BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 7 - 19 februari 2014
  
Gerechtskosten in strafzaken. Indexatie. Tarief 2014

Kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen

Drempelbedrag consumentenkrediet geïndexeerd
 
 

Centraal bestand van berichten van beslag – Vacante mandaten beheers- en toezichtscomité
 

Consumptieprijzen januari 2014
De consumptieprijsindex van de maand januari is de eerste index die berekend werd met de nieuwe indexkorf en die gepubliceerd wordt met referentiejaar 2013 = 100
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2014, BS 13/02/2014, bl. 12607
 
 

PUBLIEK RECHT
 
Dienst Vreemdelingenzaken - Indexering  kosten opsluiting in een gesloten centrum - Erratum
Rechtzettingsbericht ter vervanging van het bericht van 15 januari 2014, BS 07/02/2014, bl. 11067

Radio-omroep en televisie
17 JANUARI 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, BS 11/02/2014, bl. 12080
17 JANUARI 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, houdende invoering van een stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, BS 12/02/2014, bl. 12304

Milieubeleid - Startnota
20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel VI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 10/02/2014, bl. 12083

Milieubeleid – geluidsnormen in bioscopen
17 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de invoering van een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen, BS 12/02/2014, bl. 12307
24 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereisten waaraan een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen moet voldoen, BS 12/02/2014, bl. 12310

Vlaamse diversiteitsambtenaar
10 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de gewijzigde taakstelling van de Vlaamse Diversiteitsambtenaar, BS 11/02/2014, bl. 12088.

Verplichtingen bpost i.v.m. witwas
10 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het reglement betreffende de toepassingsmodaliteiten van de verplichtingen voor bpost onder de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor wat betreft haar financiële postdiensten en de uitgifte van elektronisch geld, BS 12/02/2014, bl. 12215

Onderwijs – Benoeming voorzitters Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
24 JANUARI 2014. - Benoeming van de voorzitters van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, BS 12/02/2014, bl. 12339

Erratum – Wet hervorming Raad van State

19 JANUARI 2014. - Wet houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State. Erratum, BS 13/02/2014, bl. 12410
28 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Erratum, BS 13/02/2014, bl. 12410

Overheidsopdrachten
29 JANUARI 2014. - Omzendbrief betreffende de vastlegging van de meerjarige overeenkomsten en overheidsopdrachten, BS 13/02/2014, bl. 12598

Verkiezingen
7 FEBRUARI 2014. - Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, BS 14/02/2014, bl. 12701
10 FEBRUARI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen, BS 14/02/2014, bl. 12711

Minnelijke schikking inbreuken omroeptransmissie en omroepdistributiediensten
7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten, BS 14/02/2014, bl. 12752

Vlaamse dienstenintegrator
29 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, BS 14/02/2014, bl. 12768

Woonbeleid - Sociale leningen
30 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek, BS 14/02/2014, bl. 12815

Handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is
17 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse artikelen van en tot invoeging van artikel 5.2, 8.4 en 8.5 in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, BS 18/02/2014,  bl. 13345

Bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
17 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, BS 19/02/2014, bl. 13609


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Centraal bestand van berichten van beslag – Vacante mandaten beheers- en toezichtscomité

Oproep tot de kandidaat-voorzitter, kandidaat-griffier, kandidaat-magistraat en kandidaat-schuldbemiddelaar van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 17/02/2014, bl. 13034


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen
Bestuur van het Belgisch Staatsblad. Kosten van bekendmakingen, BS 14/02/2014, bl. 12848

Reizigersvervoer over de weg - Wegvervoerondernemers

15 JULI 2013. - Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006, BS 18/02/2014, bl. 13087
15 JULI 2013. - Wet betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen, BS 18/02/2014, bl. 13103

Goederenvervoer – Wegvervoerondernemers
15 JULI 2013. - Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg, BS 18/02/2014, bl. 13108


FINANCIEEL RECHT

Tijdelijke toegang tot Rijksregister voor NNB en bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen

3 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij de Nationale Bank van België en de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen bedoeld in artikel 322 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gemachtigd worden tijdelijk toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 10/02/2014,  bl. 11621

Drempelbedrag consumentenkrediet geïndexeerd
Bericht. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, toepassing van artikel 3, § 1, 3°, BS 06/02/2014,  bl. 10833

Antiwitwas – controle grensoverschrijdend verkeer liquide middelen
26 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, BS 17/02/2014, bl. 12921


STRAFRECHT

Gerechtskosten in strafzaken. Indexatie. Tarief 2014
Gerechtskosten in strafzaken. Indexatie. Tarief 2014, BS 10/02/2014, bl. 11824

Benoeming lid Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
1 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, BS 12/02/2014, bl. 12333.


Strafinrichtingen – Commissies van Toezicht
6 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van toezicht, BS 17/02/2014bl. 12944
20 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden voor Commissies van toezicht, BS 17/02/2014, bl. 12944


WEGVERKEER

Pechstrook
29 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 13/02/2014, bl. 12415

Gemeentelijke parkeerkaart
29 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart, BS 13/02/2014, bl. 12420


FISCAAL RECHT

Elektronische indiening aangiften belastingen vennootschappen en rechtspersonen
7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners/vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen, BS 14/02/2014, bl. 12744
7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, BS 14/02/2014, bl. 12746

Aanbieding aanslagbiljetten via informaticatechnieken
7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 302, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, BS 14/02/2014, bl. 12746


SOCIAAL RECHT

Indexering pensioenen overheidssector - cumulatie met inkomsten uit de uitoefening van een beroepsactiviteit
Bericht betreffende de indexering van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 07/02/2014, bl. 11068

Sociale identiteitskaart en ISI+kaart
29 JANUARI 2014. - Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, BS 12/02/2014, bl. 12214

Sociaal statuut zelfstandigen

24 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 12/02/2014, bl. 12223

Tijdskrediet in private sector
3 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van tijdskrediet voor wat de private sector betreft, BS 14/02/2014, bl. 12748

Financiële bijdrage gezinnen voor kinderopvang
3 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, BS 14/02/2014, bl. 12813

Inkomensgarantie voor ouderen
7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, BS 18/02/2014, bl. 13142


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Papierloos vignetsysteem
25 FEBRUARI 2013. - Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en de introductie overeen te komen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden voor een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, gedaan te Brussel op 21 oktober 2010, en tot wijziging van de artikelen 3, 9, 10, 11 en 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, BS 10/02/2014, bl. 11616

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


Vreemdelingen - Verblijfsrecht- Schending
Arrestnummer: 23/2014
Arrestdatum: 6/02/2014
Rolnummer(s): 5532
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in samenhang gelezen met art. 42septies van die wet van 15 december 1980
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Fraude - Mogelijkheid voor de minister of aan zijn gemachtigde biedt om een einde te maken aan het verblijfsrecht - 1. Familieleden van een burger van de Europese Unie - 2. Familieleden van een vreemdeling die geen burger van de Europese Unie is. # Rechten en vrijheden - Rechtsbeginselen - Algemene rechtsbeginselen - Niet-retroactiviteit van de wetten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-023n.pdf

Art. 29bis WAM – Toepassingsgebied – Schending of geen schending
Arrestnummer: 25/2014
Arrestdatum: 6/02/2014
Rolnummer(s): 5615
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals dat artikel werd gewijzigd bij art. 2 van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Trefwoorden: Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Automatische vergoeding van de slachtoffers van verkeersongevallen - Toepassingsgebied - Ongevallen die zich voordoen binnen een aan een spoorweg gebonden motorrijtuig terwijl het voertuig zich bevindt op een plaats die volledig afgezonderd is van het verkeer.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-025n.pdf

Maandelijkse financiële uitkering aan failliet verklaarde zelfstandigen – Geen schending
Arrestnummer: 26/2014
Arrestdatum: 6/02/2014
Rolnummer(s): 5633
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 4, § 2, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 13 juni 1997
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Sociaal statuut van de zelfstandigen - Maandelijkse financiële uitkering die wordt toegekend aan de failliet verklaarde zelfstandigen - Voorwaarden - Geen recht op een vervangingsinkomen kunnen laten gelden.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-026n.pdf

Koopvernietigende gebreken – verkoop van paarden – Geen schending
Arrestnummer: 28/2014
Arrestdatum: 13/02/2014
Rolnummer(s): 5614
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 25 augustus 1885 houdende herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebreken (art. 1 en 2, eerste en tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Koop - Koopvernietigende gebreken - Vordering van de koper - Verkoop van paarden - a. Aanvaardbare koopvernietigende gebreken - b. Termijn om de vordering in te stellen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-028n.pdf

Waals Gewest – Ruimtelijke ordening – vergunningen – Volledige vernietiging
Arrestnummer: 29/2014
Arrestdatum: 13/02/2014
Rolnummer(s): 5623
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan (art. 7 tot 9)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Volledige vernietiging
Trefwoorden: Bestuursrecht - Waals Gewest - Ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu - Stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen en globale vergunningen - Dringende redenen van algemeen belang - Bekrachtiging door het Parlement. # Rechten en vrijheden - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. # Europees Unierecht - Leefmilieu - 1. Milieueffectbeoordeling - 2. Rechterlijke toetsing. # Internationale verdragen - Verdrag van Aarhus.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-029n.pdf
 
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen