Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
12 - 25 JUNI 2015
ACTUALITEIT  

Justitie: voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht - tweede lezing (Potpourri I)
Ministerraad 25 juni 2015
Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing  het voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht goed. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri II)
Ministerraad 25 juni 2015
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het strafrecht en de strafvordering wijzigt

Wet hervorming gerechtelijke arrondissementen – verwerping beroep door Grondwettelijk Hof
GwH 97/2015, 25 juni 2015
Rolnummer(s): 5916
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (art. 7, 14, 51 en 100)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Gerechtelijke ambten - Magistratuur - 1. Vrederechters de rechters in de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Korpschef - Voorzitters van de Franstalige en de Nederlandstalige Rechtbanken van eerste aanleg te Brussel - 2. Vrederechters en rechters in de politierechtbanken van de andere arrondissementen - Korpschef - Vrederechters of rechter in de politierechtbank.
Minister van Justitie stelt zijn ICT-strategie voor Justitie voor
Koen Geens, Ministerie van Justitie,16 juni 2015, Persberichten

Verkeersbelasting - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2015
Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2015, BS 25/06/2015,  bl. 36864

Het online pensioendossier mypension.be is er vanaf nu voor zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren
www.mypension.be

Fiscaal Memento 2015
FOD Financiën
Het 'Fiscaal Memento' is een brochure van de FOD Financiën die een gedetailleerd overzicht geeft van de fiscaliteit in België. Omdat deze materie bijzonder complex is, vindt u niet alle bijzondere regelingen terug maar alleen de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte belastingen. De directe belastingen zijn de personenbelasting (PB), de vennootschapsbelasting (Ven.B) en de rechtspersonenbelasting (RPB). De indirecte belastingen zijn onder meer de BTW, registratierechten, successierechten, accijnzen en milieutaksen.
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Geheime commissielonenaanslag
J. Van Dyck, Circulaire over bijzondere aanslag op sommige punten strenger dan wet, Fiscoloog nr. 1436, 24/06/2015, 5
Circulaire AAFisc Nr. 24/2015 (nr. Ci.RH.421/636.468) dd. 11.06.2015 

Naamgevingsrechten en hun toepassing bij sponsoring
J. Vynckier, NJW nr. 325, 24/06/2015, 474

BTW - advocaten
S. Ruysschaert, Advocaten : overgang van de bijzondere regeling naar de normale regeling en omgekeerd, Fiscalnet, Wekelijkse analyses van 20/06/2015 – 5

Rechtsplegingsvergoedingen ten laste van de Staat
Olivier Robijns, Einde van de saga van de rechtsplegingsvergoedingen?, Fiscalnet, Wekelijkse analyses van 20/06/2015 – 3
Bespreking GwH 2015/70, 21 mei 2015

Gegarandeerde dienstverlening en het stakingsrecht
W. Rauws, RW 2014-15, nr. 42, 20/06/2015, 1642

Zeventig jaar Verenigde Naties: welke bijdrage aan de internationale rechtsorde?
J. Wouters, RW 2014-15, nr. 42, 20/06/2015, 1643

Sociale fraude
E. Degrave, Controle des assurés sociaux et profilage dans le secteur public, JT N° 6610, 20/06/2015, 517

Geen Kaaimantaks als er voldoende ‘substance’ is
Gerd. D. Goyvaerts, Fisc.Act. nr. 22, 11-17 juni 2015, 1

Vlaamse erf- en registratiebelasting in de VCF komt op kruissnelheid
E. Spruyt, Fisc.Act. nr. 22, 11-17 juni 2015, 5

Douanerecht – rechtsmisbruik
L. Bonnez, S. Berghman, Tussen uti en abuti inzake douane. Nieuwigheden betreffende de toepassing van rechtsmisbruik naar aanleiding van het arres SICES, TFR nr. 483,juni 2015, 505 

Aanslag geheime commissielonen

B. Coopman, M. Van Gaal, Wordt monsterboete draak zonder kop?, TFR nr. 483,juni 2015, 516

De wapenwet en de gevolgen voor de jacht
E. De Vidts, T.Agr.R. 2015/2, 56

Zesde Staatshervorming
H. Dumont, La sixième réforme de l’État ou l’art de ne pas choisir?, JT N° 6609, 13/06/2015, 493

De buitengerechtelijke ontbinding
H. Van Gompel, W. Wijsmans, De buitengerechtelijke ontbinding: springlevend, ondanks een aarzelend Hof van Cassatie en een verdeelde doctrine, LR2015/2, 99

Medeëigendom  - wettelijke verplichting gecoördineerde statuten
R. Timmermans, Wat verder met de wijziging van het zakenrechtelijke statuut van een appartementsgebouw na afloop van de overgangsbepaling inzake de coördinatiefaciliteit bij onderhandse akte?, T.Not. 2015/4, 219

Eerste land van asiel- een nieuwe grond om vluchtelingen van bescherming uit te sluiten
R. Wissing, T. Vreemd. 2015/2, 74

Cassatie omarmt fiscale Antigoontoets bij beoordeling onrechtmatig verkregen bewijs
T. Jansen, Fisc.Act. nr. 21, week 4-10 juni 2015, 1
Bespreking Cass. 22 mei 2015

Fiscale procedure
S. De Raedt, Vijftien jaar fiscale geschillen, TFR nr. 482, mei 2015, 443

Belastingen – ambtshalve ontheffing
I. De Troyer, De ‘materiële vergissing’ als grondslag voor de ambtshalve ontheffing: tijd voor een ingrijpend wetgevend initiatief, TFR nr. 482, mei 2015, 446

Registratiebelasting
E. Spruyt, Help! Mijn villa zit in mijn vennootschap: recente ontwikkelingen omtrent onttrekking van onroerend goed uit de vennootschap, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, weken 24-25 2015, 1

Hand- of bankgift
G. Vanden Abeele, Hand- of bankgift na 1 januari 2015 – de invloed van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, weken 24-25 2015,, 9

Sociaal statuut kunstenaars: wetsontwerp zet puntjes op de i
K. van Tilborg, Balans nr. 741, 31/05/2015, 1
Wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen - 54K1135

Het nieuw Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
Voorgesteld door mr. Wouter Den Haerynck, hoofdredacteur van IHT
Interview

Themanummer Voetbal en criminaliteit
Orde van de dag, nr. 70, juni 2015

Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2013-2014)
Rechtspraakkroniek
B. Bijnens, P. Schollen, J. Theunis, TVW 2015/2, apr-mei-jun 2015, 76

Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2013-2014)
Rechtspraakkroniek
D. Van Eeckhoutte, F. Vanneste, J. Van Nieuwenhove, I. Verheven, TVW 2015/2, apr-mei-jun 2015, 109

Parlementair recht
M. Van der Hulst, De tweede lezing, TVW 2015/2, apr-mei-jun 2015, 151

BOEKEN

Praktijkboek ontslag
Claeys & Engels, Wolters Kluwer 2015, 983 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
RECHTSPRAAK

Advocaat – beroepsaansprakelijkheid
Brussel 12/09/2014, RGAR 2015, nr. 15168
Beroepsaansprakelijkheid – advocaat – plicht van loyauteit jegens de cocontractant van de cliënt – fout

Echtscheidingsrecht
Cass. 29 mei 2015, C.13.0615.N (nog niet gepubliceerd)
“Aangezien het echtscheidingsrecht slechts een enkele echtscheidingsgrond kent, namelijk de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, en het uitspreken van de echtscheiding in beginsel geen weerslag heeft op de gevolgen ervan, wordt, van zodra de echtscheiding werd uitgesproken op vordering van een van de echtgenoten en deze beslissing in kracht van gewijsde is getreden, de vordering van de andere echtgenoot zonder voorwerp.
Het onderdeel dat aanvoert dat, ook wanneer de echtscheiding reeds werd uitgesproken op grond van artikel 229, § 3, Burgerlijk Wetboek en het huwelijk reeds werd ontbonden ingevolge een in kracht van gewijsde gegane beslissing, de rechter er niettemin toe gehouden is uitspraak te doen over de tegenvordering tot echtscheiding op grond van artikel 229, § 1, Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat deze vordering vóór de ontbinding werd ingesteld, steunt op een verkeerde rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.”


Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
JLMB 2015/25

Rechtspraak IPR
RABG 2015/12
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens
P. Popelier, TVW 2015/2, apr-mei-jun 2015, 164

Rechtspraak Hof van Justitie
D. Keyaerts, TVW 2015/2, apr-mei-jun 2015, 170

Rechtspraak Grondwettelijk Hof
P. Popelier, TVW 2015/2, apr-mei-jun 2015, 178

Fiscus mag onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken
Cass. 22 mei 2015, Fisconetplus

Advocaten bij het Hof van Cassatie – geen ondertekening van verzoekschrift door advocaat bij het Hof van Cassatie
Cass. S.13.0069.F., 15/12/2014, P&B 2015/2, 54

Bijzonder mandaat van advocaat – procedure tot ontkentenis van proceshandeling
Gent 19/05/2014, P&B 2015/2, 79
VIDEO’S

Duiding IPR: Brussel Ibis
Larcier-Bruylant
- forumbedingen en litispendentie, door Lotte Vanfraechem, Advocatenkantoor Lex Libris
- wegvallen van de exequaturvereiste, door Alexander Hansebout
video

Duiding Deontologie Advocatuur (1)
Larcier-Bruylant
Identificatieverplichting van de clïënt door de advocaat in het kader van de witwaswetgeving, door Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law Advocaten
video 

Duiding Deontologie Advocatuur (2)
Larcier-Bruylant
De Nieuwe Codex deontologie voor de advocatuur, door Jan Meerts, Vice-stafhouder Balie Antwerpen & Bernard Mailleux, Advocaat, oud-Stafhouder, Kamervoorzitter Tuchtraad Antwerpen-Limburg
video

Duiding Echtelijke moeilijkheden
Larcier-Bruylant
De nieuwe familierechtbank; de centrale plaats van bemiddeling, door Steven Brouwers, Advocaat en bemiddelaar Antwerpen, docent Universiteit Antwerpen PAO bemiddeling
video

Duiding Collectieve schuldenregeling
Larcier-Bruylant
Huisvesting en collectieve schuldenregeling, door Elie Van Acker, Advocaat en Schuldbemiddelaar
video

Trends in de advocatuur 12/06/15
KanaalZ 12 juni 2015
video
WEBSITES 

Tafels Schryvers
(Belgische) prospectieve sterfte - en kapitalisatietafels 2015
http://www.tafelsschryvers.be/tables
 
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/


CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
http://www.confocus.be/WhyConfocus.aspx
STUDIEDAGEN

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht
Lexalert online seminarie, 30 juni 2015
Programma

De Kaaimantaks
Op donderdagnamiddag 2 juli 2015 (Gent) of vrijdagnamiddag 21 augustus 2015 (Sint-Niklaas) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De ‘Kaaimantaks’ in het tijdperk van automatische financiële gegevensuitwisseling’.
Programma Gent 2 juli 2015
Programma Sint-Niklaas 21 augustus 2015

Begunstiging bij levensverzekering
Op donderdag 2 juli 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studiedag ‘Begunstiging bij levensverzekering: 25 actuele vragen waarop u het antwoord moet kennen!'
Programma

Curator opleiding: faillissement fiscaal bekeken

Confocus, Hasselt 2 juli 2015 
Programma

Curator opleiding: praktisch: ik word curator - wat nu?
Confocus, Hasselt 2 juli 2015 
Programma

Zomerse update: de Vlaremtrein & alles wat u moet weten over bodem
Confocus, Hasselt 2 juli 2015 
Programma

Het nieuwe beschermingsstatuut voor onbekwamen met blik op de uitoefening van patiëntenrechten
Confocus, Afflichem 2 juli 2015
Programma

Milieu en verzekeringen voor advocaten
Confocus, Afflichem 2 juli 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: Als CSR moeilijk gaat... & praktische tips en aandachtspunten voor schuldbemiddelaars na de meest recente wetswijzigingen
Confocus, Hasselt 2 juli 2015
Programma

De waardebepaling van een advocatenkantoor
Confocus, Afflichem 2 juli 2015
Programma

Time management voor de advocaat en de juridische professional
Confocus, Hasselt 2 juli 2015
Programma

Het fiscaal kort- en voorafgaand geding
Confocus, Berchem 2 juli 2015
Programma

Visitatierecht en fiscale controle
Confocus, Berchem 2 juli 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: tendensen inzake verjaring en de impact op de praktijk van schuldbemiddeling en CSR & de rol van de arbeidsrechter bij CSR
Confocus, Berchem 7 juli 2015
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning
Op dinsdag 7 juli 2015 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start. Sessie 1. De Omgevingsvergunnings-procedure grondig bekeken (09.30-13.00 uur). Sessie 2. Handhaving van de Omgevings-vergunning (13.45-17.15 uur)’.
Programma

Omzetting van vruchtgebruik
Op woensdagmiddag 8 juli 2015 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiemiddag (10.30 - 14.30 uur) 'Omzetting van vruchtgebruik toepassen vanaf 25 januari 2015’.
Programma

Rechtsdag Kortrijk: handels- economisch recht, strafrecht, verkeers- en verzekeringsrecht, sociaal en fiscaal recht
Confocus, Kortrijk 9 juli 2015
Programma

Actualia ontslagrecht
Op donderdagmiddag 9 juli 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de jaarlijkse studiemiddag (10.30-14.30 uur) ‘Actualia ontslagrecht’.
Programma

Uw HR-beleid en de indexsprong, loonnorm, SWT, tijdskrediet en landingsbanen
Lexalert online 9 juli 2015
Programma

Europese Erfrechtverordening
Op vrijdag 21 augustus 2015 herhaalt M&D Seminars in sint-Niklaas de studienamiddag 'Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!’
Programma

De Kaaimantaks
Vrijdagnamiddag 21 augustus 2015 (Sint-Niklaas) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De ‘Kaaimantaks’ in het tijdperk van automatische financiële gegevensuitwisseling’.
Programma Sint-Niklaas 21 augustus 2015

Summer School ‘bewindvoering’
JustWatch, Brugge, Summer School: 23 juli, 30 juli, 6 augustus, 12 augustus, 20 augustus, 27 augustus
Gepersonaliseerde infosessies op aanvraag.
Spreker: Jan Nolf
Programma

De Juristendagen – 25, 26 en 27 augustus 2015

Op dinsdag 25 augustus 2015 (De Lozen Boer, Lochristi), woensdag 26 augustus 2015 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 27 augustus 2015 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de achtste maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant.
Programma

Vijf jaar nieuwe appartementsrecht: overzicht van het eerste lustrum
Intersentia, Leuven 25 augustus 2015 - Antwerpen 27 augustus 2015 - Kortrijk 31 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Gent: handels- economisch recht, vastgoed en fiscaal recht, familie- en familiaal vermogensrecht en ICT- en mediarecht
Confocus, Gent 25 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Gent 25 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Edegem 26 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Edegem: handels- en economisch recht, strafrecht, verkeers- en verzekeringsrecht, sociaal en fiscaal recht
Confocus, Edegem 26 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Hasselt: handels- en economisch recht, vastgoed en fiscaal recht, familie- en familiaal vermogensrecht en ICT- en mediarecht
Confocus, Hasselt 27 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 27 augustus 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: wat is er veranderd?
Ghybo, Dilbeek 27 augustus 2015
Programma

Hoe de overdracht van (on)roerende goederen (bij leven én na overlijden) optimaliseren anno 2015? (Sint-Niklaas)
M&D Seminars, 28 augustus 2015
Programma

Aankoop & verkoop van onroerend goed in de publieke sector: actuele decreten, valkuilen & best practice
Confocus, Berchem 3 september 2015
Programma

R.O. actueel - het decreet complexe projecten & het criterium van de goede ruimtelijke ordening (1 voormiddag)
Confocus, Hasselt 4 september 2015
Programma

R.O. actueel - het mobiliteitsbeleid binnen R.O. (1 namiddag)
Confocus, Hasselt 4 september 2015
Programma

De reglementering van overheidsopdrachten
Studipolis, woensdag 9 september 2015 , Gent 
Programma

Wet Breyne
Intersentia, Brugge 9 september 2015 (herneming studiedag van 21 mei te Antwerpen)
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Berchem 10 september 2015 OF Berchem 10 september 2015
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start (Gent)
M&D Seminars, 15 september 2015
Programma

Jacht in Vlaanderen met focus op de nieuwe wetgeving
Studipolis, vrijdag 18 september 2015 , Gent
Programma

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op donderdag 10 september en donderdag 24 september 2015 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de tweedaagse ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’
Programma

Update verzekeringsrecht: de wetgeving anno 2015 en de verschillende vormen van collectieve geschillenvoering
Confocus, Berchem 11 september 2015
Programma

Update overheidsopdrachten
Update overheidsopdrachten: De nieuwe reglementering van de overheidsopdrachten Studipolis, donderdag 17 september 2015 , Gent
Programma

Actualia inzake witwaswetgeving
Confocus, Diegem 17 september 2015
Programma

Stedenbouwkundig vergunningenbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 17 september 2015
Programma

Milieunetwerk: duurzaam omgaan met hemelwater en juridische kijk op de waterheffing
Confocus, Berchem 22 september 2015
Programma

Decreet complexe investeringen uit de startblokken
Studipolis,dinsdag 22 september 2015 , Brussel
Programma

De wapenwet van A tot Z: het wapenhandeldecreet 2 jaar later, vergunningsplicht, indeling van de wapens, verboden en vrij verkrijgbare wapens, economische activiteit met wapens
Confocus, Berchem 24 september 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Gent 25 september 2015
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 25 september 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld’
Programma

Datamanagement en dataprivacy: gevolgen van de nieuwe Europese reglementering in de praktijk
Confocus, Diegem 29 september 2015
Programma

Registratiebelasting en erfbelasting; praktijkervaringen na januari 2015
Studipolis, donderdag 1 oktober 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Hasselt 1 oktober 2015 OF Gent 29 oktober 2015
Programma

Ambtenarenrecht Capita Selecta
Confocus, Gent 1 oktober 2015
Programma

IT due diligence in de financiële sector
Confocus, Diegem 1 oktober 2015
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties (Gent)
M&D Seminars, 2 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel I)
Confocus, Berchem 6 oktober 2015
Programma

Strafrechtelijke thema’s toegelicht: Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen - Criminaliteit in Cyberspace – Salduz
Larcier opleiding, Gent 12 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 13 oktober 2015
Programma

Time management voor de advocaat en de juridische professional
Confocus, Gent 15 oktober 2015
Programma

Stedenbouwkundig handhavingsbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 15 oktober 2015
Programma

Onbemande luchtvaartuigen aka drones: wetgeving, laatste stand van zaken en het operationeel gebruik
Confocus, Gent 16 oktober 2015 OF Hasselt 20 november 2015
Programma

Milieunetwerk: overzicht van de meest relevante milieuwetgeving in 2015 en van de recente rechtspraak van de Raad van State inzake milieuvergunningen en het milieuhandhavingscollege
Confocus, Berchem 20 oktober 2015
Programma

Colloquium 10 jaar Nullum Crimen
Intersentia, Antwerpen 20 oktober 2015
Programma

Tucht bij politiediensten: praktische voorbeelden met een alternatieve oplossing
Confocus, Berchem 22 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - milieueffectrapportage & windturbines en vergunningen (1 voormiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - pop-up stores & nachtwinkels: aandachts- en knelpunten (1 namiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel II)
Confocus, Berchem 17 november 2015
Programma

Indicatieve tabellen letselschade
Confocus, Berchem 19 november 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma