RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
1 - 24 april 2023
Verzoekschrift aan Grondwettelijk Hof tot vernietiging van een aantal artikelen van de publieke rechtspraakdatabank vonnissen en arresten

Voorontwerp van wet houdende het sociaal statuut van de magistraat en tot invoering van een veiligheidsverificatie: de HRJ geeft een negatief advies

Ministerraad: ontwerp vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Benoeming van leden-magistraten en advocaten

Toegang tot de archieven voor het opnieuw samenstellen van gedwongen gescheiden gezinnen (metissen)

Invoering informatierecht voor slachtoffers inzake beslissingen over de voorlopige hechtenis van de verdachte

Oprichting nationaal drugscommissariaat

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen komt onder de koepel van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC)

Decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs

Antiwitwasreglement voor topvoetbalclubs

Verkiezingswetgeving gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen

Verdere hervorming van auteursrechten vanaf 1 januari 2023: geen socialezekerheidsbijdragen

Vierde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen

Bewegingen in de rechterlijke orde
 
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN
 
KAMER

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof voor wat de samenstelling van het Hof en de voorwaarden om benoemd te kunnen worden tot rechter betreft
Parlementair Document 55K3292
Indieningsdatum: 11 april 2023
Dit voorstel van bijzondere wet beoogt een aantal wijzigingen door te voeren inzake de samenstelling van het Grondwettelijk Hof en de benoemingsvoorwaarden voor de rechters, met name:
1° alle rechters moeten voortaan het bewijs leveren van een voldoende kennis van de tweede landstaal;
2° rechters-politici moeten voortaan houder zijn van een diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten;
3° bij de rechters-juristen wordt een categorie toegevoegd zijnde diegenen die gedurende minstens twintig jaar als voornaamste beroepsactiviteit het beroep van advocaat hebben uitgeoefend en over een aantoonbare deskundigheid beschikken op het vlak van het publiekrecht;
4° voor rechters-politici wordt de vereiste parlementaire ervaring opgetrokken van vijf naar acht jaar maar voortaan wordt de uitoefening van het ambt van federaal minister of staatssecretaris of het ambt van minister of staatssecretaris van een gemeenschaps- of gewestregering meegeteld voor de berekening van deze parlementaire ervaring;
5° voortaan moet per taalgroep ten minste één derde en ten hoogste de helft van de rechters gewezen parlementslid zijn;
6° de regel dat ten minste één rechter-jurist van het Hof het bewijs moet leveren van een voldoende kennis van de Duitse taal wordt behouden maar dit bewijs kan voortaan enkel geleverd worden voor een examencommissie samengesteld door de afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid;
7° het Grondwettelijk Hof moet voortaan zowel onder zijn Nederlandstalige als onder zijn Franstalige rechters ten minste één derde rechters van elk geslacht tellen;
8° kandidaat-rechters-juristen en kandidaat-rechterspolitici moeten worden gehoord door de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.

Wetsvoorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure voor naamsverandering te versoepelen
Parlementair Document 55K3201
Dit wetsvoorstel beoogt de procedure voor naamsverandering te versoepelen. Elke burger krijgt het onvoorwaardelijke recht om eenmaal in het leven van achternaam te veranderen voor zover die naamsverandering de naam van de vader, de moeder of een combinatie van beide betreft. Ook een andere naamsverandering blijft mogelijk, maar enkel indien daar ernstige redenen toe zijn.
Verder wordt de burgerlijke stand, en niet langer de minister van Justitie, verantwoordelijk voor het behandelen van elk verzoek tot naamsverandering.

Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de openbare dronkenschap teneinde van de aanhouding in geval van openbare dronkenschap een bestuurlijke aanhouding te maken
Parlementair Document 55K2981
Dit wetsontwerp beoogt van de aanhouding in geval van openbare dronkenschap een bestuurlijke aanhouding te maken.

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen
Parlementair Document 55K0373
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 30 maart 2023
Dit wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de lijst van tegen beslag beschermde goederen. Eerst en vooral wordt de verouderde opsomming aangepast aan de moderne noden. Anderzijds worden voortaan ook goederen met emotionele waarde beschermd. Ten slotte wordt ook de termijn verlengd om verzet te doen met betrekking tot de onbeslagbare goederen, zodat de beslagene meer tijd heeft om zich ter zake te informeren.

Wetsontwerp houdende de steun voor het reizigersvervoer per nachttreinen
Parlementair Document 55K3221
In bespreking Commissie Kamer 19 april 2023

MINISTERRAAD

Vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand
Ministerraad 21 april 2023
Het ontwerp legt voor dit jaar de waarde van het punt voor de uitbetaling van de prestaties voor het gerechtelijk jaar 2021-2022 vast op 90,36 euro.
Het is de doelstelling om later dit jaar de waarde van het punt structureel in te schrijven op 75 euro, geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van september 2016, om blijvend in een stabiele en correcte vergoeding van de advocaten te voorzien.

Wijziging van diverse wetten ter verbetering van het departement Justitie
Ministerraad 21 april 2023

Benoeming van een nationaal drugscommissaris
Ministerraad 14 april 2023 (Benoeming gepubliceerd in BS 24/04/2023)

Oprichting gemeenschappelijke gegevensbank “Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces”
Ministerraad 31 maart 2023

Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen
Ministerraad 31 maart 2023

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

Voorontwerp van wet tot invoering van een veiligheidsverificatie: de HRJ geeft een negatief advies
Advies HRJ van 11 april 2023

Aanbeveling HVJ: betreffende de daadwerkelijke toegang tot de DABS (Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand), te verlenen aan de magistraten van de zetel en de leden van de griffies in de uitoefening van hun ambt
HVJ aanbeveling van 30 maart 2023, nr. 2023/1-CAER


PUBLIEK RECHT
 
BINNENLANDSE ZAKEN

Samenstelling gemengde commissies en burgerpanels op initiatief van de Kamer
2 MAART 2023. - Wet tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Kamer van volksvertegenwoordigers, BS 03/04/2023, bl. 35826

BESTUURSRECHT

Grondwettelijk Hof: De invoering door de Vlaamse decreetgever van de relativiteitseis en de attentieplicht in het bestuursprocesrecht schendt het recht op toegang tot de rechter en het recht op bescherming van een gezond leefmilieu
GwH 59/2023 van 11 april 2023
Rolnummer(s): 7638 • 7644 • 7656 • 7683 • 7698 • 7701
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 21 mei 2021 « tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures » (artikelen 6 en 9)
Trefwoorden: Bestuursrecht - Leefmilieu - Vlaamse bestuursrechtscolleges - Raad voor Vergunningsbetwistingen - Handhavingscollege - Administratieve rechtshandeling - Vernietiging - Voorwaarden - Belangenschade - Relativiteitseis - Attentieplicht
Beschikkend gedeelte: - Vernietiging (artikel 35, derde lid, 2° en 3°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 4 april 2014, zoals ingevoegd bij artikel 6 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 mei 2021)
- Verwerping van de beroepen voor het overige (onder voorbehoud van hetgeen in B.8.2 is vermeld)

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-059n-info.pdf

VERKIEZINGEN KAMER EN EUROPEES PARLEMENT

Kiesproces voor verkiezingen 2024 - vereenvoudiging, verbetering en waar mogelijk digitalisering van kiesdocumenten
28 MAART 2023. - Wet houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen, BS 14/04/2023, bl. 38992

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Model aanvraag stemrecht voor gemeenteraadsverkiezingen van buitenlanders buiten de EU die wonen in België
27 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, BS 12/04/2023, bl. 37130
Model

Model aanvraag stemrecht voor gemeenteraadsverkiezingen van buitenlanders binnen de EU die wonen in België
24 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals de modellen van de beslissing waarbij het College van burgemeester en schepenen deze aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt, BS 12/04/2023, bl. 37138
Model

EUROPESE VERKIEZINGEN

Modellen aanvraag deelname Europese verkiezingen voor Belgische minderjarigen en niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de EU
24 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats moeten indienen als zij ingeschreven willen worden op de kiezerslijst die voor de Europese verkiezingen opgesteld wordt, alsook van de modellen van de beslissing waarbij het College van burgemeester en schepenen deze aanvraag goedkeurt of verwerpt, BS 12/04/2023, bl. 37145
Modellen

AMBTENARENRECHT

Vaststelling brugdagen voor federale ambtenaren
29 MAART 2023. - Omzendbrief nr. 719. - De vaststelling van de brugdagen voor 2023 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 21/04/2023, bl. 40728

GEZONDHEIDSRECHT

Gezamenlijke gegevensbescherming Sciensano en andere zaken inzake contactonderzoek: KB van 17 september 2020 wordt ingetrokken
27 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 17 september 2020 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 07/04/2023, bl. 36791

COVID – opheffing mondmaskerplicht in zorginstellingen in Brussel
30 MAART 2023. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 mei 2022 betreffende de mondmaskerplicht in zorginstellingen, BS 06/04/2023, bl. 36673

Oprichting van het Gezondheids(zorg)data-agentschap
14 MAART 2023. - Wet houdende oprichting en organisatie van het Gezondheids(zorg)data-agentschap, BS 03/04/2023, bl. 35845

Benoeming plaatsvervangende lid-magistraat in raad van beroep van de Orde der artsen
15 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 2021 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der artsen en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der artsen, BS 03/04/2023, bl. 35914

ENERGIERECHT

Intrekking KB van 5 mei 2022 tot vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit houdende de intrekking van het koninklijk besluit van 5 mei 2022 tot vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers, BS 21/04/2023, bl. 40647

Sociale maximumprijzen 2de kwartaal 2023 levering aardgas, warmte en elektriciteit
9 MAART 2023. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 2de kwartaal 2023 (1 april 2023 tot en met 30 juni 2023) voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers, BS 05/04/2023, bl. 36453
9 MAART 2023. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 2de kwartaal 2023 (1 april 2023 tot en met 30 juni 2023) voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers, BS 05/04/2023, bl. 36453
9 MAART 2023. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 2de kwartaal 2023 (1 april 2023 tot en met 30 juni 2023) voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers, BS 05/04/2023, bl. 36453

ONDERWIJS

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen komt onder de koepel van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC)
17 MAART 2023. - Decreet tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en de rechtspositieregeling van de bestuursrechters, BS 14/04/2023, bl. 39184

Toekenning bijkomende lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs voor het ondersteuningsmodel in het schooljaar 2022-2023 n.a.v. de Oekraïnecrisis
23 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van bijkomende lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs voor het ondersteuningsmodel in het schooljaar 2022-2023 naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, BS 13/04/2023, bl. 37377

Decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs
24 MAART 2023. - Decreet over het hybride onderwijs in het secundair onderwijs, BS 07/04/2023, bl. 36794

OMGEVINGSRECHT

Vierde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen
30 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot vierde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen, BS 11/04/2023, bl. 37021

WONEN

Tijdelijke huisvesting n.a.v. de oorlog in Oekraïne – indexering huurprijzen
31 MAART 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2022 tot bepaling van de huurprijs voor de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot opheffing van besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, wat betreft de indexering van de huurprijzen, BS 14/04/2023, bl. 39229

VREEMDELINGENRECHT

Wijziging vreemdelingenwet wat betreft het inreis- uitreissysteem
2 MAART 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem, BS 17/04/2023, bl. 39729

MOBILITEIT

Decreet over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid
31 MAART 2023. - Decreet over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, BS 21/04/2023, bl. 40649

WAPENWET- ADMINISTRATIEF BEROEP

Arrest Grondwettelijk Hof inzake administratief beroep wapenwet - schending
GwH 62/2023, 13 april 2023
Rolnummer(s): 7777
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 8 juni 2006 « houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens » (artikel 30)
Trefwoorden: Wapens - Rechtsmiddel - Beroep bij de minister van Justitie - Voorwaarden - Toevoeging van een kopie van de bestreden beslissing als bijlage
Beschikkend gedeelte: Schending (artikel 30, tweede lid, van de wet van 8 juni 2006, zoals gewijzigd bij artikel 160 van de wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek », in zoverre die bepaling in geen enkele mogelijkheid voorziet voor de verzoeker die geen kopie van de bestreden beslissing bij het verzoekschrift heeft gevoegd, om het beroep te regulariseren door alsnog een kopie van de bestreden beslissing over te zenden)
BURGERLIJK RECHT

 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Benoeming van leden, waaronder advocaten
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Benoeming van leden, BS 24/04/2023, bl. 41022

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Benoeming van leden-magistraten
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Benoeming van leden-magistraten, BS 24/04/2023, bl. 41022

Verzoekschrift tot vernietiging van een aantal artikelen van de publieke rechtspraakdatabank vonnissen en arresten
Verzoekschrift tot vernietiging van de artikelen 8, 10, 13 en 16 van de wet van 16 oktober 2022 tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de wraking van de gezworenen (BS van 24 oktober 2022)
Opgestart door bijna 60 bezorgde rechters, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en burgers.

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
 
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Aangepaste versie van de neerleggingsformulieren jaarrekeningen voor rechtspersonen door de NBB
Aangepaste versie van de neerleggingsformulieren « Volledig model van jaarrekening », "Verkort model van jaarrekening " en « Micromodel van jaarrekening » voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW,'s, IVZW's en stichtingen, opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 04/04/2023, bl. 36092
(https://www.nbb.be/nl/balanscentrale)

VERZEKERINGEN

Verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme - erkenning van de gebeurtenis in Schaarbeek op 10 november 2022 als terrorisme
Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de gebeurtenis in Schaarbeek op 10 november 2022 als terrorisme, BS 24/04/2023, bl. 41100

VERVOERSRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het ongeregeld personenvervoer over de weg maart en april 2023
Indexcijfers van de kostprijs van het ongeregeld personenvervoer over de weg, BS 17/04/2023, bl. 39813
Indexcijfers van de kostprijs van het ongeregeld personenvervoer over de weg, BS 13/04/2023, bl. 37729


FINANCIEEL RECHT
 
Deposito- en Consignatiekas – consignaties in valuta’s - rentevoeten
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2020 op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's, en tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 oktober 2016 tot vaststelling van de rentevoet van de uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, deposito's en borgtochten, BS 21/04/2023, bl. 40590

Terrorisme - toevoeging persoon aan de lijst van personen en entiteiten inzake beperkende maatregelen
3 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 21/04/2023,  bl. 40589

Verslag over de werking van de centrale voor Kredieten aan particulieren. - Jaar 2022
Verslag over de werking van de centrale voor Kredieten aan particulieren. - Jaar 2022 (Opgesteld door de Nationale Bank van België overeenkomstig de bepalingen van artikel VII.157 van het Wetboek van economisch recht), BS 20/04/2023, bl. 40471

Antiwitwasreglement voor topvoetbalclubs
20 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande professionele topvoetbalclubs, BS 19/04/2023, bl. 40178
Inwerkingtreding 1 mei 2023

Hypothecaire kredieten – referte indexen april 2023
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 19/04/2023, bl. 40221

Consumentenkrediet - maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's)
Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht. - Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's) - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, artikel 7bis, BS 12/04/2023, bl. 37201

Samenstelling Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
19 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2020 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 07/04/2023, bl. 36837

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude moet ten minste elk kwartaal worden bijeengeroepen
19 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2020 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 07/04/2023, bl. 36770
 
STRAFRECHT
 
Invoering informatierecht voor slachtoffers inzake beslissingen over de voorlopige hechtenis van de verdachte
2 MAART 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde een informatierecht voor slachtoffers in te stellen, BS 14/04/2023, bl. 38991

Oprichting nationaal drugscommissariaat
7 APRIL 2023. - Wet houdende de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat, BS 13/04/2023, bl. 37282

Arrest Grondwettelijk Hof inzake administratief beroep wapenwet - schending
GwH 62/2023, 13 april 2023
Rolnummer(s): 7777
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 8 juni 2006 « houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens » (artikel 30)
Trefwoorden: Wapens - Rechtsmiddel - Beroep bij de minister van Justitie - Voorwaarden - Toevoeging van een kopie van de bestreden beslissing als bijlage
Beschikkend gedeelte: Schending (artikel 30, tweede lid, van de wet van 8 juni 2006, zoals gewijzigd bij artikel 160 van de wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek », in zoverre die bepaling in geen enkele mogelijkheid voorziet voor de verzoeker die geen kopie van de bestreden beslissing bij het verzoekschrift heeft gevoegd, om het beroep te regulariseren door alsnog een kopie van de bestreden beslissing over te zenden)


Het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen treedt in werking op 18 april 2023
30 JULI 2022. - Wet houdende instemming met de volgende internationale akten: 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 16 september 2021, en 2) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 4) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, en 5) het Protocol van 22 november 2017 tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Straatsburg op 7 april 2022. - Addendum, BS 11/04/2023, bl. 36987

De aanslag van 10 november 2022 op straat in Schaarbeek wordt als daad van terrorisme erkend
20 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot erkenning van een daad als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985, BS 07/04/2023, bl. 36792

VERKEERSRECHT

Grondwettelijk Hof inzake politie over het wegverkeer - bevel tot betaling – geen schending
GwH 60/2023 van 11 april 2023
Rolnummer(s): 7801
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (artikel 65/1)
Trefwoorden: Strafvordering - Politie over het wegverkeer - Bevel tot betalen - Bevoegdheid van de procureur des Konings om een bevel tot betaling uit te vaardigen - Ontstentenis van voorafgaande vaststelling van de schuld door de politierechtbank
Beschikkend gedeelte: Geen schending


 
FISCAAL RECHT

Wijziging BTW-wetboek betreffende de invoering van bepaalde informatieverplichtingen voor betalingsdienstaanbieders
7 APRIL 2023. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de invoering van bepaalde informatieverplichtingen voor betalingsdienstaanbieders, BS 18/04/2023, bl. 39876

Model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2023

28 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2023, BS 14/04/2023,  bl. 39037

Model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2023
28 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2023, BS 14/04/2023, bl. 39069

Om grondwettig te zijn, moet artikel 464, 1°, van het WIB 1992 zo worden geïnterpreteerd dat het de gemeenten niet verbiedt een belasting te heffen op de bruto-inkomsten uit vertoningen en vermakelijkheden

GwH 65/2023 van 13 april 2023
Rolnummer(s): 7783
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (artikel 464, 1°)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Gemeentelijke belastingen - Belasting op vertoningen en vermakelijkheden - Verbod om een belasting te heffen op de bruto-inkomsten
Beschikkend gedeelte: - Schending (artikel 464, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de gemeenten verbiedt een belasting te heffen op de bruto-ontvangsten uit vertoningen en vermakelijkheden die op hun grondgebied worden georganiseerd)
- Geen schending (artikel 464, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de gemeenten niet verbiedt een belasting te heffen op de bruto-ontvangsten uit vertoningen en vermakelijkheden die op hun grondgebied worden georganiseerd)

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-065n-info.pdf

Rechtzetting: Nederlandse opschrift moet zijn: "Wet houdende hervorming van de fiscaliteit op de energiefactuur" in plaats van "Wet houdende hervorming van de fiscaliteit"
19 MAART 2023. - Wet houdende hervorming van de fiscaliteit. - Rechtzetting, BS 07/04/2023, bl. 36782

 
SOCIAAL RECHT

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in het sociaal statuut van de zelfstandigen
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in het sociaal statuut van de zelfstandigen, BS 24/04/2023, bl. 40902

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers, BS 21/04/2023, bl. 40631

Verdere hervorming van auteursrechten vanaf 1 januari 2023: geen socialezekerheidsbijdragen
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 14/04/2023, bl. 39103

Toekenning werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars – wijziging uitvoerings-KB
27 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars, BS 12/04/2023, bl. 37159
Erratum BS 21/04/2023

Rust- en overlevingspensioen van zelfstandigen -  aanpassing van de jaarbedragen
27 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 05/04/2023, bl. 36188

Wijziging uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 03/04/2023, bl. 35893
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 05/04/2023
Arbeidsrechtbank van Leuven
Arbeidsrechtbank van Leuven
Arbeidsrechtbank van Leuven
Griffiers/parketsecretarissen/attachés – benoemingen en ontslag

BS 07/04/2023
Benoemingen/aanwijzingen/pensioneringen diverse magistraten
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 11/04/2023
Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel. - Beschikking

BS 12/04/2023
22 MAART 2023. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie
Benoemingen referendarissen en griffiers
Arbeidshof van Brussel
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 13/04/2023
Erratum BS 31/03/2023 selectienummer secretarissen-hoofd van dienst parket hof van beroep Antwerpen

BS 14/04/2023
Benoeming staatsraad bij de Raad van State
Benoeming staatsraad bij de Raad van State
Pensionering griffier bij de Raad van State
(Hernieuwingen) benoemingen en aanwijzingen functies/ontslagverleningen diverse magistraten
Vacante betrekking referendaris Hof van Cassatie

BS 18/04/2023
Arbeidshof Gent

BS 19/04/2023
Griffiers, parketsecretarissen, attachés en referendarissen - benoemingen, pensioneringen en ontslagverleningen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 20/04/2023
Arbeidsrechtbank van Leuven
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 21/04/2023
Ondernemingsrechtbank te Gent
Vacante betrekkingen rechters en substituten-procureur des Konings

BS 24/04/2023
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Benoeming van leden-magistraten
Aanstelling nationale drugscommissaris
Arbeidshof van Brussel
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be