RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
12 OKTOBER - 15 NOVEMBER 2022
 
 
 
WETONTWERPEN EN -WETSVOORSTELLEN

Regeringsverklaring: hervormingen Justitie op tilt: schaalvergroting van de onderafdelingen van 27 naar 14 afdelingen – hervorming art. 186 Ger.W.
Beknopt Verslag Kamer 11 oktober 2022 PM
CRABV 55 PLEN 205, p. 16-17

Algemene beleidsnota Justitie
Kamer DOC 55 2934/013
Kamer 28 oktober 2022

Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023
12. FOD Justitie

Parlementair Document 2933/006, 14 november 2022

Een nieuw Strafwetboek aangepast aan de 21e eeuw
https://www.teamjustitie.be/2022/11/06/een-nieuw-strafwetboek-aangepast-aan-de-21e-eeuw/
Team Justitie 6 november 2022

MINISTERRAAD

Omzetting van de Europese Richtlijn inzake herstructurering en insolventie
Ministerraad 10 november 2022

Wetboek van economisch recht: regelgeving voor de schulden van de consument
Ministerraad 28 oktober 2022

Asielcrisis: inzet van de Special Federal Forces
Ministerraad 28 oktober 2022

Beperking van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
Ministerraad 28 oktober 2022

Hervorming van de fiscaliteit op de energiefactuur
Ministerraad 28 oktober 2022

Hervorming regime van auteursrechten op fiscaal en sociaal vlak
Ministerraad 28 oktober 2022

Plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten
Ministerraad 28 oktober 2022

COVID-19: verhoging jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers
Ministerraad 28 oktober 2022

Diverse bepalingen inzake de rechterlijke organisatie - Tweede lezing
Ministerraad 20 oktober 2022
De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een efficiëntere organisatie van de rechterlijke orde mogelijk maakt

Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek
Ministerraad 14 oktober 2022
Voorontwerp van wet betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen:
Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek – wet tot vaststelling van de personeelsformatie van arbeidshoven en -rechtbanken - wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

KAMER

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II
Parlementair Document 55K2978
Indieningsdatum: 8 november 2022
Dit wetsontwerp betreft verschillende bepalingen die een betere werking van de rechterlijke orde moeten waarborgen en de aantrekkelijkheid van de magistratuur en het gerechtspersoneel moet bevorderen

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis
Parlementair Document 55K2824
Aangenomen in eerste lezing door commissie voor Justitie 28 oktober 2022
Dit wetsontwerp beoogt diverse maatregelen en wijzigingen in diverse wetten die onder de bevoegdheid van het departement Justitie vallen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid
Parlementair Document 55K2875
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering 27 oktober 2022
Dit wetsontwerp bevat een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte of ongeval

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen met het oog op het uitbreiden van het recht om vergeten te worden
Parlementair Document 55K1639
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering 27 oktober 2022
Op heden is dit recht om vergeten te worden van toepassing op schuldsaldo-verzekeringen met betrekking tot hypothecair kredieten voor de gezinswoning en die met betrekking tot de terugbetaling van een professioneel krediet.
Met dit voorstel wordt het recht om vergeten uitgebreid tot de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die, in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval, de vermindering of verlies van beroepsinkomen ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid van een persoon geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
Parlementair Document 55K2728
Aangenomen Kamer in plenaire vergadering 27 oktober 2022
Dit wetsontwerp strekt ertoe de wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer in overeenstemming te brengen met de Verordening (EU) 2021/782 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

Wetsvoorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek met het oog op de afschaffing van de beëindiging van de wettelijke samenwoning door het huwelijk met een derde
Parlementair Document 55K2909
Indieningsdatum: 28 september 2022
Dit wetsvoorstel beoogt een einde te maken aan de mogelijkheid om de wettelijke samenwoning te beëindigen door het huwelijk van één van de wettelijk samenwonende partners met een derde.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, teneinde de taalvereisten voor hoge magistraten in het gerechtelijk arrondissement Brussel te verstrengen.
Indieningsdatum: 22/09/2022
Parlementair Document 55K2897
Teneinde de volledige tweetaligheid van hoge magistraten in het tweetalig gerechtelijk arrondissement Brussel te bereiken, beoogt dit wetsvoorstel de verplichte kennis van het Nederlands en het Frans als voorwaarde op te leggen om benoemd te kunnen worden als hoge magistraat.

ENERGIECRISIS

Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de energiecrisis
30 OKTOBER 2022. - Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 03/11/2022, bl. 79376
- Uitstel van de betalingstermijnen inzake de inkomstenbelastingen en de bedrijfsvoorheffing
- Wijzigingen van de wet van 26 juni 2022 houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning
- Tijdelijke invoering van een bijzonder stelsel van tijdelijke economische werkloosheid voor energieintensieve bedrijven die economische moeilijkheden kennen wegens de stijging van de energiekosten tengevolge van de Russische militaire agressie tegen Oekraïne
- Uitzonderlijke maatregelen tot behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen verbonden aan de beroepsactiviteit, van de werknemers in een situatie van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis
- Wijziging van artikel 7, § 3, van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen ten gevolge van de energiecrisis
- Toekenning van een federale elektriciteits- en gaspremie
- Verwarmingspremie
- Tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het gerechtelijk wetboek
- Tijdelijk moratorium ten voordele van ondernemingen gedurende de energiecrisis

PUBLIEK RECHT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid - langdurig in ziekteverlof – tijdelijke ontheffing ministeriële bevoegdheden
20 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging, BS 25/10/2022, bl. 77853

WETGEVENDE KAMERS – KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, BS 04/11/2022, bl. 81117

BINNENLANDSE ZAKEN

Omzendbrief inzake mogelijkheid om preventief betogingsverbod op te leggen door de burgemeester
25 AUGUSTUS 2022. - Omzendbrief betreffende het individueel en preventief betogingsverbod, ter aanvulling van omzendbrief OOP41, BS 27/10/2022, bl. 78786

Benoeming burgemeester van Grimbergen
19 JULI 2022. - Benoeming burgemeester, BS 24/10/2022, bl. 77768

Wijzigingen wet betreffende de analyse van de dreiging
31 MEI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, BS 19/10/2022, bl. 73905

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht, BS 13/10/2022, bl. 73188

ENERGIE

Verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 april 2023
28 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 april 2023, BS 07/11/2022, bl. 81216.

Nucleaire herstelwet – uitstel desactivering verschillende kerncentrales
11 OKTOBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, BS 03/11/2022, bl. 79400

Extra sociale maatregelen tegen de energiecrisis
19 OKTOBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft maatregelen naar aanleiding van de energiecrisis, bl. 79226

Gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/944 (gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit) en Richtlijn (EU) 2018/2001 (bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen)
3 OKTOBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU, BS 26/10/2022, bl. 78046

Wet tot bekrachtiging van zes koninklijke besluiten inzake energie
9 OKTOBER 2022. - Wet tot bekrachtiging van zes koninklijke besluiten inzake energie, BS 25/10/2022, bl. 78015

Beperking indexatie huurprijzen ten gevolge van de energiecrisis - correctie van decreet van 3 oktober 2022
7 OKTOBER 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet van 3 oktober 2022 tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten, BS 12/10/2022, bl. 72692

GEZONDHEIDSRECHT

In zoverre zij zonder onderscheid elke miskenning van de voorwaarden en procedures die bij de toepassing van euthanasie moeten worden nageleefd kwalificeert als ‘gifmoord’, is de euthanasiewet ongrondwettig
GwH 134/2022, 20 oktober 2022
Rolnummer(s): 7727
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 28 mei 2002 « betreffende de euthanasie » (art. 3, vóór de wijziging ervan bij de wet van 28 februari 2014)
Trefwoorden: Medisch recht en gezondheidsrecht - Euthanasie - Schending van de voorwaarden en procedures - Strafrechtelijke gevolgen voor de arts - Geen onderscheid naar gelang van het soort voorwaarde en procedure die niet in acht is genomen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (de woorden « en hij de in deze wet voorgeschreven voorwaarden en procedures heeft nageleefd » in artikel 3, § 1, in fine, van de wet van 28 mei 2002, in de versie zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 28 februari 2014 « tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken », in zoverre die bepaling tot gevolg heeft dat elke miskenning van de voorwaarden en procedures van de wet van 28 mei 2002, door de arts die euthanasie toepast in de in paragraaf 1 van die bepaling bedoelde omstandigheden, aanleiding kan geven tot één en dezelfde strafbaarstelling overeenkomstig de bestaande bepalingen van het Strafwetboek op grond waarvan euthanasie kan worden bestraft)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-134n-info.pdf


Wijzigingen uitsluitingscriteria inzake bloeddonatie – inkorting uitsluitingsperiode van 12 maanden naar 4 maanden.
7 JULI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wat betreft de uitsluitingscriteria inzake bloeddonatie, BS 13/10/2022, bl. 72945

ONDERWIJSRECHT

Voorrangsgroep bij inschrijvingen in Nederlandstalig onderwijs Brussel: de regel werd aangepast
Voorstel van decreet 1443 (2022-2023) ingediend op 13/10/2022
Bekrachtigd en afgekondigd op 28/10/2022

MENSENRECHTEN

Decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut
28 OKTOBER 2022. - Decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut, BS 09/11/2022, bl. 81680
Meeste artikels treden in werking op 15 maart 2023

ANTI-DISCRIMINATIERECHT

Ook discriminatie op basis van een gezondheidstoestand uit het verleden wordt nu beschermd
20 JULI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft, BS 17/10/2022, bl. 73506

CONSULAIR WETBOEK

Consulair Wetboek - intrekking paspoort
GwH 124/2022, 13 oktober 2022
Rolnummer(s): 7572
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Consulair Wetboek (art. 62, 2°, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij de wet van 3 juli 2019 « tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten »)
Trefwoorden: Consulair Wetboek - Intrekking van een paspoort - Houder van de paspoort die het voorwerp uitmaakt van een vrijheidsbeperkende maatregel - Probatie-uitstel dat hem verbiedt zich te begeven naar een land in oorlog - Onmogelijkheid om zich te begeven naar elk land waarvoor een paspoort is vereist
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 62, 2°, van het Consulair Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de vervanging ervan bij de wet van 3 juli 2019, in zoverre het van toepassing is op de voorwaarde van een probatie-uitstel die de betrokkene uitsluitend verbiedt zich te begeven naar een land in oorlog)


VREEMDELINGENRECHT


Single permit voor buitenlandse stagiairs en onderzoekers
21 AUGUSTUS 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers, BS 09/11/2022, bl. 81634BURGERLIJK RECHT

JEUGDRECHT
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
Wet tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de wraking van de gezworenen
16 OKTOBER 2022. - Wet tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de wraking van de gezworenen, BS 24/10/2022, bl. 77557

Derde oproep tot de kandidaten voor de mandaten van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
Derde oproep tot de kandidaten voor de mandaten van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 27/10/2022, bl. 78795

Indexering van de bijdrage aan het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand: stijging naar 24 euro
Indexering van de bijdrage aan het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, BS 13/10/2022, bl. 73193

Tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het gerechtelijk wetboek
30 OKTOBER 2022. - Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 03/11/2022, bl. 79376


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen oktober 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2022, BS 31/10/2022, bl. 79301

Wijziging overbruggingslening aan ondernemingen
7 OKTOBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 over het verlenen van een overbruggingslening aan ondernemingen, BS 19/10/2022, bl. 73985

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Uitbreiding digitalisering in het vennootschapsrecht – verder omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151
14 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder andere ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht, BS 14/10/2022, bl. 72981

CONSUMENTENBESCHERMING

Beperkende voorwaarden bij commercialisering bij de consumenten van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten
20 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat beperkende voorwaarden oplegt bij de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten, BS 03/11/2022, bl. 79422

INTELLECTUELE EIGENDOM

Registratie van ‘Limburgse vlaai’ als beschermde geografische aanduiding (BGA)
26 OKTOBER 2022. - Ministerieel besluit betreffende de aanvraag tot registratie van "Limburgse vlaai" als beschermde geografische aanduiding (BGA)2022/, BS 14/11/2022, bl. 82280

Modernisering van het systeem van intellectuele eigendom wat betreft octrooiaanvragen
25 SEPTEMBER 2022. - Wet houdende invoeging in boek XI van het Wetboek van economisch recht en in het Gerechtelijk Wetboek van diverse bepalingen betreffende intellectuele eigendom, BS 24/10/2022, bl. 77566

Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht  - lijst instemmende landen
28 NOVEMBER 2018. - Wet houdende instemming met het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 29 juni 2016. - Addendum, BS 25/10/2022, bl. 77853

TRANSPORT EN TOERISME

Belgisch Scheepvaartwetboek – hervorming maritieme beveiliging
13 OKTOBER 2022. - Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging, BS 26/10/2022, bl. 78063

Brusselse taxidiensten: eengemaakte sector
6 OKTOBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten, BS 14/10/2022, bl. 73338


 
FINANCIEEL RECHT

Strijd tegen financiering terrorisme - wijziging lijst van personen en entiteiten waartegen specifieke beperkende maatregelen gelden – schrapping 9 personen
26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 08/11/2022, bl. 81483

Hypothecaire kredieten – rentevoeten – referte-indexen oktober 2022
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 17/10/2022, bl. 73610

STRAFRECHT
 
Grondwettelijk Hof: digitale diefstal tussen gehuwden kan alleen aanleiding geven tot burgerrechtelijke vergoeding
GwH 130/2022, 20 oktober 2022
Rolnummer(s): 7617
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Strafwetboek (art. 462, eerste lid)
Trefwoorden: Strafrecht - Diefstal - Strafrechtelijke immunisering van diefstal tussen echtgenoten - Uitsluiting van diefstal door middel van informaticabedrog
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending (artikelen 462, eerste lid, en 504quater, § 1, van het Strafwetboek)
- Schending (ontstentenis van een wetsbepaling die de artikelen 462, eerste lid, en 504quater, § 1 van het Strafwetboek met elkaar in overeenstemming brengt, in het geval van informaticabedrog gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot)


Grondwettelijk Hof: verwerping vordering tot schorsing wet van 30 juli 2022
GwH 135/2022, 20 oktober 2022
Rolnummer(s): 7850
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Wet van 30 juli 2022 « om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II » (art. 64, § 2)
Trefwoorden: Strafrecht - Vermindering van de overbevolking in de gevangenissen - Tijdelijke maatregel - Toekenning van een vervroegde invrijheidstelling - Uitsluitingen - Veroordeelden die een of meerdere gevangenisstraffen ondergaan voor terroristische feiten - Veroordeelden die worden opgevolgd door het Coördinatieorgaan van de dreigingsanalyse (OCAD)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing


Gemeenschappelijke omzendbrief 06/2022 - strafuitvoering vrijheidsstraffen van 3 jaar of minder en vervroegde invrijheidstelling overbevolking gevangenissen
versie 7 oktober 2022

Gemeenschappelijke omzendbrief 15/2022 - Rechten van de slachtoffers in de strafuitvoering: vatting van de dienst slachtofferonthaal door het Openbaar Ministerie - Slachtofferfiche
versie 11 oktober 2022

FISCAAL RECHT

INKOMSTENBELASTINGEN

Inkomstenbelastingen - aanslagtermijn
GwH 144/2022 van 10 november 2022
Rolnummer(s): 7573
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (artikel 358, § 1, 3°, en § 2, 2°)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Aanslagtermijn - Strafvordering die uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven - Seponering - Ontstentenis van aanslagtermijn
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending


Schaal van de belastingverhogingen bij niet-aangifte of laattijdige aangifte, andere dan inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing
13 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 225, 228, 229 en tot invoeging van een artikel 228/1 in het KB/WIB 92, BS 13/10/2022, bl. 72951

VORDERING EN INNING

Bevoegdheid innen bedrijfsvoorheffing, de rechten en de retributies – uitstel overdracht
21 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot uitstel van de overdracht van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de bevoegdheid om de bedrijfsvoorheffing, de rechten en de retributies te innen, BS 13/10/2022, bl. 72953

BTW

Wijzigingen diverse KB’s inzake BTW - gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/112/EG
26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 10/11/2022, bl. 82151

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde
16 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde, BS 24/10/2022,  bl. 77534

DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN

Grondwettelijk Hof - jaarlijkse taks op kredietinstellingen - niet-retroactiviteit fiscale wetgeving
GwH  136/2022, 27 oktober 2022
Rolnummer(s): 7478 • 7504 • 7515
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): - Wetboek diverse rechten en taksen (artikelen 20111, 20112 en 20113, zoals gewijzigd bij de artikelen 2, 3 en 5 van de wet van 3 augustus 2016 « tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit »)
- Voormelde wet van 3 augustus 2016 (artikelen 2, 3, 5, 14, 15 en 16)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen - Inwerkingtreding - Terugwerkende kracht
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikelen 2, 3, 5, 14 en 15 van de wet van 3 augustus 2016, in zoverre zij van toepassing zijn op het aanslagjaar 2016)
- De tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 7478 en de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 7515 behoeven geen antwoord


Het Grondwettelijk Hof vernietigt de specifieke antimisbruikbepaling en de terugwerkende kracht van de algemene antimisbruikbepaling, maar verwerpt voor het overige de beroepen tot vernietiging van de wet tot invoering van een effectentaks
GwH 138/2022, 27 oktober 2022
Rolnummer(s): 7623 • 7625 • 7627 • 7628 • 7629 • 7630 • 7631
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 17 februari 2021 « houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen »
Trefwoorden: Fiscaal recht - Taks op de effectenrekeningen - 1. Belastbare materie - 2. Vrijstelling - Gemiddelde waarde - 3. Vrijstelling van effectenrekeningen die worden aangehouden door financiële instellingen en instellingen voor collectieve belegging - 4. Niet-tegenstelbaarheid aan de administratie van bepaalde verrichtingen inzake effectenrekeningen - 5. Dubbele belasting - 6. Informatieverplichting van de Belgische tussenpersonen en verplichtingen van de titularissen - 7. Vrijheid van dienstverlening en vrij verkeer van kapitaal - 8. Verbod op het innen van indirecte belastingen op de inbreng van kapitaal in een vennootschap
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging :
1. artikel 201/4, zesde lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 17 februari 2021
2. in artikel 21 van de wet van 17 februari 2021 de woorden « met uitzondering van artikelen 15 en 16 die enkel aangaande de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen uitwerking hebben met ingang van 30 oktober 2020 »
- Verwerping van de beroepen voor het overige
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-138n-info.pdf


ACCIJNZEN

Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine
Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49, BS 09/11/2022, bl. 81952

Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine
Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49, BS 27/10/2022, bl. 78842

Wijzigingen algemene regeling inzake accijnzen
16 OKTOBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, BS 24/10/2022, bl. 77539

Tijdelijke verlaging van 1 november – 31 december 2022 van de accijnstarieven op aardgas en elektriciteit voor ondernemingen
11 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 419, i), iii), 1), a) en b) en k), 1), a) en b), van de programmawet van 27 december 2004, BS 18/10/2022, bl. 73758

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Brussel - aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen – nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2023
22 SEPTEMBER 2022. - Bericht over de aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen ingevolge artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2023, BS 17/10/2022, bl. 73613


SOCIAAL RECHT

Arbeidsdealwet
3 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10/11/2022, bl. 81963

Diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer
2 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, BS 10/11/2022, bl. 81984

Instelling van een aanvullende uitkering voor werklozen die het werk hervatten in de zorgsector
7 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot instelling van een aanvullende uitkering voor werklozen die het werk hervatten in de zorgsector, BS 10/11/2022, bl. 82176

Gedeeltelijke omzetting richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
7 OKTOBER 2022. - Wet houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, BS 31/10/2022, bl. 79155

Gedeeltelijke omzetting richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
7 OKTOBER 2022. - Wet tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, BS 31/10/2022, bl. 79146
7 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, BS 31/10/2022, bl. 79169

Omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder
7 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder, BS 31/10/2022, bl. 79172

Verhoging van de Vlaamse jobbonus met 100 euro
21 OKTOBER 2022. - Decreet tot wijziging van artikel 5 en 6 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 31/10/2022, bl. 79219

Grondwettelijk Hof: werkgever in de privésector moet werknemer niet verplicht horen bij ontslag om dringende reden
GwH 137/2022, 27 oktober 2022
Rolnummer(s): 7518
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » (artikel 35)
Trefwoorden: Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst - Ontslag om dringende reden - Werknemer uit de privésector - Recht om gehoord te worden vóór het ontslag
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Geen schending (artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, in zoverre het aan de werknemer uit de privésector aan wie de werkgever overweegt kennis te geven van een ontslag om een dringende reden met toepassing van die bepaling, niet het recht waarborgt om door zijn werkgever te worden gehoord alvorens dat ontslag te krijgen)
- De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-137n-info.pdf


Richtlijn 2022/2041 betreffende de toereikende minimumlonen in de Europese Unie
Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie
PB L 275 van 25.10.2022, blz. 33–47
Inwerkingtreding 15 november 2022
De lidstaten moeten uiterlijk op 15 november 2024 hun wetgeving hebben aangepast


Covid-19 - het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot eind 2022
23 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 17/10/2022, bl. 73525
 
 
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Erratum goedkeuring Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht en van de Bijlage
10 JUNI 1992. - Wet houdende goedkeuring van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, en van de Bijlage, opgemaakt te Wenen op 23 mei 1969. - Erratum, BS 10/11/2022,  bl. 82151

Instemmingswet bijlagen Verdrag van Parijs inzake de bescherming van het marien milieu
1 SEPTEMBER 2012. - Wet houdende instemming met de Wijzigingen van de Bijlagen II en III bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Oostende op 29 juni 2007, BS 10/11/2022, bl. 82149

Instemmingswet diverse internationale akten
30 JULI 2022. - Wet houdende instemming met de volgende internationale akten: 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 16 september 2021, en 2) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 4) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, en 5) het Protocol van 22 november 2017 tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Straatsburg op 7 april 2022(2), BS 04/11/2022, bl. 80952RECHTERLIJKE ORDE

BS 12/10/2022
Benoemingen griffiers, parketjuristen en criminologen

BS 13/10/2022
Benoemingen plaatsvervangende rechters en substituut-procureur des Konings in fiscale aangelegenheden bij parket Antwerpen
Vacante betrekking griffier Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

BS 14/10/2022
(Hernieuwing)benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Benoeming substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket Oost-Vlaanderen
Verlenging geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor secretarissen (niveau B) hof van beroep Antwerpen en Gent en griffiers (niveau B) tot 29 november 2023

BS 17/10/2022
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Brussel
Arbeidshof van Brussel

BS 19/10/2022
Griffiers/referendarissen/secretarissen – benoemingen/pensioneringen
Benoemingen griffiers en secretarissen

BS 20/10/2022
Benoeming plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lier en in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel

BS 21/10/2022
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 24/10/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Vacante betrekking griffier bij de ondernemingsrechtbank Gent, gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen

BS 26/10/2022
Griffie ondernemingsrechtbank Leuven
Vacante betrekkingen secretaris dossierbeheer bij het parket voor de verkeersveiligheid (Nederlandstalig)

BS 27/10/2022
Benoemingen/pensioneringen griffiers/referendarissen/attachées
Vacante betrekking attaché managementondersteuning bij het parket hof van beroep te Brussel (Nederlandstalig)
Vacante betrekking parketjurist parket voor de verkeersveiligheid (Nederlandstalig)
Vacante betrekkingen diverse griffies en parketten
Vacante betrekking referendaris rechtsgebied hof van beroep Gent
Vacante betrekking secretaris dossierbeheerder bij parket voor de verkeersveiligheid

BS 28/10/2022
(Hernieuwing) benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
Vacant mandaat plaatsvervangend lid-magistraat van de raad van beroep met het Nederlands als voertaal van de Orde der artsen
Vacante betrekkingen diverse magistraten

BS 31/10/2022
Benoemingen plaatsvervangende rechters vredegerecht eerste kanton Aalst en rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

BS 03/11/2022
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidshof van Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
28 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken
Benoemingen griffiers/secretarissen/attachées

BS 04/11/2022
Hernieuwingen benoemingen/aanwijzingen functies diverse magistraten
Vacante betrekking assistent dossierbeheer bij de vredegerechten arr. Brussel, kanton Vilvoorde

BS 07/11/2022
Hernieuwingen benoemingen/aanwijzingen functie diverse magistraten

BS 08/11/2022
Adreswijziging. - Vredegerecht Aarschot

BS 09/11/2022
Raad van State. - Benoeming tot auditeur
Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur

BS 10/11/2022
Raad van State – aanwijzing eerste voorzitter en voorzitster
Raad van State - hernieuwing van de mandaten van auditeur-generaal en adjunct-auditeur-generaal
Raad van State. - Opruststelling
Vacante betrekking griffier dossierbeheerder bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be