WETGEVING 29 juli - 18 augustus 2016 

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties tweede semester 2016:
8 %

Drie besluiten inzake juridische tweedelijnsbijstand


Invoering permanent systeem fiscale en sociale regularisatie 
wet + modelformulieren regularisatieaangifte en regularisatieattest

Fiscale co-ouderschapsregeling voortaan ook voor meerderjarige kinderen

Versterking van de wettelijke basis van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen

Omgevingsvergunningen verplicht voor kleinhandelszaken vanaf 1 januari 2018

Decreet betreffende het onderwijs XXVI

Wet houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III)
Programmawet (II)
3 AUGUSTUS 2016. - Programmawet (II), BS 16/08/2016, bl. 52195
TITEL I. - Algemene bepaling
TITEL II. – Financiën
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van de wet van 19 april 2014 met betrekking tot de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
HOOFDSTUK II. - Fiscale bepalingen met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen
HOOFDSTUK III. – Voorafbetalingen
HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding
TITEL 3
ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

PUBLIEK RECHT

Veiligheid bij voetbalwedstrijden – betrokken clubs
21 JULI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden wat de betrokken clubs betreft, BS 29/07/2016, bl. 46366

Vlaams Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid - wijzigingen

24 JUNI 2016. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 16/08/2016, bl. 52201

Vlaams woonbeleid – kostprijs sociale huurwoningen

28 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, BS 18/08/2016, bl. 52459

Sluiting gewone parlementaire zitting 2015-2016

22 JUNI 2016. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2015-2016, BS 01/08/2016, bl. 47022

Mandatenlijst – indiening vermogensaangifte
Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (twaalfde toepassingsjaar), BS 12/08/2016, bl. 51130

VREEMDELINGENRECHT

Bepaling criteria evenwichtige spreiding opvang asielzoekers - Addendum
17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de criteria voor een evenwichtige spreiding over de gemeenten van de opvangplaatsen voor de asielzoekers. - Addendum, BS 29/07/2016, bl. 46557

Gedeeltelijke omzetting Richtlijn 2013/33/EU gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking)
6 JULI 2016. - Wet tot wijziging van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, BS 05/08/2016, bl. 47647


ONDERWIJS

Vastlegging lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen
4 MEI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, BS 09/08/2016, bl. 48185

Decreet betreffende het onderwijs XXVI
17 JUNI 2016. - Decreet betreffende het onderwijs XXVI, BS 10/08/2016, bl. 48367
 
 
GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken provincie Vlaams-Brabant
3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, BS 09/08/2016, bl. 48184

Juridische tweedelijnsbijstand
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, BS 10/08/2016, bl. 48348
3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, BS 10/08/2016, bl. 48351
19 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, BS 10/08/2016, bl. 48354
 

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen juli 2016
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2016, BS 29/07/2016, bl. 46857

Omgevingsvergunningen verplicht voor kleinhandelszaken vanaf 1 januari 2018
15 JULI 2016. - Decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, BS 29/07/2016, bl. 46693

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 01/08/2016, bl. 47059

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties tweede semester 2016: 8 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 11/08/2016, bl. 51096

VERVOERSRECHT

Scheepsrecycling
19 JUNI 2016. - Wet tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG, BS 04/08/2016, bl. 47448.

Rechten passagiers die over zee of binnenwateren reizen
22 JUNI 2016. - Wet houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004, BS 04/08/2016, bl. 47449.

Nationaal Comité voor de veiligheid burgerlijke luchtvaart en plaatselijke comités voor de veiligheid luchthavens
11 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 betreffende de oprichting van een nationaal Comité voor de veiligheid der burgerlijke luchtvaart en van plaatselijke comités voor de veiligheid der luchthavens, BS 04/08/2016, bl. 47452.FINANCIEEL RECHT

Alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven
10 JULI 2016. - Koninklijk besluit met betrekking tot de alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven, BS 04/08/2016, bl. 47454

Goedkeuring van reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot omkadering van de commercialisering van bepaalde financiële derivaten bij consumenten
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot omkadering van de commercialisering van bepaalde financiële derivaten bij consumenten, BS 08/08/2016, bl. 47883

Terrorisme - bevriezing tegoeden van bepaalde personen
5 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen, BS 12/08/2016, bl. 52060
 

FISCAAL RECHT

Invoering permanent systeem fiscale en sociale regularisatie
21 JULI 2016. - Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, BS 29/07/2016, bl. 46367
9 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, BS 18/08/2016, bl. 5239
Bijlage 1 modelformulier regularisatieaangifte
Bijlage 2 modelformulier regularisatieattest
Bijlage 3 modelformulier regularisatieattest

Verkeersbelasting Brussels Hoofdstedelijk Gewest – nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2016

Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WGB). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2016 (Geldig voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest), BS 09/08/2016, bl. 48295

Wet houdende dringende fiscale bepalingen (Tate & Lyle – Octrooiaftrek)
3 AUGUSTUS 2016. - Wet houdende dringende fiscale bepalingen, BS 11/08/2016, bl. 50966

Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten
3 AUGUSTUS 2016. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten betreft, BS 11/08/2016, bl. 50968

Fiscale co-ouderschapsregeling voortaan ook voor meerderjarige kinderen
3 AUGUSTUS 2016. - Wet betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap, BS 11/08/2016, bl. 50969

Nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen
3 AUGUSTUS 2016. - Wet tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit, BS 11/08/2016, bl. 50970

Wijzigingen indienen van een bezwaarschrift
3 AUGUSTUS 2016. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft, BS 11/08/2016, bl. 50972

VCF – vrijstelling onroerende voorheffing jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra
15 JULI 2016. - Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra betreft, BS 18/08/2016, bl. 52455


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen arresten gepubliceerd in deze periode


RECHTERLIJKE ORDE

BS 01/08/2016
Raad van State - Benoeming tot eerste auditeur-afdelingshoofd
Raad van State - Benoeming tot eerste auditeur-afdelingshoofd
Raad van State - Benoeming

BS 03/08/2016
Pensioneringen diverse magistraten

BS 04/08/2016
Benoemingen/ontslagnemingen griffiers/parketsecretarissen/refendarissen

BS 05/08/2016
Hernieuwingen functies onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bijzonder reglement arbeidsrechtbank Antwerpen
Plaatsvervangende magistraten Hof van beroep te Antwerpen  en rechtbank van koophandel te Gent

BS 08/08/2016
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten – benoemingen rechters in handelszaken in rechtbank van koophandel Antwerpen
Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BS 10/08/2016
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen griffiers en parketsecretarissen

BS 11/08/2016
Benoeming in de Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Antwerpen  

BS 12/08/2016
Rechtbank van koophandel te Leuven - parket Antwerpen - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel
Hof van Cassatie - Hof van beroep te Brussel