13 - 26 maart 2015
Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties 1e semester 2015

Omzendbrief 2015/1 Antimisbruikbepaling – . - Fiscaal misbruik. - Registratiebelasting en erfbelasting -  Vlaamse Codex Fiscaliteit

Sociale inspecteurs – bescherming persoonsgegevens

Raad van State - Benoeming twee nieuwe Staatsraden
 

PUBLIEK RECHT

Vreemdelingen
26 FEBRUARI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van, BS 16/03/2015, bl. 16911
Rechtzetting titelopschrift, BS 25/03/2015:
26 FEBRUARI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling. - Rechtzetting, BS 25/03/2015, bl. 18866

Vreemdelingen - indexering kosten die voortvloeien uit de opsluiting in een gesloten centrum
16 MAART 2015. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht, BS 20/03/2015, bl. 18161


SPORTRECHT 

Uitvoeringsbesluit Antidopingdecreet
13 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, BS 26/03/2015, bl. 19048


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties 1e semester 2015
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 16/03/2015, bl. 16996.

Lokale diensteneconomie
19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie, BS 17/03/2015, bl. 17078

Sociale maximumprijzen levering elektriciteit 1 februari 2015- 31 juli 2015 
Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2015 tot en met 31 juli 2015 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 19/03/2015, bl. 17635

Sociale maximumprijzen levering aardgas 1 februari 2015- 31 juli 2015 
Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2015 tot en met 31 juli 2015 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 19/03/2015, bl. 17635


FINANCIEEL RECHT
   
Benoeming Gouverneur IMF en Plaatsvervangend Gouverneur IBRD - Wereldbank
4 MAART 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, BS 13/03/2015, bl. 16749
  
Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 16/03/2015, bl. 16997

PRIJSCOURANT
 OPGEMAAKT DOOR DE ADMINISTRATIE VAN HET KADASTER, DE REGISTRATIE EN DE DOMEINEN, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/03/2015, bl. 17694

Wijziging statuten NNB
10 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België, BS 24/03/2015, bl. 18694


FISCAAL RECHT

Stelsel fiscale voordelen voor leningen individuele levensverzekeringscontracten
  
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de instellingen die leningen (zowel hypothecaire als niet-hypothecaire) toestaan en aan de verzekeraars die individuele levensverzekeringen afsluiten (al dan niet dienend tot waarborg of wedersamenstelling van een lening), waarvan de interesten en/of de kapitaalaflossingen enerzijds, en de premies anderzijds, recht kunnen geven op een gewestelijke belastingvermindering en/of op een federale belastingvermindering krachtens het WIB 92 zoals het van toepassing is vanaf aanslagjaar 2015, BS 18/03/2015, bl. 17429

Omzendbrief 2015/1 Antimisbruikbepaling – . - Fiscaal misbruik. - Registratiebelasting en erfbelasting -  Vlaamse Codex Fiscaliteit
16 FEBRUARI 2015. - Omzendbrief 2015/1 betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014. - Antimisbruikbepaling. - Fiscaal misbruik. - Registratiebelasting en erfbelasting, BS 25/03/2015, bl. 18991
Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2.


SOCIAAL RECHT

Sociale inspecteurs – bescherming persoonsgegevens
11 MAART 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 25/03/2015, bl. 18866


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
2015-040


19-03-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 31 juli 2013 tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel

Verwerping van de beroepen (rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.45.2 en in B.72.2)

Rolnummer(s): 5879 • 5880
Krijgsmacht - Statuut van de militairen - 1. Overdracht van bepaalde officieren en kandidaat-officieren in de personeelscategorie van de officieren van niveau B - 2. Voorschriften betreffende het voorkomen van de militair - Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de uitvoerende macht - 3. Tijdelijke ambtsontheffing, beziging door een externe werkgever in een bezigingsbetrekking, overdracht naar het openbaar ambt en beroepsomschakeling - a. Militairen die een post uitoefenen waarvoor een specifiek en zeldzaam competentieprofiel is vereist - b. Overige militairen - 4. Aanstelling in de graad van onderluitenant - Taalexamen - a. Kandidaat-officieren van de laterale werving - b. Andere kandidaat-officieren - 5. Interne overplaatsing van militairen die op medisch vlak definitief ongeschikt werden verklaard - a. Lichamelijke schade het gevolg is van een ongeval of ziekte opgelopen in dienst en door het feit van de dienst - b. Lichamelijke schade het gevolg is van een ongeval voorgevallen op de weg naar en van het werk - 6. Medische geschiktheidscriteria - 7. Duur van afwezigheid om gezondheidsredenen - 8. Overplaatsing van de kandidaat-beroepsvrijwilligers en van de beroepsvrijwilligers in de personeelscategorie van de vrijwilligers van het beroepskader - 9. Overplaatsing van de kandidaat-aanvullingsvrijwilligers en van de aanvullingsvrijwilligers in de personeelscategorie van de vrijwilligers van het beroepskader. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - a. Recht op billijke arbeidsvoorwaarden - b. Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing - c. Recht om een menswaardig leven te leiden - d. Recht op arbeid - e. Recht op bescherming van de gezondheid - 2. Rechtsbeginselen - Algemene rechtsbeginselen - a. Rechtszekerheid - b. Gewekt vertrouwen - c. Niet-retroactiviteit - 3. Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang tot de rechter - 4. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - a. Beperkingen - b. Wettigheidsbeginsel.
2015-039


19-03-2015

Prejudiciële vragen
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (art. 7, § 2, 4°)

Geen schending

Rolnummer(s): 5864
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielzoekers - Recht op materiële hulp - Verlenging - Bijzondere administratieve of humanitaire situatie - 1. Vreemdelingen die ouder zijn van een Belgisch kind - 2. Vreemdelingen die ouder zijn van een kind met de Nederlandse nationaliteit.
2015-038


19-03-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 5854
Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting ingesteld door de man die het kind heeft erkend - Ontvankelijkheid - Gebrek in de toestemming. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2015-037


19-03-2015

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 18 april 2013 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie (art. 51, tweede en derde zin)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5852
Bestuursrecht - OCMW's - Personeel - Wettelijke graden - Wedde - Hervorming van de weddeschaal van de directeurs-generaal. # Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang.
2015-036


19-03-2015

Beroepen tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 18 april 2013 houdende wijzigingen van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie (art. 3, 4, 5, 33 en 38)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5849 • 5850
Bestuursrecht - Gemeenten - Personeel - Wettelijke graden - Directeur-generaal - 1. Nieuwe opdrachten - Doelstellingenovereenkomst - 2. Mogelijkheid om wegens beroepsongeschiktheid worden ontslagen. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - Standstillverplichting - 1. Recht op arbeid - 2. Recht op billijke arbeidsvoorwaarden.
2015-035


12-03-2015

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, eerste lid, tweede zin)

Schending

Rolnummer(s): 5888 • 5944
Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2015-034


12-03-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (art. 8) - Decreet van 31 maart 1994 van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs (art. 5)

Schending (in de interpretatie van het verwijzende rechtscollege)

Rolnummer(s): 5885
Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - Programma's - Ontstentenis van het recht voor een ouder om op eenvoudig, niet anders gemotiveerd verzoek een vrijstelling te verkrijgen voor zijn kind om het onderricht in een van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer te volgen. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van eredienst en meningsuiting - 2. Recht op onderwijs.
2015-033


12-03-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (art. 12, in samenhang gelezen met artikel 5, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 5883
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Dodelijk arbeidsongeval van de partner - Schadeloosstelling - Lijfrente - 1. Gehuwden en wettelijk samenwonenden die overeenkomstig artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek een overeenkomst hebben opgesteld waarin voor de partijen is voorzien in een verplichting tot hulp die, zelfs na een eventuele breuk, financiële gevolgen kan hebben - 2. Wettelijk samenwonenden die niet een dergelijke overeenkomst hebben opgesteld.
2015-032


12-03-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (art. 11, § 2, 1°)

Geen schending (in de interpretatie vermeld in B.16.7)

Rolnummer(s): 5851
Volksgezondheid - Rookverbod - Werkplaats - 1. Werknemers in de gevangenissen - Als private vertrekken te beschouwen gesloten plaatsen - 2. Andere werknemers uit de private en publieke sector. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op bescherming van de gezondheid - 2. Recht op eerbiediging van het privéleven.
2015-031


12-03-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (art. 4)

Geen schending

Rolnummer(s): 5817
Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Voordeel van de in de wet van 31 januari 2009 bedoelde maatregelen - 1. Zelfstandige die een vrij beroep uitoefent en in de vorm van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm werkzaam is - 2. Andere zelfstandige die in dezelfde vorm werkzaam is.
2015-030


12-03-2015

Prejudiciële vraag
Decreten van de Franse Gemeenschap van 15 december 2006, 13 december 2007 en 17 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap respectievelijk voor de begrotingsjaren 2007, 2008 en 2010

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 5803
Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Financiering - Werkingstoelagen - Bedrag - 1. Door de Franse Gemeenschap ingerichte kunsthogescholen - 2. Door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde kunsthogescholen.
2015-029


12-03-2015

Prejudiciële vraag
Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 over de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen (hoofdstuk III)

Schending - Handhaving van de gevolgen

Rolnummer(s): 5758
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Culturele aangelegenheden - Duitstalige Gemeenschap - Toerisme - Uitbating van een hotelinrichting - Hotelvergunning - 2. Bevoegdheden van de gewesten - Economie - Vestigingsvoorwaarden inzake toerisme.
2015-028


12-03-2015

Prejudiciële vraag
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (art. 19quater, tweede lid)

Schending

Rolnummer(s): 5697
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Vlaamse Gemeenschap - Gebruik van de talen - Onderwijs - Taalkennisvereisten voor de leerkrachten van de vrije gesubsidieerde scholen - Territoriaal toepassingsgebied - Onderwijsinstellingen die gevestigd zijn in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut - 2. Federale bevoegdheden - Gebruik van de talen - Residuaire bevoegdheid.


RECHTERLIJKE ORDE

BS 13/03/2015

Benoemingen hoofdgriffiers/ hoofdsecretarissen/parketsecretarissen  

BS 16/03/2015
Benoemingen diverse magistraten
Vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B (griffier/secretaris) (BNE10160). - Verlenging geldigheidsduur

BS 17/03/2015
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Federaal parket en parket Brussel

BS 19/03/2015
Vacante plaatsen A2 en A3 rechterlijke orde - erratum
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. – Erratum (HvB Antwerpen-arbeidsrb Antwerpen)

BS 20/03/2015
Hernieuwing functie rechter familie- en jeugdrechtbank Antwerpen – verlenging duur stages gerechtelijke stagiairs
Griffiers

BS 25/03/2015
16 MAART 2015. - Ministerieel besluit houdende ontslag van een lid, wijziging van het ambt van een lid en benoeming van leden van de Commissie voor de gerechtskosten

BS 26/03/2015
  
Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad
Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad