WETGEVING 5 - 18 FEBRUARI 2016 

Vacant mandaat Nederlandstalig advocaat als vast lid voor de algemene commissie van de federale bemiddelingscommissie
 
Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016: hetzelfde als in 2013

Scheiding ouders - bepaling adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van de niet-ontvoogde minderjarigen

Samenwerkingsakkoord tussen de gewesten om één officieel adressenregister bij te houden

Aanvullende bestuursrechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen  – behoud forfaitaire vergoeding
PUBLIEK RECHT

Scheiding ouders - bepaling adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van de niet-ontvoogde minderjarigen
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde een informatiegegeven betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren, BS 05/02/2016, bl. 8306

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – meldingsplichtige handelingen
6 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 05/02/2016, bl. 8357

Planologisch attest kan ook digitaal bezorgd worden
22 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit betreffende wijziging van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest, BS 08/02/2016, bl. 8694

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen
22 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 16 augustus 2010 tot bepaling van de vorm van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, BS 12/02/2016, bl. 11157

Aanvullende bestuursrechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen – behoud forfaitaire vergoeding
15 JANUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de vergoeding van de aanvullende bestuursrechters van de Raad voor Vergunnings-betwistingen betreft, BS 15/02/2016, bl. 11378

Dienst Vreemdelingenzaken - Indexering kosten die voortvloeien uit de opsluiting in een gesloten centrum
1 FEBRUARI 2016. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht, BS 05/02/2016, bl. 8442

Aanduiding ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven
29 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 2015 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven, BS 08/02/2016, bl. 8641

Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling
22 JANUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling, BS 08/02/2016, bl. 8692

Samenwerkingsakkoord tussen de gewesten om één officieel adressenregister bij te houden
22 JANUARI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens, BS 15/02/2016, bl. 11369

Consulaat in Beiroet (Libanon) ook bevoegd voor Syrië
5 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten, BS 15/02/2016, bl. 11373

Erkenningscommissies beoefenaars paramedische beroepen
15 JANUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen, BS 15/02/2016, bl. 11380GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Uitzondering  openingsuren griffie Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel wordt opgeheven
5 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 10/02/2016, bl. 10687

Vacant mandaat Nederlandstalig advocaat als vast lid voor de algemene commissie van de federale bemiddelingscommissie
Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie, BS 18/02/2016, bl. 12123


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Vlaamse Vervoermaatschappij. - Algemene reisvoorwaarden en tarieven
1 FEBRUARI 2016. - Vlaamse Vervoermaatschappij. - Algemene reisvoorwaarden en tarieven, BS 05/02/2016, bl. 8447STRAFRECHT

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016: hetzelfde als 2013
Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016, BS 15/02/2016, bl. 11483


VERKEERSRECHT

Verhoging tarieven autokeuring
15 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit houdende de indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuring te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, BS 10/02/2016, bl. 10690


FISCAAL RECHT

Automatische indexering inzake onroerende voorheffing - Aanslagjaar 2016
Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing - Aanslagjaar 2016, BS 05/02/2016, bl. 8445

Erfbelasting – automatische indexering aanslagjaar 2016
Vlaamse Belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting Aanslagjaar 2016, BS 10/02/2016, bl. 10797


SOCIAAL RECHT

Openbare sector – vierdagenweek en halftijds werken vanaf 50 of 55
26 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector, BS 05/02/2016, bl. 8309

Werkloosheidsreglementering
5 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 16/02/2016, bl. 11593


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Benelux-Verdrag grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie
22 JANUARI 2016. - Decreet houdende instemming met het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie, gedaan te Luik op 3 oktober 2014, BS 10/02/2016, bl. 10689


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


Geen arresten voor deze periode (update 18/02/2016, 12.30u)

Benoemingen griffiers hof van beroep te Antwerpen , vredegerechten van het arrondissement Antwerpen , vredegerechten van het arrondissement Limburg, politierechtbank Antwerpen , politierechtbank Limburg, attaché P&O bij het parket Brussel
Vacante betrekkingen. – Erratum BS 02/02/2016
Reglement van orde taaltesten voor het gerechtspersoneel
Rechtbank van koophandel te Antwerpen(afd. Turnhout, afd. Tongeren, afd. Mechelen, afd. Antwerpen) - rechtbank van koophandel te Gent (afd. Dendermonde, Brugge) - politierechtbank van Antwerpen

BS 08/02/2016
Pensionering raadsheer  hof van beroep te Brussel

BS 09/02/2016
Pensionering griffier Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Arbeidshof te Antwerpen
Aanpassing bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent (afd. Kortrijk)

BS 10/02/2016
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Ontslag rechter Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – hernieuwing benoemingen werkend assessor in strafuitvoeringszaken, (penitentiaire zaken) rechtsgebied hof van beroep te Gent
Errata benoemingen Hof van Cassatie

BS 11/02/2016
Griffiers-parketsecretarissen-refendarissen/benoemingen-ontslagnemingen
Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Leden aangeduid in de hoedanigheid van magistraat van het Rekenhof

BS 15/02/2016
Benoeming eerste auditeur bij de Raad van State
Benoeming assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State
Aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings bij parket Limburg
Rechtbank van koophandel te Antwerpen

BS 16/02/2016
Benoeming advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie

BS 17/02/2016
Erratum vacante betrekkingen vredegerechten kanton Tienen en Tubeke in BS 02/02/2016

BS 18/02/2016
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten