Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief # 4 - 10/01/2019

Recordopbrengst goededoelendag
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door de schoolleiding
Wat zijn uw goede voornemens voor dit jaar? Misschien wilt u in 2019 méér doen, zoals meer sporten of meer tijd voor vrienden maken. Of wellicht mikt u juist op bepaalde activiteiten minder doen, zoals snoepen of internetten. Wat uw goede voornemen ook is, grote kans dat het een uitdaging is. En dat is mooi, want uitdagingen maken het leven interessant.

Ook op school staan we voor een aantal uitdagingen, want komend schooljaar beginnen we stapsgewijs met het invoeren van een nieuw onderwijskundig model waarbij er meer aandacht is voor de verschillen tussen leerlingen en zij (meer) eigenaarschap (leren) nemen voor hun eigen leerproces. In eerdere nieuwsbrieven heb ik u hier al vaker wat over verteld. Op zeer korte termijn ontvangt u een brief waarin wij u bijpraten over deze ontwikkelingen.
 
Toetsweek en Magister
Er staat alweer een toetsweek voor de deur! Voor de onderbouw is het de eerste van het jaar; klas 4 t/m 6 hebben in november al een toetsweek gehad. De onderbouw heeft toetsen van maandag 14 t/m vrijdag 18 januari; de bovenbouwleerlingen gaan door tot 21, 22 c.q. 23 januari.

Tijdens toetsen is het niet toegestaan je mobiele telefoon, smartwatch e.d. bij je te hebben. Je loopt daarmee het risico een 1 te krijgen voor de toets. Laat je mobiel dus thuis of in je kluis!
 
Knip schooljaar
 
Op maandag 4 februari begint het tweede halfjaar. Vanaf deze week hebben we voortaan 45 minutenlessen op donderdag in plaats van op dinsdag.

Vanaf dan eindigt het 7e uur op dinsdag om 15.00 uur en het 8e om 15.50 uur. Op donderdag zijn de leerlingen uit na het 7e uur om 14.25 uur of na het 8e uur om 15.10 uur. Donderdagmiddag is in het tweede halfjaar voor het personeel de vaste vergadermiddag.
 
 
Activiteitenweek en lesuitval
De Minkema kent een rijke traditie als het gaat om buitenlesactiviteiten. In januari, na de toetsweek, staat alweer de derde activiteitenweek in de jaaragenda. We streven er jaarlijks naar om de buitenlesactiviteiten zo veel mogelijk te bundelen in 5 activiteitenweken. Voor elk leerjaar is er in zo’n week wel iets te doen, vaak zelfs meer dan één excursie of project.

De vakdocenten zijn hier natuurlijk bij betrokken en kunnen daardoor niet hun reguliere lessen geven. Dit betekent dat er in de activiteitenweken gemiddeld meer lesuitval is dan in gewone lesweken. De activiteiten compenseren echter de lesuitval en op jaarbasis bereiken we doorgaans de voorgeschreven onderwijstijd.
 
Thema-avond mediawijsheid voor ouders klas 2
In januari en maart zal een gastdocent een workshop mediawijsheid voor de leerlingen van klas 2 verzorgen. Ook ouders worden hierin meegenomen. U bent welkom op maandag 18 februari voor een speciale thema-avond (starttijd volgt nog via de site bij 'agenda'). U hoeft zich hiervoor niet in te schrijven, maar kunt gewoon binnenlopen.

Anders dan volwassenen groeit de jongere generatie actief op met Social Media. Door elkaar beter te begrijpen wordt contact maken en begeleiden een stuk eenvoudiger. Ouders krijgen tijdens de thema-avond  handvatten om hun kind effectief te begeleiden (en waar nodig te beschermen) in deze online wereld.
 
 


 
Rapport 1 bovenbouw
In december hebben alle onderbouwleerlingen hun eerste rapport ontvangen. Op 4 februari maken we de balans van het eerste halfjaar op voor de bovenbouwers en leggen we hun eerste rapport vast.

Op 11 t/m 13 februari zullen de docententeams hierover vergaderen. Op 12 en 13 februari gebeurt dat steeds na de grote pauze. Hierdoor zal een aantal klassen op deze dagen wat eerder uit zijn. Maandag 11 februari is voor alle leerlingen een vrije dag. Voor de onderbouw is 4 februari een peilmoment. De mentoren bekijken samen met de coördinator leerlingzaken de ‘tussenstand’ en gaan zo nodig in gesprek met leerlingen en ouders.
 
Ouderavonden
In februari en maart vinden er voor allerlei leerjaren weer ouderavonden plaats. Hiervoor wordt u te zijner tijd per mail geïnformeerd en uitgenodigd.
 
Lezing 'Cijfers geven werkt niet'
Veel scholieren ervaren een hoge prestatiedruk. Ze leven van toets naar toets. Dat geldt ook voor onze leerlingen. En dat terwijl uit allerlei onderzoeken blijkt, dat cijfers zowel de diepgang in het leren belemmeren als de opslag in het langetermijn-geheugen.

Het Minkema wil het aantal toetsen terugdringen en is de cijfercultuur langzaam aan het ombuigen naar een zogenaamde formatieve cultuur. 
 
 
Bij formatief evalueren last de docent geregeld meetmomentjes in tijdens de les, om samen met leerlingen te bepalen hoe ver ze zijn met het behalen van de leerdoelen en wat er nog moet gebeuren om die te halen op weg naar de toets voor een cijfer.

Meld u aan voor de lezing over formatief evalueren op 5 februari
Op dinsdagavond 5 februari om 19.30 uur zal Maurice van Werkhooven een lezing voor ouders houden over dit onderwerp. Maurice is als adviseur betrokken bij onze onderwijsontwikkeling en kan op vermakelijke maar ook indringende wijze duidelijk maken dat cijfers geven niet werkt. Wilt u deze lezing bijwonen, meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. Er is plaats voor 300 personen.


 
Open dag 19 januari
 
Op zaterdag 19 januari tussen 9.00 en 14.00 uur zetten we de deuren van onze school open voor kinderen en ouders van groep 8.

Zonder hulp van (heel veel) leerlingen kan deze dag natuurlijk geen succes worden. Inmiddels hebben velen zich al opgegeven om als ‘ambassadeur van de school’ op te treden.

Alle hulp is welkom; de inbreng van leerlingen wordt door de bezoekers altijd hoog gewaardeerd! Heb je nog vragen of wil je je alsnog aanmelden, neem dan contact op met mevr. Joke Snijder (j.snijder@minkema.nl). 
 
Alle informatie over de open dag is te vinden op www.minkema.nl/open-dag
 
Van 1 havo/vwo of 1 atheneum naar 2 gymnasium
In de week van 10 december hebben de ouders van 1 havo/vwo en 1 atheneum per e-mail een brief ontvangen over de mogelijkheid tot bevordering naar 2 gymnasium. Als een havo/vwo- of atheneumleerling gymnasiumambities heeft, kan hij of zij ervoor kiezen om in het tweede halfjaar extra lessen Latijn te volgen.

In de e-mail werd dit traject toegelicht en verwezen naar de informatie op de website over de gymnasiale opleiding en de meerwaarde van een gymnasiumdiploma. Is uw kind geïnteresseerd in het volgen van het extra programma en maakt het een reële kans op bevordering naar 2 gymnasium, laat u dit dan weten per e-mail aan a.vandewouw@minkema.nl. (De aanmeldlimiet is 11 januari.)
 
Maatschappelijke stage
Hoewel de wettelijk verplichting voor de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is komen te vervallen, blijft het Minkema College de stage aanbieden in het onderwijsprogramma. De school hecht hier grote waarde aan.

Onze ervaringen zijn, dat de meeste leerlingen  het als heel bijzonder en leerzaam ervaren als zij in contact komen met een wereld die ze niet kennen. De stage is een vorm van leren buiten de school, waarbij het gemeenschapsbelang centraal staat.
 
 
 
Recordopbrengst goededoelendag
 
De glazen huis-actie en goede doelendag van het Minkema College hebben maar liefst EUR 20.555,55 opgebracht voor de Voedselbank Woerden.

Alle leerlingen van de havo/vwo-locatie konden tijdens het glazen huis en de goede doelendag deelnemen aan tal van acties zoals een clinic van twee wereldkampioenen panna/freestyle voetbal, een pijlinktvis ontleden, Latin dans, een schaaktoernooi of Origami kerststerren vouwen. 
 
Lineke Brillemans, secretaris Voedselbank Woerden: “Dit overtreft onze stoutste verwachtingen. Dit prachtige bedrag maakt dat wij de komende twee jaar zorgeloos onze activiteiten voor de klanten van de voedselbank kunnen voortzetten.
 
 
Agenda
14/01: Start toetsweek
19/01: Open dag Minkema College
21/01: Start activiteitenweek
 
Nieuwsbrief #4, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.