WETGEVING 14 - 27 oktober 2016 

Aanwijzingsprocedure korpschefs rechtscolleges en parketten – Model standaardformulier gemotiveerd advies voor een kandidaat-korpschef

Oprichting van een commissie van advies inzake burgerlijk procesrecht
Benoeming leden van de commissie:
- de heer Hakim Boularbah, hoogleraar aan de Université de Liège en advocaat;
- Mevr. Beatrijs Deconinck, afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie en  covoorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht;
- de heer Piet Taelman, hoogleraar aan de Universiteit Gent en ere-advocaat;
- de heer Jean-François Van Drooghenbroeck, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain en de Université Saint-Louis de Bruxelles, covoorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht en advocaat


Statuut van de rijksambtenaren – tuchtprocedure

Akten van de burgerlijke stand betreffende het uur van de geboorte en het uur van het overlijden vermeld en bijgehouden in het Rijksregister van de natuurlijke personen vanaf 6 december 2016

Levensverzekeringsverrichtingen – maximale referentierentevoet

Kosten, percentages, duur en terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet - Kredietovereenkomsten voor consumenten m.b.t. voor bewoning bestemde onroerende goederen - Vaststelling referte-indexen voor veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten

Rentevoet uit te keren intresten consignaties, deposito's en borgtochten

Voorrecht van rechtsmacht van magistraten  
GwH 2016/131 van 20 oktober 2016
Wetboek van strafvordering (art. 479 tot 482bis, 483 en 503bis)
Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie (art. 479 tot 482bis) - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord (art. 483 en 503bis)
 Hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders
Circulaire nr. 9/2016 dd. 11.10.2016
GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Aanwijzingsprocedure korpschefs rechtscolleges en parketten – Model standaardformulier gemotiveerd advies voor een kandidaat-korpschef
28 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 10, 1°, van de wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I), BS 14/10/2016, bl. 69885
30 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 14/10/2016, bl. 69885
Model standaardformulier gemotiveerd advies voor een kandidaat-korpschef

Oprichting van een commissie van advies inzake burgerlijk procesrecht
20 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit houdende oprichting van een commissie van advies inzake burgerlijk procesrecht, BS 27/10/2016, bl. 72026
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Levensverzekeringsverrichtingen – maximale referentierentevoet
22 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekerings-verrichtingen van lange duur bedoeld in artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, BS 17/10/2016, bl. 70161

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 17/10/2016, bl. 70280

Tachograaf en de rij- en rusttijden
17 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden, BS 24/10/2016, bl. 71461

Plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten
17 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten, BS 26/10/2016, bl. 71834
FINANCIEEL RECHT

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/10/2016, bl. 70684.


Kosten, percentages, duur en terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet
Kredietovereenkomsten voor consumenten m.b.t. voor bewoning bestemde onroerende goederen
Vaststelling referte-indexen voor veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten

14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten, BS 21/10/2016, bl. 70962

Rentevoet uit te keren intresten consignaties, deposito's en borgtochten
13 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, deposito's en borgtochten, BS 26/10/2016, bl. 71831

STRAFRECHT

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – vacante betrekkingen

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekkingen, BS 18/10/2016, bl. 70504
 
SOCIAAL RECHT

Samenwerkingsakkoorden kinderbijslag
14 JULI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED, BS 20/10/2016, bl. 70749.
14 JULI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen, BS 20/10/2016, bl. 70754.

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

(update: 27/10/2016, 14.25u)
2016-138


20-10-2016

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1211, § 2, zesde lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6336
Gerechtelijk recht - Bijzondere rechtsplegingen - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen - Gerechtelijke verdeling - Vervanging van de notaris-vereffenaar - Beslissing niet vatbaar voor beroep
2016-137


20-10-2016

Beroepen tot vernietiging
Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (art. 20)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6321 • 6322
Verzekering voor geneeskundige verzorging - Derdebetalersregeling - Verplichte toepassing voor de algemeen geneeskundigen - Verschillen in behandeling tussen de algemeen geneeskundigen en de anderen artsen, de andere beoefenaars van een vrij beroep en tussen de geconventioneerde en niet-geconventioneerde algemeen geneeskundigen
2016-136


20-10-2016

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 1382 en 1383) en wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 29bis)

Geen schending (art. 1382 en 1383 B.W.) - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord (art. 29bis W.A.M. 1989)

Rolnummer(s): 6288
Aansprakelijkheidsrecht - Verkeersongeval - Aansprakelijkheid van een derde - Vergoeding van de schade van de openbare werkgever wanneer een van zijn personeelsleden of werknemers het slachtoffer is van schade die voor vergoeding in aanmerking komt - Vergoedbare schade beperkt tot de betalingen die zonder de normale tegenprestatie van arbeid zijn verricht
2016-135


20-10-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 185bis en 198, eerste lid, 1°, zoals van toepassing voor de aanslagjaren 2010 en 2011)

Geen schending

Rolnummer(s): 6252
Fiscaal recht- Vennootschapsbelasting - Beleggingsvennootschappen - Belastbare grondslag - Niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten
2016-134


20-10-2016

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 22 januari 2015 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het bezit van dieren uitsluitend of voornamelijk voor de productie van pels te verbieden

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6251
Bescherming en welzijn van dieren - Waals Gewest - Bezit van dieren - Verbod op bezit voor de productie van pels
2016-133


20-10-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (art. 10, derde lid)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6224
Sociale bijstand - Inkomensgarantie voor ouderen - Berekeningswijze voor het gewaarborgd inkomen - Bepaling van de bestaansmiddelen - Wijze waarop de roerende en de onroerende goederen die worden afgestaan in de loop van de tien jaar die voorafgaan aan de datum waarop de aanvraag voor de inkomensgarantie uitwerking heeft, in aanmerking worden genomen - Bepaling niet van toepassing in geval van ambtshalve herziening van een reeds toegekende uitkering
2016-132


20-10-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 257, eerste lid, 4°, zoals gewijzigd bij art. 2, 2°, van het decreet van het Waalse Gewest van 10 december 2009 houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen)

Geen schending

Rolnummer(s): 6200
Fiscaliteit - Waalse Gewest - Inkomstenbelastingen - Onroerende voorheffing - Kwijtschelding of verlaging van de onroerende voorheffing in geval van leegstand of improductiviteit van het onroerend goed - Kwijtschelding of verlaging in verhouding tot de duur en de omvang van de leegstand - Kwijtschelding of verlaging toegekend aan de eigenaar van een dergelijk goed op voorwaarde dat hij in de loop van het jaar minstens 180 dagen eigenaar ervan is geweest
2016-131


20-10-2016

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (art. 479 tot 482bis, 483 en 503bis)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie (art. 479 tot 482bis) - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord (art. 483 en 503bis)

Rolnummer(s): 6178
Strafrechtspleging - Rechtsplegingen van bijzondere aard - Voorrecht van rechtsmacht van de magistraten (en van hun mededaders en medeplichtingen) wegens de misdaden en wanbedrijven gepleegd door hen buiten hun ambt en in de uitoefening ervan - Magistraten van de hoven van beroep - Onmogelijkheid om in de loop van het ten aanzien van hen gevoerde onderzoek de regelmatigheid van dat onderzoek te laten controleren door de kamer van inbeschuldigingstelling, onmogelijkheid om beroepen in te stellen tegen beslissingen gewezen door de onderzoeksmagistraat op aan hem gerichte vorderingen tot aanvullende onderzoeksverrichtingen, ontstentenis van regeling van de rechtspleging na sluiting van het onderzoek - Vergelijking met het voorrecht van rechtsmacht van de ministers
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 14/10/2016
Ontslagverleningen magistraten
Vacante betrekkingen. – Erratum BS 19/09/2016: Griffier dossierbeheerder arbeidsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen : 3  ipv 2;  parket Antwerpen 11 ipv 10, annulatie vacante betrekking deskundige dossierbeheer parket Antwerpen

BS 17/10/2016
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen: 497 laureaten
Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen: 743 laureaten
Aanwijzing afdelingsvoorzitter Hof van Cassatie


BS 19/10/2016
Vacante betrekkingen magistratuur

BS 20/10/2016
Vernieuwingen benoemingen rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel – hernieuwing  functie van advocaat-generaal Hof van beroep Gent

BS 21/10/2016      
Benoeming raadsheer in het hof van beroep te Gent – benoemingen plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken
Aanwijzing ondervoorzitter Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

BS 24/10/2016
  
Griffiers/parketjurist – pensioneringen/benoemingen/ontslagnemingen
Ontslagnemingen plaatsvervangende rechters

BS 27/10/2016
Griffie Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel - griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen - secretarissen parket Halle - Vilvoorde