Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
7 - 20 MAART 2015

ACTUALITEIT

Het Justitieplan voor een snellere, efficiënte en rechtvaardige justitie
Justitieplan van Minister van Justitie Koen Geens – 19 maart 2015

Alarmdag rechterlijke macht
Justitiepaleis Brussel, vrijdag 20 maart om 13u.

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties 1e semester 2015
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 16/03/2015, bl. 16996.

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de Informatienota 17/03/2015 meegedeeld door de afdeling Financiële markten en Diensten

Indexcijfers maart 2015
Op maandagnamiddag 30 maart 2015, worden de indexcijfers van maart 2015 bekendgemaakt op de website van de FOD Economie. Maar omdat er vanaf april een indexsprong voorzien wordt, zijn er enkele nieuwigheden.
FOD Economie-consumptieprijzen

Indexsprong – loonnorm – welvaartsenveloppe
Het wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid werd op 13 maart neergelegd in de Kamer.
Wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid - 54K0960

Verslag 2013-2014 van het College van Procureurs-generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie
Overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij
de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd - 54K0435

Nieuw tweemaandelijks tijdschrift voor de advocaat-ondernemer
Today’s Lawyer, KnopsPublishing
Inhoud nummer 2
 
 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Statuut van dieren
E. Dirix,  Dieren zijn geen zaken, RW 2014-15, nr. 29, 21/03/2015, 1122

Decreet handhaving omgevingsvergunning
G. Debersaques, K. Kempe, S. Verbeyst, Rechtsbescherming in een hertekend handhavend kader na het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, RW 2014-15, nr. 29, 21/03/2015, 1123
P. De Smedt, Vlaamse stedenbouwhandhaving. Eerste beschouwingen bij het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning – deel 2, NJW nr. 318, 11/03/2015, 178

Twintig jaar (Tijdschrift voor) Familierecht
P. Senaeve, Editoriaal, T.Fam. 2015/2-3, 26
Jubileumnummer met bijdragen voor het seminarie dat op 20 maart 2015  georganiseerd wordt ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het Tijdschrift voor Familierecht
(Twintig jaar Tijdschrift voor Familierecht: familierecht en huwelijksvermogensrecht anno 2015
Vrijdag 20 maart 2015, in Platform by Bernaerts (Veilinghuis Bernaerts) Antwerpen
Programma)

Gedematerialiseerde effecten
A. Tilleux, A.-S. Pijcke, La dématérialisation des titres: dernière ligne droite, JT N° 6598, 21/03/2015, 269

Het recht van opstal
Y. Delacroix, N. Van Damme, Le droit de superfucie après la loi du 25 avril 2014
JT N° 6596, 07/03/2015, 229 (Première partie)
JT N° 6597, 14/03/2015, 245
Bespreking 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14/05/2014, bl. 39045

Probatie en elektronisch toezicht als autonome straffen
D. De Wolf, Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het elektronisch toezicht als autonome straffen 2014-15, nr. 28, 14/03/2015, 1082

Straks ook ‘rolrechten’ bij fiscale geschillen van meer dan 250.000 EUR
JVD, Fiscoloog nr. 1422, 11/03/2015, 1

Wijzigingen bevoegdheid rechtbank van koophandel
P. Vanhelmont, De wijzigingen in de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel door de wet van 26 maart 2014, LR 2015/1, 3

Rechtspraakskroniek Raad van State – bevoegdheden - 2013
E. Thibaut, P.Thiel, Chronique de jurisprudence du Conseil d’État et des jurisdictions judiciaires 2013

De Belgische class action in kort bestek
M. Taeymans, Cah.Jur. 2015/1, maart 2015, 1

De Brussel I Bis-Verordening: wat is nieuw vanaf 2015?
N. Debruyne, L. Demeyere, Cah.Jur. 2015/1, maart 2015, 5

WCO
K. Dreher, Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen: wordt het buitengerechtelijk minnelijk akkoord opnieuw onder de loep genomen, , Cah.Jur. 2015/1, maart 2015, 19

Geregistreerde kassa
J. Opreel, Fiscus komt met nieuwe en aangepaste standpunten over witte kassa, Fisc.Act. nr. 9, week 5-11 mrt 2015, 4

Tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag
A. Gielen, I. Verhelst, A. Witters, Nieuwe  beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering Michel, OR 2015/2, 34

De ‘nieuwe’ Vlaamse erfbelasting: aandachtspunten voor het notariaat
Nieuwsbrief Notariaat nr. 2, 2015, 1

Bekendmakingskosten BS vanaf 1 maart 2015
P. Van Melkebeke, Akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 2, 2015, 10
Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, BS 02/02/2015

Onderwijs – religieuze kentekens
J. Lievens, J. Vrielink, Symbolenstrijd. De Raad van State en religieuze kentekens in het (Gemeenschaps)onderwijs, TORB 2014-2015, nr. 3, 4

Grondwettelijk Hof verwerpt vernietigingsberoep tegen ‘ernstige fiscale fraude’
G. Verachtert, Gerd D. G. Goyvaerts, Fisc.Act. nr. 8, 26 feb-4 mrt 2015, 4
GwH 5 februari 2015, 13/2015

De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof.
Overzicht van rechtspraak 2013

D. Bijnens, P. Schollen, J. Theunis, TBP 2015/2, 67

Omzendbrief fiscaal misbruik: weldra ‘witte’ rook
E. Spruyt, Fisc.Act. ,r. 10, week 12-18 maart 2015, 1

Wetboek Belgische Nationaliteit sinds 2013
M. Van de Putte, J. Clement, T.Vreemd. 2015/1, 6

Verkrachting
M.-E. Defour, V. Gengoux, Le set agression sexuelle, un outil aux frontières de la science et de la justice, RDP 2015/2, 107

Wegverkeer – wijzigingswet van 9 maart 2014
A. Alexandre, Le point sur la nouvelle législation du 9 mars 2014 et son entrée en vigueur, VAV 2015/1, 4

De beperkte bekendmaking van algemene regeringsbesluiten in de rechtspraak van de Raad van State
B. De Sutter, TVW 2015/1, 2

De subsidiariteitstoets door de parlementen in België: politieke dialoog, lethargie, en een gemiste kans
P. Popelier, W. Vandenbruwaene, TVW 2015/1, 17

BOEKEN

Het ereloon van de advocaat
F. Moeykens, Story Publishers 2014, 271 p.

Lichamelijke schade
Repertorium rechtspraak 2012-2014
M. Sommerijns, ism I. Sommerijns, Larcier 2015, 282 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Europees Internationaal Rivierenrecht
M. De Decker, Maklu 2015, 1327 p.

Vreemdelingen en sociale bijstand
Leefloon, gewaarborgde gezinsbijslag, inkomensgarantie en tegemoetkomingen aan personen met een handicap
S. Bouckaert, Praktische Gids Vreemdelingenrecht, Kluwer 2012, 175 p.

Gezinshereniging

Verblijfsrecht voor familieleden anno 2013
N. De Moor, Praktische Gids Vreemdelingenrecht, Kluwer 2013, 212 p.

Het bewijs in het burgerlijk proces
La preuve dans le procès civil
S. Rutten, B. Vanlerberghe (eds.), die Keure-la Charte 2015, 219 p.

Voorlopige hechtenis – commentaar
D. De Wolf, F. Van Volsem, H. Berkmoes, E. Van Praet, S. Verbraeken, Inni 2014, 388 p.

Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht
R. Barbaix, A.L. Verbeke (eds.), Estate Planning nr. 10, Intersentia 2014, 220 p.

De nieuwe ‘Vlaamse’ woonbonus – stand van zaken
J. Vanden Broeck, M. Delanote, TBO 2015/1, 23

De wetgeving overheidsopdrachten in beweging: terugblik en vooruitblik
K. Lemmens, J. de Leyn, TBO 2015/1, 25

Jeugdrechtbank – Mening minderjarigen en ouders
L. Cappon, F. Vander Laenen, Gehoord worden is nog geen inspraak: perspectieven van minderjarigen en ouders op de beslissingen genomen door de jeugdrechter,  TJK 2015/1, 3

Minderjarige Syriëstrijders
Forumtekst:
E. Langerock, De ‘activering’ van de Huurlingenwet als repressiemiddel voor de minderjarige reeds in Syrië strijdende Syriëstrijders, TJK 2015/1, 38
Reflectie Forumtekst:
A.Van Leuven, De ‘activering’ van de Huurlingenwet als repressiemiddel voor de minderjarige reeds in Syrië strijdende Syriëstrijders – “Le Regard Eloigné”, TJK 2015/1, 41
 

RECHTSPRAAK

Rechtspraak vennootschapsrecht
RABG 2015/5
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak WCO

RW 2014-15, nr. 29, 21/03/2015

Rechtspraak Rechten van de Mens – eerlijk proces
JLMB 2015/10

Rechtspraak materiële bevoegdheid vrederechter
T. Vred. 2015/1-2, jan-feb 2015

Rechtspraak jeugd- en kinderrechten
TJK 2015/1
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak lokale belastingen
M. De Jonckheere, Rechtspraak in kort bestek, LRB 2014/4, p. 59-74

Overheidsopdrachten rechtspraakoverzicht Raad van State 2013-2014
K. Lemmens, F. Ongena, W. Van Loon, TBO 2015/1, 10

Rechtspraak insolventierecht
JLMB 2015/12


WEBSITES

Jeugd- en kinderrechten
http://www.jeugdenkinderrechten.be/
Het ezine- TJK en Jeugd en kinderrechten.be zijn het digitale onderdeel van het TJK-project waarin het Tijdschrift voor Jeugd en kinderrechten en ezine Jeugdrecht.be aan elkaar gekoppeld worden

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
       

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

XLIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva - Procesrecht - Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling
Universiteit Antwerpen - 02/03/2015 tot 30/04/2015
18:00 tot 21:00 uur
Programma

STUDIEDAGEN


Twintig jaar Tijdschrift voor Familierecht: familierecht en huwelijksvermogensrecht anno 2015
Vrijdag 20 maart 2015, in Platform by Bernaerts (Veilinghuis Bernaerts) Antwerpen
Programma  

Stakingsrecht: een bedreigd democratisch recht?
Colloquium PROGRESS Lawyers Network
Europees Parlement Brussel, 20 maart 2015
Programma

Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding (EOT in het bijzonder)
Op maandagnamiddag 23 maart 2015 (Leuven) herhaalt M&D Seminars de studienamiddag ‘Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding (EOT in het bijzonder). Bespreking van diverse knelpunten’.
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten – Aandachtspunten bij keuze en redactie van clausules
Mrs. Emmanuel LEROUX en Bram JOYE (Laga)
Lexalert online seminaries, 24 maart 2015
Programma

Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank 
Intersentia, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven 25 maart 2015
25 maart 2015
Programma

Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers
Op woensdagnamiddag 25 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag 'Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers: welke valkuilen vermijden?'.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
26/03/2015 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Hasselt - NL
Programma

Ontslagmotivering – Bijzondere aandachtspunten voor de werkgever
Mrs. Ann WITTERS en Stephanie RAETS (Claeys & Engels)
Lexalert online seminarie, 26 maart 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: wat is er veranderd?
Ghybo Dilbeek - 26 maart 2015
Programma

Juridische perikelen bij de uitvoering van Overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 27 maart 2015
Programma

De Wet Verzekeringen in FAQ
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 27 maart 2015
Programma

Antimisbruikbepaling inzake de registratie en de erfbelasting
Op dinsdagnamiddag 31 maart 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘De toepassing van de antimisbruikbepaling inzake de registratie en de erfbelasting vanaf 1 januari 2015. De impact van de Omzendbrief 2014/2 (23 december 2014) voor het Vlaams Gewest’. De herneming van de witte lijst in een nog te verschijnen Omzendbrief’.
Programma

Omgevingsvergunning en Decreet Complexe Projecten
Mrs. Els EMPEREUR en Ive VAN GIEL (DLA Piper)
Lexalert online seminarie 31 maart 2015
Programma

Incasso en Europees betalingsbevel: 10 praktische tips
Studipolis, Sint-Niklaas 21 april 2015
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2015
Universiteit Antwerpen – Intersentia, 23 april 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Actualia beslag en executierecht: capita selecta van enkele nationale en grensoverschrijdende aspecten
M&D Seminars, Sint-Niklaas 23 april 2015
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2015
Intersentia Universiteit Antwerpen - 23 april 2015
Programma

Migratie en migrantenrecht: De persoon in het migratierecht
Studipolis, donderdag 23 april 2015 , Antwerpen
Programma
 
De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap
Op vrijdagnamiddag 24 april 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedagnamiddag ‘De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap’.
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

PPS anno 2015: Knelpunten en opportuniteiten voor een markt in volle evolutie
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Kontich
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
CBR, Antwerpen 27 april 2015 (focus familierecht)
Programma

Het successie- en registratierecht verpakt in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
M & D Seminars, Edegem, 28 april 2015
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen:
een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M & D Seminars Leuven 29 april 2015
Programma

Actualia Overheid en eigendom
Intersentia, Brugge - 23 april 2015 / Hasselt  - 30 april 2015
Programma

Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen
M&D Seminars Sint-Niklaas 5 mei 2015
Programma

De nieuwe interneringswet is een feit: een historische, actuele en toekomstige

Studipolis, dinsdag 5 mei 2015 , Gent
Programma

Actualia ontslagrecht

M&D Seminars, Sint-Niklaas 7 mei 2015
Programma

Evaluatie van de familie- en jeugdrechtbank
CBR workshop 8 mei 2015
Programma
De verjaring van de strafvordering
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 8 mei 2015
Programma

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek Economisch Recht. Recht en praktijk: het Wetboek Economisch Recht doorgelicht
Jura Falconis, Brussel - 8 mei 2015
Programma

De grote strafprocedurehervorming: na de diagnose, de therapie?
Intersentia, Leuven - 8 mei 2015
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma

Capita Selecta Energierecht 2014
Intersentia, Leuven - 13 mei 2015
Programma

Franchisecontracten: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&S Seminars Gent 19 mei 2015
Programma

Migratie en migrantenrecht: Europese ontwikkelingen in het migratierecht
Studipolis, dinsdag 19 mei 2015 , Antwerpen
Programma

Wet Breyne
UAntwerpen – Intersentia, 21 mei 2015
Programma

Echtscheiding: de fiscale gevolgen
M&D Seminars Edegem 21 mei 2015
Programma

Verzekeringsfraude
Intersentia, Dilbeek 21 mei 2015
Programma

Verkeerszaken doorgelicht: enkele bijzondere problemen bij de behandeling van dossiers voor politierechtbank
Studipolis, donderdag 21 mei 2015 , Zwijnaarde
Programma

Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!
M&D Seminars Gent 26 mei 2015
Programma

Eindeloopbaan anno 2015. De hervormingen van tijdskrediet en SWT
M&D Seminars Edegem 28 mei 2015
Programma

M&A anno 2015: 7 value drivers in overnamecontracten
M&D Seminars Gent 29 mei 2015
Programma

Het vernieuwde toezicht op kredietinstellingen: de verhouding tussen nationaal en Europees toezicht
Intersentia, Antwerpen - 29 mei 2015
Programma

De VZW anno 2015: Nieuwe tendensen en verworven toepassingen voor de praktijk
Studipolis, vrijdag 29 mei 2015 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Vraagstukken en Dialogen Familiaal Vermogensrecht 2015  
Intersentia, Leuven 2 juni 2015
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen. Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014
M&D Seminars Edegem 5 juni 2015
Programma

Conventionele overgang van onderneming
M&D Seminars, Leuven 9 juni 2015
Programma

De oplevering bij private bouwwerken - Een analyse met overzicht van de actuele tendensen
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 12 juni 2015
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars Leuven 18 juni 2015
Programma

Arbitrage; de nieuwe arbitragewet in de praktijk
Studipolis, donderdag 18 juni 2015 , Sint-Lambrechts-Woluwe
Programma