WETGEVING 8 FEBRUARI - 5 MAART 2020
 
 
Veel benoemingen plaatsvervangende rechters in het BS van 21 februari 2020

Arrest GwH inzake bijdrage 20 euro aan begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand (GwH 2020/022, 13 februari 2020)

Nieuwe wet inzake gebruik van de polygraaf

Publicatie lijst mandaten, ambten en beroepen en indiening vermogensaangifte

Omzendbrief voor federale ambtenaren inzake het coronavirus COVID-19

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet die de industriële elektriciteitsproductie door de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 tot in 2025 verlengt (GwH 34/2020 van 5 maart 2020)

Bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft


Bevolkings- en vreemdelingenregister – informatiegegevens voogd van niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Appartementsrecht: Grondwettelijk Hof vernietigt viervijfdemeerderheid voor sloop- of heropbouwbeslissing (GwH 30/2020 van 20 februari 2020)


Aansprakelijkheid in de bouw – oprichting Tariferingsbureau “Bouw” – aanvraag tot erkenning van een Compensatiekas

Kosten bekendmaking akten rechtspersonen in de bijlagen Belgisch Staatsblad vanaf 1 maart 2020

Grondwettelijk Hof: BTW - Sanctie - Administratieve geldboeten - Onmogelijkheid om de geldboete gepaard te doen gaan met uitstel: schending art. 70, § 1bis BTW-wetboek (GwH 32/2020, 20 februari 2020)

Consumptieprijsindex stijgt in februari 2020, spilindex overschreden

Raad van State vernietigt verstrengde regels voor zonnecentra


PUBLIEK RECHT

PARLEMENTAIR RECHT

Parlementaire uittredingsvergoeding
9 FEBRUARI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft, BS 18/02/2020, bl. 9413

Oproep kandidaat voor mandaat Nederlandstalig lid Federale Deontologische Commissie
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig lid van de Federale Deontologische Commissie voor de categorie `Voormalige leden Kamer en/of Senaat', BS 04/03/2020, bl. 13423

Oproep kandidaat mandaat Nederlandstalig plaatsvervangend lid `arts' Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid `arts' van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, BS 04/03/2020, bl. 13422.

Oproep kandidaat voor Franstalige federale ombudsman/-vrouw
Oproep tot kandidaten voor het ambt van Franstalige federale ombudsman/-vrouw, BS 04/03/2020, bl. 13425

Oproep kandidaat voor Brussels(e) ombudsman/ombudsvrouw
Oproep tot kandidaten voor de functie van Brussels(e) ombudsman/ombudsvrouw, BS 04/03/2020, bl. 13427

REKENHOF

Publicatie lijst mandaten, ambten en beroepen en indiening vermogensaangifte
Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (vijftiende toepassingsjaar), BS 14/02/2020, bl. 7950

AMBTENARENZAKEN

Omzendbrief voor federale ambtenaren inzake het coronavirus COVID-19
1 MAART 2020. - Omzendbrief nr. 680, BS 03/03/2020, bl. 13152

ENERGIERECHT


Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet die de industriële elektriciteitsproductie door de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 tot in 2025 verlengt
Arrestnummer: 34/2020
Arrestdatum: 05-03-2020
Rolnummer(s): 6328
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 28 juni 2015 « tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie »
Trefwoorden: Kernenergie - Centrales Doel 1 en Doel 2 - Uitstel van de datum van de desactivering en van het einde van de industriële elektriciteitsproductie - Ontstentenis van een milieueffectrapportering en van een voorafgaande procedure die inspraak van het publiek mogelijk maakt
Beschikkend(e) gedeelte(n): -  Vernietiging (wet van 28 juni 2015)
- Handhaving van de gevolgen van de vernietigde wet (tot het aannemen, door de wetgever, van een nieuwe wet die is voorafgegaan door de vereiste milieueffect‑ en passende beoordeling, met inspraak van het publiek en een grensoverschrijdende raadpleging, en uiterlijk tot en met 31 december 2022)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-034n.pdf
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-034n-info.pdf

Verlenging periode winter 2019-2020 niet-afsluiting de toevoer elektriciteit en aardgas
27 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit over de verlenging van de periode waarin gedurende de winter 2019-2020 de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag worden afgesloten, BS 04/03/2020, bl. 13402

GEZONDHEIDSRECHT

Raad van State vernietigt verstrengde regels voor zonnecentra
Raad van State. - Koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra. - Vernietiging, BS 13/02/2020, bl. 7805
Arrest RvS nr. 246.952 van 5 februari 2020

RECHTEN VAN DE MENS

Mensenrechteninstituut – oproep kandidaten voor mandaten
Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalig, plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens, BS 10/02/2020, bl. 7396

GELIJKE KANSEN

Bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft
4 FEBRUARI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft, BS 28/02/2020, bl. 11844

MIGRATIERECHT

Bevolkings- en vreemdelingenregister – informatiegegevens voogd van niet-begeleide minderjarige vreemdeling
3 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren, bl. 9035.

Vacature Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen
Vacante betrekking Nederlandstalige rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, BS bl. 11037


BURGERLIJK RECHT

MEDE-EIGENDOM

Mede-eigendom - Appartementsgebouwen - Vereniging van mede-eigenaars / Algemene vergadering - Besluitvorming - Vereiste meerderheden - Beslissing tot afbraak of volledige heropbouw van het gebouw

GwH 2020-030 van 20 februari 2020
Vernietiging Wet van 18 juni 2018 « houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing » (art. 167, 7°, wijziging van artikel 577-7 van het Burgerlijk Wetboek)

AANNEMINGSRECHT

Aansprakelijkheid in de bouw – oprichting Tariferingsbureau “Bouw” – aanvraag tot erkenning van een Compensatiekas
4 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas, BS 13/02/2020, bl. 7801


GERECHTELIJK RECHT

Arrest GwH inzake bijdrage 20 euro aan begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand
GwH 2020/022, 13 februari 2020
De wet die de betaling van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand oplegt in gerechtelijke procedures, is grotendeels grondwettig
Persbericht arrest 22/2020


FINANCIEEL RECHT
 
Uitgifte door de Belgische staat van lineaire obligaties
20 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,10% - 22 juni 2030", BS 13/02/2020, bl. 7800
19 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,40% - 22 juni 2040", BS 05/03/2020, bl. 13489

Algemene regels inzake de lineaire obligaties
20 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, BS 14/02/2020, bl. 9044

Reglement NBB macro-prudentieel risico dekkingen met residentieel vastgoed
29 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België, BS 14/02/2020, bl. 9039

Hypothecaire kredieten - rentevoeten

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 18/02/2020, bl. 9780


STRAFRECHT
 

FISCAAL RECHT

Erratum bedrijfsvoorheffing
11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum, BS 11/02/2020, bl. 7497

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020 – Vervanging vorige publicaties
Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020 - Vervanging, BS 13/02/2020, bl. 7873

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2021
Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2021, BS 13/02/2020, bl. 7891

Voordelen van alle aard - toekenning renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet
17 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 21/02/2020, bl. 10241
Erratum BS 03/03/2020: vervanging tabel

Fiscaal strafrecht
9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29, § 4, van het Wetboek van Strafvordering, BS 24/02/2020,  bl. 10498

Errata BS 13/02/2020 inzake automatische indexering inkomstenbelastingen aanslagjaar 2021
Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatisch eindexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2021. - Errata, BS 27/02/2020, bl. 11808

BTW - Sanctie - Administratieve geldboeten - Onmogelijkheid om de geldboete gepaard te doen gaan met uitstel
GwH 2020-032 van 20 februari 2020
Schending (art. 70, § 1bis, in zoverre het de burgerlijke rechtbank niet mogelijk maakt om de geldboete waarin het voorziet, gepaard te laten gaan met een uitstel)

SOCIAAL RECHT

Aanpassing jaarbedragen rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
30 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10/02/2020, bl. 7337

Algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 14/02/2020, bl. 9047

Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 14/02/2020, bl. 9158

Bedrag en betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door werkgevers aan Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 26/02/2020, bl. 10974
9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 26/02/2020, bl. 10976
9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 26/02/2020, bl. 10977
9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, BS 26/02/2020, bl. 10978


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2020-037


05-03-2020

Prejudiciële vraag
Decreet van het Vlaamse Gewest van 17 juli 2000 « houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken » (art. 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 7210
Bevoegdheid van de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten - Samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid - Strafbaarstelling van rechtspersonen - Vereiste van het voorafgaand eensluidend advies van de Ministerraad
2020-036


05-03-2020

Prejudiciële vraag
Veldwetboek (art. 35, tweede lid)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 7110
Veldwetboek - Plattelandsregeling - Afstand voor beplantingen - Muur tussen twee erven - Leibomen - Fruitbomen / andere bomen
2020-035


05-03-2020

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art.317)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 7103
Burgerlijk recht - Afstamming - Vaststelling van de afstamming aan vaderszijde - Vermoeden van vaderschap van de echtgenoot van de moeder
2020-034


05-03-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 28 juni 2015 « tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie »

-  Vernietiging (wet van 28 juni 2015) - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde wet (tot het aannemen, door de wetgever, van een nieuwe wet die is voorafgegaan door de vereiste milieueffect? en passende beoordeling, met inspraak van het publiek en een grensoverschrijdende raadpleging, en uiterlijk tot en met 31 december 2022)

Rolnummer(s): 6328
Kernenergie - Centrales Doel 1 en Doel 2 - Uitstel van de datum van de desactivering en van het einde van de industriële elektriciteitsproductie - Ontstentenis van een milieueffectrapportering en van een voorafgaande procedure die inspraak van het publiek mogelijk maakt
2020-033


20-02-2020

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1047, eerste lid, zoals gewijzigd bij artikel 143 van de wet van 6 juli 2017 « houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie »)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 7317
Gerechtelijk recht - Burgerlijke procedure - Rechtsmiddelen - Verzet - Voorwaarden
2020-032


20-02-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 70, § 1bis)

Schending (art. 70, § 1bis, in zoverre het het de burgerlijke rechtbank niet mogelijk maakt om de geldboete waarin het voorziet, gepaard te laten gaan met een uitstel)

Rolnummer(s): 7272
Fiscaliteit - Belasting over de toegevoegde waarde - Sanctie - Administratieve geldboeten - Onmogelijkheid om de geldboete gepaard te doen gaan met uitstel
2020-031


20-02-2020

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 8 juni 2018 « houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) »

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7087
Verwerking van persoonsgegevens - Algemene verordening gegevensbescherming (EU) nr. 2016/679 (GDPR) - Aanpassing van de interne wetgeving
2020-030


20-02-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 18 juni 2018 « houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing » (art. 167, 7°, wijziging van artikel 577-7 van het Burgerlijk Wetboek)

Vernietiging

Rolnummer(s): 7084
Burgerlijk recht - Mede-eigendom - Appartementsgebouwen - Vereniging van mede-eigenaars / Algemene vergadering - Besluitvorming - Vereiste meerderheden - Beslissing tot afbraak of volledige heropbouw van het gebouw
2020-029


20-02-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 29 mei 2018 « tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven » (art. 2 en 3)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7078
Fiscaliteit - Vennootschapsbelasting - Havenbedrijven - Onderwerping aan de vennootschapsbelasting
2020-028


20-02-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 88quater, §§ 1 en 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 7075
Strafrechtspleging - Ambtsverrichtingen van de onderzoeksrechter - Schriftelijke bewijzen, overtuigingsstukken, opsporen en lokaliseren van telecommunicatie - Bevel betreffende de toegang tot informaticasystemen en tot data - Strafbaarstelling van de weigering - Informatieplicht / Medewerkingsplicht
2020-027


20-02-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 21 maart 2018 « tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid »

Verwerping het beroep

Rolnummer(s): 7023
Openbare veiligheid - Politiediensten - Andere personen dan politieambtenaren - Plaatsing en gebruik van bewakingscamera's - Geregistreerde informatie en persoonsgegevens - Bewaartermijn - Toegang tot de bewaarde informatie - Recht op eerbiediging van het privéleven
2020-026


20-02-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 7 januari 2018 « tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek »

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6982
Strafrecht - Wapens - Illegaal wapenbezit - 1. Amnestieregeling - 2. Verhandelen en voorhanden hebben van laders
2020-025


13-02-2020

Prejudiciële vraag
Koninklijk besluit van 2 januari 1991 « betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen » (art. 14)

Onbevoegdheid van het Hof

Rolnummer(s): 7300
Voorafgaande rechtspleging - Prejudiciële vraag - Getoetste normen - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2020-024


13-02-2020

Prejudiciële vraag
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 21, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 7144
Administratief recht - Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak - Rechtspleging - Memorie van wederantwoord / Toelichtende memorie - Termijn - Overschrijding van de termijn - Sanctie
2020-023


13-02-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 15 maart 2018 « betreffende de woninghuurovereenkomst » (art. 6, tweede tot vierde lid, 21, 62, § 1, en 66)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.20.3 vermelde interpretatie)

Rolnummer(s): 7014
Burgerlijk recht - Huur - Woninghuur - Waals Gewest - Rechten en verplichtingen van de verhuurder - 1. Selectie van de kandidaat-huurder - Gevraagde gegevens - 2. Personeel toepassingsgebied - 3. Werken ten laste van de huurder / Energiebesparing - 4. Huurwaarborg - 5. Hoofdelijkheid tussen de medehuurders - 6. Vergoedingsregeling in geval van wilde uithuiszetting of gedwongen vertrek van de huurder
2020-022


13-02-2020

Beroep tot vernietiging
- Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » - Wet van 26 april 2017 « houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft »

1. Vernietiging -  in artikel 4, § 2, eerste lid, van de wet van 19 maart 2017, de woorden « door elke eisende partij »; -  in artikel 4, § 4, eerste en derde lid, van dezelfde wet, zoals het is ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 26 april 2017, de woorden « per verzoekende partij » 2.  Verwerping het beroep (voor het overige, onder voorbehoud van de in B.19.2 vermelde interpretatie)

Rolnummer(s): 6736
Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Bijdrage - Bedrag - Modaliteiten
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 10/02/2020
Benoeming griffier rechtbank van eerste aanleg Limburg en benoeming griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Limburg
Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof. - Tweede oproep

BS 11/02/2020
Vacante betrekkingen assistenten diverse griffies arrondissement Oost-Vlaanderen

BS 12/02/2020
Hoge Raad voor de Justitie - indienstneming van auditors

BS 13/02/2020
Arbeidshof van Antwerpen – ontslag werkend raadsheer in sociale zaken
Arbeidshof van Antwerpen - plaatsvervangend magistraat
Arbeidshof van Antwerpen  - openstaande plaats werkend raadsheer in sociale zaken
Benoeming parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen

BS 14/02/2020
Benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
Pensionering griffier vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – pensioneringen secretarissen parket Antwerpen – benoeming parketjurist parket Antwerpen
Grondwettelijk Hof - Vacature van ambten van referendaris
Hof van beroep te Brussel - Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel
Vacante betrekking arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde

BS 17/02/2020
Errata BS 31/01/2020

BS 18/02/2020
Vacante betrekking Griffier dossierbeheerders ondernemingsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

BS 20/02/2020
Benoemingen werkende rechters in sociale zaken bij het arbeidshof van Antwerpen, arbeidsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen, arbeidsrechtbank Gent, arr. Oost-Vlaanderen en arbeidsrechtbank Leuven
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 21/02/2020
Benoemingen raadsheren Hof van Cassatie, hof van beroep Antwerpen, hof van beroep Brussel, hof van beroep Gent, hof van beroep Luik, arbeidshof Antwerpen, arbeidshof Gent, arbeidshof Luik – benoemingen plaatsvervangende rechters vredegerecht eerste kanton Hasselt, kanton Hamme, kanton Lokeren, vijfde kanton Gent, eerste kanton Brugge, tweede kanton Oostende, derde,vierde, zesde en zevende kanton Antwerpen, kanton Merksem, kanton Deurne, kanton Heist-op-den Berg, kanton Mechelen, eerste en tweede kanton Hasselt, kanton Genk, kanton Zaventem, kanton Zoutleeuw, tweede kanton Leuven, kanton Tienen, kanton Ninove, tweede kanton Aalst, tweede en vierde kanton Brugge, eerste kanton Oostende en kanton Torhout
Ontslagverleningen plaatsvervangende rechter vredegerechten zevende kanton Antwerpen en vredegerecht kanton Overijse-Zaventem – aanwijzing voorzitter vrederechters en rechters politierechtbank gerechtelijk arrondissement Limburg – hernieuwingen rechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – ontslagverleningen plaatsvervangende rechters diverse vredegerechten – hernieuwingen rechters in familie- en jeugdrechtbank hoger beroep Brussel
Ontslagverleningen plaatsvervangende raadsheren hof van beroep Brussel, hof van beroep Gent – benoemingen plaatsvervangende rechters vredegerecht kanton Oudenaarde, tweede kanton Antwerpen, kanton Boom, kanton Dendermonde, kanton Wetteren, derde kanton Gent, kanton Herzele – aanwijzing familie- en jeugdrechter in hoger beroep hof van beroep Antwerpen – aanwijzing afdelingsprocureur parket Antwerpen – aanwijzing rechter familie- en jeugdrechtbank rechtbank eerste aanleg Limburg – aanwijzing onderzoeksrechter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings parket West-Vlaanderen – aanwijzing afdelingsauditeur arbeidsauditoraat Gent
Aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
Oproep tot kandidaten magistraten en leden voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 24/02/2020
Erratum BS 11/02/2020 vacante betrekkingen griffie politierechtbanken Oost-Vlaanderen

BS 25/02/2020
Vernieuwingen aanwijzing hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen
Hoge Raad voor de Justitie - Oproep tot kandidaten voor de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage

BS 26/02/2020
Vacante betrekking Nederlandstalige rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 27/02/2020
Vacante betrekkingen griffier dossierbeheerder arbeidshof Antwerpen
Vijfde oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 28/02/2020
Vernieuwing aanwijzingen hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen
Verlof wegens opdracht substituut-procureur-generaal hof van beroep Brussel – aanwijzing onderzoeksrechter rechtbank eerste aanleg Antwerpen – aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings parket Limburg – hernieuwing functie rechter familie- en jeugdrechtbank Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Aanwijzing voorzitter ondernemingsrechtbank te Gent – aanwijzing plaatsvervangend magistraat vredegerecht kanton Zoutleeuw

BS 02/03/2020
Benoemingen  (stagiairs)parketjuristen en attaché’s

BS 04/03/2020
Pensioneringen griffier ondernemingsrechtbank Gent, arr. West-Vlaanderen en secretaris-hoofd arbeidsauditoraat Gent, arr. Oost-Vlaanderen

BS 05/03/2020
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen – eervol ontslag
Arbeidshof Gent. - Ontslag
Arbeidshof van Gent
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen – openstaande plaats

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be