFDSTUK 4. – Famifed
HOOFDSTUK 5. - Eerste aanwervingen
HOOFDSTUK 6. – Welvaartsenveloppe
HOOFDSTUK 7. - Financiering van de gezondheidszorg
HOOFDSTUK 8. - Vermindering van de alternatieve financiering 2015
HOOFDSTUK 9. - Financiering van de in 2014 verschuldigde maar in 2015 betaalde sociale zekerheidsuitgaven die worden overgeheveld naar de deelgebieden
TITEL 7. - Asiel en Migratie
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
HOOFDSTUK 2.- Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
TITEL 8. - Pensioenen
HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de werknemers
HOOFDSTUK 2. - Pensioenen van de zelfstandigen
TITEL 9. - Binnenlandse Zaken
ENIG HOOFDSTUK. - Civiele veiligheid
TITEL 10. - Mobiliteit
ENIG HOOFDSTUK. - Begrotingsfondsen

Vlaams Decreet tot begeleiding van de begroting
19 DECEMBER 2014. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30/12/2014, bl. 106646
HOOFDSTUK 1. – Algemeen 
HOOFDSTUK 2. – Onderwijs
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
HOOFDSTUK 4. - Schenking bouwgronden
HOOFDSTUK 5. – Verdelingsrecht
HOOFDSTUK 6. - Fiscale regularisatie
HOOFDSTUK 7. - Gesubsidieerde contractuelen
HOOFDSTUK 8. - Dienst met Afzonderlijk Beheer Catering en Schoonmaak
HOOFDSTUK 9. - Vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel
HOOFDSTUK 10. - Vlaamse Milieumaatschappij
HOOFDSTUK 11. – Grindfonds
HOOFDSTUK 12. – Milieuheffingen
HOOFDSTUK 13. – Woonbeleid
HOOFDSTUK 14. - Fonds CED-ECP
HOOFDSTUK 15. - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
HOOFDSTUK 16. - Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
HOOFDSTUK 17. - Financiering Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
HOOFDSTUK 18. - Vlaams Provinciefonds
HOOFDSTUK 19. - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
HOOFDSTUK 20. – Dierenwelzijnsfonds
HOOFDSTUK 21. – Slotbepalingen: Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2015, met uitzondering van…….PUBLIEK RECHT

College van provincie gouverneurs   voorzitterschap van 01/09/2014  t/m 31 augustus 2015
College van provincie gouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement, BS 19/12/2014, bl. 104585


Verslag van de activiteiten van het College van provinciegouverneurs van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014
Verslag van de activiteiten van het College van provinciegouverneurs van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 (art. 6, § 4, van het koninklijk besluit van 6 september 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het College van provinciegouverneurs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 mei 1989, 28 juni 1994, 9 januari 1995 en 25 januari 1995), BS 19/12/2014, bl. 104586

Wijzigingen Rijksregister
5 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, teneinde de procedure en de modaliteiten voor de verificatie van de opname in het Rijksregister door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de in de akten van burgerlijke stand opgenomen gegevens, te regelen, BS 22/12/2014, bl. 104845

Energieprestatieregelgeving

4 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoord, BS 22/12/2014, bl. 104852

16 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten met betrekking tot de energieprestatieregelgeving, BS23/12/2014, bl. 105034

Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)
Tariefbesluiten, BS 23/12/2014, bl. 105118
 
www.creg.be

Hernieuwing mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, BS 29/12/2014, bl. 106477

Codex Secundair Onderwijs – recht op inschrijving
19 DECEMBER 2014. - Decreet houdende wijziging van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft, BS 30/12/2014, bl. 106674

Wijziging Energiebesluit – groenestroomcertificaten-warmtekrachtcertificaten
19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de banking van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten door de netbeheerders, BS 30/12/2014, bl. 106675
8 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende vergoedingen aan sommige elektriciteitsdistributienetbeheerders voor de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen inzake geïmmobiliseerde groenestroom- en warmte-krachtcertificaten vermeld in artikel 6.4.14/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, BS 30/12/2014, bl. 106677  

Grondwettelijk Hof - opkuis oude besluiten met de nog gehanteerde benaming ‘Arbitragehof’

19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten wat het Grondwettelijk Hof betreft, BS 31/12/2014, bl. 107025

Nieuwe tarieven B-Post vanaf 1 januari 2015
Gebruikershandvest, BS 31/12/2014, bl. 107184

Integrale jeugdhulp

2 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp, BS 06/01/2015, bl. 171

Vreemdelingenrecht – delegatie van bevoegdheden Minister
19 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 08/01/2015, bl. 711


BURGERLIJK RECHT
   
Wet afstamming van de meemoeder - naamsoverdracht
18 DECEMBER 2014. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde , BS 23/12/2014, bl. 104985
(inwerkingtreding 1 januari 2015, behalve de bepaling over naamsoverdracht: 1 juni 2015)

Omzendbrief afstamming van de meemoeder - naamsoverdracht
22 DECEMBER 2014. - Omzendbrief inzake de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 29/12/2014, bl. 106488

Vaststelling model attest aanstelling vertrouwenspersoon minderjarige
1 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van attest van aanstelling als vertrouwenspersoon voor de minderjarige bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp, BS 24/12/2014,bl. 105457


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie
19 DECEMBER 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29/12/2014,  bl. 106446
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Opheffing van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van verschillende bepalingen teneinde de bepalingen inzake de vereenvoudigde manieren tot aantekening van hoger beroep in strafzaken van toepassing te maken op uithandengegeven minderjarigen
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de artikelen 291, 407 en 426 van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
HOOFDSTUK 6. - Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie
HOOFDSTUK 7. - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 november 2012 tot wijziging van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950, wat betreft de administratieve kosten in strafzaken
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingsbepalingen met het oog op de elektronische procesvoering
HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
HOOFDSTUK 10. - Wijziging van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister
HOOFDSTUK 11. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 12. - Wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Oprichting nationaal register gerechtsdeskundigen en oprichting nationaal register beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, BS 19/12/2014, bl. 104479  

Arbeidsgerechten – Medische deskundigen – Tarieven erelonen en kosten vanaf 1 januari 2015
Bericht. Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3), BS 15/12/2014, bl. 101297

Aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 2/12/2014, bl. 105449

Tarief 2015 akten verricht door gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2015, BS 24/12/2014, bl. 105564


Bijkomende oproep kandidaten lidmaatschap federale bemiddelingscommissie
Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie, BS 08/01/2015, bl. 797


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT


Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen - inwerkingtreding uitgesteld naar 1 juni 2015
16 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 22/12/2014, bl. 104850

Beheersvennootschap inning en verdeling vergoeding uitvoerende kunstenaars
16 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de voorwaarden en modaliteiten voor de inning en de verdeling van de jaarlijkse aanvullende vergoeding van uitvoerende kunstenaars bepaald in artikel XI.210, § 2, van het Wetboek van economisch recht door een beheersvennootschap, BS 24/12/2014, bl. 105455

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 24/12/2014, bl. 105563

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 24/12/2014, bl. 105564


WER Boek XI. Intellectuele eigendom – inwerkingtreding 01/01/2015 – opheffingsbepalingen oude regelgeving
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 29/12/2014, bl. 106455

Herverzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen - bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten

19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot opheffing van de artikelen 1 tot 6, 10, eerste lid, en 11, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, BS 30/12/2014, bl. 106636


FINANCIEEL RECHT

Uitgifte Staatsbon
8 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2014-2024, BS 19/12/2014, bl. 104491


Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 19/12/2014, bl. 104444


Benoeming nieuwe directeur NBB
13 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België, BS 24/12/2014

Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2013

Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2013 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935, BS 30/12/2014, bl. 106742


STRAFRECHT

Wet betreffende strijd tegen maritieme piraterij buiten werking op 31/12/2016
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van buitenwerkingtreding van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 29/12/2014, bl. 106449FISCAAL RECHT

KB/WIB 92 – bedrijfsvoorheffing – erratum
Franstalige tekst
10 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum, BS 24/12/2014, bl. 105303

Tax-Shelter
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van de audiovisueel werk, BS 31/12/2014, bl. 107050

FOD Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie  - Administratie Rechtszekerheid
18 DECEMBER 2014. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, BS 31/12/2014, bl. 107070

FOD Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie  - Administratie Opmetingen en Waarderingen
18 DECEMBER 2014. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, BS 31/12/2014, bl. 107087

FOD Financiën – Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
22 DECEMBER 2014. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en tot wijziging en aanvulling van het besluit van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, BS 07/01/2015, bl. 252


SOCIAAL RECHT

Bedragen toegelaten arbeid voor beroepsactieve gepensioneerden in 2015
11 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 19/12/2014, bl. 104497

Voordelen van alle aard – persoonlijk gebruik bedrijfsvoertuig
16 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 22/12/2014, bl. 104846

Sociale bijdragen zelfstandigen 2015
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2015 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29/12/2014, bl. 106454

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering arbeidsprestaties tot halftijdse betrekking
30 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 31/12/2014, bl. 107247

Werkloosheid met bedrijfstoeslag
30 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 31/12/2014, bl. 107252

Werkloosheidsreglementering
30 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit, BS 31/12/2014, bl. 107258.
30 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 58 en 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 31/12/2014, bl. 107263

Sociaal strafrecht
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, BS 31/12/2014, bl. 107098 

19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2014 tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek, BS 31/12/2014, bl. 107099

19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, BS 31/12/2014, bl. 107100


RECHTERLIJKE ORDE


BS 19/12/2014
Hoge Raad voor de Justitie - Werving van kandidaat-magistraten. Oproep tot de kandidaten
Raad van State - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige Staatsraad
Raad van State - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige Staatsraad   (Erratum BS 24/12/2014)

BS 23/12/2014
Griffiers/parketsecretarissen – pensioneringen en tijdelijke opdrachten
Arbeidshof te Gent
Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof Gent

BS 24/12/2014
Benoemingen/ontslagnemingen griffiers en parketsecretarissen
Benoemingen griffier-hoofd en secretaris-hoofd
Ontslagverlening plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, afd. Gent – benoeming vrederechter van het derde kanton Brussel – benoeming eerste substituten-procureur des Konings bij het parket te Leuven

BS 30/12/2014
Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van twee rechters en twee plaatsvervangende rechters bij het Benelux-Gerechtshof
Arbeidsrechtbank te Gent

BS 31/12/2014
Raad van State. Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Assessor
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Vacante betrekking hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Antwerpen
Vacante betrekking hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Vacante betrekking hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Gent
Vacante betrekking hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
Vacante betrekking hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Vacante betrekking hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Antwerpen
Vacante betrekking hoofdsecretaris van het parket Brussel
Vacante betrekking hoofdgriffier van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Vacante betrekking hoofdsecretaris van het parket West-Vlaanderen
Vacante betrekking hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen
Vacante betrekking hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Antwerpen
Vacante betrekking hoofdsecretaris van het parket Antwerpen  
Vacante betrekking hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Limburg
Vacante betrekking hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Gent
Vacante betrekkingen diverse hoofdgriffiers en hoofdparketsecretarissen (klasse A3)
Vacante betrekkingen diverse hoofdgriffiers en hoofdparketsecretarissen (klasse A3)
Vacante betrekkingen diverse griffierhoofden klasse A2
Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen

BS 05/01/2015
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 06/01/2015
Vernieuwing functie van advocaat-generaal hof van beroep te Antwerpen en hof van beroep te Brussel – aanwijzing onderzoeksrechter  rechtbank van eerste aanleg Limburg – aanwijzing onderzoeksrechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen- aanwijzing onderzoeksrechter  rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – aanwijzing beslagrechter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen