Nieuwsbrief 15 januari - 14 februari 2020
ACTUEEL
PUBLIEK RECHT
Rechtspraak publiek- en administratief recht
2020/4, 31/01/2020
Inhoudstafel

PARLEMENTAIR RECHT


Kroniek Parlementair Recht
K. Muylle, TBP 2019/9, 511

BESTUURSRECHT – BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST         

Nieuw openbaarheidsregels op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
F. Schram, TBP 2019/10, 567

Administratieve sancties

I. de la Serna, La montée en puissance de la répression administrative: recul ou progrès d’une société?, JT N° 6801, 01/02/2020, 77

GEMEENTERECHT


Het Grondwettelijk Hof en de GAS-Wet
G. Geudens, Het Grondwettelijk Hof en de GAS-Wet: naar een algemene wettelijke regeling inzake verzachtende omstandigheden?, T.Gem. 2019/4, 204

Praktijkgids Gemeentewegendecreet
Braet Johan,  Charlier Francis,  Clays Steven, Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht, die Keure 2020, 196 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT


Zakboekje ruimtelijke ordening 2020
I. Leenders, V. Tollenaere, P. Van Assche, O. Coopman, K. Vanherck, F. Van Acker, G. De Wolf, L. Joppen, P. Vansant, Wolters Kluwer 20e editie 2019, 1481 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Klimaatrechtspraak is een blijver: Locke’s social contract revisited?
H. Schoukens, Juristenkrant nr. 402, 29/01/2020, 11

Procedurele milieurechten en diepzeemijnbouw
Terra Incognita?
K. Willaert, H. Schoukens, NJW nr. 414, 15/01/2020, 2

Biodiversiteitsverdrag: een crisis op je vijfentwintigste verjaardag?

D. Van Eeckhoutte, I. Verleye, TMR 2019/6, 727

Woonuitbreidingsgebieden. Tijd om kleur te bekennen?

Sebreghts Floris , Van de Weyer Pieter-Jan , Depaepe Helena , Vanheddegem Didier, Vanden Broele 2019, 96 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het verzameldecreet omgeving 2019

S. Claes, F. De Preter, Th. Eyskens, A. Maes, M. Roosemont, B. Van Herreweghe, S. Verbist, TROS nr. 94, apr-mei-jun 2019, 93

Decreet gemeentewegen – zaak der wegen – rechtsbescherming – omgevingsvergunning – gemeenteraad
P.-J. Defoort, Nieuwe procedure en beroepsmogelijkheden voor de zaak van de wegen bij een vergunningsaanvraag bekeken in het licht van het gemeentewegendecreet en artikel 6 EVRM, TROS nr. 94, apr-mei-jun 2019, 127

POLITIE EN VEILIGHEID
 

Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur
Dirk Van Daele, Lore Mergaerts, Intersentia 2020, 177 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEZONDHEIDSRECHT
 

Vrijheidsbeperkingen in de zorg
Tim Opgenhaffen, Intersentia 2020, 558 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTEN VAN DE MENS - GRONDRECHTEN

Grondwetsartikels over persvrijheid voor herziening vatbaar: wat nu?
D. Voorhoof, Juristenkrant nr. 402, 29/01/2020, 12

Rechtspraak rechten van de mens
JLMB 2020/3
Beschrijving + inhoudstafel

Antwerps hof van beroep bevestigt hoofddoekenverbod: eerste schot in rechterlijke schoolstrijd?

J. Vernimmen, J. Lievens, Juristenkrant nr. 402, 29/01/2020, 2
(Antwerpen 23 december 2019)

De onafhankelijkheid van de rechter in het Unierecht: grondrecht of rechtsstaat?

T. Moonen, TBP 2019/9, 503

MIGRATIERECHT

De vrijheidsberoving van een vreemdeling en het beroep bij de rechterlijke macht

H. Henkes
Deel 1, RW 2019-2020, nr. 23, 08/02/2020, 882
Deel 2, RW 2019-2020, nr. 24, 15/02/2020, 923

GEGEVENSBESCHERMING


Het recht op gevenswissing (‘Recht op vergetelheid’)
Het kluwen van artikel 17 AVG ontrafeld
J. Ausloos, TPP 2019/4, 6

Growth hacking en datamining: Het hergebruik van data herbekeken
C. Vande Vorst, TPP 2019/4, 15

Google, globalisering en de Europese Unie  
J. Meeusen, RW 2019-2020, nr. 21, 25/01/2020, 802
BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT

Een blik in het hoofd en het hart van een familierechter
J. Mahieu, Editoriaal, T. Fam. 2020/1, 2

Vermogensplanning tussen echtgenoten anno 2020
Hélène Casman, Alain Laurent Verbeke, Nadja Nijboer, Sofie Slaets, Bart Verdickt, Intersentia 2020, 154 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Echtelijke moeilijkheden & Verzekeringen
G. Van Daele, Larcier 2020, 148 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beschermde personen in recht en praktijk

Frederik Swennen, Tim Wuyts (eds.), Larcier 2020, 272 p.
Beschrijving + inhoudstafel

JEUGDRECHT


Bijzondere opleiding jeugdrecht OVB 2019-2020
Wolters Kluwer 2019, 993 p.

GOEDERENRECHT


De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten
Vincent Sagaert, Property Law Series, vol. 8, Intersentia 2019, 310 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERBINTENISSENRECHT


Themanummer Verbintenissenrecht
Tijdschrift van de Vrederechters nr. 2019/11-12
Inhoudstafel

Rechtspraak overeenkomsten en verbintenissen
JLMB 2020/2
Inhoudstafel

Franchise en handelshuur

P. Demolin, Contrat de franchise et contrat de bail commercial: une difficile cohabitation, JT N° 6802, 08/02/2020, 93

AANNEMINGSRECHT


Oplevering bij industriebouw en internationale bouwcontracten in België
S. Busscher, TBO 2019/6, nov-dec 2019, 395

GOEDERENRECHT

Het appartementsrecht en het Europese Unierecht: een verrassende, maar vriendelijke ontmoeting
V. Sagaert, rubriek ‘Actualiteit’, RW 2019-2020, nr. 24, 15/02/2020, 922

BEWIJSRECHT

Middelijk versus onmiddellijk, direct versus indirect, en negatief en positief bewijs bij zaakaansprakelijkheid: een afbakening van de begrippen
J. Tanghe, TBBR 2020/1, 3
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Debatavond Rechtsgeleerdheid - De toekomst van de advocatuur
KULAK Kortrijk 3 maart 2020:Programma

Advocatendiensten en mededingingsprincipe

HvJ (5e k.) 6 juni 2019, noot C. De Koninck, P. Flamey, “Uitsluiting van litigation-diensten uit het toepassingsgebied van het Overheidsopdrachtenrichtlijn niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel”, TA 2019/4, 321

De rechtshulp en de advocatuur in een rechtsstaat in transitie?
Over de nood aan juridische bijstand en de ondernemingszin van advocaten
S. Gibens, B. Hubeau, S. Rutten, Panopticon 2019/6, 470

JUSTITIE

HRJ-CSJ - voorgedragen kandidaat
Vacante plaats van voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Gent
Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 4/02/2020

Griffie moet geen vonnissen doorsturen naar fiscus die vrijgesteld zijn van veroordelingsrecht en titelrecht
23 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit houdende bepaling van andere afwijkingen van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 2019 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies der hoven en rechtbanken, BS 04/02/2020, bl. 6036

Elektronische verkeersboetes

Sinds 29 januari zijn de verkeersboetes gedigitaliseerd. U ontvangt de digitale documenten gecentraliseerd in uw eBox, een beveiligde en persoonlijke elektronische postbus voor de burger.
FOD Justitie persbericht 29/01/2020

Cumulatie van een rechterlijk ambt met het beroep van advocaat

GwH 7/2020, 16 januari 2020
Getoetste norm(en): Wet van 23 maart 2019 « tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie
Verwerping van het beroep tot vernietiging
Het Hof is van oordeel dat het nieuwe systeem van de plaatsvervangende rechters grondwettig is.
Informatieve nota

GERECHTELIJK RECHT


Arrest GwH inzake bijdrage 20 euro aan begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand
GwH 2020/022, 13 februari 2020
De wet die de betaling van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand oplegt in gerechtelijke procedures, is grotendeels grondwettig
Persbericht arrest 22/2020

Handboek Gerechtelijk recht

Jean Laenens, Dirk Scheers, Pierre Thiriar, Stefan Rutten, Beatrix Vanlerberghe, Intersentia 5e editie, 2019, 969 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen
Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten (eds.), Intersentia 2019, 202 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetsvoorstel herziening inningskosten en afkortingsrechten die aan gerechtsdeurwaarders worden toegekend
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen met betrekking tot de inningskosten en afkortingsrechten.- 55K0340

Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift

A.L. Verbeke, RW 2019-2020, nr. 21, 25/01/2020, 803

Digitaal platform (DPA) – bespreking arrest RvS van 12 december 2019
E. de Lophem, A. Paternostre, La remise des conclusions au greffe après l’arrêt du Conseil d’État du 12 décembre 2019, JT N°6800, 25/01/2020, 63

Heropening van de debatten onthuld
Een empirisch onderzoek in de burgerlijke beroepsrechtspleging
T. De Jaeger, P&B 2019/5-6, 167

Rechtspraak procesrecht
RABG 2019-20
Inhoudstafel

NOTARIAAT 

Notariële actualiteit 2018-2019
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke (eds.), Intersentia 2019, 394 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De nieuwe asbestregeling: ook voor de notaris bijkomende verplichtingen

J. Bouckaert, A. Apers, T. Not. 2020/1, jan 2020, 3
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2020/5, 07/02/2020
Inhoudstafel

Kringloopeconomie

A. De Boeck, De toenemende ‘verdiensting’: verbintenisrechtelijke vraagstukken bij de kringloopeconomie, TBBR 2020/1, jan 2020, 14

Airbnb is geen vastgoedmakelaar
M. Taeymans, Juristenkrant nr. 401, 15/01/2020, 3

INTERNATIONALE HANDEL

Crisis bij beroepsorgaan Wereldhandelsorganisatie

F. Batselé, Juristenkrant nr. 401, 15/01/2020, 2

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN


Vademecum voor de VZW 
Isabel Demeyere, Marc Govers, Philippe Van Damme, Jean Pierre Vincke, Vierde editie, Intersentia 2019, 544 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Financieel plan voor vennootschappen onder het WVV: ontwerpadvies CBN

S. Van Crombrugge, Balans nr. 843, 31/01/2020, 1

VERVOER


Treinreizigers zonder geldig vervoerbewijs: licht aan het einde van de tunnel?  
H. Claes, RW 2019-2020, nr. 22, 01/02/2020, 842
Reizigers die zonder vervoersbewijs in een vrij toegankelijke trein stappen, sluiten een overeenkomst met de vervoerder.
Arrest HvJ 7 november 2019, gevoegde zaken C-349/18, C-350/18 en C-351/18

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT)
Inhoudstafel nr. 2019/4

VERZEKERINGSRECHT
 

Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (zevende editie) - gebonden editie
P. Colle, Intersentia, 7e editie 2019, 398 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Persoonsverzekeringen – recht om vergeten te worden
De wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd, is in werking getreden op 1 februari 2020.
4 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd, BS 18/04/2019, bl. 39291
Ze heeft een nieuwe afdeling Ibis ingevoegd, luidende “Recht om vergeten te worden” in deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Deze afdeling zal van toepassing zijn op verzekeringsovereenkomsten die de terugbetaling van het kapitaal waarborgen van een hypothecair krediet of van een beroepskrediet, gesloten na 1 februari 2020.

De wettelijke indeplaatsstelling vindt van rechtswege plaats
Stradalex nieuws 10/02/2020
Cass.22 januari 2020

Rechtspraak verkeer-aansprakelijkheid verzekeringen
T.Pol. 2019/4
Inhoudstafel

Verzekeringstussenpersonen – de gevolmachtigd onderschrijver
C. Coune, V. Cerexhe, Les souscripteurs mandatés, ou les premiers enfants du Brexit, TBH 2019/9, 1033

Schade door laattijdige betaling door verzekeraar – rechtsvergelijking Engels en Belgisch recht
L. Schuermans, M. Van Dongen, Schade ingevolge laattijdige betaling door de verzekeraar. Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen bij de Engelse Enterprise Act 2016, TBH 2019/9, 1041

INTELLECTUELE EIGENDOM

Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom
Hendrik Vanhees, tiende editie, Intersentia 2020, 1104 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Auteur moet toestemming geven voor elke e-book download

G. Hoyberghs, Juristenkrant nr. 402, 29/01/2020,6
(HvJ 19 december 2019, C-263/18)

Een digitaal boek is geen boek, maar een bestand. Er gelden andere regels
A. Keereman, interview met Simon Geiregat die vorig jaar zijn doctoraat verdedigde over het doorverkopen van digitale content, Juristenkrant nr. 402, 29/01/2020, 6

FINANCIEEL RECHT
Preventie van witwassen van geld en financiering van terrorisme
Ministerraad 7 februari 2020
Goedkeuring voorontwerp van wet dat verschillende bepalingen omvat om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, en het gebruik van contanten te beperken

Notarieel kredietrecht

Muylle Mathieu, Swinnen Koen (eds.), die Keure 2019, 208 p.
Beschrijving + inhoudstafel

STRAFRECHT
Grondwettelijk Hof beslist dat spijtoptantenregeling niet in strijd is met de GwH GwH nr. 16/2020, 6 februari 2020
Persbericht GwH nr. 16/2020

Hoe legaal te flirten?

Een gids voor vrouwen en mannen over seksueel geweld en #metoo
L. Stevens, Borgerhoff & Lamberigts 2019, 183 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Op 21 april 2020 geeft Prof. L. Stevens in de stille leeszaal in de bibliotheek een lezing n.a.v. dit boek. Nadere info volgt: https://www.balieprovincieantwerpen.be/dashboard-2/juridische-vormingen

Het lappendeken van tien jaar strafuitvoering in België

K. Beyens, E. Maes, Panopticon 2020/1, 10

Cassatie bevestigt veroordeling vakbondsman voor verkeersbelemmering
J. Flo, Juristenkrant nr. 402, 29/01/2020, 1 en 3
(Cass. 7 januari 2020, P.19.0804.N/1)

Tweejaarlijkse rechtspraak kroniek strafrecht

A. De Nauw, H.D. Bosly, N. Colette-Basecqz, E. Delhaise, L. Kennes, O. Nederlandt, D. Vandermeersch, Chronique semestrielle de jurisprudence, RDP 2020/1, jan 2020, 5

Rechtskroniek internationaal strafrecht
D. Scalia,M. Alié, Chronique de droit international pénal (2/2019), RDP 2020/1, jan 2020, 137

Nullum Crimen
Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht nr. 6, dec 2019
Inhoudstafel

Het ondernemingsstrafrecht weldra in een nieuw kleedje?

J. Rozie, rubriek ‘Woord vooraf’, TBH 2019/8, 947

Economisch strafrecht
P. Waeterinckx, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. ‘op de schop’ omwille van de afschaffing (?) van de decumulatieregel onder oud artikel 5, tweede lid Sw?, TBH 2019/8, 949
P. Waeterinckx, Naar een moderner eenvoudiger regeling voor witwassen in een nieuw Strafwetboek?, TBH 2019/8, 972

Strafuitvoering in België anno 2020

E. Maes, A. Jonckheere, O. Nederlandt, Panopticon 2019-4, 237

DETENTIERECHT


Recht op een psychiatrische behandeling in een «officiële» taal voor gedetineerden en geïnterneerden op grond van het EVRM en de Bestuurstaalwet

J. Bernaerts, RW 2019-2020, nr. 22, 01/02/2020, 843

VERKEERSRECHT

Elektronische verkeersboetes
Sinds 29 januari zijn de verkeersboetes gedigitaliseerd. U ontvangt de digitale documenten gecentraliseerd in uw eBox, een beveiligde en persoonlijke elektronische postbus voor de burger.
FOD Justitie persbericht 29/01/2020
FISCAAL RECHT
Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht2019-2020
Twee volumes, Wolters Kluwer 2019, 2685 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Inwerkingtreding algemene antimisbruikbepaling: hof wijst fiscus af

SVC, Fiscoloog nr. 1644, 12/02/2020, 10

Beurstaks op buitenlands afgehandelde transacties: eerste horde genomen

CB, Fiscoloog nr. 1644, 12/02/2020, 1

Mobiliteitsbudget
JVD, FAQ mobiliteitsbudget bevestigt: overstappen kan (onder voorwaarden) wel, Fiscoloog nr. 1644, 12/02/2020, 3

Registratierechten

E. Spruyt, Het gewijzigde Vlaams verkooprecht anno 2020: van 7%/6% naar 6%/5% voor de enige woning, Nieuwsbrief Notariaat nr. 2, weken 3-4 2020, 1
Registratiebelasting: meeneembaar aandeel verkooprecht blijft 12.500 euro, Nieuwsbrief Notariaat nr. 2, weken 3-4 2020, 9
Brusselse registratierechten – Brussel schrapt ‘klein beschrijf’ uit uitvoeringsbesluit op registratierechten, Nieuwsbrief Notariaat nr. 2, weken 3-4 2020, 10
S. Van Crombrugge, Schenking van aandelen na inbreng onroerende goederen: fiscaal misbruik?, Fiscoloog nr. 1643, 05/02/2020, 5
SVC, Vervroegde beëindiging opstalrecht: algemeen vast recht of verkooprecht, Fiscoloog nr. 1644, 12/02/2020, 8

Brusselse successierechten
Verlaagd tarief successierechten bij vererving familiale ondernemingen en vennootschappen in Brussel: minister publiceert verificatieformulieren, Nieuwsbrief Notariaat nr. 2, weken 3-4 2020, 10

Vennootschapsbelasting
M. De Munter, Cassatie: effectiseringspremie dan toch uitgesloten van ‘exit’-tax, Fiscoloog nr. 1643, 05/02/2020, 7
P. Smet, S. Husain, Beperking interestaftrek (ATAD): KB preciseert nadere regels, Fiscoloog nr. 1642, 29/01/2020, 3
P.-J. Wouters, P. Van den Berghe, EBITDA-interestaftrekbeperking: langverwacht KB verschijnt nog net vóór jaareinde, Fisc;Act; nr. 2, week 16-22 jan 2020, 1

Voordelen van alle aard
SVC, Voordeel van alle aard bij beëindiging vruchtgebruik annex recht van opstal, Fiscoloog nr. 1643, 05/02/2020, 10

Rulings

SVC, Kan tegen ongunstige ruling worden opgekomen bij gewone rechter, Fiscoloog nr. 1642, 29/01/2020, 6

Melding constructies

JVD, Constructies enkel melden als ‘wezenskenmerken’ voorhanden zijn, Fiscoloog nr. 1642, 29/01/2020, 9

Fiscale transparantie

L. Cassimon, Europa legt bescherming van klokkenluiders op, Fisc. Act. Nr. 3, week 23-29 jan 2020, 1

Onderzoek en controle

F. Desterbeck, Visitatie: machtiging politierechter is niet beperkt tot professioneel gebruikte delen van woning, Fisc. Act. Nr. 3, week 23-29 jan 2020, 5

Vrijstelling onroerende voorheffing
S. Vancolen, S. Vandorpe, Sociale werkplaats kan ‘soortgelijke weldadigheidsinstelling’ zijn, Fisc. Act. Nr. 3, week 23-29 jan 2020, 7

Fiscale rechtsgeschiedenis – 5e eeuw Italië

H. Dubois, rubriek ‘Vrij Gesteld’, Terugblik: De belasting van Theoderik, TFR nr. 573, jan 2020, 3

Beleggingsfondsen
C. Goudron, Beleggingsfondsen. Belgisch rapport n.a.v. het 73ste IFA-Congres te London, U.K. (9-12 september 2019) (Investment funds), TFR nr. 573, jan 2020, 5

Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
N. Pirotte, Un Code fiscal de plus… consacré au recouvrement amiable et forcé des créances fiscales en non fiscales, JT N° 6800, 25/01/2020, 57

Exit ‘mobiliteitsvergoeding’: is ‘mobiliteitsbudget’ in zelfde bedje ziek?

JVD, Fiscoloog nr.1642, 29/01/2020, 1

Het Grondwettelijk Hof veroordeelt gedeeltelijk de taks tot vergoeding van successierechten

Stradalex nieuws 06/02/2020
GwH nr. 2020/10, 23/01/2020

Erfbelasting

SVC/CB, Vlaams Gewest: blijven sterfhuisclausules van vóór 1 juli 2015 buiten schot?, Fiscoloog nr. 1641, 22/01/2020, 1

Vrijstelling sociaal passief ‘eenheidsstatuut’: is het sop de kool waard?
JVD, Fiscoloog nr. 1641, 22/01/2020, 4

Beroepskosten
SVC, Beperking aftrek kosten bedrijfswagens: niet als werknemer bijdrage betaalt, Fiscoloog nr. 1641, 22/01/2020, 6

DBI-aftrek
J. Luts, W. Willems, DBI-regeling en aftrekvolgorde strijdig met Moeder-dochterrichtlijn, Fiscoloog nr. 1641, 22/01/2020, 7

Brexit: nieuw wetsontwerp met specifieke overgangsmaatregelen
JVD, Fiscoloog nr. 1641, 22/01/2020, 10

Vervangingsinkomsten

C. Hendrickx, Belastingvermindering hervormd als antwoord op pensioenval, Fisc.Act. nr. 2, week 16-22 jan 2020, 7

Wat bracht 2019, wat brengt 2020?

Fiscaliteit in niemandsland
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 1, week 9-15 jan 2020, 1

Aftrek autokosten

JVD, Fiscoloog nr. 1640, 15/01/2020,1

Bedrijfsvoorheffing
JVD, Vrijstelling doorstorting BV bij 'ploegenarbeid': wat is een ‘ploeg’?, Fiscoloog nr. 1640, 15/01/2020, 3

Onroerende voorheffing
JVD, Fiscoloog nr. 1640, 15/01/2020, 8

Innovatieaftrek voor computerprogramma’s
L. Kleijnen, Application de la déduction pour revenus d’innovation aux programmes d’ordinateur, TFR nr. 574, jan 2020, 53

Wat na de vernietiging van de effectentaks?
L. Vanheeswijck, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 572, dec 2019, 975

De theorie van de dubbele datum
Gelden voor de fiscus andere termijnen dan voor de belastingplichtige?
H. Vandebergh, TFR nr. 572, dec 2019, 977

Is het Europees Hof van Justitie de weg kwijt?
F. Vanistendael, rubriek ‘Editoriaal’, AFT 2019/12, 2

De fiscale achtergrond van de Belgische Opstand/Revolutie in 1830
B. Peeters, AFT 2019/12, 15

Een doorlichting van de regeerakkoorden van de Vlaamse, Brussels Hoofdstedelijke en Waalse regering op regionale en lokale fiscale aspecten
K. Zee, TvRF 2019/4, 2

Familiale vennootschappen
O. De Keukelaere, E. Beeken, Decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen en het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen in Vlaanderen, TvRF 2019/4, 15

BTW


BTW/registratierechten
I. Massin, Huur onroerend goed met BTW: ook registratierechten verschuldigd, Fiscoloog nr. 1644, 12/02/2020, 6

Teruggaaf van BTW aan niet-EU-BTW-plichtigen: drie jaar tijd?
JVD, Fiscoloog nr. 1643, 05/02/2020, 1

BTW-nummer voortaan (meestal) verplicht voor maatschappen
I. Massin, Fiscoloog nr. 1643, 05/02/2020, 2

BTW-tarieven
W. Panis, rubriek ‘Vrij Gesteld’, Zeven anjers, zeven rozen en een kleine teddybeer, TFR nr. 574, jan 2020, 51

BTW-tarief en EU-Hof: verhuur ligplaats boten is geen camping
JVD, Fiscoloog nr. 1641, 22/01/2020, 2

Bestemmingsdocument en nieuw model intracommunautaire opgave
I. Massin, Fiscoloog nr. 1640, 15/01/2020, 5

Btw-wetgeving – Heel wat KB’s gewijzigd
B. Pernet, H. Rochus, Btw Brief nr. 1, jan 2020, 1

Onroerende verhuur
T. Van Beveren, J. Heyman, Optie en herzieningsregels, Btw Brief nr. 1, jan 2020, 3

Hof van Justitie: vrijstelling zelfstandige groepering, ook bij diensten aan derden
G. Cristiaensen, K. De Jonge, Btw Brief nr. 1, jan 2020, 5

AG: dochter geen vaste inrichting
N. Pichal, R. Zwakhoven, Btw Brief nr. 1, jan 2020, 7

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT


Zwitserse belastinghervorming: welke impact op DBI-aftrek?
J. Jacobs, A. Smeets, Fiscoloog Internationaal nr. 434, 31/01/2020, 1

Belgische belastingvrijstelling voor invaliditeitsuitkeringen schendt EU-recht
H. Niesten, Fiscoloog Internationaal nr. 434, 31/01/2020, 4

EU-recht inzake belastingontduiking
L. De Broe, De Global Anti-Base Erosion Proposal (‘GLoBE’), Pijler 2 van de OESO doet fundamentele twijfels rijzen over de verenigbaarheid met het EU-recht, AFT 2019/12, 7
SOCIAAL RECHT
Spelregels tijdens tijdskrediet of thematisch verlof: RVA herziet zijn standpunt
A. Bries, Sociale Wegwijzer nr. 3, feb 2020, 2

Naar een betere bescherming van de uitzendkracht?
N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 3, feb 2020, 8

Europa beschermt klokkenluiders
I. Vogelaere, Sociale Wegwijzer nr. 3, feb 2020, 11

Werkgeverstussenkomst bij vervoerskosten
M. Dauphin, S. Bellemans, Sociale Wegwijzer nr. 3, feb 2020, 15

Big data op het werk: mogelijkheden en uitdagingen

P. Dion, J. Kolesnyk, OR 2020/1, 2

Een bloemlezing van de rechtspraak
J. De Vreese, I. Plets, OR 2020/1, 9

Sociaal statuut zelfstandigen: bijdragen voor 2020

KvT, , Fiscoloog nr. 1640, 15/01/2020, 11

Pensioenen

Toegelaten beroepsbezigheid van gepensioneerden in 2020, Balans nr. 843, 31/01/2020, 5

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Brexit
Commentaar bij het terugtrekkingsakkoord en de toekomstige relaties tussen de EU en het VK
P. Van Elsuwege, M. Chamon, NJW nr. 416, 12/02/2020, 94

Sdu Commentaar EVRM 2020-2021
Prof. mr. J.H. Gerards (hoofdred.), dr. mr. B. van Bockel, prof. dr. Y. Haeck, dr. A.E.M. Leijten LL.M. MA en prof. dr. J. Meese
Twee delen, Sdu 2020
Beschrijving + inhoudstafel

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be