BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
27 augustus - 10 september 2014
 
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties – 2e helft 2014

Wijzigingen bevolkingsregisters-vreemdelingenregister-rijksregister

Aanwijzing personen die namens OCMW in rechte kunnen verschijnen

Persoonlijke verschijning partijen – model informatieformulier

Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. Tweede oproep tot de magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

Vaststelling bijzondere reglementen voor verschillende rechtbanken

Rechterlijke orde - Oproep tot kandidaten voor de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie

Ruimtelijke ordening – complexe projecten

Handhaving omgevingsvergunning

Bodemdecreet - opdeling saneringsplicht en vrijstelling ervan in de tijd;
introductie van een specifieke regeling voor vermengde bodemverontreiniging;
afschaffing bijzondere regeling voor onteigening van risicogronden;
aanpassing van de regeling over de overdracht van risicogronden

Wet houdende instemming Overeenkomst eengemaakt octrooigerecht
 
PUBLIEK RECHT

Sluiting buitengewone parlementaire zitting 2014
23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2014, BS 02/09/2014, bl. 65274

Wijzigingen bevolkingsregisters-vreemdelingenregister-rijksregister
21 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 27/08/2014, bl. 64022

Bescherming roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang
25 APRIL 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van `topstuk' en tot omzetting van de Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen, BS 27/08/2014, bl. 64046
9 MEI 2014. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed en het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, BS 04/09/2014, bl. 70479

Sociaal huurstelsel
5 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 4 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, BS 02/09/2014, bl. 65312

Ruimtelijke ordening – complexe projecten
25 APRIL 2014. - Decreet betreffende complexe projecten, BS 27/08/2014, bl. 64052

Handhaving omgevingsvergunning
25 APRIL 2014. - Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, BS 27/08/2014, bl. 64079

Bodemdecreet
28 MAART 2014. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 04/09/2014, bl. 70460
opdeling saneringsplicht en vrijstelling ervan in de tijd;
introductie van een specifieke regeling voor vermengde bodemverontreiniging;
afschaffing bijzondere regeling voor onteigening van risicogronden;
aanpassing van de regeling over de overdracht van risicogronden


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Aanwijzing personen die namens OCMW in rechte kunnen verschijnen
25 APRIL 2014. - Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het O.C.M.W. in rechte kunnen verschijnen, BS 27/08/2014, bl. 64042

Persoonlijke verschijning partijen – model informatieformulier
23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 29/08/2014, bl. 64852

Onbekwaamverklaring – Centraal register van lastgevingsovereenkomsten
31 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming en van het centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon, BS 02/09/2014, bl. 65368.

Onbekwaamverklaring – standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring
31 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 02/09/2014, bl. 65372

Onbekwaamverklaring – modellen en verzoekschrift
31 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, 5e lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek en van het artikel 1240, 8e lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 02/09/2014, bl. 65377
Bijlagen


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties – 2e helft 2014
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 05/09/2014, bl. 70755.


FINANCIEEL RECHT

Afschaffing van de effecten aan toonder
25 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot berekening van de boete, BS 29/08/2014, bl. 64845
25 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten, BS 08/09/2014, bl. 71028

Uitgifte Staatsbon
1 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2014-2022, BS 10/09/2014, bl. 71386


STRAFRECHT

Bestrijding mensensmokkel en mensenhandel
21 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel, BS 01/09/2014, bl. 65142


FISCAAL RECHT

Model aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen)
23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2014 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken, BS 28/08/2014, bl. 64581
Erratum BS 02/09/2014

Erratum – omzetting aftrek giften in een belastingvermindering
4 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen. Erratum, BS 03/09/2014, bl. 70457


SOCIAAL RECHT

Werkloosheidsreglementering
23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 136, 154, en 163bis en tot invoeging van een artikel 71ter in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende de procedure elektronische controlekaart, BS 10/09/2014, bl. 71395


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

 
 

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen uitspraken voor deze periode

RECHTERLIJKE ORDE
 
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen (strafuitvoeringszaken)
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen (strafuitvoeringszaken)
Rechtbank van eerste aanleg Leuven. Kabinet van de voorzitter. Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement

BS 03/09/2014
Pensioneringen magistraten

BS 04/09/2014
Het bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent

BS 05/09/2014
Hof van beroep Antwerpen functie van advocaat-generaal - parket Waals Brabant mandaat van procureur des Konings - parket Oost-Vlaanderen eerste substituut-procureur des Konings  - parket Antwerpen eerste substituut-procureur des Konings
Benoemingen plaatsvervangend rechters in handelszaken in rechtbanken van koophandel Antwerpen, Brussel, Gent - plaatsvervangend magistraat hof van beroep Antwerpen – kamervoorzitter Hof van beroep Gent

BS 08/09/2014
15 JULI 2014. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten/refendarissen
Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2014-2015). Oproep tot de kandidaten
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Bijzonder reglement

BS 10/09/2014
Vaststelling aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2015/2016
Errata benoemingen magistraten
Oproep tot kandidaten voor de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie
Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (vredegerecht van het kanton Zandhoven)
 


 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen