WETGEVING 10 - 30 APRIL 2020
 
 
Verlenging maatregelen bijzondere volmachtsbesluiten nr. 2 (termijnen), 3 strafuitvoering en strafprocedure) en 4 (mede-eigendom, vennootschaps- en verenigingsrecht)

Codex Deontologie voor Advocaten: nieuwe beroepsopleiding vanaf 2020-2021

Codex Deontologie voor Advocaten – Plichten stagemeester

Oproep voor advocaten en magistraten voor mandaat voorzitter Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie

Mandaat lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie – verlenging termijn indienen kandidaturen

De wet op het onbelast bijverdienen is ongrondwettig
Arrest GwH 53/2020 van 23 april 2020

Grondwettelijk Hof
Persbericht van 28 april 2020 over de gedeeltelijke opheffing van de bijzondere proceduremaatregelen in het kader van de coronaviruscrisis

Beschikking Arbeidshof Antwerpen BS 30 april 2020: vanaf 1 september 2020 nieuw bijzonder reglement

Regering beschermt ondernemingen tegen faillissement tijdens coronacrisis

Toekenning steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben

KB nr. 12  rechtsplegingstermijnen en schriftelijke behandeling zaken voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Geen uitstel meer voor gemeentewegen en rooilijnplannen vanaf 27 april 2020

Tweede beoordelingsronde van 2020 voor projectsubsidies en beurzen binnen het Kunstendecreet

Omzendbrief betreffende tijdelijk verbod uithuiszettingen

Gedeeltelijke inwerkingtreding van het Belgisch Scheepvaartwetboek

De CAF gaat aanwijzingen van fiscale fraude uit een strafrechtelijk onderzoek  behandelen

Gerechtskosten in strafzaken – modellen vorderingen en kostenstaten


CORONAMAATREGELEN

Anticoronavirusmaatregelen verlengd tot 3 mei en versoepeld voor tuincentra, doe-het-zelfzaken en groothandels voor professionelen
17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 17/04/2020, editie 3, bl. 26890

Verlenging maatregelen tot 3 mei 2020
17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/04/2020, bl. 27347

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

9 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, BS 17/04/2020, bl. 26739
16 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 21/04/2020, bl. 27386
16 APRIL 2020. - Besluit met betrekking tot de verlenging van de duur van de uitzonderlijke maatregelen zoals voorzien in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. De wet op het onbelast bijverdienen is ongrondwettigmobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, BS 21/04/2020, bl. 27388
16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21/04/2020, bl. 27389
16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21/04/2020, bl. 27391
16 APRIL 2020. - Bijzondermachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 22/04/2020, bl. 27660
16 APRIL 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, BS 22/04/2020, bl. 27663
22 APRIL 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen naar aanleiding van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en tot verlenging van het bezoekverbod in verscheidene residentiële opvang- en zorginstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 29/04/2020, bl. 29752
23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/004 om de betaaltermijn van de onroerende voorheffing te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, BS 29/04/2020, bl. 29570
23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/014 betreffende de belasting op de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 29/04/2020, bl. 29571
23 APRIL 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 29/04/2020, bl. 29572


PUBLIEK RECHT

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

KB nr. 12  rechtsplegingstermijnen en schriftelijke behandeling zaken voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
21 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 22/04/2020, bl. 27761

FEDERALE AMBTENAREN

Bijzondere maatregelen voor federale ambtenaren
22 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 24/04/2020,  bl. 28717

CULTUUR

Tweede beoordelingsronde van 2020 voor projectsubsidies en beurzen binnen het Kunstendecreet
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de tweede beoordelingsronde van 2020 voor projectsubsidies en beurzen binnen het Kunstendecreet, BS 29/04/2020, bl. 29551

Tijdelijke maatregelen in het beleidsveld cultuur
3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld cultuur door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 15/04/2020, bl. 26238

ONROEREND ERFGOED

Remediëring termijnen en procedurele verplichtingen binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed
27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed, BS 15/04/2020, bl. 26134

WOONBELEID

Omzendbrief betreffende tijdelijk verbod uithuiszettingen
7 APRIL 2020. - Omzendbrief OMG/W 2020/2 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen, BS 14/04/2020, bl. 26088

Maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid
3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 15/04/2020, bl. 26141

ONDERWIJS

Maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020
17 APRIL 2020. - Decreet over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis, BS 21/04/2020, bl. 27378

KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

Buitenschoolse opvang, opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning
10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, bs 20:04:2020? bl. 27237

Kinderopvang
10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de bestuurlijke weerbaarheid en transparantie van organisatoren, en tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft verplichtingen in het kader van de subsidies, BS 21/04/2020, bl. 27382

OMGEVINGSRECHT

Verlenging proceduremaatregelen Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege
24 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van sommige proceduremaatregelen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 29/04/2020, bl. 29559
Vervaltermijnen blijven geschorst van 27 maart 2020 tot en met 17 juli 2020

Aangifte voor de milieuheffing op elektronische wijze
27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot het bepalen van de modaliteiten van het webloket voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing op elektronische wijze, BS 17/04/2020,bl. 26726

Omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen
22 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen, BS 27/04/2020, bl. 28769.

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geen uitstel meer voor gemeentewegen en rooilijnplannen vanaf 27 april 2020
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 29/04/2020, bl. 29554

Voorlopig geen nieuwe rooilijnplannen of gemeentewegen
10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 16/04/2020,  bl. 26458

Noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken
16 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, bl. 27346

ORGANISATIE SPELEN NATIONALE LOTERIJ

Tijdelijke afwijking van de vastgestelde regels bij de organisatie van de spelen van de Nationale Loterij in uitzonderlijke omstandigheden
9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke afwijking van de vastgestelde regels bij de organisatie van de spelen van de Nationale Loterij in uitzonderlijke omstandigheden, BS 20/04/2020, bl. 26933

ENERGIERECHT

Sociale maximumprijzen levering elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers
3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 20/04/2020, bl. 27165

Sociale maximumprijzen levering aardgas aan beschermde residentiële afnemers
3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 20/04/2020, bl. 27167

Errata AREI
8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. - Errata, BS 28/04/2020, bl. 28974
8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. - Erratum, BS 28/04/2020, bl. 28978

WATERDISTRIBUTIE

Openbaar waterdistributienetwerk
20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie, BS 27/04/2020, bl. 28763

PRIVATE EN BIJZONDERE VEILIGHEID

Modaliteiten betrekking tot de bankwaarborg
31 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 39 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 28/04/2020, bl. 28849


BURGERLIJK RECHT
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Codex Deontologie voor Advocaten: nieuwe beroepsopleiding vanaf 2020-2021
Reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.2 `De beroepsopleiding' van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 22/04/2020, bl. 27698

Codex Deontologie voor Advocaten – Plichten stagemeester
Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten Wijziging van `Afdeling II.1.4 Plichten van de stagemeester' in `Deel II Toegang tot het beroep, stage en vorming', BS 23/04/2020, bl. 27852

Oproep mandaat voorzitter Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Deelnemingsvoorwaarden:
- zetelend of eremagistraat
- advocaat met minsten 10 jaar inschrijving tableau
Oproep tot kandidaten: mandaat van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bl. 27856

JUSTITIE

Uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie
16 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 6 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 17/04/2020, bl. 26884

Mandaat lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie – verlenging termijn indienen kandidaturen
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie. - Wijziging termijn, BS 28/04/2020, bl. 29366

GERECHTELIJK RECHT

Verlenging termijnen volmachtbesluit nr. 2
28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 28/04/2020, bl. 29444
Verjaringstermijnen en andere termijnen om een vordering in rechte in te stellen bij een burgerlijk gerecht worden verlengd tot 17 mei 2020.
Bepalingen schriftelijke procedure worden verlengd tot 17 juni 2020.

KB nr. 12  rechtsplegingstermijnen en schriftelijke behandeling zaken voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
21 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 22/04/2020, bl. 27761

Sociale schuldeisers en schuldenaars zijn uitgesloten de mogelijkheid om verzet te doen - geen schending volgens Grondwettelijk Hof
Arrestnummer: 52/2020
Arrestdatum: 23/04/2020
Rolnummer(s): 7085
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 6 juli 2017 « houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie » (art. 143, wijziging van artikel 1047, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek)
Trefwoorden: Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijke rechtspleging - Rechtsmiddelen - Verzet - Voorwaarden - Verstekvonnis dat in laatste aanleg is gewezen - Verschil in behandeling - 1. Schuldeisers en schuldenaars in burgerlijke en handelszaken - 2. Schuldeisers en schuldenaars in sociale zaken
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (Artikel 1047, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre schuldeisers en schuldenaars in burgerlijke en handelsrechtelijke procedures voor sommige schuldvorderingen verzet kunnen doen, terwijl sociale schuldeisers en schuldenaars zijn uitgesloten van de mogelijkheid om verzet te doen)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-052n.pdf


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Verlenging maatregelen volmachtsbesluit nr. 4 inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht
28 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, BS 24/04/2020, bl. 29446
De bepalingen van het hoofdstuk 1 over de algemene vergaderingen van mede-eigenaars worden verlengd tot 30 juni 2020.
De bepalingen van het hoofdstuk 2 over algemene vergaderingen en vergaderingen van bestuursorganen worden verlengd tot 30 juni 2020.

ECONOMIE

Indexcijfer consumptieprijzen april 2020

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2020, BS 30/04/2020, bl. 29965

Tijdelijke opschorting van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen ten voordele van ondernemingen
24 APRIL 2020. - Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, BS 24/04/2020, bl. 28732

Lokale diensteneconomie
10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19, BS 16/04/2020, bl. 26460

Afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen
10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 16/04/2020, bl. 26462

Toekenning steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben
10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 17/04/2020, bl. 26714

LAND- EN TUINBOUWSECTOR

KB nr. 5 coronamaatregelen land- en tuinbouwsector
9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, BS 20/04/2020, bl. 27341
Erratum BS 28/04/2020

Oproep mandaat voorzitter Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Deelnemingsvoorwaarden:
- zetelend of eremagistraat
- advocaat met minsten 10 jaar inschrijving tableau
Oproep tot kandidaten: mandaat van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bl. 27856

VERVOERSRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 10/04/2020, bl. 25921

Gedeeltelijke inwerkingtreding van het Belgisch Scheepvaartwetboek
6 APRIL 2020. - Koninklijk besluit betreffende de gedeeltelijke inwerkingtreding van het Belgisch Scheepvaartwetboek, BS 14/04/2020, bl. 26001FINANCIEEL RECHT

Toekenning staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus
4 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, BS 15/04/2020, bl. 26211

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 17/04/2020, bl. 26817

KB nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis
22 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis, BS 24/04/2020, bl. 27982

COVID-19: bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
22 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie, BS 24/04/2020, bl. 27987

Nieuw model geconsolideerde jaarrekening vennootschappen

Nieuwe versie van het model van de geconsolideerde jaarrekening voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 30/04/2020, bl. 29944
www.balanscentrale.be

STRAFRECHT

Verlenging maatregelen volmachtbesluit nr. 3
28 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 28/04/2020, bl. 29445
De maatregelen van dit KB worden verlengd tot 17 mei 2020.
De maatregelen van dit KB voorzien bij artikel 19 en 20 worden verlengd tot 17 juni 2020.

Meldplicht fiscale fraude bij strafonderzoek sinds kort in Wetboek van Strafvordering, maar Coördinatie Anti-Fraude blijft contactpunt
3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de in artikel 29bis van het Wetboek van strafvordering bedoelde dienst die bevoegd is om de aanwijzingen van fraude inzake directe en indirecte belastingen die aan het licht komen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, te ontvangen, BS 14/04/2020, bl. 26037

Gerechtskosten in strafzaken – modellen vorderingen en kostenstaten
25 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de vordering en van de kostenstaat te gebruiken bij de uitvoering van opdrachten van de gerechtelijke overheid, BS 22/04/2020, bl. 27502

WEGVERKEER

Arrest Grondwettelijk Hof wegverkeer - GAS-boetes –gemengde inbreuken
Arrestnummer: 56/2020
Arrestdatum: 23/04/2020
Rolnummer(s): 7331
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 24 juni 2013 « betreffende de gemeentelijke administratieve sancties » (art. 3, 3°, en 31)
Trefwoorden: Wegverkeer - Gemeentelijke administratieve sancties - "Gemengde" inbreuken - Administratieve geldboete - Uitstel / Opschorting van de uitspraak
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikelen 3, 3° en 31 van de wet van 24 juni 2013, in zoverre zij de sanctionerend ambtenaar of, in beroep, de politierechtbank niet de mogelijkheid bieden de geldboete waarin zij voorzien gepaard te laten gaan met uitstel)
- Geen Schending (dezelfde bepalingen, in zoverre zij de sanctionerend ambtenaar of, in beroep, de politierechtbank niet de mogelijkheid bieden een maatregel tot opschorting van de uitspraak te verlenen)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-056n.pdfFISCAAL RECHT

De wet op het onbelast bijverdienen is ongrondwettig
Arrestnummer: 53/2020
Arrestdatum: 23/04/2020
Rolnummer(s): 7106 • 7108 • 7113
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): - Wet van 18 juli 2018 « betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie »
- Wet van 30 oktober 2018 « tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 »
Trefwoorden: Occasioneel bijverdienen - Stelsel van het occasioneel bijverdienen - Verenigingswerk / Occasionele diensten tussen burgers / Diensten verleend via erkende elektronische platforms - Statuut / Fiscale en sociale regeling
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Vernietiging :
- wet van 18 juli 2018;
- wet van 30 oktober 2018 ;
2. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de activiteiten geleverd tot en met 31 december 2020.
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-053n.pdf
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-053n-info.pdf


De CAF gaat aanwijzingen van fiscale fraude uit een strafrechtelijk onderzoek  behandelen
3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de in artikel 29bis van het Wetboek van strafvordering bedoelde dienst die bevoegd is om de aanwijzingen van fraude inzake directe en indirecte belastingen die aan het licht komen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, te ontvangen, BS 14/04/2020, bl. 26037

Uitzendbureaus
24 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring, BS 30/04/2020, bl. 29783

Tarief kilometerheffing vanaf 1 juli 2020
Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van het tarief van de kilometerheffing ingevolge artikel 2.4.4.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2020, bl. 26087

Tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis
17 APRIL 2020. - Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis, BS 21/04/2020, bl. 27380

Bijzondere-machtenbesluit nr. 7
19 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies, BS 24/04/2020, bl. 27950

Voor
overeenkomsten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal is het niet mogelijk te registreren via MyRent
16 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie, BS 27/04/2020, bl. 28756


SOCIAAL RECHT

Uitbreiding overbruggingsrecht sommige zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden
27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, BS 29/04/2020, bl. 29522

Bijzondere-machtenbesluit nr. 14
27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28/04/2020, bl. 29421

Grondwettelijk Hof: de wet op het onbelast bijverdienen is ongrondwettig
Arrestnummer: 53/2020
Arrestdatum: 23/04/2020
Rolnummer(s): 7106 • 7108 • 7113
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): - Wet van 18 juli 2018 « betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie »
- Wet van 30 oktober 2018 « tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 »
Trefwoorden: Occasioneel bijverdienen - Stelsel van het occasioneel bijverdienen - Verenigingswerk / Occasionele diensten tussen burgers / Diensten verleend via erkende elektronische platforms - Statuut / Fiscale en sociale regeling
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Vernietiging :
- wet van 18 juli 2018;
- wet van 30 oktober 2018 ;
2. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de activiteiten geleverd tot en met 31 december 2020.
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-053n.pdf
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-053n-info.pdf

W
erklozen behouden 3/4e van uitkering bij tewerkstelling in vitale sectoren van land- en tuinbouw
23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 30/04/2020,  bl. 29788

Dienstencheque-ondernemingen – verlenging maatregelen tot 10 mei 2020
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verlenging van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door de overheid, BS 30/04/2020, bl. 29812

Betaalde sportbeoefenaar
16 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 30/04/2020, bl. 29788

Vlaamse sociale bescherming
13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 473 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, BS 14/04/2020, bl. 26039

Maatwerk bij collectieve inschakeling
10 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 15/04/2020, bl. 26242

Aanpassing buiten index op 1 mei 2020 van sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 mei 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 20/04/2020, bl. 27291

Termijn doorstorten aan RSZ door de erkende sociale secretariaten
9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 20/04/2020, bl. 27345

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2020-056


23-04-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 24 juni 2013 « betreffende de gemeentelijke administratieve sancties » (art. 3, 3°, en 31)

- Schending (artikelen 3, 3° en 31 van de wet van 24 juni 2013, in zoverre zij de sanctionerend ambtenaar of, in beroep, de politierechtbank niet de mogelijkheid bieden de geldboete waarin zij voorzien gepaard te laten gaan met uitstel) - Geen Schending (dezelfde bepalingen, in zoverre zij de sanctionerend ambtenaar of, in beroep, de politierechtbank niet de mogelijkheid bieden een maatregel tot opschorting van de uitspraak te verlenen)

Rolnummer(s): 7331
Wegverkeer - Gemeentelijke administratieve sancties - "Gemengde" inbreuken - Administratieve geldboete - Uitstel / Opschorting van de uitspraak
2020-055


23-04-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 7 mei 1999 « op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers » (art. 15/3)

Schending (artikel 15/3 van de wet van 7 mei 1999 « op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers », vóór de wijziging ervan bij artikel 11 van de wet van 7 mei 2019 « tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij », noch de Kansspelcommissie, in zoverre het noch de burgerlijke rechtbank de mogelijkheid biedt de sanctie waarin het voorziet in geval van inbreuk op artikel 43/4, § 3, eerste lid, van dezelfde wet, begaan door de uitbater van een kansspelinrichting klasse IV, met uitstel gepaard te doen gaan)

Rolnummer(s): 7327
Kansspelen - Kansspelinrichtingen klasse IV - Inbreuk op de verplichting om bepaalde weddenschappen in een geïnformatiseerd systeem te registreren - Kansspelcommissie / Burgerlijke rechtbank - Administratieve geldboete - Onmogelijkheid om de boete met uitstel gepaard te doen gaan
2020-054


23-04-2020

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 28, 39, 40, 1051 en 1056)

Geen schending

Rolnummer(s): 7239
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Rechtsmiddelen - Hoger beroep / Ontvankelijkheid - Betekening van de akte van hoger beroep - Gekozen woonplaats van de in het buitenland gevestigde geïntimeerde partij - In kracht van gewijsde treden van het vonnis in eerste aanleg
2020-053


23-04-2020

Beroepen tot vernietiging
- Wet van 18 juli 2018 « betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie » - Wet van 30 oktober 2018 « tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 »

1. Vernietiging : - wet van 18 juli 2018; - wet van 30 oktober 2018 ; 2. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de activiteiten geleverd tot en met 31 december 2020

Rolnummer(s): 7106 • 7108 • 7113
Occasioneel bijverdienen - Stelsel van het occasioneel bijverdienen - Verenigingswerk / Occasionele diensten tussen burgers / Diensten verleend via erkende elektronische platforms - Statuut / Fiscale en sociale regeling
2020-052


23-04-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 6 juli 2017 « houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie » (art. 143, wijziging van artikel 1047, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek)

Geen schending (Artikel 1047, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre schuldeisers en schuldenaars in burgerlijke en handelsrechtelijke procedures voor sommige schuldvorderingen verzet kunnen doen, terwijl sociale schuldeisers en schuldenaars zijn uitgesloten van de mogelijkheid om verzet te doen)

Rolnummer(s): 7085
Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijke rechtspleging - Rechtsmiddelen - Verzet - Voorwaarden - Verstekvonnis dat in laatste aanleg is gewezen - Verschil in behandeling - 1. Schuldeisers en schuldenaars in burgerlijke en handelszaken - 2. Schuldeisers en schuldenaars in sociale zaken
2020-051


23-04-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 « betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het secundair onderwijs en houdende verschillende aanpassingen in het basisonderwijs »

1. Vernietiging: - artikel 7/1, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 « houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan », ingevoegd bij artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017; - het vierde tot het negende lid van artikel 94bis, § 5, van het decreet van 3 maart 2004 « houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs », ingevoegd bij artikel 16 van het voormelde decreet; - paragraaf 2bis van artikel 39 van het decreet van 13 juli 1998 « betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving », ingevoegd bij artikel 41 van het voormelde decreet; - de woorden « en de aanvullende lestijden toegekend voor het behalen van het getuigschrift van didactiek van de cursus filosofie en burgerzin overeenkomstig § 2bis » in artikel 39, § 3, vijfde lid, van het decreet van 13 juli 1998 « betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving », zoals vervangen bij artikel 42, 2°, van het voormelde decreet - het vierde tot het negende lid van artikel 43bis, § 5, van het decreet van 3 maart 2004 « houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs », zoals vervangen bij artikel 44 van het voormelde decreet; 2. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot en met het schooljaar 2019-2020; 3. Verwerping van het beroep voor het overige, onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.10.2

Rolnummer(s): 6868
Onderwijs - Franse Gemeenschap - Cursus filosofie en burgerzin - Begeleiding van de cursus - Mechanisme voor de berekening van de lestijden begeleiding - Aanvullende lestijden begeleiding
RECHTERLIJKE ORDE

BS 10/04/2020
Benoeming griffier politierechtbank gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
Arbeidshof van Brussel
Vacante mandaten rechters strafuitvoeringsrechtbanken rechtsgebied hof van beroep te Antwerpen, Brussel en Gent en substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken rechtsgebied hof van beroep Brussel, Luik en Bergen

BS 14/04/2020
Vacante plaatsen griffiers vredegerechten van het arrondissement West-Vlaanderen

BS 15/04/2020
Samenstelling van de Basisoverlegcomités voor het personeel van de griffies en parketten
Griffiers/secretarissen/stagiairs – benoemingen/pensioneringen/ontslagneming
Vacante plaatsen assistenten arbeidsauditoraat Brussel en parket Brussel

BS 16/04/2020
Griffie van de rechtbank van eerste aanleg Leuven

BS 17/04/2020
16 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 6 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 20/04/2020
Vacante plaatsen advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen en Brussel, substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, Brussel en  Oost-Vlaanderen, substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen en Brussel
Vacante plaatsen raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, raadsheer in het arbeidshof te Brussel, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Brussel Nederlandstalig en Franstalig en West-Vlaanderen, rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, rechter in de ondernemingsrechtbank te Leuven en Gent

BS 22/04/2020
Benoemingen griffies, parketten en arbeidsauditoraten

BS 23/04/2020
Benoeming griffier arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arr. West-Vlaanderen
Vervanging mandaat van Franstalig effectief lid (magistraat) van de Hoge Raad voor de Justitie

BS 24/04/2020
Arbeidshof te Gent - arbeidsauditoraat Antwerpen - arbeidsauditoraat te Brussel

BS 30/04/2020
Arbeidshof Antwerpen. - Kabinet van de eerste voorzitter Beschikking
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be