RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
16 NOVEMBER - 5 DECEMBER 2022
Rechtsplegingsvergoeding opnieuw verhoogd met 10% vanaf 1 november 2022
 
Indexering vergoeding curatoren (vierde verhoging  met 5%) met ingang van 1 november 2022
 
Geen verplichte bemiddeling meer voor slachtoffers van geweld of bedreiging vanaf 1 december 2022
 
Klokkenluidersregeling voor de Vlaamse overheid en lokale besturen 
 
Arrest Grondwettelijk Hof inzake studievoortgangbeslissingen – schending wegens geen verplichting kennisgeving beroepsmogelijkheden (GwH 158/2022, 1 december 2022)
 
Wet verbetering binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn
 
Interlandelijke adoptie – uitstel tot 1 juli 2023 voor eengemaakte dienst in Vlaanderen 
 
Europees Hof vernietigt de publieke toegang tot het UBO-register
 
Recht om vergeten te worden geldt voortaan ook voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 
Verder automatisering van aanvragen manuele hypothecaire getuigschriften vanaf 1 december
 
Mogelijkheid om een digitaal uittreksel uit het strafregister te bekomen door de burger
 
Grondwettelijk Hof: Door de voorrang van het Europese Unierecht kan een rechtscollege niet verplicht zijn om zich te voegen naar een vernietigingsarrest van het Hof van Cassatie (GwH 159/2022, 1 december 2022)
 
Arrest Grondwettelijk Hof – verstekvonnis -  verzet dat als gedaan wordt beschouwd – verzet dat als ongedaan wordt beschouwd in hoger beroep - schending (GwH 160/2022, 1 december 2022)
 
Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen
 
Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid
 
Bewegingen in de rechterlijk orde

WETONTWERPEN EN -WETSVOORSTELLEN

KAMER

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis
Parlementair Document 55K2824
Aangenomen in plenaire vergadering op 1 december 2022
o.a. volgende wijzigingen:
-wijzigingen oud BW (voorwaarden huwelijkslocatie)
-wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (toezicht op langdurig opsporingsonderzoek)
-wijzigingen van het Strafwetboek (discriminerende drijfveer bij misdrijven)
- herstel van de vernietigde bepalingen van de zogenaamde “kraakwet” van 18 oktober 2017

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II
Indieningsdatum 8 november 2022
Parlementair Document 55K2978
o.a. volgende wijzigingen:
- begrippen "gerechtelijk stagiair" en "gerechtelijk attaché":
Het begrip "gerechtelijk stagiair" wordt vervangen door "magistraat in opleiding”
Het begrip "gerechtelijk attaché" wordt vervangen door het begrip "kandidaat-magistraat"
- De mogelijkheid om griffies van verschillende afdelingen van een rechtscollege één te maken
-de raad van hoofdgriffiers en de raad van hoofdsecretarissen worden in het Gerechtelijk Wetboek opgenomen en hun rol t.a.v. de Colleges vastgelegd
Advies RvS 30 november 2022: verzoek op spoedbehandeling afgewezen
‘Uit wat voorafgaat volgt dat het spoedeisende karakter
van de adviesaanvraag niet naar behoren is gemotiveerd,
zodat de Raad van State, afdeling Wetgeving, de om advies
voorgelegde amendementen niet vermag te onderzoeken.’


Ontwerp van programmawet
Parlementair Document 55K3015
Indieningsdatum 24 november 2022
Hierin o.a. verlenging verjaring bij sociale fraude van 7 naar 10 jaar vanaf 1 januari 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen
Parlementair Document 55K2868
Aangenomen in plenaire vergadering op 17 november 2022

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
Parlementair Document 55K2906
Aangenomen in plenaire vergadering op 17 november 2022

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen met het oog op de invoering van een facultatieve versnelde procedure voor de Algemene Afdeling van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Parlementair Document 55K2917
Aangenomen in plenaire vergadering op 17 november 2022

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat het instellen van een beroepsmogelijkheid tegen de immobilisering van een voertuig betreft
Parlementair Document 55K2750
Aangenomen in plenaire vergadering op 17 november 2022

ADVIEZEN HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

Voorontwerp strafwetboek - eerste boek
Advies 23 november 2022

Voorontwerp van wet houdend het sociaal statuut van de magistraten
Advies 22 november 2022

