SEPTEMBER 2016
In deze Bijblijver
  • Uitslag aanbesteding: GfK blijft uitvoerende partij
  • Aanmelden: Startbijeenkomst op 27 september
  • Voorlopige planning NSE 2017
  • Interessepeiling presentatie over Dashboard
  • Toelichting over periode tussen veldwerk en presenteren resultaten
  • Update over vragenlijst NSE 2017
  • Handleiding gebruik SPSS voor NSE beschikbaar
 
Uitslag aanbesteding: GfK blijft uitvoerende partij
 
Aangezien het contract met GfK voor de uitvoering van de NSE eind september a.s. afloopt, is begin 2016 gestart met een Europese aanbesteding om te komen tot een nieuwe overeenkomst. Op basis van diverse criteria is door het beoordelingsteam een advies uitgebracht aan het bestuur van Studiekeuze123.

Het bestuur heeft besloten, conform het advies, de opdracht voor de uitvoering van de NSE wederom te gunnen aan GfK. De overeenkomst gaat in per 1 oktober a.s. voor een periode van twee jaar met twee opties tot verlenging van ieder maximaal twaalf maanden.

We kijken uit naar een wederom een fijne samenwerking met GfK voor de uitvoering van de NSE. Ook komend jaar willen we van de NSE weer een waardevol instrument maken voor kwaliteitszorg en studiekeuzevoorlichting.
 
Aanmelden: Startbijeenkomst op 27 september a.s.
Op dinsdag 27 september a.s. vindt de Startbijeenkomst van de NSE 2017 plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal de planning worden vastgesteld. Daarnaast zullen de aandachtspunten voor komend jaar worden toegelicht. Indien je aanwezig wil zijn, stuur dan een e-mail naar info@nse.nl.


Ongeveer een week voor de Startbijeenkomst ontvangt u een bevestiging en eventueel nog extra informatie over de bijeenkomst.
 
Voorlopige planning NSE 2017
De voorlopige planning voor de NSE 2017 is gereed. Deze planning zal tijdens de Startbijeenkomst op 27 september worden besproken en vervolgens worden vastgesteld.
 
Interessepeiling presentatie over dashboard
De NHL Hogeschool maakt gebruik van een dashboard voor het analyseren en presenteren van de resultaten van de NSE. De NHL Hogeschool heeft aangeboden om aansluitend aan de Startbijeenkomst een korte presentatie te geven over wat zij als NHL Hogeschool doen (en gedaan hebben) en tegen welke problematiek zij daarbij zijn aangelopen.

Wij horen graag of hiervoor belangstelling is. Bij voldoende interesse zorgen wij dat er een ruimte beschikbaar is aansluitend aan de Startbijeenkomst.

Je kunt je interesse laten blijken door een e-mail te sturen aan info@nse.nl. Ongeveer een week voor de Startbijeenkomst zullen wij u verder informeren over deze bijeenkomst.
 
Toelichting over periode tussen veldwerk en presenteren resultaten
Aangezien er mogelijk onduidelijkheid heerst waarom er tussen het afsluiten van het veldwerk en het opleveren van de data wat tijd zit, heeft GfK een globale opsomming van de werkzaamheden gemaakt die komen kijken bij het opleveren van de data.
 
Update over vragenlijst NSE 2017
De werkgroep NSE-vragenlijst heeft alle reacties op de vragenlijst bekeken en een onderbouwd voorstel uitgebracht voor de vragenlijst NSE 2017. Om tot een definitieve vragenlijst te komen, worden de komende periode nog de laatste analyses gedaan. De vragenlijst is voor het grootste gedeelte ongewijzigd. Ook vraag 15 maakt onderdeel uit van het voorstel 2017. Zodra de vragenlijst is vastgesteld ontvangt u hierover bericht.
 
Handleiding gebruik SPSS voor NSE beschikbaar
Het Openbaar Benchmarkbestand (SPSS) kun je gebruiken om resultaten van alle deelnemende instellingen te bekijken. Voor degenen die niet voldoende bekend zijn met SPSS heeft Studiekeuze123 een uitleg geschreven ten behoeve van het NSE Benchmarkbestand.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.