Vanavond 18 jan. om 20.00 uur. Live healing bijeenkomst
https://agapecoach.nl/healing-webinar/
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Twijfel je wel eens aan jezelf?
Denk je ook wel eens. Ben ik nu gek aan het worden of is de wereld om me heen gek aan het worden?
Deze witte reiger in het plaatje kwam ik vorige week tegen en lijkt zichzelf dezelfde vraag te stellen. smiley
Ik denk dat de meeste mensen net als ik last hebben van cognitieve dissonantie in deze gekke wereld waarin we nu leven.
Cognitieve dissonantie ontstaat als er een waarheid op je af komt die zo anders is dan je tot nu toe als waarheid hebt aangenomen dat je die niet zomaar kunt of wilt aannemen.
Er ontstaat dan een soort kortsluiting in je hersenen waardoor je de op je afkomende waarheid niet kunt of wilt omarmen.
Zoiets ontstaat bv als iemand die je altijd hebt vertrouwd je jarenlang misleid blijkt te hebben. Je ziet dat vaak in narcistische relaties. Je kunt en wil het niet geloven en denk dat je het zelf mis hebt. Dit soort interne strijd ontstaat ook in andere situatie waarbij je plotseling tot de ontdekking komt dat er veel van wat je tot nu toe hebt aangenomen als waar niet lijkt te kloppen. Je komt dat ook tegen als mensen zich verdrongen trauma's beginnen te herinneren. Maar ook bij andere ernstig misbruik kan er een verdraaiing van waarheid in je innerlijk komen omdat de waarheid te confronterend is en te pijn doet om er mee te leven. Je hebt dan de neiging om voor jezelf dingen te verzachten of goed te praten of te ontkennen.
Maar God is een God van Waarheid. De Waarheid maakt vrij. Zolang de waarheid onderdrukt, verzacht of ontkend wordt, kom er geen waarachtige vrijheid. Daarom moeten zonden ook beleden worden. Belijden betekent letterlijk gewoon in het licht brengen, openbaar maken, fouten erkennen. Pas als de waarheid zichtbaar is kan er vergeving en heling komen. Zolang deze verborgen blijft en in de mist blijft hangen is er geen waarachtige bevrijding mogelijk. Weglopen van de waarheid of deze niet (willen) zie is dan ook geen blijvende oplossing.
 
Hoe omgaan met de huidige crisis als kind van God?
Hoe gaan we als kinderen van God om met wat er nu om ons heen gebeurt? Hoe weten we wat waar is? Er gaan zoveel verhalen de ronde over vaccinatieschade, verborgen agenda's, de nieuwe wereldorde enz. De een wil er niks van weten en luistert alleen naar de mainstream media en de ander gaat helemaal op in de complot verhalen. Deze polarisatie is het gevolg van cognitieve dissonantie. We hebben de Heilige Geest nodig om vanuit Gods vrede de goddelijke Waarheid te omarmen vanuit Godsvrucht. Aan de vruchten kent men de boom. Die Waarheid is niet altijd leuk maar Gods Waarheid leidt uiteindelijk altijd tot vrede. Vanuit angst kun je nooit Gods Waarheid verstaan.
Het is belangrijk om je te richten op Gods Geest. De Geest der Waarheid.
Laat je niet teveel leiden door wat mensen zeggen. Ook wetenschappers en professionals spreken elkaar tegen op hoog niveau. Woorden kunnen makkelijk misleiden maar de Heilige Geest laat je weten van binnen of er iets niet klopt. Voor mij is het overduidelijk dat de wijze waarop de wereld met het virus omgaat niet de waarheid van God KAN zijn. Toets alles met God in je hart. God zal je leiden in Zijn Waarheid.
 
Laten we kijken wat de Bijbel zegt.
 
( Jes 11)
Jesaja zegt: Maar net zoals er uit de stronk van een omgehakte boom weer een jong takje begint te groeien en vruchten krijgt, zal er een Zoon geboren worden uit de familie van Isaï (de vader van koning David).
2  De Geest van de Heer zal op Hem zijn. Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, de Geest van verstand, de Geest van raad, de Geest van sterkte, de Geest kennis van God en de Geest van ontzag voor God.
3  Hij zal diep ontzag voor God hebben en daarvan genieten. Hij zal niet oordelen op grond van wat Hij ziet of van anderen hoort.
4  Hij zal rechtvaardig zijn voor arme en bescheiden mensen. Maar voor de mensen die zich niets van God aantrekken, zal zijn oordeel zijn als een zweepslag. Hij zal hem die zich niets van hem aantrekt, zonder moeite doden. Hij blaast hem weg.
5  Want Hij zal altijd rechtvaardig en eerlijk zijn.
 
Dit stuk gaat over Jezus. Hij staat in de goddelijke Waarheid die zich niet richt op wat Hij ziet of hoor maar wat Hij hoort van God. God kun je niet voor je gek houden. Bij Hem is alles in het Licht.
Zo mogen ook wij in deze verwarrende tijd ons oog gericht houden op Jezus en Zijn Waarheid die vrij maakt.
Hebreeën 3:1  Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus,
Alles zal aan het licht komen. Alle leugens worden ontmaskerd en alle misleiding komt openbaar. En dat zou weleens op hele korte termijn kunnen gebeuren.
Mattheüs 10:26  Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden en verborgen, of het zal bekend worden.
 
Hier nog enkele Bijbel teksten over de Waarheid.
1 Corinthiërs 13:6  Zij (de Liefde) is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.
Efeziërs 4:15  maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
Jakobus 3:17  Maar de wijsheid (waarheid) van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
 
Gebed
 
Hemelse Vader,
 
Schepper van hemel en aarde. Waarachtige en enige God. Rechtvaardige Rechter. Vredevorst.
In eerbied kom ik voor Uw troon van genade en bid dat U Uw Geest der Waarheid uitstort over de aarde.
Wilt U ons door Uw Zoon Jezus Christus bevrijden van elke macht van leugen, onderdrukking en onrecht die over de aarde gaat.
Wilt U ons bevrijden van elke geest van leugen, bedrog en misleiding en afgoderij.
Wilt U ons bevrijden van de vernietigende macht van dood en bederf die over de aarde gaat.
Wilt U alles aan het Licht brengen en Uw volk bevrijden.
Vergeef ons en reinig ons met Uw kostbaar bloed van alle onrecht die wij hebben gedaan.
Reinig ons van elke onzuiverheid opdat wij van harte Uw wil doen.
Stort Uw Geest uit en schenk ons Uw vrede.
Wilt U Uw kerk toerusten om krachtig in Uw liefde te wandelen en Uw koninkrijk te bouwen op aarde.
Laat Uw Heilige Geest waaien over heel de aarde en vestig Uw koninkrijk in ons midden door ons heen.
Rust ons toe met Uw Geest der Waarheid
Wilt U zonen en dochters Gods doen opstaan om krachtig Uw naam openbaar te maken.
Wek helden op om Uw wil te volbrengen op aarde.
Laat mij een schakeltje zijn in Uw goddelijk plan.
Dank U Jezus dat wij veilig mogen schuilen in Uw naam.
 
Amen
 
 
Over cognitieve dissonantie heb ik een video gemaakt.
 
Cognitieve dissonantie - angst voor de waarheid
https://youtu.be/yrcR3T_Pjms
 
Vanavond 18 jan 20:00 uur. Live healing streaming.
Vanavond geef ik weer een live streaming gericht op innerlijke genezing.
In een helende reis met Jezus richt ik me op genezing van angst, eenzaamheid, bezorgdheid, depressie en daaruit voor vloeiende psychosomatische klachten. Ook neem ik tijd te bidden voor lichamelijke genezing.
Via mijn site kun je nog je persoonlijk gebedsverzoek plaatsen voor vanavond. Deze wordt privé in behandeling genomen. Tijdens de uitzending noem ik geen namen. Ik heb al tientallen verzoeken ontvangen.
Doe mee en bid mee. God werkt krachtig door gezamenlijk gebed.
Ook heb ik deze avond een speciale aanbieding.
Voor deelname zie link:  https://agapecoach.nl/healing-webinar/
 
Video meeting getuigenissen + avondmaal op ledensite.
Regelmatig, ongeveer 1 of 2x per maand hebben we een video bijeenkomst via de ledensite met getuigenissen, bemoediging, gebed en samen avondmaal vieren. Als je lid bent kun je mee doen via onderstaande link.
https://samen.leveningod.nl/conversations/video-meeting-getuigenissen-avondmaal-25-jan-om-2000-uur
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
 
Robert van Mierlo
 
https://agapecoach.nl/