Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
1 - 12 FEBRUARI 2016
Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht
005 Datum : 09/02/2016 VERSLAG
006 Datum : 09/02/2016 AANGENOMEN TEKST (door de Commissie voor de Justitie)
54K1442

Jura-webinar - Toelichting nieuwe filter- en zoekmogelijkheden
Er staan een aantal wijzigingen binnen Jura op stapel.
Gratis interactieve online opleidingen die u volgt op uw pc, laptop of tablet
18 februari van 16.30 – 17.30u
Programma
BTW - Diensten van gerechtsdeurwaarders onder het pro deo systeem
BTW beslissing dd.19.01.2016 betreffende de diensten van gerechtsdeurwaarders onder het pro deo systeem.
Beslissing Btw nr. E.T.129.361 d.d. 19.01.2016
De Nederlandse Hoge Raad verhuist naar een nieuw Justitiepaleis
“De Hoge Raad woont eindelijk op stand”, Mr-online, 06/02/2016

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Today’s Lawyer 2016/1

De toekomst van de advocatuur – Leiderschap of lijderschap in associaties – Een trend om van te profiteren: collaboration software – Verschoningsrecht – Advocaat 2.2 – Maaltijdcheques – De jacht op het uurtarief: anders prijzen of anders werken? – L’avocat et la CEDH – BTWeetje: opeisbaarheid – Advocatuurlijk – De blockchain: ‘life upside down’ voor de rechtspractici?
Beschrijving + inhoudstafel

Deontologie & Tuchtrecht
2015/2

Ius & Actores
2015/2
Beschrijving + inhoudstafel

Duur mandaat commissaris van vennootschap
C. Malherbe, La durée du mandat du commissaire, JT N° 6635, 13/02/2016, 105

Morele schadevergoeding voor vereniging mag meer bedragen dan 1 euro
B. Debecker, Juristenkrant nr. 323, 10/02/2016, 1
GwH nr. 7/2016, 21 januari 2016

Grondwettelijk Hof biedt kind steeds kans op betwisting huwelijks vaderschap
G. Verschelden, , Juristenkrant nr. 323, 10/02/2016, 3
GwH nr. 18/2016, 3 februari 2016

Snel handelen bij wraking is de boodschap
E. Brewaeys, Juristenkrant nr. 323, 10/02/2016, 5
Cass. 19 januari 2016, P.15.1371.N

Vertalers en tolken voeren druk op voor betere vergoeding
R. Boone, Juristenkrant nr. 323, 10/02/2016, 6

Niet meer vooraf betalen bij procedure voor Raad van State
H. Lamon, Juristenkrant nr. 323, 10/02/2016, 7
RvS nr. 233.609, 26 januari 2016 (OBFG); RvS nr. 233.611, 26 januari 2016 (GAP)

Pleidooi voor kritische criminologie
R. Boone, Juristenkrant nr. 323, 10/02/2016, 8
Interview met Tom Decorte en Raf Jespers n.a.v. nieuw boek:
T. Decorte, R. Jespers, O. Petintseva, P. Tuteleers, Manifest voor een kritische criminologie, Epo/VUBPress, 2016, 151 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Onderscheid arbeiders-bedienden tot 31 december 2013 gehandhaafd
I. Van Hiel, , Juristenkrant nr. 323, 10/02/2016, 16
GwH nr. 10/2016, 21 januari 2016

Richtlijn vennootschapsbelasting – beperking interestaftrek
P. Smet, D. De Wolf, De Europese Anti-Tax Avoidance Richtlijn: beperking interestaftrek, Fiscoloog nr. 1463, 10/02/2016, 1

Fiscale bepalingen uit de ‘tax shift-wet’: het definitieve overzicht
L. Maes, J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1463, 10/02/2016, 6
26 DECEMBER 2015. - Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30/12/2015, bl. 80634

Levensverzekering en conventionele terugkeer: hemel klaart (een beetje) op
P. Van Eesbeeck, Fiscoloog nr.1462, 03/02/2016, 6

‘Tax shift’ –wet en investeringsaftrek
L. Maes, Hoe zit de ‘investeringsaftrek’ eruit na de recente wetswijzigingen?, Fiscoloog nr.1462, 03/02/2016, 9

Omzetting nieuwe Accountancyrichtlijn: ook jaarrekeningregels gewijzigd
K. Van Tilborg, Balans nr. 755, 31/01/2016, 1
18 DECEMBER 2015. - Wet tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, BS 30/12/2015, bl. 80368
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, BS 30/12/2015, bl. 80380 

