RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
11 - 24 februari 2022
 
 
 
Vanaf 1 maart 2022 kunnen advocaten procedurestukken ook elektronisch naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) versturen via J-Box

Circulaire hervorming rolrechten


Hof van Cassatie: uitbreiding tot 19 referendarissen

Werkingsverslagen hoven, rechtbanken, parketten en auditoraten: voortaan ook verplichting info te verschaffen over tucht en deontologie aan HRJ


Rekenhof – Mandatenlijst 2020vermogensaangifte (aangiftejaar 2021)

Kosten van bekendmakingen
van akten van rechtspersonen in het Staatsblad

Privékopievergoeding
(Auvibel): nieuwe producten waarvoor vergoeding is verschuldigd en wijziging tarieven vanaf 1 april 2022

Wijziging antiwitwaswet: verbod cryptoaanbieders van buiten de EU

Antiwitwaswet – professionele topvoetbalclubs – verplichte registratie door FOD Economie

Verbod gebruik, vasthouden en manipuleren mobiel elektronisch apparaat met een scherm tijdens rijden behalve indien geplaatst in houder

Gokken in krantenwinkels wordt aan banden gelegd

Bewegingen rechterlijke orde

WETONTWERPEN EN –VOORSTELLEN IN DE KIJKER

KAMER

Wetsontwerp tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek wat de stuiting van de verjaring betreft.- Parlementair Document 55K0270 – aangenomen in plenaire vergadering 17/02/2022

Wetsontwerp betreffende de niet-inroepbaarheid van de nietigheid van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van personen die zich prostitueren - Parlementair Document 55K2385 – aangenomen in plenaire vergadering 17/02/2022

Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteunings-maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.- Parlementair Document 55K2430 – aangenomen in plenaire vergadering 10/02/2022

Wetsvoorstel houdende Boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek.- Parlementair Document 55K1805 – amendementen 10/02/2022 – bespreking commissie 23/02/2022

MINISTERRAAD    

Belgische hoge rechtscolleges kunnen het EHRM om advies vragen
Ministerraad 11 februari 2022
De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat instemt met protocol nr. 16 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

VLAAMS PARLEMENT

Meer onafhankelijke leden in de raad van bestuur bij de VRT en principes van deugdelijk bestuur
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 10, 12, 13 en 14 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie - Ontwerp van decreet 1050 (2021-2022) – aangenomen in plenaire vergadering op 02/02/2022


CORONAMAATREGELEN

FEDERAAL

Nieuwe maatregelen vanaf 18 februari 2022
17 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 17/02/2022, bl. 13628

11 FEBRUARI 2022. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende de afkondiging van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 11/02/2022, bl. 10054

VLAAMSE OVERHEID

17 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, de opvang of het centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken, BS 15/02/2022, bl. 11608


PUBLIEK RECHT

Rekenhof – Mandatenlijst 2020 – vermogensaangifte (aangiftejaar 2021)
Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (aangiftejaar 2021 - mandaten 2020), BS 14/02/2022,  bl. 10056
Inmiddels zijn er ook wetsvoorstellen om ook de rechterlijke macht te verplichten mandaten en vermogensaangifte in te dienen:
- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.- Parlementair Document 55K1533
(Aangenomen in plenaire vergadering op 10 februari 2022 – Advies RvS gevraagd)
- Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie, van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.- Parlementair Document 55K0819 (Aangenomen in plenaire vergadering op 10 februari 2022 – Advies RvS gevraagd)

VLAAMSE OVERHEID

Burgemeester – ontslag en benoeming
20 DECEMBER 2021. - Ontslag en benoeming burgemeester, BS 11/02/2022, bl. 9986
29 DECEMBER 2021. - Ontslag en benoemingen burgemeesters, BS 16/02/2022, bl. 13282

Nieuwe huurderverplichtingen voor sociale huurders
17 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de sociale huur, BS 21/02/2022, bl. 14170

Decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IX)
4 FEBRUARI 2022. - Decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IX), BS 22/02/2022, bl. 14490

MIGRATIERECHT

Vanaf 1 maart 2022 kunnen advocaten procedurestukken ook elektronisch naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) versturen via J-Box
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen Bericht met betrekking tot J-Box, BS 17/02/2022, bl. 13589

GEZONDHEIDSRECHT

Arrest Grondwettelijk Hof inzake euthanasie – verwerping van het beroep tot vernietiging
GwH 26/2022, 17 februari 2022
Rolnummer(s): 7433
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 15 maart 2020 « tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie »(art. 2, 1°, en 3, 1° en 3°)
Trefwoorden: Medisch recht en gezondheidsrecht - Euthanasie - 1. Wilsverklaring - Onbeperkte geldigheidsduur - 2. Weigering om in te gaan op een euthanasieverzoek - Verplichting om de patiënt of de vertrouwenspersoon de contactgegevens te bezorgen van een centrum of een vereniging die in euthanasierecht zijn gespecialiseerd.
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-026n-info.pdf


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE


ADVOCATUUR

Vanaf 1 maart 2022 kunnen advocaten procedurestukken ook elektronisch naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) versturen via J-Box
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen Bericht met betrekking tot J-Box, BS 17/02/2022, bl. 13589

JUSTITIE

Werkingsverslagen hoven, rechtbanken, parketten en auditoraten: voortaan ook verplichting info te verschaffen over tucht en deontologie aan HRJ
26 JANUARI 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier volgens hetwelk de werkingsverslagen bedoeld in artikel 340, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek worden opgesteld, BS 18/02/2022, bl. 13879HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Decreet houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen
10 DECEMBER 2021. - Decreet houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen, BS 17/02/2022, bl. 13501

Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
21 JANUARI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2021, BS 14/02/2022, bl. 11174

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Kosten van bekendmakingen van akten van rechtspersonen in het Staatsblad

Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, BS 14/02/2022, bl. 11448

INTELLECTUELE RECHTEN

Privékopievergoeding (Auvibel): nieuwe producten waarvoor vergoeding is verschuldigd en wijziging tarieven vanaf 1 april 2022
1 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, BS 18/02/2022, bl. 13979

 
FINANCIEEL RECHT

Statuut en toezicht aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees
8 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees, BS 23/02/2022, bl. 16151

Hypothecaire kredieten – rentevoeten februari 2022
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 18/02/2022, bl. 14058

Uitgifte door de Belgische Staat van Lineaire obligaties
20 JANUARI 2022. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,35 %- 22 juni 2032", BS 18/02/2022, bl. 13874

Wijziging antiwitwaswet: verbod cryptoaanbieders van buiten de EU
1 FEBRUARI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees, BS 11/02/2022, bl. 9941

Antiwitwaswet – professionele topvoetbalclubs – verplichte registratie door FOD Economie
23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit aangaande de registratie van de professionele topvoetbalclubs, door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, BS 11/02/2022, bl. 9963

Belgische covered bonds door een kredietinstelling
27 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 betreffende de uitgifte van Belgische covered bonds door kredietinstellingen naar Belgisch recht, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 betreffende de portefeuillebeheerder in het kader van de uitgifte van Belgische covered bonds door een kredietinstelling naar Belgisch recht, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, BS 15/02/2022, bl. 11577
 
STRAFRECHT

Gokken in krantenwinkels wordt aan banden gelegd
17 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door boekhandelaars, BS 23/02/2022, bl. 16202

VERKEERSRECHT

Verbod gebruik, vasthouden en manipuleren mobiel elektronisch apparaat met een scherm tijdens rijden behalve indien geplaatst in houder
24 JANUARI 2022. - Wet wat het actualisering van de regelgeving inzake het verbod op elektronische communicatietoestellen in het verkeer betreft, BS 21/02/2022, bl. 14163

Update commerciële kentekenplaten: gebruik beroepsplaten uitgebreid
8 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, BS 11/02/2022, bl. 9944.
 
FISCAAL RECHT
 
Circulaire hervorming rolrechten
De administratie publiceert een circulaire 2022/C/16 dd.10.02.2022 betreffende de hervorming van de rolrechten.

Wijziging KB/WIB 92 - inkomsten uit deeleconomie en verenigingswerk
1 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inkomsten uit de deeleconomie en uit het verenigingswerk, BS 21/02/2022, bl. 14160

Voordeel van alle aard - renteloze en goedkope leningen - referentierentevoeten
6 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 14/02/2022, bl. 11169

BTW

BTW-teruggaven aan bepaalde belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen

1 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de maandelijkse teruggaaf van btw-kredieten aan bepaalde belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen, BS 14/02/2022, bl. 11161

SOCIAAL RECHT
 
Uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen
17 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen, BS 24/02/2022, bl. 16391

Wijziging verscheidene bepalingen betreffende betaalde sportbeoefenaars
14 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende betaalde sportbeoefenaars, BS 18/02/2022, bl. 1387

Verhoging jaarlijks kostenplafond vrijwilligers
6 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 17/02/2022, bl. 13495

Wijziging algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie
25 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 14/02/2022, bl. 11173
 
 
RECHTERLIJKE ORDE
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be