Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief # 5 - 21/02/2019

8 maart: Minkema Live!
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door onze nieuwe directeur onderwijs
Mijn naam is Arjan van der Wart. Het is voor mij een bijzonder moment om deze kennismaking te schrijven. Met ingang van 1 februari ben ik de nieuwe directeur onderwijs van het Minkema College. Ik ben verantwoordelijk voor het onderwijs van de hele school, van vmbo tot en met gymnasium.

Ik geloof dat goed onderwijs het verschil kan maken. Naast het behalen van resultaten ben ik van mening dat het onderwijs zich moet richten op mensontwikkeling. Op mijn vorige school in Rotterdam noemden wij dat ‘Bildung’. Dit woord is moeilijk te vertalen, maar het is te vergelijken met zelfontplooiing, zelfbewustzijn en betrokkenheid.
 
Rapport onderbouw
Op 4 februari, bij de zgn. ‘knip’ van het schooljaar, is voor de bovenbouw rapport 1 vastgelegd in Magister. Voor de onderbouw was dat een peilmoment. Donderdag 4 april maken we opnieuw de balans op, wat resulteert in het tweede rapport voor de onderbouw. Daar is van 20 t/m 26 maart een toetsweek aan voorafgegaan.

De docententeams vergaderen van 9 t/m 12 april over de vorderingen en de verwachting voor het volgende jaar. 9 april is hierom een lesvrije dag voor de leerlingen. Uiterlijk 15 april ontvangen de onderbouwleerlingen hun rapport uit handen van de mentor. In dit verband kunnen de overgangsnormen op de website van pas komen.
 
Oudergespreksavonden
 
Op 25 maart a.s. ontvangt ouder 1 (de ouder van het ‘woonadres’ van de leerling) een uitnodiging om zich digitaal in te schrijven voor de oudergespreksavonden.

Deze vinden plaats op donderdag 11 april en maandag 15 april van 18.00 tot 21.00 uur. Leerlingen zijn van harte welkom om aan te sluiten bij deze gesprekken!


 
 
Activiteitenweek en lesuitval
Van 27 maart t/m 2 april, na de toetsweek, staat alweer de vierde activiteitenweek in de jaaragenda. We streven er jaarlijks naar om de buitenlesactiviteiten zo veel mogelijk te bundelen in 5 activiteiten-weken. Voor (bijna) elke leerjaar is er in zo’n week wel iets te doen, vaak zelfs meer dan één excursie of project.

De vakdocenten zijn hier natuurlijk bij betrokken en kunnen daardoor niet hun reguliere lessen geven. Dit betekent dat er in de activiteitenweken gemiddeld meer lesuitval is dan in gewone lesweken. De activiteiten compenseren de lesuitval en op jaarbasis bereiken we doorgaans de voorgeschreven lestijd.
 
Nieuws uit de brugklassen
Bijles rekenen en taal
In de week van 4 maart gaat de tweede ronde bijlessen rekenen en spelling in. De kandidaten (uit de havo/vwo-brugklassen 1ba t/m 1bf) zijn hiervoor al in november, op grond van de Citotoetsen, uitgenodigd. Deze bijlessen sluiten we in juni af.


 
 

Citotoetsen
In het voorjaar nemen we een tweede serie Citotoetsen af in 1ba t/m 1bf. In april staan twee toetsen begrijpend lezen op het programma. Na de meivakantie volgen de toetsen taalverzorging (spelling), woordenschat en rekenen. 

De uitslagen maken duidelijk welke vooruitgang door de bijlessen taal & rekenen is geboekt en of de leerlingen bij Nederlands en rekenen/wiskunde voldoende vorderingen hebben gemaakt. Bij het eindrapport op 19 juli krijgen de kinderen een afschrift van hun Citoscores mee naar huis.

Ouderavond
Op maandag 25 maart start om 19.30 uur de tweede informatieavond voor ouders van klas 1. De mentor zal gedurende ca. een uur algemene informatie verschaffen over de begeleiding in het tweede halfjaar en over het traject dat voorafgaat aan de overgang naar klas 2. Het is handig om het boekje ‘Brugklas februari-juli 2019’ mee te nemen. Dit is begin februari aan de bruggers meegegeven.

Deze avond is niet bedoeld om over uw kind persoonlijk te praten. Daarvoor zijn er op 11 & 15 april oudergespreksavonden. Graag weten we vooraf op hoeveel ouders we 25 maart kunnen rekenen en welke vragen u eventueel wilt stellen. U zult daarom op 4 maart per mail een uitnodiging ontvangen om u op te geven voor deze avond.

Voorlopig advies
Op donderdag 4 april ligt in Magister het tweede rapport voor de bruggers vast. De docenten van de 1 havo/vwo-klassen brengen hierbij voor hun vak per leerling een voorlopig advies uit.
Vervolgens vergaderen de docententeams over de vorderingen en stellen zij gezamenlijk een voorlopig advies op voor klas 2. Dit komt op het rapport te staan dat de kinderen uiterlijk op 15 april uit handen van de mentor ontvangen.
Het advies is gebaseerd op de cijfers en op de afzonderlijke adviezen van de vakcollega’s, die goed gekeken hebben naar leerlingkenmerken als werkhouding, huiswerkattitude, zelfstandigheid en inzicht. Deze kenmerken zijn bepalend voor het succes in de verdere schoolloopbaan. Op onze website vindt u de overgangsnormen.
 
Spreekuur leerplichtambtenaar
Vanaf maart 2019 zal de leerplichtambtenaar een preventief spreekuur houden. Wanneer leerlingen meer dan 6 uur maar minder dan 12 uur ongeoorloofd verzuimen, worden zij opgeroepen voor dit preventieve spreekuur. Het gesprek vindt plaats op school en is er uiteraard op gericht dat het verzuim stopt. 
 
Geslaagde Open Dag
Bij het verschijnen van dit Minkema Nieuws zitten we nog even in spanning: hoeveel groep 8’ers melden zich bij ons aan voor schooljaar 2019-2020?

We kijken terug op een geslaagde Open Dag. Op zaterdag 19 januari 2019 konden groep 8-leerlingen het Minkema College bezoeken tijdens de open dag. Onze beide locaties openden de deuren. Er reed een Amerikaanse schoolbus tussen beide locaties zodat iedereen kon kennismaken met onze vakken, docenten en natuurlijk leerlingen. 

 
Daarbij mochten we weer rekenen op de belangeloze hulp van een groot aantal enthousiaste leerlingen: ruim 200! Dit werd door de gasten erg op prijs gesteld.

Inmiddels zijn we een aantal rondleidingen, vele telefoontjes en mails verder en hebben de gezinnen het definitieve advies gekregen en hun school van eerste voorkeur bepaald. Na de krokusvakantie weten we hoeveel kinderen voor het Minkema College hebben gekozen.
 
Terugblik lezing 'Cijfers geven
werkt niet'
Maar liefst 230 ouders hebben dinsdagavond 5 februari in de aula aan de Minkemalaan de presentatie van Maurice van Werkhooven bijgewoond over het motiveren van leerlingen zónder cijfers. Leerzaam, confronterend, inspirerend, hilarisch: na afloop spraken veel ouders hun waardering uit. Heeft u deze avond gemist of leest u nog graag de presentatie terug? Dat kan. Deze staat op de website.
 
LSD op 17 april
 
Voor de examenleerlingen is het nog krap twee maanden en dan is op woensdag 17 april voor hen de 'laatste schooldag', kortweg de LSD genoemd. Een dag die traditioneel grotendeels door henzelf georganiseerd wordt en waarbij, op basis van een spannend thema, allerlei ludieke activiteiten voor henzelf en hun docenten plaatsvinden. Het thema blijft nog even geheim, maar zeker is dat het op deze vroege lentedag 'zinderend warm en broeierig' wordt. 
 

Vanaf 18.00 uur arriveren de examenleerlingen in originele vervoermiddelen bij het hek van het schoolplein, om via de rode loper in hun mooiste gala-outfit, ter tafel te gaan voor het gala-diner, waar hun een door docenten georganiseerd gevarieerd programma wordt aangeboden. De dag wordt afgesloten met een 'afterparty'.
 
CEM Field Trip
De selectie tweedeklassers die aan CEM meedoen gaat van vrijdag 29 maart t/m zondag 31 maart naar Cambridge om kennis toe te passen en de sfeer te proeven van deze wereldberoemde plek. Het worden drie drukke, maar wel heel interessante en leuke dagen.
 
Nieuw: LO+ uren
Voor sommige leerlingen komt het moment  waarop een cijfer gehaald moet worden bij LO net iets te vroeg. Ondanks hun inzet in de les zit een voldoende beoordeling er nog niet in. Bij een groot deel  van deze leerlingen is er met een beetje meer oefening en persoonlijke aandacht nog zeker verbetering mogelijk. Dit schooljaar willen we deze leerlingen uitnodigen om op vrijwillige basis één of een aantal keer extra te komen oefenen na schooltijd.
 
 

Het zal hier dus om een klein aantal leerlingen gaan, want de meeste leerlingen hebben in de les ruim voldoende tijd. De docent LO zal samen met de leerling overleggen of de plus-les zinvol ingevuld kan worden. Als dat zo is, dan is de leerling van harte uitgenodigd.
 
Anders actief bij aardrijkskunde
 
In de activiteitenweek hadden de brugklassen een ‘anders-actief-les’ bij aardrijkskunde. Lokaal 218 was twee dagen lang ingericht met verschillende proeven en mevr. Tania de Keijser stond klaar om alle klassen te begeleiden. Een uur lang gingen leerlingen in kleine groepjes aan de slag met een actieve opdracht uit de opdrachtencarrousel. 
 
De ene groep was bezig met een proef om te ontdekken wat er gebeurt als zoet en zout water elkaar tegenkomen. Een andere groep ontdekte dat namen van steden en dorpen niet zomaar zijn gekozen. Weet jij bijvoorbeeld wat de naam Woerden zegt over het ontstaan van deze stad?

Weer andere leerlingen waren buiten bezig met het meten van windsnelheid en vergeleken die met de gegevens van het weerstation op het dak van de school. Leerlingen waren actief bezig en we kregen nadien enthousiaste reacties over deze andere manier van leren.
 
Maatschappelijke stage: ervaringen
Leerlingen van het Minkema College lopen in het vierde leerjaar hun maatschappelijke stage. Eenmaal per 5 jaar wordt er een enquête uitgezet onder alle leerlingen die deze stage lopen. De resultaten van de laatstgehouden enquête zijn recent gepubliceerd. De vragen richtten zich op de voorbereiding, de stage zelf en de resultaten voor de leerlingen. Uit de antwoorden bleek dat het merendeel van de leerlingen van tevoren positief is over het lopen van een maatschappelijke stage, maar een deel ziet het ook wel als een verplichting.

Bijzonder om te vermelden is dat 14% vrijwilliger is geworden bij de stageaanbieder. Nog eens 17% zou het leuk vinden als ze nog eens gevraagd zouden worden door de stagebieder als vrijwilliger.
 
Agenda
04/03: Huiswerkvrij havo/vwo
05/03: CEM klas 4 diploma-uitreiking
06/03: Excursie Caravaggio
08/03: Minkema Live
 
Nieuwsbrief #5, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.