Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  12 december 2018
Nieuwsbrief 2018-8

De redactie van deze nieuwsbrief wenst iedereen mooie feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar, met volle strijd voor een samenleving zonder armoede!

In deze nieuwsbrief:

Manifest 'Voor meer kwaliteit van leven'
Alles en iedereen bewegen voor een samenleving zonder armoede
 
De Sociale Alliantie constateert dat, ondanks de economische opbloei na de crisis, de kloven in de samenleving blijven groeien.
Met een nieuw manifest roept de Sociale Alliantie iedereen op om het uit elkaar groeien van groepen in de samenleving tegen te gaan en te voorkomen.
Ga met dit manifest aan de slag!
 

Thema: wonen en armoede
In dit themadossier wordt  een beeld gegeven van ontwikkelingen in de volkshuisvesting en de armoede. Er blijken onderlinge samenhangen te zijn. De ontwikkelingen op de woningmarkt vormen een bron van armoede en toenemende ongelijkheid.
 

Gevarieerde deelsessies op conferentie over armoede en schulden
Op 26 januari 2019 vindt de grote werkconferentie ‘Geloven in mensen’ plaats, voor iedereen die zich vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie inzet tegen armoede en schulden. Naast een programma met boeiende sprekers zal er In een dertigtal deelsessies veel ruimte zijn voor uitwisseling van kennis en ervaring. De onderwerpen van deze workshops zijn nu bekend en te lezen op www.geloveninmensen.nu.
 

CBS: Meer huishoudens met risico op armoede in 2017
In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 27 duizend meer dan in 2016. Het aandeel huishoudens met een armoederisico steeg daarmee van 7,9 naar 8,2 procent. Ook het aandeel huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen nam toe, van 3,2 naar 3,3 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe definitieve armoedecijfers 2016 en voorlopige cijfers 2017. Mensen met hoge opleidingen en gepensioneerden hebben minder risico op armoede.
 

SCP: Nederland heeft bijna een miljoen armen
Nieuwe cijfers ‘Armoede in kaart’
 
Op basis van aangepaste uitgangspunten kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eind november 2018 met nieuwe cijfers over armoede in Nederland. Nederland kende in 2016 ruim 980.000 mensen die in armoede leven. Dit betekent 6% van de bevolking, een flinke daling ten opzichte van 2013, toen dit percentage op 7,6% lag en de periode van economisch herstel nog moest beginnen. Het grootste risico op armoede lopen bijstandsontvangers, niet-westerse migranten en alleenstaande moeders met minderjarige kinderen; van elk van deze groepen is meer dan 15% arm. In 2016 waren er 280.000 arme kinderen. Dit is bijna 9% van alle kinderen in Nederland.


Omgekeerde solidariteit in de WMO
Het nieuwe abonnementstarief in de WMO is een te grof middel voor een eerlijke aanpak van de stapeling van eigen bijdragen die mensen moeten betalen voordeze voorzieningen. Gemeenten worstelen met de regeling die het kabinet per 1 januari 2019 invoert zonder een parlementaire behandeling van een daarvoor noodzakelijke wetswijziging af te wachten. Raf Janssen belicht het probleem van omgekeerde solidariteit bij deze maatregel.