MINISTERRAAD

Uitvoering Europese verordeningen inzake bewijsverkrijging en kennisgeving van stukken in het kader van burgerlijke of handelszaken
Ministerraad 25 november 2022PUBLIEK RECHT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Wijziging Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming
18 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging, BS 23/11/2022, bl. 84393

BINNENLANDSE ZAKEN

Verplichting Dienst Enquêtes P van het Comité P om de bevoegde tuchtrechtelijke overheid in te lichten over mogelijke tuchtrechtelijke fouten, ook  bij strafrechtelijk onderzoek
25 APRIL 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, wat de verplichting voor de Dienst Enquêtes van het Comité P betreft om in het geval van een strafonderzoek de bevoegde tuchtrechtelijke overheid in te lichten over het bestaan van een mogelijke tuchtrechtelijke fout, BS 28/11/2022, bl. 87771

VLAAMS BESTUURSRECHT

Klokkenluidersregeling voor de Vlaamse overheid en lokale besturen
18 NOVEMBER 2022. - Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders, BS 01/12/2022,  bl. 88843

GEMEENTERECHT

Ontslag burgemeester Sint-Truiden
25 SEPTEMBER 2022. - Ontslag burgemeester Sint-Truiden, BS 24/11/2022, bl. 84776

Benoeming burgemeester Zonnebeke
9 NOVEMBER 2022. - Benoeming burgemeester, BS 23/11/2022, bl. 84514

Benoeming burgemeester Zele
17 AUGUSTUS 2022. - Benoeming burgemeester, BS 17/11/2022, bl. 82759

Benoeming burgemeester Wervik
17 AUGUSTUS 2022. - Benoeming burgemeester, BS 17/11/2022, bl. 82759

Benoeming burgemeester Hamont-Achel
17 AUGUSTUS 2022. - Benoeming burgemeester, BS 18/11/2022, bl. 83431

Niet-benoeming burgemeester Sint-Truiden
26 OKTOBER 2022. - Niet-benoeming burgemeester, BS 18/11/2022, bl. 83432

OMGEVINGSRECHT

Omgevingsvergunning Vlaams Gewest  - milieubeleid – milieuvoorwaarden – milieuschade – erkenning milieuberoepen
24 JUNI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw, BS 16/11/2022, bl. 82415

ENERGIE

MB vastlegging tabellen inzake hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning
4 NOVEMBER 2022. - Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabellen betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning, BS 24/11/2022, bl. 84715

ONDERWIJS

Arrest Grondwettelijk Hof inzake studievoortgangbeslissingen – schending wegens geen verplichting kennisgeving beroepsmogelijkheden
GwH 158/2022, 1 december 2022
Rolnummer(s): 7732 • 7733
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 (artikelen II.18 en II.21)
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vlaamse Gemeenschap - Individuele bestuurshandelingen - Verplichte vermeldingen - Uitsluiting - Studievoortgangsbeslissingen die worden genomen ten aanzien van studenten in het hoger onderwijs dat niet door de Vlaamse Gemeenschap of een lokale overheid wordt ingericht
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikelen II.18 en II.21 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, in zoverre zij de instellingen van het hoger onderwijs niet verplichten om bij de kennisgeving van een studievoortgangsbeslissing de interne en externe beroepsmogelijkheden, de beroepstermijnen en de benaming en de contactgegevens van de instantie waarbij het beroep moet worden ingesteld te vermelden en in zoverre zij niet voorzien in een sanctie op de niet-naleving van die verplichting)

Besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van het secundair onderwijs, wat leerlingen betreft
15 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van het secundair onderwijs, wat leerlingen betreft, BS 18/11/2022, bl. 83315

GEZONDHEIDSRECHT

Wet verbetering binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn
6 NOVEMBER 2022. - Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, BS 01/12/2022, bl. 88761

MENSENRECHTEN

Oproep kandidaten mandaten lid van de raad van bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut
Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de raad van bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut, BS 02/12/2022, bl. 89134


BURGERLIJK RECHT

Vlaamse pachtwetgeving: maximale rentabiliteitsoppervlakten geactualiseerd
18 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving, BS 24/11/2022, bl. 84713

Interlandelijke adoptie – uitstel tot 1 juli 2023 voor eengemaakte dienst in Vlaanderen
9 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 25, 26 en 27 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie en tot wijziging van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft de toepassing van de nieuwe maatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord en tot wijziging van artikel 11 het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft de toepassing van de nieuwe maatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord, BS 28/11/2022, bl. 85868

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
ADVOCATUUR

Indexering vergoeding curatoren (vierde verhoging  met 5%) met ingang van 1 november 2022
ORDE VAN VLAAMSE BALIES EN ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE
Officieel bericht, BS 22/11/2022, bl. 84180


Benoeming van twee advocaten als plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen
23 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de eerste en tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen, BS 05/12/2022, bl. 89331

Benoeming magistraat tot rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen
23 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen, BS 05/12/2022, bl. 89331

GERECHTELIJK RECHT

Geen verplichte bemiddeling meer voor slachtoffers van geweld of bedreiging vanaf 1 december 2022
6 NOVEMBER 2022. - Wet teneinde te waarborgen dat de slachtoffers van geweld vooraf hebben ingestemd met een bemiddeling, een verzoening of een verwijzing naar een kamer voor minnelijke schikking, BS 21/11/2022, bl. 83615HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen november 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2022, BS 30/11/2022, bl. 88699

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Europees Hof vernietigt de publieke toegang tot het UBO-register
HvJ 22 november 2022 (Luxembourg Business Registers, Gevoegde zaken C-37/20, C-601/20)

VERZEKERINGEN

Recht om vergeten te worden geldt voortaan ook voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
30 OKTOBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen met het oog op het uitbreiden van het recht om vergeten te worden, BS 17/11/2022, bl. 82664

 
FINANCIEEL RECHT

KB goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België
18 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België, BS 05/12/2022, bl. 89221

Verder automatisering van aanvragen manuele hypothecaire getuigschriften vanaf 1 december
13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, BS 25/11/2022, bl. 85228

Hypothecaire kredieten – referte indexen rentevoeten november 2022
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 21/11/2022, bl. 83747
 
STRAFRECHT
 
Mogelijkheid om een digitaal uittreksel uit het strafregister te bekomen door de burger.
13 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren, BS 05/12/2022, bl. 89287

Grondwettelijk Hof: Door de voorrang van het Europese Unierecht kan een rechtscollege niet verplicht zijn om zich te voegen naar een vernietigingsarrest van het Hof van Cassatie
GwH 159/2022, 1 december 2022
Rolnummer(s): 7734
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (artikel 435, tweede lid)
Trefwoorden: Strafvordering - Hof van Cassatie - Vernietiging door het Hof en verwijzing - Gevolgen - Verplichting voor het gerecht om zich te voegen naar het arrest van het Hof van Cassatie betreffende het door dat Hof beslechte rechtspunt - Verbod om zich aan te passen aan de evolutie in rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie die dateert van na het arrest van het Hof van Cassatie
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 435, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het een gerecht waarnaar het Hof van Cassatie, na een vernietiging van een eerder gewezen rechterlijke beslissing, een zaak verwijst, ertoe verplicht zich te voegen naar het arrest van het Hof van Cassatie, wat het beslechte rechtspunt betreft, wanneer het van oordeel is dat het rechtsoordeel van het Hof van Cassatie in strijd is met het recht van de Europese Unie, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in een arrest dat dateert van na het arrest van het Hof van Cassatie)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-159n-info.pdf

Arrest Grondwettelijk Hof – verstekvonnis -  verzet dat als gedaan wordt beschouwd – verzet dat als ongedaan wordt beschouwd in hoger beroep - schending
GwH 160/2022, 1 december 2022
Rolnummer(s): 7840
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (artikel 187, § 6, 1°, en § 9, tweede lid)
Trefwoorden: Strafrecht - Strafrechtspleging - Bij verstek gewezen vonnis - Verzet dat als gedaan wordt beschouwd - Gerecht in hoger beroep - Verzet dat als ongedaan wordt beschouwd in hoger beroep
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 187, § 9, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het niet bepaalt dat hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als gedaan beschouwt, inhoudt dat de grond van de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter in hoger beroep wanneer die laatste het verzet voor het eerst in hoger beroep als ongedaan beschouwt)

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 21/11/2022, bl. 83748

VERKEERSRECHT

Wegcode - verplichting gele of oranje reflecterende strook op beide zijkanten van een velomobiel
9 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 18/11/2022, bl. 82916

FISCAAL RECHT

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen
20 NOVEMBER 2022. - Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 30/11/2022, bl. 88145
Erratum BS 05/12/2022

INKOMSTENBELASTINGEN

Studentenarbeid in de zorgsector derde en vierde kwartaal 2022
27 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in de zorgsector in het derde en vierde kwartaal van 2022, BS 02/12/2022, bl. 89024

Bedrijfsvoorheffing op inkomsten van sporters
13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten van sporters als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 28/11/2022, bl. 87785

Bedrijfsvoorheffing op de in artikel 90, eerste lid, 2°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde premies
13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot invoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde premies die aan Rijksinwoners worden betaald of toegekend en tot regeling van een specifieke ficheverplichting, BS 25/11/2022, bl. 85232

Achterwaartse verliesaftrek voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden
16 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het formulier voor de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, BS 25/11/2022, bl. 85235

VLAAMSE CODEX FISCALITEIT

Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen vanaf 1 januari 2023
4 NOVEMBER 2022. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. - Erkenning van de takeldiensten. - Geïndexeerde tarieflijst vanaf 1 januari 2023, BS 02/12/2022, bl. 89146

ACCIJNZEN

Verhoging bijzondere accijns op ongelode benzine
Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49, BS 16/11/2022, bl. 82655


SOCIAAL RECHT
 
Aanpassing op 1 januari 2023 van de loonbedragen aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden
Aanpassing op 1 januari 2023 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 02/12/2022, bl. 89141

Wijzigingen arbeidsongevallenwetgeving
13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoeringvan sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving, BS 02/12/2022, bl. 88995

Toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen
10 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen, BS 01/12/2022, bl. 88862

Wet houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector
20 NOVEMBER 2022. - Wet houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector, BS 30/11/2022, bl. 88171

Reactivering vervallen maaltijd, eco- en/of consumptiecheques mogelijk vanaf 1 december 2022
22 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende een reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en consumptiecheques, BS 28/11/2022, bl. 87791
Erratum BS 02/12/2022

Uitvoerings-KB van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden
30 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, BS 25/11/2022, bl. 85241

RSZ – toekenning betalingstermijnen
10 NOVEMBER 2022. - Wet dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023 zonder toepassing van sancties, BS 23/11/2022, bl. 84392

Wet recht op klein verlet wegens toediening vaccin tegen coronavirus COVID-19
15 NOVEMBER 2022. - Wet houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, BS 21/11/2022, bl. 83616
Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2022 en treedt buiten werking op 31 december 2022.

Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid
30 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18/11/2022, bl. 82907

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
RECHTERLIJKE ORDE

BS 18/11/2022
Erratum BS 27/10/2022: griffie politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge en Kortrijk

BS 21/11/2022
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Brussel

BS 23/11/2022
Benoemingen griffiers en secretarissen
Erratum BS 07/10/2022 politierechtbank West-Vlaanderen
Vacante betrekkingen rechters strafuitvoeringsrechtbanken Antwerpen, Brussel (Fr) en Gent, substituten Antwerpen en Brussel (Fr en Nl)

BS 24/11/2022
Benoemingen raadsheren hoven van beroep Brussel en Antwerpen
Vacante betrekkingen griffier-dossierbeheerders

BS 25/11/2022
(Hernieuwingen) benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Vacante betrekkingen raadsheren hoven van beroep Antwerpen, Brussel en Gent – vacante betrekking raadsheer in arbeidshof Antwerpen – vacante betrekkingen rechters in rechtbanken van eerste aanleg, ondernemingsrechtbanken, politierechtbanken en vredegerechten
Vacante betrekkingen substituten bij parketten en arbeidsauditoraten

BS 28/11/2022
(Hernieuwingen) aanwijzingen diverse functies/pensioneringen diverse magistraten

BS 30/11/2022
Benoemingen referendarissen/griffiers/parketjuristen/parketsecretarissen/attachés
Tijdelijke opdrachten griffiers/parketsecretarissen
Verlenging geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie bevordering naar de klasse B
Erratum BS 07/11/2022: Vergelijkende Nederlandstalige selectie aanwijzing mandaatfunctie voor de Rechtelijke Orde - Hoofdsecretarissen (A3) voor het parket Oost-Vlaanderen

BS 01/12/2022
Vacante betrekking assistent dossierbeheerders parket West-Vlaanderen, afd. Brugge

BS 02/12/2022
Arbeidsrechtbank van Leuven
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Hernieuwing effectief lid bestuurlijke Commissie die belast is met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (BIM-commissie)
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen


 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be