Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #13 - 20/02/2020
VR-tour door onze gebouwen

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
We kijken terug op bijzondere eerste weken van dit nieuwe kalenderjaar. Zo ontvingen we meer bezoekers dan vorig jaar tijdens onze open dag. Na de vakantie weten we hoeveel nieuwe leerlingen we volgend jaar mogen verwelkomen.

Op 30 en 31 januari was onze school gesloten. Deze dagen hebben wij aangegrepen om met onze medewerkers in gesprek te gaan over werkdruk. En afgelopen week vonden bijzondere gesprekken plaats tussen leerlingen en de premier van Nederland Mark Rutte. In deze nieuwsbrief blikken we daarop terug. 

Daarnaast praat ik u in mijn voorwoord graag bij over de ontwikkelingen op het gebied van de verlengde lesduur op het Minkema College. 
Met ingang van 2021/2022 zullen alle lessen van het Minkema College 70 minuten duren. De MR heeft hier vorige week mee ingestemd. Volgend schooljaar krijgen de docenten tijd om de programma’s te schrijven en zich op deze verandering voor te bereiden. Mooie, maar ook (in)spannende ontwikkelingen.
 
Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat de mening van ouders voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid.

Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Ook bij de leerlingen uit leerjaar 3 én bij de brugklassers wordt dit onderzoek afgenomen.

Begin maart ontvangen de ouders die het betreft een mail waarmee zij kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek kunnen wij vergelijken met andere scholen en zo krijgen wij inzicht in onze sterke punten maar ook in onderdelen waar wij ons op kunnen verbeteren.

Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl.

Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs.
 
Rapport 2 Onderbouw
In de week van 3 februari, bij de zgn. ‘knip’ van het schooljaar, is voor de bovenbouw rapport 1 vastgelegd in Magister. Van 10 t/m 14 februari hebben de docententeams van de boven-bouwgroepen hier in de middaguren over vergaderd.

Voor de onderbouw was er op 10 februari een intern peilmoment. De coördinatoren bespraken deze tussenstand met de mentoren en stelden een actielijst op. Dinsdag 6 april maken we opnieuw de balans op, wat resulteert in het tweede rapport voor de onderbouw. 
 
 
Daar is van 23 t/m 27 maart een toetsweek aan voorafgegaan. De docententeams van klas 1 t/m 3 vergaderen van 13 t/m 20 april over de vorderingen en de verwachting voor het volgende jaar. Uiterlijk 21 april ontvangen de leerlingen hun rapport uit handen van de mentor. In dit verband kunnen de overgangsnormen op de website van pas komen.
 
Activiteitenweek en lesuitval
De Minkema kent een rijke traditie als het gaat om buitenlesactiviteiten. Van 30 maart t/m 3 april, na de toetsweek, staat alweer de vierde activiteitenweek in de jaaragenda. We streven er jaarlijks naar om de buitenlesactiviteiten zo veel mogelijk te bundelen in activiteitenweken. Voor (bijna) elk leerjaar is er in zo’n week wel iets te doen, vaak zelfs meer dan één excursie of project.

De vakdocenten zijn hier natuurlijk bij betrokken en kunnen daardoor niet hun reguliere lessen geven. Dit betekent dat er in de activiteitenweken gemiddeld meer lesuitval is dan in gewone lesweken. De activiteiten compenseren de lesuitval en op jaarbasis bereiken we doorgaans de voorgeschreven lestijd.
 
Oudergespreksavonden
Op 1 april ontvangt ouder 1 (de ouder van het ‘woonadres’ van de leerling) een uitnodiging om zich digitaal in te schrijven voor de tienminutengesprekken. Deze vinden plaats op 6 en 7 mei van 18.00 tot 21.00 uur. Dat lijkt nog ver weg, maar door de vele vakantiedagen zit het schooljaar in dit tweede halfjaar in een stroomversnelling. Leerlingen zijn overigens van harte welkom om aan te sluiten bij de gesprekken!

In de uitnodiging staat een link naar Magister om één of twee gesprekken aan te vragen met docenten van uw kind(eren). Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 8 april 24.00 uur. Op 9 april ontvangt u een mail met de bevestiging & tijdstippen van de gesprekken.

Helaas is het voor de administratie ondoenlijk om bij het inroosteren van de ca. 500 gesprekken rekening te houden met voorkeuren voor dagdelen en/of tijdstippen.

Tussen de gesprekken is er 10 minuten wisseltijd voor ouders. Hierdoor kunnen zij zich rustig verplaatsen van het ene naar het andere lokaal en hoeft er geen kostbare gesprekstijd verloren te gaan.

Graag wijzen we erop dat de uitnodiging voor deze momenten, i.t.t. andere post, slechts naar één van beide ouders is gemaild. Op die manier voorkomen we dat mentoren en docenten over één leerling twee gesprekken voeren en kunnen zo veel mogelijk verschillende gezinnen aan bod komen. Als beide ouders op de gespreksavond aanwezig willen zijn, regelen zij dit bij voorkeur onderling. Overige post en e-mail blijven wij aan beide ouders sturen.
 
Nieuws uit de eerste klassen
Minkema Discovery
In de week van 3 februari is de tweede serie talentmodules van start gegaan:
  • Discover Arts: Stopmotion – Fotografie – 3D printen – Maak het onzichtbare zichtbaar – Theater
  • Discover Society: Spaans – China – Denken als een junior-influencer – Journalistiek 
  • Discover Nature: Hoe groot is jouw stukje aarde? – Energie & Bewegen
  • Discover Classics: Reizen – Zonnestelsel – Filosofie – Romeinen
  • Discover Tech: Onderzoek & ontwerpen
Het streven is om bij de indeling van de leerlingen zo goed mogelijk rekening te houden met hun voorkeuren. Maar het is onmogelijk om alle favorieten te honoreren. Op de ene module wordt nu eenmaal meer ingetekend dan op de andere. Over het schooljaar bekeken, zit iedereen in elk geval bij een aantal van zijn/haar favorieten. En we hopen natuurlijk dat de leerlingen zich bij de overige modules positief laten verrassen. 

Inmiddels zijn we alweer in voorbereiding voor het Discovery-aanbod in klas 2. Daarbij nemen we de ervaringen van dit jaar vanzelfsprekend mee. De brugklassers en Discovery-docenten hebben een evaluatie over hun eerste modules ingevuld. In de loop van het voorjaar zullen zij hun voorkeuren voor klas 2 kunnen aangeven.
 
Ondersteuning
Ook zijn er in de week van 3 februari twee nieuwe ondersteuningsmodules van start gegaan: begrijpend lezen (a.h.v. Nieuwsbegrip) en rekenen/wiskunde (in het bijzonder verhoudingen). Leerlingen die een ondersteuningsmodule volgen, hebben in die periode een talentmodule minder. O&O is hierop een uitzondering.
Cito toets 1
In april & mei nemen we toets 1 van het Cito-volgsysteem af. Dit proberen we zo slim mogelijk te plannen, bijvoorbeeld op momenten van (geplande of ongeplande) lesuitval. De resultaten maken de vorderingen duidelijk en het effect van eventuele ondersteuning. Bovendien kunnen ze helpen bij het bevorderingsbesluit in juli. Bij het eindrapport op 17 juli krijgen de kinderen een afschrift van hun Citoscores mee naar huis. 

Ouderavond op 17 maart
Op dinsdag 17 maart start om 19.30 uur de tweede informatieavond voor ouders van klas 1. De mentor zal gedurende ca. een uur algemene informatie verschaffen over de begeleiding in het tweede halfjaar en over het traject dat voorafgaat aan de overgang naar klas 2. Het is handig om het boekje ‘Brugklas februari-juli 2020’ mee te nemen. Dit is begin februari aan de bruggers meegegeven.

Deze avond is niet bedoeld om over uw kind persoonlijk te praten. Daarvoor zijn er op 6 & 7 mei oudergespreksmomenten. Graag weten we vooraf op hoeveel ouders we 17 maart kunnen rekenen en welke vragen u eventueel wilt stellen. U zult daarom op 2 maart per mail een uitnodiging ontvangen om u op te geven voor deze avond. 

Voorlopig advies 1 havo/vwo
Het tweede rapport voor de bruggers leggen we op dinsdag 6 april in Magister vast. De docenten van de 1 havo/vwo-klassen brengen hierbij voor hun vak per leerling een voorlopig advies uit.
 
Vervolgens vergaderen de docententeams over de vorderingen en stellen zij gezamenlijk een voorlopig advies op voor klas 2. Dit komt op het rapport te staan dat de kinderen uiterlijk op 21 april uit handen van de mentor ontvangen.
 
Het advies is gebaseerd op de cijfers en op de afzonderlijke adviezen van de vakcollega’s, die goed gekeken hebben naar leerlingkenmerken als werkhouding, huiswerkattitude, zelfstandigheid en inzicht. Deze kenmerken zijn bepalend voor het succes in de verdere schoolloopbaan. Op onze website vindt u de overgangsnormen.
 
Thema-avond 'Opvoeden is topsport'
 
Op 26 maart a.s. organiseert de ouderraad van het Minkema College een thema-avond met als onderwerp 'Opvoeden is topsport'. Deze avond is bedoeld voor ouders van leerlingen van onze beide locaties. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Start voorstelling om 19.30 uur. Locatie aula Minkemalaan 1.

Tijdens deze thema-avond neemt De Nieuwe Lichting (DNL) u mee in de spannende wedstrijd van het opvoeden. U krijgt inzicht in de verschillende rollen die u als ouder kunt spelen: scheidsrechter, coach en supporter. Samen gaan we op zoek naar de tactieken die u het beste kunt inzetten.
 
Presentaties profielwerkstukken
Het profielwerkstuk (pws) is voor alle examenleerlingen de laatste grote praktische opdracht, waarmee zij kunnen laten zien wat zij in de bovenbouw allemaal hebben geleerd. Met groot genoegen nodigen wij hun trotse ouders en andere belangstellenden uit voor de presentaties.
  • De presentaties van de havoleerlingen vinden plaats op dinsdag 3 maart in de aula (inloop tussen 19.00 - 21.00)
  • De presentaties van de vwo-leerlingen vinden plaats op maandag 9 maart in lokalen (tussen 19.00 - 21.00)
 
Toneelgroep Laat Maar nodigt u uit
De Toneelgroep Laat Maar heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar een avondvullende voorstelling gemaakt. Anders dan anders? Natuurlijk, het is Laat Maar! Kom kijken op donderdag 9 april.

 
 
VR-tour door de school
 
Wilt u onze school eens vanuit een heel andere hoek ervaren? Check dan onze VR-tour! U 'wandelt' door onze gebouwen en onderweg komt u leerlingen tegen, kunt u filmpjes bekijken en vertellen we meer over onze school. Onze bezoekers van de open dag kregen als bedankje een VR-bril die de tour extra bijzonder maakt, maar ook zonder VR-bril kunt u de tour maken.
 
 
Mark de Haas nieuwe voorzitter CvB
De Raad van Toezicht heeft met ingang van 1 februari 2020 Mark de Haas benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van het Minkema College. Sinds het begin van het schooljaar was De Haas al lid van het College van Bestuur en was er tijdelijk sprake van een tweehoofdig College van Bestuur.

De huidige voorzitter Henk Heethuis neemt per 1 maart afscheid van het Minkema College. Tot dat moment blijft hij aan als lid van het CvB. Ook per 1 februari heeft een wisseling plaatsgevonden in de functie van Directeur Bedrijfsvoering. Deze functie wordt vanaf deze datum vervuld door Bob Elemans. De heer Elemans volgt daarmee Jeroen van Walstijn op die met pensioen is gegaan.
 
Film De Leraar van ministerie OCW
 
Medio november hebben leerlingen en medewerkers meegewerkt aan een campagnefilm van het ministerie van OCW om aandacht te vragen voor het mooie vak van docent. De boodschap van deze campagne luidt: ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’ Het idee erachter is namelijk dat werken in het onderwijs net zo mooi, heftig, dankbaar en veelzijdig is als het leven zelf. 

Het Minkema College is één van de scholen (naast een po-school en een mbo-school) waar opnames zijn gemaakt met leerlingen en collega’s. Een aantal van hen speelt een prominente rol in de campagne. Afgelopen donderdag 13 februari is de campagne landelijk gelanceerd. Bekijk de film.
 
Terugblik open dag en lesmiddag
Bij het verschijnen van dit Minkema Nieuws zitten we nog even in spanning: hoeveel groep 8’ers melden zich bij ons aan voor schooljaar 2020-2021? We kijken terug op een geslaagde open dag, met zo’n 950 gezinnen op bezoek. Daarbij mochten we weer rekenen op de belangeloze hulp van zo’n 200 enthousiaste leerlingen! Dit werd door de gasten erg op prijs gesteld.

Inmiddels zitten ook de extra kennismakingsmiddag van 12 februari erop en een aantal extra rondleidingen, vele telefoontjes en mails. In de meeste gezinnen is het definitieve advies bekend en de school van eerste voorkeur bepaald. Na de krokusvakantie weten we hoeveel kinderen in de eerste ronde voor het Minkema College hebben gekozen…
 
Bezoek premier Mark Rutte
 
Wat een bijzonder moment voor de bovenbouw leerlingen havo/vwo van het Minkema College! De premier van Nederland, Mark Rutte, ging als tafelheer bij “De Minkema Draait Door” in discussie met leerlingen uit 4 vwo. De democratische rechtsstaat stond centraal en aan tafel kropen leerlingen in een rol, die ze met grote bezieling in vier debatten speelden.
 
Rutte: “Hier zitten veel leerlingen met maatschappelijke opvattingen. Ik zie dat burgerschapsonderwijs hier leeft. Geweldig en wat een niveau!”

 
 
Voorstellen MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat, denkt en beslist mee over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze school. We hebben één MR voor het hele Minkema College. Deze MR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel. Recentelijk heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het personele gedeelte van de MR.
 
Minkema Live: een avond vol talent!
 
Vrijdagavond 7 februari was de aula van het Minkema College aan de Minkemalaan omgetoverd tot een heelal met zonnestelsel voor de jaarlijkse talentenshow Minkema Live. Dit jaar was het thema namelijk “Come to Space with Us!”.

Maar liefst 72 havo- & vwo-leerlingen hebben op het podium of achter de schermen geschitterd met hun talenten, ondersteund door 8 docenten. 
Zo'n 200 bezoekers genoten van zeer uiteenlopende optredens zoals zang, dans, muziek, toneel en turnen. Lees meer.
 
Agenda
24/02 - 01/03: Voorjaarsvakantie
02/03: Huiswerkvrij
03/03: Presentatie profielwerkstuk havo
05/03 - 06/03: Herkansingen SE2
 
Nieuwsbrief #13, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.