WETGEVING 1 - 18 februari 2021
 
 
TABLEAUBOEKJE 2020-2021 Balie Provincie Antwerpen
Het tableauboekje 2020-2021 is verkrijgbaar in de bibliotheek voor de advocaten van de Balie Provincie Antwerpen 
 
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
De wettelijke interestvoet blijft ook voor 2021  1,75%

OVB - Codex Deontologie voor Advocaten – wijziging hoofdstuk Insolventie

Mandaat van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie – kandidaatstelling voor advocaten met 5 jaar tableau en voor (ere)magistraten

Mandaat van voorzitter van de Psychologencommissie
- kandidaatstelling voor advocaten met 10 jaar tableau en voor bepaalde (ere)magistraten

Toekenning subsidie werking Permanentiedienst Salduz

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) start een digitaal loket op - elektronische indiening van verzoekschriften en processtukken

Geen langdurige gesloten begeleiding meer mogelijk voor jeugddelinquenten onder de 16 jaar (GwH 22/2021, 11 februari 2021)

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

Vernieuwd reglement van plichtenleer Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)

Registratie uitgifteovereenkomst vriendenaandeel en inrichting vriendenaandelenregister – in werking 11 februari 2021

Elektronische fiscale post wordt regel, papier wordt uitzondering

Limietdatum belastingaangifte vennootschappen en vzw’s vanaf aj. 2021: 31 juli

Geïndexeerde bedragen inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2022

Lijst mandaten politici 2019

Bewegingen in de rechterlijke orde

CORONAMAATREGELEN   

FEDERAAL

27 JANUARI 2021. - Protocolakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, BS 11/02/2021, bl. 13032

6 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 07/02/2021, bl. 10316

VLAAMSE OVERHEID

Dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs
12 FEBRUARI 2021. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VI), bl. 15211

Het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen wegens omzetdaling
5 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, BS 12/02/2021, bl. 13235

Toekenning subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentra
22 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum, BS 10/02/2021, bl. 12826

Organisatie meldingsplicht en contactonderzoek
29 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, eerste lid, en artikel 4, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 08/02/2021, bl. 10375

RAAD VAN STATE

Covid-19: de verplichte sluiting van vakantieparken en campings vormt een ongelijke behandeling
Raad van State. - Schorsing (bekendmaking voorgeschreven bij artikel 39 van het Procedurereglement), BS 09/02/2021, bl. 12134
RvS nr. 249.685, 2 februari 2021

   
PUBLIEK RECHT

Lijst mandaten politici 2019
Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (aangiftejaar 2020 mandaten 2019), BS 15/02/2021, bl. 13350
Beeld lijst via:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary_body.pl?language=nl&pub_date=2021-02-15 – Editie 1

BESTUURSRECHT

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) start een digitaal loket op- elektronische indiening van verzoekschriften en processtukken
5 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat het digitaal loket betreft, BS 12/02/2021, bl. 13232

MOBILITEIT

Openbaar vervoer Brussels Hoofdstedelijk Gewest - tarieven
21 JANUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 01/02/2021, bl. 7339

ENERGIE

Sociale tarieven
28 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, BS 01/02/2021, bl. 7066


BURGERLIJK RECHT

Vordering tot schadevergoeding - Verjaring - Stuiting - Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State
GwH 21/2021, 11 februari 2021
Art. 2244, § 1, derde lid Oud Burgerlijk Wetboek – schending , in zoverre de verjaringsstuitende werking verbonden aan de beroepen die worden ingesteld voor de Raad van State niet ten goede komt aan de personen die worden benadeeld door de nietigverklaring van de bestreden administratieve handeling


JEUGDRECHT

Geen langdurige gesloten begeleiding meer mogelijk voor jeugddelinquenten onder de 16 jaar
GwH 22/2021, 11 februari 2021
Jeugdbescherming - Vlaamse Gemeenschap - Maatregelen t.a.v. minderjarigen die worden vervolgd wegens een als misdrijf omschreven feit - Procedure - Maatregelen en sancties
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 februari 2019 « betreffende het jeugddelinquentierecht » 1. Vernietiging (in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 februari 2019 :- de woorden « , overeenkomstig de opgesomde volgorde » in artikel 16, § 1- artikel 37, § 1, tweede lid, en § 4)2. Verwerping het beroep voor het overige (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.39.4.2, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.11.2, B.29.2, B.71.1, B.71.2 en B.71.3, en rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.11.1) Rolnummer: 7268

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

OVB - Codex Deontologie voor Advocaten – wijziging hoofdstuk Insolventie
Reglement tot wijziging van Hoofdstuk III.6 Insolventie van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 17/02/2021, bl. 15433

Toekenning subsidie werking Permanentiedienst Salduz
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 570.231,29 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2019, BS 01/02/2021, bl. 7032

Mandaat van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie – kandidaatstelling voor advocaten met 5 jaar tableau
Oproep tot kandidaten. - Mandaat van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie, BS 18/02/2021, bl. 15903

Mandaat van voorzitter van de Psychologencommissie - kandidaatstelling voor advocaten met 10 jaar tableau
Oproep tot kandidaten. - Mandaat van voorzitter van de Psychologencommissie, BS 18/02/2021, bl. 15904

GERECHTELIJK RECHT

Wettelijke interestvoet 2021: 1,75 %
Algemene administratie van de Thesaurie. - Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 12/02/2021, bl. 13273

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie
2 FEBRUARI 2021. - Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie, BS 11/02/2021, bl. 12984
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 6 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur
HOOFDSTUK 7. - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid
HOOFDSTUK 8. – Overgangsbepaling
HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding

Vernieuwd reglement van plichtenleer Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
14 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), BS 11/02/2021, bl. 12992

Verlenging wintersolden tot en met 15 februari 2021
2 FEBRUARI 2021. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht, betreffende de verlenging van de wintersolden 2021 ingevolge de COVID-19-pandemie, BS 08/02/2021, bl. 10331

Premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren – verlenging termijnen
28 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot erkenning van de coronaviruspandemie COVID-19 als een crisis met een ernstige sociale en economische impact met betrekking tot de premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, BS 03/02/2021, bl. 8259

Registratie uitgifteovereenkomst vriendenaandeel en inrichting vriendenaandelenregister – in werking 11 februari 2021
22 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006, wat betreft het Vriendenaandeel, BS 01/02/2021, bl. 7321

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Kosten bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad
Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, BS 12/02/2021, bl. 13275

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 04/02/2021, bl. 8451
FISCAAL RECHT

Elektronische fiscale post wordt regel, papier wordt uitzondering
Limietdatum belastingaangifte vennootschappen en vzw’s vanaf aj. 2021: 31 juli

26 JANUARI 2021. - Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, BS 10/02/2021, bl. 12719

KMO: Concrete uitleg voor het invullen van attest 281.77 (belastingvermindering tax shelter Covid-19)
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van een model van attest nr. 281.77 dat toelaat de vereiste bewijzen te leveren inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen (de belastingvermindering tax shelter "COVID-19"), BS 08/02/2021, bl. 10555

Geïndexeerde bedragen  inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2022
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2022, BS 08/02/2021, bl. 10568


RECHTERLIJKE ORDE

BS 01/02/2021
Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van Nederlandstalige attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie en de samenstelling van een wervingsreserve
Vacante betrekkingen griffier arbeidshof Gent en rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 03/02/2021
Vacante betrekkingen griffier rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en secretaris-hoofd federaal parket

BS 04/02/2021
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Arbeidsauditoraat Antwerpen – Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel

BS 05/02/2021
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen
Vacante betrekkingen raadsheer in het Hof van Cassatie, raadsheren in hoven van beroep en arbeidshoven en rechters in rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, ondernemingsrechtbanken, politierechtbanken en vredegerechten
Vacante betrekkingen substituten-procureur-generaal, substituten-generaal, substituten-procureur des Konings en substituten-arbeidsauditeur
Wijziging van het bijzonder reglement van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 08/02/2021
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Oproep tot magistraten-assessoren ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 09/02/2021
Benoemingen griffies
Benoemingen secretarissen bij parketten

BS 10/02/2021
Griffiers, referendarissen en parketjuristen van de Rechterlijke Orde – verloven en afwezigheden
Arbeidshof van Antwerpen
Vacante betrekking griffier politierechtbank Oost-Vlaanderen

BS 11/02/2021
Benoemingen/pensioneringen griffiers

BS 12/02/2021
Arbeidshof van Antwerpen - benoeming
Arbeidshof van Gent - benoeming
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen - benoeming
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen - ontslag
Arbeidsrechtbank van Leuven - ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen - ontslag
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Leuven – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Leuven
Vacante betrekkingen parketjuristen

BS 15/02/2021
Benoemingen griffiers
Tijdelijke benoemingen griffiers

BS 16/02/2021
Hof van beroep te Gent – ontslag referendaris

BS 18/02/2021
Vacante betrekking assistent dossierbeheer ondernemingsrechtbank Gent, afd. Gent

 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be