Beoordeling groottecriteria vennootschappen
S. Van Crombrugge, Balans nr. 755, 31/01/2016, 5
Bespreking Ontwerpadvies van 13 januari 2016 Commissie voor Boekhoudkundige Normen

Gebruik der talen in gerechtszaken
F. Gosselin, De quelques aspects linguistiques du contentieux des saisies, JT N° 6633, 30/01/2016, 73

Renovatie woningen: verdubbeling ouderdomsvereiste uitgesteld
JVD, Fiscoloog nr. 1461, 27/01/2016, 1
Toelichting FOD Financiën

EU maakt online beslechting van consumentengeschillen mogelijk
T. Van Gremberghe, Juristenkrant nr.322, 27/01/2016, 5
Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening ODR consumenten)
Inwerkingtreding 09/01/2016

Raad van State geeft schadevergoedingsbevoegdheid vorm
C. Mathieu, Juristenkrant nr.322, 27/01/2016, 8
RvS 2 oktober 2015, nr.232.416, Legrand
RvS 26 mei 2015, nr. 231.330, Stevens

Rechtbanken kunnen soms in de gevangenis zitting houden
H. Lamon, Juristenkrant nr.322, 27/01/2016, 9
GwH 14 januari 2016, nr. 3/2016

Europese wetgever hervormt merkensysteem
R. Schoefs, Juristenkrant nr.322, 27/01/2016, 16
Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Voor de EER relevante tekst)
Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (Voor de EER relevante tekst)  

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Fiscaal bewijs (btw-naheffing)
S. Gnedasj, Hof van Justitie zet Antigoon buitenspel, Fisc.Act. nr. 3, week 21-27 januari 2016, 1
HvJ C-419/14 - WebMindLicenses

Tax shift: sociale gevolgen voor de werkgever
L. Van Goethem, Fisc.Act. nr. 3, week 21-27 januari 2016, 5

Onbeslagbare goederen – eigendommen buitenlandse mogendheden en internationale organisaties in België
(art. 1412quinquies Ger.W.)
F. Dopagne, L’immunité de saisie des biens de l’État étranger et de l’organisation internationale: notes sur l’article 1412 quinquies du Code judiciaire, JT N° 6632, 23/01/2016, 57

Omzetting Europese Boekhoudrichtlijn
D. Van den Daele, Breuk met 40 jaar stabiliteit in Belgisch boekhoudrecht, De Venn. nr. 2, februari 2016, 4

Modernisering Belgisch vennootschapsrecht uit de startblokken
A. Wittemans, De Venn. nr. 2, februari 2016, 6

Sociale wegwijzer nr. 3, februari 2016
Wijzigingen in het fiscaal landschap sinds 1 januari 2016 – Sociale zekerheidsbijdragen zelfstandigen voor 2016 – minimumleervergoedingen 2016 – verhoging van de sociale Maribel op 1 januari 2016 – diverse wijzigingen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen – bijdragen Sluitingsfonds voor 2016 – Decava: hogere werkgeversbijdragen ontmoedigen vervroegde uittreding

Private stichting
A. Aydogan, De private stichting in vogelvlucht, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 1, weken 1 en 2 2016, 1

Bekendmakingskosten
Bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen vanaf 1 maart 2016
Nieuwsbrief Notariaat, nr. 1, weken 1 en 2 2016, 9
Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, BS 02/02/2016, bl. 7709

Taalgebruik in het bedrijfsleven
T. De Pelsmaeker, E. Vandenbossche, Het decreet van 14 maart 2014 tot wijziging van het zogenaamde ‘Septemberdecreet’: een oplossing met beperkte houdbaarheidsdatum, TBP 2016/1, 3

Handvest grondrechten Europese Unie

A. Lenaerts, V. Vanovermeire, De toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van Justitie van 26 februari 2013 inzake Åkerberg Fransson, TBP 2016/1, 16

Een bemiddelingsbelofte (mediation pledge) in de publieke sector
E. Lancksweerdt, TBP 2016/1, 34

Vermogensplanning in de praktijk
VIP 2015/4
Beschrijving + inhoudstafel

De liquidatiereserve: aard, besluitvorming, vennootschapsbelang en aandeelhoudersgelijkheid

S. Cools, TRV 2015/8, 703

Taxshift: wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016?
C. De Bock, De Venn. 2016/1, 4

BTW - Diensten van gerechtsdeurwaarders onder het pro deo systeem
Fiscoloog, nr. 1461, 27/01/2016, 12
Beslissing Btw nr. E.T.129.361 d.d. 19.01.2016
Fiscoloog, nr. 1461, 27/01/2016, 12

Tax shelter voor starters
B. De Dycker, De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als duwtje in de rug voor start-ups, Fisc.Act. nr. 2, week 14-20 jan 2016, 4

Nieuwe regels opeisbaarheid btw
J. Opreel, Factuur staat opnieuw centraal… in principe toch, Fisc.Act. nr. 1, week 7-13 januari 2016, 8

Aansprakelijkheid voor zaken
C.-E. Lambert, La responsabilité du fait des choses – Rappel des conditions d’application et observations, TBBR 2016/1, 3

Aansprakelijkheid voor dieren
S. Larielle, La responsabilité du fait des animaux (art. 1385 C.civ.): Examen de jurisprudence (2010-2015), TBBR 2016/1, 14

Auteursrechten en inkomstenbelastingen
J. Keustermans, P. Blomme, E. D’Hauwe, Auteursrechten en inkomstenbelastingen – Beschouwingen vanuit de auteursrechtpraktijk, TBBR 2016/1, 62

Taxshift: goedkoper tewerkstellen en aanwerven vanaf 2016
N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 2, januari 2016, 2

Loonbeslag en –overdracht: verhoging van de beschermde bedragen
M. Dauphin, Sociale Wegwijzer nr. 2, januari 2016, 11

Het ondergesneeuwde belang van het kind tijdens een scheiding

C. Declerck,T.Fam. 2016/1, 2

Uitsluiting van onderhoudsaanspraken wegens partnergeweld

C. Van Roy, Uitsluiting van onderhoudsaanspraken op grond van artikel 301, § 2, tweede en derde lid BW (partnergeweld) niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel, T. Fam. 2016/1, 6 (noot onder GwH 7 mei 2015, nr. 53/2015)

Het belang van het kind als joker in het afstammingsrecht

L. Van Deun, T. Fam. 2016/1, 12 (noot onder Brussel 20 januari 2015)

De gemeentelijke belastingbevoegdheid in het WIB 1992: actualia
T. De Jonckheere, LRB 2015/3, 4

De planologische bestemmingsvoorschriften: overzicht van rechtspraak met commentaar
Deel VII: Landschap en open ruimte, groen, natuur, bos en park
T. De Waele, TROS nr. 79, jul-aug-sep 2015, 197

MER-screening bij RUP’s: puberale groeipijnen of lastige wetten?
H. Schoukens, TROS nr. 79, jul-aug-sep 2015, 215

Enkele bedenkingen bij het ‘bevriezen’ en het faseren van een ruimtelijke bestemming via een RUP
P.-J. Defoort, TROS nr. 79, jul-aug-sep 2015, 239

Voetwegen en verjaring: a never-ending story
G. Van Haegenborgh, Noot onder Cass. (1e k.) 17 oktober 2014, TROS nr. 79, jul-aug-sep 2015, 259

Het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Wat verandert er voor de vergunningspraktijk?
E. Rentmeesters, TMR 2015/6, 675

Afscheid van de dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid/de Handhavingsuitvoering
J. Van den Berghe, noot onder GwH nr.113/2015, 17 september 2015, TMR 2015/6, 712

Nieuwe substitutiebevoegdheid voor het eerst in de praktijk: Raad van State treedt in de plaats van vergunningverlenende overheid
J. Goossens, noot onder RvS 9 juli 2015, nr. 231.918, TMR 2015/6, 718

Syndicaten en rechtspersoonlijkheid: de strijd gaat voort…
E. Brewaeys, commentaar op Gent 26 maart 2015, Soc.Kron. 2015/6, 253

De verlaagde tarieven voor de schenking van onroerend goed in het Vlaams Gewest anno 2015

E. Spruyt, Not.Fisc.M. 2015/10, 310

Notaris, hoe zit het nu precies met die publiciteitspanelen?
F. Chaffart, Not.Fisc.M. 2015/10, 330
BOEKEN

Erfdienstbaarheden
K. Swinnen, M. Muylle (eds.), Studies Privaatrecht, I, Zakenrecht, die Keure 2016, 178 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Prijsvermindering. Remedie tot bijsturing van contracten
S. Jansen, Intersentia 2015, 1200 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Stedenbouwkundige verordeningen
R. Tijs, die Keure 2015, 273 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Brownfieldconvenanten
F. Charlier, S. Boeykens, D. Herckens, die Keure 2016, 45 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht
A. Van Regenmortel, L. De Meyer, V. Vervliet (eds.), die Keure 2015, 533 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek voor de GAS-vaststeller

N. Dumarey, die Keure 2016, 168 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bijzondere bescherming tegen ontslag
J. Herman, Recht en Praktijk nr. 87, Kluwer 2015, 179 p.
Beschrijving + inhoudstafel

In de roos: doeltreffende sanctionering van omgevingsrecht
C.M. Billiet, L. Lavrysen, die Keure 2015, 330 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Actualités de droit des familles
D. Pire (ed.), CUP, vol 163, jan 2016, Larcier 2016, 394 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De gemene muur
J.-P. Cloquet, F. Van Bever, Kluwer 2014, 196 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak advocatuur
JLMB 2016/5
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak maatschap – tijdelijke handelsvennootschap
TRV 15/8

Rechtspraak verbintenissenrecht
JLMB 2016/4
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak schaderegeling buiten aansprakelijkheid bij verkeersongeval
Deel 1 / 2 art. 29bis WAM
RABG 2016/2
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak zakenrecht

T. Vred. 2015/11-12

Rechtspraak sociaal recht/gerechtelijk recht
Soc.Kron. 2015/6

Rechtspraak sociaal recht
RABG 2016/3
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak ‘GAS-boetes’
T. Pol. 2015/3-4

Rechtspraak vennootschapsrecht
JLMB 2016/6
Beschrijving + inhoudstafel

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
Programma
STUDIEDAGEN

Postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar 2016
KULeuven, 10 avonden van 17 februari t/m 25 mei 2016
Plaats: Kortrijk, Brugge, Leuven, Hasselt en Antwerpen
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2016
Programma

Vlaamse gunstregeling overdracht familiebedrijven - De nieuwe omzendbrief, standpunten en rulings
Lexalert online seminaries, 16 februari 2016
Programma

Aanbestedingen in de bouwsector: hoe gaat u praktisch om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Antwerpen 16 februari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem 16 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem 16 februari 2016
Programma

De nieuwe Insolventieverordening 2016: grensoverschrijdende insolventieprocedures en gevolgen naar nationaal recht
M&D Seminars(Sint-Niklaas) 18 februari 2016
Programma

Negatieve verrassingen na een bedrijfsovername zoveel mogelijk vermijden : het belang van (goede) verklaringen en waarborgen
Lexalert online seminarie 18 februari 2016
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers. Een nieuw wettelijk kader sedert 1 januari 2016
M&D Seminars (Edegem) 18 februari 2016
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2016
Info
Inschrijving

Outplacement: een stand van zaken
M&D Seminars (Gent) 19 februari 2016
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (FEB 2016)
Lexalert online seminarie 19 februari 2016
Programma

Vennootschapswinst: beleggen, reserveren of uitkeren?
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 19 februari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: verkeersaansprakelijkheidsrecht en schadebegroting
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Gegevensuitwisseling over de belastingen heen (btw, douane, directe belastingen) en binnen en buiten de landsgrenzen
M&D Seminars (Edegem) 23 februari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de nieuwe wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Hasselt 23 februari 2016
Programma

Vierde Forum: Conflicten in de familiale onderneming
CBR, UA 23 februari 2016
Programma

Taxshift en Start Up-plan - gevolgen voor zelfstandigen en boekhouders
Lexalert online seminarie 24 februari 2016
Programma

Lunchseminarie rond digitale nalatenschap
Intersentia, Mortsel 24 februari 2016
Programma

Ondernemingsstrafrecht anno 2016  
Studipolis, donderdag 25 februari 2016 , Berchem
Programma

Valkuilen van estateplanning
Larcier, Gent, 25 februari 2016
Programma

Wet KMO Financiering (WKF) - Een stand van zaken na twee jaar praktijkervaring
Lexalert onlin seminarie 25 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk – rangconflicten
Confocus, Hasselt 25 februari 2016
Programma

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Hasselt 25 februari 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de nieuwe wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Gent 25 februari 2016
Programma

Wet KMO Financiering (WKF) - Een stand van zaken na twee jaar praktijkervaring
Lexalert online seminarie 25 februari 2016
Programma

Privacy en security in de cloud: een overzicht van een complex en snel evoluerend wettelijk kader (Webinar)
M&D Seminars, 25 februari 2016
Programma

Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten
M&D Seminars (Gent) 26 februari 2016
Programma

Hoe uw praktijk commercieel optimaliseren? Op maat van de advocaat
Studipolis, vrijdag 26 februari 2016 , Zwijnaarde
Programma

Ontbijtseminarie BELEGGINGSVASTGOED IN DE PRAKTIJK
Larcier, 1 maart 2016  - Communicatieloft te Gent
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Berchem 8 maart 2016
Programma

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

De geïnformeerde toestemming van de patiënt: het bewijs en de bewijslast van de informed consent
van AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair), Antwerpen 8 maart 2016
Programma

Themadag Overheidsopdrachten (Edegem) (Themadag)
M&D Seminars, 10 maart 2016
Programma

Wijzigingen op het vlak van aanvullende pensioenen: bent u er klaar voor?
Lexalert online seminarie 10 maart 2016
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
10 maart 2016 te Leuven (ook via LIVESTREAM)
14 maart 2016 te Kortrijk 
22 maart 2016 te Hasselt
12 mei 2016 te Brussel
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak

M&D Seminars (Leuven) 15 maart 2016
Programma

Bodemdecreet en Vlarebo. Een actuele kijk aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak (Gent) (Studienamiddag)
M&D Seminars 15 maart 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht (Sint-Niklaas) (Studienamiddag)
M&D Seminars 16 maart 2016
Programma

Potpourri II - Evolutie of revolutie?
CBR, UA 17 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: raakvlakken tussen schuldbemiddeling en het verblijfsrecht van vreemdelingen
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Curator opleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap
Confocus, Hasselt 17 maart 2016
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M&D Seminars (Edegem) 17 maart 2016
Programma

Aanbestedingen in de zorgsector: hoe gaat u als ziekenhuis om met deze nieuwe regelgeving?
Confocus, Edegem 17-18 maart 2016
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Leuven 18 maart 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: raakvlakken tussen familierecht en vreemdelingenrecht
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma
Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Hasselt 22 maart 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Antwerpen 22 maart 2016
Programma

studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Berchem 22 maart 2016
Programma

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening. Oude en nieuwe regels in de praktijk (Sint-Niklaas) (Studienamiddag)
M&D Seminars 23 maart 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: Salduz en actualia strafrechtshervormingen
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Bouwrecht: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: hoe menswaardig leven in tijden van schuldbemiddeling?
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Gent 24 maart 2016
Programma

Colloquium 2016: ‘Discriminatie: voorkomen en genezen. De juridische pistes in de strijd tegen discriminatie’
Brussel 25 maart 2016
Programma

De omgevingsvergunning | due diligence: operationeel, aansprakelijkheden en risico's
Confocus, Kortrijk 25 maart 2016
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Berchem 12 april 2016
Programma

Straf- en Strafprocesrecht THEMIS 2015-2016
14 april 2016 te Leuven (ook via LIVESTREAM)
18 april 2016 te Kortrijk 
26 april 2016 te Hasselt
Programma
  
Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

Medische aansprakelijkheid: wet medische ongevallen
Confocus, Antwerpen 19 april 2016
Programma

Studienamiddag Tendensen Vermogensrecht 2016
Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA, Antwerpen 28 april 2016
Programma

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2016
Programma 

Ontbijtsessie Softwarebescherming:
25 jaar softwarebescherming in 5 praktische toepassingen
Larcier,  Brussel 12 mei 2016
Programma

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Erelonen en deontologie
Om 5 jaar tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (D&T) te vieren wordt een studienamiddag georganiseerd over erelonen en deontologie: o.a. over de marktwerking, deontologisch toezicht versus justitieel toezicht.
Larcier, Koninklijke Bibliotheek Brussel 19 mei 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Colloquium  Douanestrafrecht -  ‘In memoriam Luc Huybrechts’
Larcier, 26 mei 2016
Programma

Ontbijtseminarie De optimale fiscale behandeling van auteursrechten:
praktische analyse & tips vanuit een vernieuwende hoek
Larcier, Antwerpen 31 mei 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma