BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 24 januari - 6 februari 2014
      Selecties van recent gepubliceerde federale en Vlaamse wetgeving en van de arresten van het Grondwettelijk Hof
TWEEDE LUIK VAN DE ZESDE STAATSHERVORMING GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD
De wijzigingen aan de Grondwet, bijzondere wetten en wetten die de zesde staatshervorming uitvoeren (TWEEDE LUIK) zijn op 31 januari 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
Herzieningen van de Grondwet
Hervorming Senaat
Hervorming van de financiering gemeenschappen en gewesten
Overdracht bevoegdheden Gemeenschaps- en Gewestparlementen
Bevoegdheid Grondwettelijk hof inzake beslissingen over volksraadpleging

Bekendmaking indexcijfers januari 2014 uitgesteld!
Vanaf 2014 wordt de consumptieprijsindex berekend volgens een nieuwe formule (basisjaar 2013=100). De FOD Economie deelt nu mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen van januari 2014 nog niet wordt gepubliceerd. Het is de allereerste keer dat de bekendmaking van de indexcijfers wordt uitgesteld !
FOD Economie

 
Justitie – standaardprofiel  functie voorzitter vrederechters en politierechters

Wijzigingen Gerechtelijk wetboek - Uitlegging en verbetering van het vonnis

Rechtspleging Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - elektronisch doorgestuurde procedurestukken

Wetboek van economisch recht – boek XVII ‘Bijzondere rechtsprocedures’

DNA-onderzoek in strafzaken – oprichting DNA-gegevensbank ‘Vermiste personen’

Fiscaal stelsel spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer – Gedeeltelijke vernietiging door Grondwettelijk Hof

Bemiddeling Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State

Reglementering inning kosten voor de Raad van State

Wijziging verklaring niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige
TWEEDE LUIK VAN DE ZESDE STAATSHERVORMING GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

WIJZIGINGEN GRONDWET

Voorkoming en regeling van belangenconflicten – uitzondering berekening personenbelasting
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 143 van de Grondwet, bl. 8545.
Bevoegdheid Grondwettelijkhof inzake beslissingen over volksraadpleging
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 142 van de Grondwet, bl. 8546.
Federale Kamers -  Indeling leden Kamer en senatoren
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 43 van de Grondwet, bl. 8547.
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 44 van de Grondwet, bl. 8548.
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 46 van de Grondwet, bl. 8549.
Verloop kiesverrichtingen
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 64 van de Grondwet, bl. 8550.
Samenstelling Senaat
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 67 van de Grondwet, bl. 8551.
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 68 van de Grondwet, bl. 8553.
Aanwijzing gecoöpteerde senatoren
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 69 van de Grondwet, bl. 8556.
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 70 van de Grondwet, bl. 8557.
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 71 van de Grondwet, bl. 8558.
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 72 van de Grondwet, bl. 8559.
Lid gemeenschaps- en Gewestparlement kan niet zetelen in Kamer en Senaat –Wijziging door algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 119 van de Grondwet, bl. 8560.
Recht van onderzoek Kamer – wijzigingen voor Senaat (informatieverslag)
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 56 van de Grondwet, bl. 8561.
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 57 van de Grondwet, bl. 8562.
Federale regering – aanwezigheid ministers Kamer en Senaat
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 100 van de Grondwet, bl. 8563.
Federale wetgevende macht – wijziging door algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 74 van de Grondwet, bl. 8564.
Bevoegdheden Kamer en Senaat
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 77 van de Grondwet, bl. 8565.
Procedure wetsontwerpen in Kamer en Senaat
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 78 van de Grondwet, bl. 8567.
Recht van initiatief
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 75 van de Grondwet, bl. 8569.
Aanneming wetsontwerp door Kamer – artikelsgewijze stemming – nieuwe procedure  tweede lezing
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 76 van de Grondwet, bl. 8570.
Amendementen Senaat – art. 79 wordt opgeheven met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 79 van de Grondwet, bl. 8571.
Idem opheffing art. 80 (spoedbehandeling gevraagd door Federale regering)
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 80 van de Grondwet, bl. 8572.
Idem opheffing art. 81 (wetsvoorstel op initiatief Senaat)
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 81 van de Grondwet, bl. 8572.
Parlementaire overlegcommissie - wijzigingen
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 82 van de Grondwet, bl. 8573.
Buitenlandse betrekkingen – Inwerkingtreding verdragen
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 167 van de Grondwet, bl. 8574.
Gewestbevoegdheden
6 JANUARI 2014. - Herziening van de Grondwet. Invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet, bl. 8575.
Kamerleden worden gekozen voor vijf jaar.(voorheen vier jaar) en verkiezingen voor de Kamer vinden plaats op dezelfde dag als de verkiezingen voor het Europese Parlement
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 65 van de Grondwet, bl. 8576.
Leden  van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen  worden gekozen voor vijf jaar en de verkiezingen vinden plaats op dezelfde dag die samenvalt met die van de verkiezingen voor het Europese Parlement + aanvulling
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 117 van de Grondwet, bl. 8577.
Verkiezingen, samenstelling en werking Gemeenschaps- en Gewestparlementen
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet, bl. 8578.
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet, bl. 8580.
Artikel 5, tweede lid, van de Grondwet, wordt opgeheven – indeling provincies
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet, bl. 8581.
Mannen en vrouwen gelijke toegang mandaten – invoeging ‘bovengemeentelijk’
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 11bis van de Grondwet, bl. 8581.
Bevoegdheden gemeente, bovengemeentelijk bestuur en provincie
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 41 van de Grondwet, bl. 8582.
Provinciale en gemeentelijke instellingen – invoeging ‘bovengemeentelijke besturen ‘
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 162 van de Grondwet, bl. 8583.
Belastingen door provincie – invoeging door bovengemeentelijke besturen
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet, bl. 8584.
Aanvulling: ‘’het recht op gezinsbijslagen’
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te garanderen, bl. 8585.
Bevoegdheden Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
6 JANUARI 2014. - Herziening van de Grondwet. Invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet, bl. 8586
Machtiging  Raad van State of de federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen.".
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 144 van de Grondwet, bl. 8587.
Regeringen van de gemeenschappen en de gewesten, beschikken over het recht om de vervolging te bevelen in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheden behoren
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet, bl. 8588.
Aanvulling: de wet kan aan het Rekenhof de controle op de begrotingen en de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten alsook de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen, opdragen
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 180 van de Grondwet, bl. 8589.

BIJZONDERE WETTEN

Grondwettelijk Hof – Gewestelijke volksraadplegingen
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten, BS 31/01/2014, bl. 8590
Inwerkingtreding op 1 juli 2014.

Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 31/01/2014, bl. 8592.
Inwerkingtreding op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, zijnde 25 mei 2014.

Hervorming financiering gemeenschappen en gewesten en uitbreiding fiscale autonomie van de gewesten en financiering van nieuwe bevoegdheden
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, BS 31/01/2014, bl. 8594
Deze bijzondere wet treedt in werking op 1 juli 2014 met uitzondering van de bepalingen waarvan de datum van inwerkingtreding wordt bepaald bij § 2.
- De artikelen 6 tot 20, 59 en 75 treden in werking op 1 juli 2014 en zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2015.
- Artikel 60 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2014 met dien verstande dat bij de toepassing van het artikel 54/2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, voor dat aanslagjaar rekening wordt gehouden met de gewestelijke belastingverminderingen die zijn genomen op basis van artikel 6, § 2, eerste lid, 4°, zoals dat artikel bestond alvorens het is gewijzigd bij artikel 15 van deze bijzondere wet.
- De artikelen 76 en 78 treden in werking op 1 januari 2014.
- De artikelen 5, 69 tot 71 en 81 treden in werking op 1 januari 2015.


Wijzigingen van het Kieswetboek
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek, BS 31/01/2014, bl. 8632
Deze wet treedt in werking op de dag van de oproeping van de kiezers voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers die op dezelfde dag zal worden gehouden als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.

Wijzigingen Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat, BS 31/01/2014, bl. 8633
Deze wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, zijnde 25 mei 2014

Brussels instellingen – samenstelling en werking
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet, BS 31/01/2014, bl. 8634
De punten 1° en 2° van artikel 7 treden op dezelfde dag in werking als artikel 638bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 41 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Gemeenschappen en gewesten -gezamenlijke decreten en besluiten
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen (1), BS 31/01/2014, bl. 8637

Aanvulling kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen – vervanging woorden Wetgevende Kamers" door ‘ Kamer van volksvertegenwoordigers"
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat, BS 31/01/2014, bl. 8640
Deze wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, zijnde 25 mei 2014

Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, BS 31/01/2014, bl. 8641
HOOFDSTUK II. -Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Juridische eerstelijnsbijstand(art.10)
De persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2bis, van de Grondwet, zijn nu ook de juridische eerstelijnsbijstand.
Artikel 5, § 1, II van dezelfde bijzondere wet wordt aangevuld met de bepaling onder 8°, luidende :
"8° de juridische eerstelijnsbijstand.".
Justitiehuizen (art. 11)
 In artikel 5, § 1, van dezelfde bijzondere wet wordt het punt III, opgeheven bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, hersteld als volgt :
"III. De organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de bevoegde dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronisch toezicht verzekert.
Niettemin bepaalt de federale overheid de opdrachten die de justitiehuizen of, in voorkomend geval, de andere diensten van de gemeenschappen die deze overnemen, uitoefenen in het kader van de gerechtelijke procedure of de uitvoering van gerechtelijke beslissingen.".
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
Deze wet treedt in werking op 1 juli 2014.
Artikel 64 treedt evenwel in werking 10 februari 2014.

GEWONE WETTEN

Opbrengsten emissierechten van broeikasgassen - financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
6 JANUARI 2014. - Wet met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme, BS 31/01/2014, bl. 8660

Beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven -financiering en de open boekhouding van de politieke partijen van de Kamer
6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, BS 31/01/2014, bl. 8664

Beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement
Beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid

6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, BS 31/01/2014, bl. 8675.

Wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat
6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat, BS 31/01/2014, bl. 8679

Wijzigingen Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat
6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat, BS 31/01/2014, bl. 8688

Vaststelling overenigbaarheden en ontzeggingen (ex)ministers en (ex)leden wetgevende kamers
6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, BS 31/01/2014, bl. 8689

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap – regels samenstelling - onverenigbaarheden
6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet, BS 31/01/2014, bl. 8690

Hervorming Senaat – wijzigingen verkiezingen
6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, BS 31/01/2014, bl. 8692

Hervorming Senaat
Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen
(toezicht politie- en inlichtingendiensten en op Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, regeling van de inlichtingen-en veiligheidsdiensten, onderzoek op embryo's in vitro, organisatie van de geautomatiseerde stemming, wet van 25 ventôse jaar XI op het notariaatsambt, euthanasie, commissie evaluatie zwangerschapsafbreking, gebruik der talen bij het leger, inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas)
Wijzigingen verkiezing van het Europese Parlement
Wijzigingen regeling gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen

6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat, BS 31/01/2014, bl. 8713

Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek (werkende en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken
Hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
Wijzigingen van de wetten op de Raad van State
Versterking van het veiligheidsbeleid in Brussel
Wijzigingen van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten
Bepalingen betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
Wijzigingen van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting:
vervanging tabel III. Rechtbanken van eerste aanleg
vervanging tabel "Aantal eerste substituten-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg
Vervanging tabel "Aantal eerste substituten-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg
Wijziging personeelsformatie van de arbeidshoven en –rechtbanken
Wijziging personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel
Wijziging personeelsformatie van de politierechtbanken
personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel
Wijziging personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg
Wijzigingen van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie
Wijzigingen van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde
De tabel III "Rechtbanken van eerste aanleg" gevoegd bij de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, laatstelijk vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen
De tabel "Arbeidsrechtbanken" opgenomen in artikel 1 van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken, laatstelijk vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen
De tabel opgenomen in artikel 1 van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen
Vervanging tabel rechters in handelszaken (consulaire rechters)
Wijziging tabel personeelsformatie van de politierechtbanken
Wijziging tabel personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel
Wijziging tabel personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg(griffiers)
6 JANUARI 2014. - Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, BS 31/01/2014, bl. 8718

Versterking van het veiligheidsbeleid in Brussel
Wetswijzigingen inzake de bevoegdheidsoverdrachten inzake mobiliteit en verkeersveiligheid
Participatiefonds
Wijzigingen van de pensioenwetgeving in het kader
Wijzigingen van de wetgeving betreffende de vertegenwoordiging van de gewesten in het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
Ontbinding van het Fonds
Wijzigingen aan de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst

Wijzigingen aan de wetgeving betreffende het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
Wijziging van het Wetboek van strafvordering (uithandengeving)
Personeel van de Senaat – overplaatsing naar andere openbare diensten

6 JANUARI 2014. - Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 31/01/2014, bl. 8739

Federale Deontologische Commissie voor de openbare mandatarissen
6 JANUARI 2014. - Wet houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie, BS 31/01/2014, bl. 8744

   
PUBLIEK RECHT

Hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State
19 JANUARI 2014. - Wet houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, BS 03/02/2014, bl. 9067

Wijzigingen procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
28 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, BS 03/02/2014, bl. 9080

Reglementering inning kosten voor de Raad van State
30 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State, BS 03/02/2014, bl. 9118

Energieprestaties van gebouwen
29 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen, BS 28/01/2014, bl. 6943

Benoemingen en ontslag burgemeesters
22 NOVEMBER 2013. - Benoemingen en ontslag burgemeesters, BS 30/01/2014, bl. 7053

Gemeenten –   gemeenschapswachten
13 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, BS 30/01/2014, bl. 8352

Rechtspleging Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - elektronisch doorgestuurde procedurestukken
26 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, BS 30/01/2014, bl. 8356

Cumulatie parlementaire mandaten met andere openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard
Wetgevende assemblees. Mededeling, BS 30/01/2014, bl. 8474

Bemiddeling Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
28 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), BS 31/01/2014, bl. 8762.

Vlaams decreet inzake gezond en ethisch sporten
20 DECEMBER 2013. - Decreet inzake gezond en ethisch sporten, BS 31/01/2014, bl. 8779

Aansprakelijkheid netbeheerders
20 DECEMBER 2013. - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders, BS 31/01/2014, bl. 8787

Vaststelling codes van goede praktijk en standaardprocedures grondverzetregeling
6 JANUARI 2014. - Wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende vaststelling van codes van goede praktijk en standaardprocedures in het kader van de grondverzetregeling van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het Vlarebo van 14 december 2007, bl. 8888

Amateurkunsten
20 DECEMBER 2013. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten, BS 03/02/2014, bl. 9141

Federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling
15 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de hoofdstukken I en II van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 20140115. Wet, BS 04/02/2014, bl. 9249

Verkiezing Europees Parlement
7 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, BS 06/02/2014, bl. 10704

Maatschappelijke integratie en armoedebestrijding
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot oprichting van een netwerk van federale armoedeambtenaren, BS 06/02/2014, bl. 10718

Pensioenstelling gemeenteambtenaren
17 JANUARI 2014. - Decreet tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet, BS 06/02/2014, bl. 10721

Personeel gemeente, provincie en ocmw
6 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging betreft, BS 06/02/2014, bl. 10722


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Uitlegging en verbetering van het vonnis
24 OKTOBER 2013. - Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiële verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen, BS 24/01/2014, bl. 6602

Justitie – standaardprofiel  functie voorzitter vrederechters en politierechters
15 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen, BS 28/01/2014, bl. 6937
Standaardprofiel voor de functie van voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, BS 28/01/2014, bl. 7078

Wijziging verklaring niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige
15 JANUARI 2014. - Wet houdende wijziging van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 03/02/2014, bl. 9105


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Wetboek van economisch recht – boek XVII ‘Bijzondere rechtsprocedures’
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht, BS 28/01/2014, bl. 6918
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek, BS 28/01/2014, bl. 6923

Diverse bepalingen inzake KMO’s
15 JANUARI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s, BS 03/02/2014, bl. 9106


STRAFRECHT

DNA-onderzoek in strafzaken – oprichting DNA-gegevensbank ‘Vermiste personen’
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Vermiste personen », BS 30/01/2014, bl. 8360

WEGVERKEER

Verval recht van sturen
15 JULI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft de termijn bij een vervangend verval van het recht tot sturen, bBS31/01/2014, bl. 8981


FISCAAL RECHT

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Erratum
20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. Erratum, BS 27/01/2014, bl. 6796

KB/WIB 92 – voordelen van alle aard
24 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 29/01/2014, bl. 8120

Registratie -  elektronisch register
26 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 30/01/2014, bl. 8363

Inkomstenbelastingen
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno|Aas, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, BS 05/01/2014,  bl. 9696


SOCIAAL RECHT

Dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving, BS 27/01/2014, bl. 6728

Algemene beginselen van de Sociale Zekerheid voor werknemers
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de Sociale Zekerheid voor werknemers, BS 28/01/2014,  bl. 6916

Aanpassing loonbedragen op 1 januari 2014
Aanpassing op 1 januari 2014 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131) gewijzigd bij de wet van 26 december 2013. Rechtzetting, BS 30/01/2014, bl. 8485

Bevordering tewerkstelling van langdurig werkzoekenden

26 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, BS 06/02/2014, bl. 10712
 
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Opvang of huisvesting bejaarde personen – Geen schending
Arrestnummer: 6/2014
Arrestdatum: 23/01/2014
Rolnummer(s): 5121
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Ordonnantie van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen (art. 11 tot 19)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Voorzieningen voor bejaarden - Résidences-services, centres d'accueil de jour et centres d'accueil de nuit - 1. Programmering - 2. Erkenning. # Europees recht - Diensten - Richtlijn - Toepassingsgebied. # Rechten en vrijheden - Vrijheid van handel en nijverheid - Beperkingen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-006n.pdf

Fiscaal stelsel spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer – Gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 7/2014
Arrestdatum: 23/01/2014
Rolnummer(s): 5314
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Art. 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de art. 28 en 33 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, en, bijkomstig, art. 25 tot 38 van dezelfde wet
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Roerende inkomsten - Spaardeposito's - Heffing - Verhoging - 1. Door de ingezeten banken betaalde interesten - 2. Door de niet ingezeten banken betaalde interesten. # Europees recht - Vrij verrichten van diensten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-007n.pdf

Milieuvriendelijke energieproductie – Gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 8/2014
Arrestdatum: 23/01/2014
Rolnummer(s): 5558 • 5561
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie (art. 4, 6 en 8)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.68
Trefwoorden: Energie - Vlaams Gewest - Milieuvriendelijke elektriciteit - Groenestroomcertificaten - Wijziging van de toekenningsvoorwaarden - 1. Rechtszekerheid - 2. Gewekt vertrouwen - 3. Eigendomsrecht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-008n.pdf

Vlaamse decreten tot wijziging Gemeentedecreet en Provinciedecreet – Gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 9/2014
Arrestdatum: 23/01/2014
Rolnummer(s): 5559 • 5560 • 5568 • 5569 • 5570
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Vlaams decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (art. 64) - Vlaams decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 (art. 59)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.7.5.
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Ondergeschikte besturen - Gemeenten en provincies - Werking van provinciale en gemeentelijke instellingen - Vordering waarover de gemeente of de provincie beschikt - Stilzitten bestuur - Vertegenwoordigingbevoegdheid van een inwoner - Voorwaarden - 2. Federale bevoegdheden - Procedure voor de rechtscolleges - Inwoner van een gemeente of provincie die namens die gemeente of provincie in rechte optreedt - Ontvankelijkheidsvoorwaarden. # Bestuursrecht - Gemeenten en provincies - Vordering waarover de gemeente of de provincie beschikt - Stilzitten bestuur - Inwoner van een gemeente of provincie die namens die gemeente of provincie in rechte optreedt - Ontvankelijkheidsvoorwaarden.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-009n.pdf

BTW – Geen schending
Arrestnummer: 10/2014
Arrestdatum: 23/01/2014
Rolnummer(s): 5563
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 42, § 3, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Vrijstellingen - Goederenleveringen en diensten verricht in het kader van diplomatieke en consulaire betrekkingen of bestemd voor de internationale instellingen - Voorwaarden - Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de minister van Financiën.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-010n.pdf

Taal van de rechtspleging – Sociale geschillenregeling – Schending in de gegeven interpretatie
Arrestnummer: 11/2014
Arrestdatum: 23/01/2014
Rolnummer(s): 5582
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (art. 4, § 1, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending in de gegeven interpretatie
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Gebruik der talen in gerechtszaken - Taal van de rechtspleging - Sociale geschillenregeling - Werknemer wiens prestaties zijn verbonden aan een exploitatiezetel gelegen op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad - Werknemer die het slachtoffer van een arbeidsongeval is - Vordering tegen de door zijn werkgever gekozen wetsverzekeraar.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-011n.pdf

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening – Schending (lacune in de wetgeving)
Arrestnummer: 12/2014
Arrestdatum: 23/01/2014
Rolnummer(s): 5610
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (art. 232 en 240)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwverbod als gevolg van een beschermingsmaatregel - Ontstentenis van regeling inzake schadevergoeding. # Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-012n.pdf

Bevoegdheden Brusselse Hoofdstedelijke Gewest – Gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 13/2014
Arrestdatum: 29/01/2014
Rolnummer(s): 5457 • 5462
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen - Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Culturele aangelegenheden - a. Beleid inzake beroepsopleiding - b. Gemeentelijke sportopleidingen en gemeentelijke sportinfrastructuren - Aanvullende financiering - 2. Bevoegdheden van de gewesten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - a. Financiering van de gemeenschapscommissies - Financiering van beroepsopleidingen - b. Algemene financiering van gemeenten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-013n.pdf

Inkomstenbelastingen van buitenlandse oorsprong – Geen schending
Arrestnummer: 14/2014
Arrestdatum: 29/01/2014
Rolnummer(s): 5547
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 37, derde lid, 285 en 292)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (wat de art. 285 en 292 betreft) - Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie (wat art. 37, derde lid betreft)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Roerende inkomsten - Inkomsten van buitenlandse oorsprong - Verrekening van het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting - 1. Niet-overdraagbaar karakter - 2. Niet-terugbetaalbaar karakter - 3. Annualiteit van de belasting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-014n.pdf


Afvalstoffen – Schending of geen schending afhankelijk van de interpretatie
Arrestnummer: 15/2014
Arrestdatum: 29/01/2014
Rolnummer(s): 5551
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaams Gewest van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (art. 12 en 37)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie - De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Milieurecht - Vlaams Gewest - Afvalstoffen - Achterlaten van afvalstoffen - Risico van hinder of schade voor de mens of het leefmilieu - Ambtshalve verwijdering van de afvalstoffen op kosten van de eigenaar van het met afvalstoffen vervuild terrein.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-015n.pdf
Arrestnummer: 16/2014
Arrestdatum: 29/01/2014
Rolnummer(s): 5565
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 318, § 2, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van vaderschap - Betwisting door de biologische vader van het kind - Vervaltermijn van één jaar - Startpunt - Ontdekking van het feit dat hij de biologische vader van het kind is. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Beperkingen - Belangenafweging.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-016n.pdf

Ruimtelijke ordening – herstelmaatregelen – geen schending
Arrestnummer: 17/2014
Arrestdatum: 29/01/2014
Rolnummer(s): 5602
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 gecoördineerde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 6.1.7 en 6.1.46)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Vlaams Gewest - Niet-vrijwillige uitvoering van door een rechter uitgesproken herstelmaatregelen - Ambtshalve uitvoering - 1. Door de stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en schepenen - Voorafgaand positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid - 2. Door de veroordeelde - Afwezigheid van voorafgaand positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-017n.pdf

Verontreiniging door meststoffen – geen schending
Arrestnummer: 18/2014
Arrestdatum: 29/01/2014
Rolnummer(s): 5635
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaams Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (art. 21, § 6, 2°, juncto artikel 9, en artikel 40bis)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Leefmilieu - Vlaams Gewest - Verontreiniging door meststoffen - Landbouw- of veeteeltinrichting - Dierlijke mestproductie - Superheffing - Overgangsmaatregel - Mogelijkheid tot uitstel en afstel - 1. Producent van mestoverschotten die zich in het spoor van vrijwillige afbouw van de veestapel heeft ingepast - Uitsluiting - 2. Producent van mestoverschotten die zich in het spoor van de mestverwerking heeft ingepast - Verwerkbaarheid van de mestoverschotten - 3. Terugwerkende kracht - Rechtszekerheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-018n.pdf

Gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden – Gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 20/2014
Arrestdatum: 29/01/2014
Rolnummer(s): 5713
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Art. 104/1 en 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, zoals ingevoegd respectievelijk vervangen bij de art. 4 en 5 van de wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Strafrecht - Gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden - 1. Fouillering op het lichaam - Stelselmatige fouillering - 2. Schade toegebracht aan gevangenisgoederen door de gedetineerde - Beslissing van de gevangenisdirecteur inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid - Beroep bij de rechtbank van eerste aanleg. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op de integriteit van de persoon - Verbod van onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen - 2. Jurisdictionele waarborgen - a. Onafhankelijke en onpartijdige rechter - b. Recht op toegang tot de rechter - c. Rechten van de verdediging.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-020n.pdf

Gemeentelijke administratieve sancties t.a.v. minderjarigen – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 21/2014
Arrestdatum: 29/01/2014
Rolnummer(s): 5753
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep)
Trefwoorden: Bestuursrecht - Gemeenten - Overtreding van gemeentelijke reglementen en verordeningen - Gemeentelijke administratieve sancties t.a.v.minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten. # Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-021n.pdf

Beslissing Commissaris-generaal voor de vluchtelingen – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 22/2014
Arrestdatum: 29/01/2014
Rolnummer(s): 5770
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Bericht van de Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen - Traagheden of onwettigheden begaan door een administratie
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof)
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof - Administratieve beslissingen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-022n.pdf
RECHTERLIJKE ORDE

BS 24/01/2014
Benoemingen/Pensioneringen griffiers en parketsecretarissen
Benoemingen rechters-plaatsvervangende rechters - substituten-procureur des Konings
Verlenging van de mandaten van sommige leden van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 27/01/2014
Benoeming referendaris bij het Hof van Cassatie
Arbeidsrechtbank te Brussel

BS 28/01/2014
23 JANUARI 2014. - Omzendbrief nr. 212 betreffende de Commissie voor de gerechtskosten. Nieuwe mandaten - nieuwe oproep tot kandidatuurstelling door magistraten

BS 29/01/2014
Arbeidsrechtbank te Turnhout

BS 30/01/2014
Arbeidshof Brussel

BS 31/01/2014
Vacante betrekkingen Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank (vanaf 1 april 2014)
Voorzitter van het Grondwettelijk Hof, Marc Bossuyt, op rust gesteld (Erratum 04/02/2014)
Benoeming plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Hasselt – hernieuwing functie van jeugdrechter rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 04/02/2014
Grondwettelijk Hof. Benoeming van een rechter
Raad van State. Voorzitterschap
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Hof van beroep te Brussel
Benoemingen parketjuristen in het rechtsgebied van het hof van beroep tot Brussel
Arbeidshof te Brussel

BS 05/02/2014
Hof van beroep Brussel - vredegerecht kanton Overijse-Zaventem - rechtbank van koophandel Kortrijk

BS 06/02/2014
Benoemingen diverse magistraten
Hof van beroep Antwerpen - Hof van beroep Gent
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt, Tongeren, Brussel, Dendermonde, Brugge
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen