STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 17 april - 15 mei 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer en jurisprudentie en wetgevingIn Belgisch Staatsblad van 14 mei:

Wet diverse bepalingen betreffende Justitie

Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (1)
 
Wet diverse bepalingen betreffende Justitie
25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14/05/2014, bl. 39045
TITEL 1. - Algemene bepaling
TITEL 2. - Wijziging van artikel 141ter van het Strafwetboek
TITEL 3. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering
TITEL 4. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
TITEL 5. - Wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
TITEL 6. - Wijzigingen aan de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering
TITEL 7. - Wijzigingen van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
TITEL 8. - Omzetting van het kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie
TITEL 9. - Omzetting van het besluit 2009/426/JBZ van de Raad van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
TITEL 10. - Wijzigingen van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en omzetting van het kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces
TITEL 11. - Wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
Art. 94. In artikel 33 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006, wordt het woord "geneesheren-inspecteurs- psychiaters" vervangen door het woord "geneesheren-inspecteurs".
TITEL 12. - Diverse bepalingen


Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (1)

8 MEI 2014. - Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I), BS 14/05/2014, bl. 39086
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de wet van 21 januari 2013 tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordelen tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van de wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde
HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen aan de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie
HOOFDSTUK 11. - Inwerkingtreding

 


 
ACTUEEL

De integere jurist - gezamenlijke deontologie voorbij het tuchtrecht -
Vlaamse Juristen Vereniging, Brussel - 16 mei 2014
Programma

Art. 162 Sv – Burgerlijke partij moet gerechtskosten bij ongelijk niet meer automatisch betalen

2 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van artikel 162 van het Wetboek van strafvordering, BS 30/04/2014, bl. 35758

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken vanaf 1 april 2014
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen, BS 13/05/2014, bl. 38627

Nieuwe bankenwet – meeste bepalingen direct inwerking
25 APRIL 2014. - Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 07/05/2014, bl. 36794
25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen, BS 07/05/2014, bl. 36946

Kinderbijslag: vanaf 30 juni 2014 gelijk voor werknemers en zelfstandigen
4 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 05/05/2014, bl. 36144

De ministerraad gaat akkoord met de verlenging van het mandaat van de heer Koen Lenaerts als rechter bij het Hof van Justitie van de EU.
Ministerraad 25 april 2014

Circulaire betreffende de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen inzake registratierechten en successierechten
Circulaire nr. 9/2014 (AFZ nr. 6/2014) dd. 23.04.2014

Nieuwe uitgave Arbeidshoven - Analyse van de activiteitenstatistieken over de periode 2010-2013
Persbericht FOD Justitie 6 mei 2014

Vanaf 1 januari 2015 wordt de Consumentenombudsdienst opgericht.
De Consumentenombudsdienst is een overkoepelende structuur voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.
4 APRIL 2014. - Wet houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 12/05/2014, bl. 38262.

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse van de voornaamste nieuwigheden
G. Debersaques, F. Eggermont, RW 2013-2014, nr. 36, 1403

De relatieve waarde van privacy
K. Lemmens, RW 2013-2014, nr. 36, 1402  

Witwas - meldingsplicht
T. Incalza,   De meldingsplicht wegens witwassen ten aanzien van de ontvangstlidstaat in het licht van de vrijheid van dienstverrichting: een Spaanse armada tussen droom en daad?, RW 2013-2014, nr. 35, 1362

Kroniek wegverkeersrecht 2010-2013
C. De Roy, RW 2013-2014, nr. 34, 26/04/2014, 1323

Advocaat – btw
S. Clocheret, Wie is de cliënt van een advocaat?, TFR nr. 461 – mei 2014, 423

Hoger beroep – onsplitsbaar geschil – art. 1053, lid 2 Ger.W.
J. Van Compernolle, G. de Leval, L’appel du jugement en matière d’indivisiblilité et l’équité de la procédure. Quand la Cour constitutionnelle soufle le chaud et le froid, JT N° 6561, 03/05/2014, 293

Rechtsvordering tot collectief herstel
E. De Baere, Voor het eerst in België: collectieve vorderingen tot schadevergoeding voor consumenten, RW 2013-2014, nr. 34, 26/04/2014, 1322
28 MAART 2014. - Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 29/04/2014, bl. 35201
 
Sociaal strafrecht – aansprakelijkheid van de rechtspersoon
G. Van de Mosselaer, OR 2014/3, 58

Outplacement anno 2014
B. De Wolf, OR 2014/3, 73

Bevrijdende verjaring
E. Verjans, Correctiefiguren op de onbillijke gevolgen van de bevrijdende verjaring, TBBR 2014/4, 146

Alimentatierecht: afschaffen
F. Swennen, T.Fam. 2014/3-4, 58

Bescherming en bewind voor meerderjarigen
Commentaar bij de wet van 17 maart 2013
S. Mosselmans, A. Van Thienen, T. Fam. 2014/3-4, 60

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
P. Flamey, G. Verhelst, Het voortzettingsmisdrijf, het voortgezet misdrijf en het gewoontemisdrijf inzake RO & Stedenbouw, TOO 2014/1, 6

Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid – Dwangsom
A. Lust, De dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid ligt onder vuur, TOO 2014/1, 71

Grondwettelijk Hof: ‘una via’-wet schendt non bis in idem
- E. Masset, Una via: de overheid werd gelukkig teruggefloten door het Grondwettelijk Hof, FiscalNet, wekelijkse analyse, 26 april 2014
- F. Smet, Grondwettelijk Hof: ‘una via’-wet schendt non bis in idem, Fiscoloog nr. 1382, 16/04/2014, 1
GwH 61/2014, 3 april 2014

Fairness taks - Circulaire
- G. Bombeke, , Fairness taks: circulaire licht tip van sluier op, Fiscoloog nr. 1382, 16/04/2014, 8
- P. Van den Berghe, Fairness taks bij uitkering van meerwaarden op aandelen ingeperkt, Fisc.Act. nr. 15, week 17-23 april, 3
Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014

GAS-boetes
Speciaal nummer GAS-boetes Politiejournaal, maart 2014, nr. 3

Aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2014
L. De Greef, Minder codes betekent niet minder nieuws, Fisc.Act. 2014, nr. 13, 3-9 april 2014, 1
25 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2014, BS 28/03/2014, bl. 27522

Gerechtelijke reorganisatie - schuldvergelijking
F. George, La compensation en cas d’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire, JT N° 6560, 26/04/2014, 277

Kaderbesluit Probatie
J. Van Gaever, Wordt Michelle Martin straks opgenomen in een Kroatisch klooster? Een toelichting bij het Kaderbesluit Probatie, T.Strafr. 2014/2, 91

De nieuwe bevoegdheid van de Raad van State: de schadevergoeding tot herstel
C. Mathieu, JF 2013-2014, nr. 1, 77

Vrijwilliger of werknemer: Hof van Cassatie hakt knoop door
K. Van Tilborg, Balans, nr. 715, 31/03/2014, 1
Cass. 10 maart 2014, rolnr. S.12.0103.N.

Verjaring aansprakelijkheid notaris – uitspraken Grondwettelijk hof en Hof van Cassatie
D. Sterckx, La prescription de l’action en respnsabilité notariale devant la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, RNB april 2014, 235

Wetboek van economisch recht
E. Pieters, K. Byttebier, R. Feltkamp, Le Code de droit économique – Survol du contenu et des principales nouveautés, TBH 2014/4, 327

Actuele ontwikkelingen inzake appartementsrecht
Overzicht van rechtspraak sinds 1 september 2010
C. Willemot, Rechtskroniek voor het Notariaat, nr. 23, Academiejaar 2013-2014, nov 2013, 1

Huwelijksvermogensrecht: groeps- en pensioenspaarverzekeringen
L. De Schrijver, Rechtskroniek voor het Notariaat, nr. 23, Academiejaar 2013-2014, nov 2013, 51

Het bewind: enig nieuw beschermingsstatuut voor meerderjarige onbekwamen
A. Wylleman, Rechtskroniek voor het Notariaat, nr. 23, Academiejaar 2013-2014, nov 2013, 105

Familiaal vermogensrecht – nalatenschap
L. Weyts, Over bankrekeningen en effectenportefeuilles na een eerste overlijden van een echtgenoot en het later successierecht: mieux vaut prévenir que guérir, T.Not. 2014/2, 74

Heling
F. Debucquoy, Het bewijs van het bedrieglijk opzet van het burgerlijk misdrijf van erfverduistering: enkele aspecten van rechtsbescherming. Burgerlijke heling als ‘criminal charge’, T. Not. 2014/2, 77

Gerechtelijke vereffening-verdeling – oplegsom – anatocisme
C. Schockaert, Het anatocisme in het huwelijksvermogensrecht. Interest op interest met betrekking tot de oplegsom in het kader van vereffening-verdeling, noot bij Brussel (1e kamer) 04/10/2011, T. Not. 2014/2, 111

Milieueffectrapportage
H. Schoukens, De ondraaglijke lichtheid van milieueffectrapportage: einmal ist keinmal?, TROS, maart 2014, nr. 73, 21

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming
B. Peeters, N. Plets, AFT 2014/4, 5

Arbitrage
D. Philippe, Modernisation of the Belgian law on arbitration, DAOR 2014/109, 5

Gedwongen uitvoering van verbintenissen
F. Helsen, Uitvoering in natura of bij equivalent. Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische studie, NJW nr. 301, 30/04/2014, 338

BOEKEN

Overzicht rechtspraak sociaal handhavingsrecht
P. Braekmans, Sociale praktijkstudies, Kluwer, 2014/1, 183 p.

Regres in de WAM: een ander verhaal
J.-B. Petitat, Recht en Praktijk nr. 76, Kluwer 2014, p.176 p.

De herkwalificatie van fiscale sancties naar strafsancties
A. Verhaegen, Advocatenpraktijk, Fiscaal recht, nr. 16, april 2014, 96 p.

Goederenrecht
V. Sagaert, Beginselen van Belgisch Privaatrecht V., Goederenrecht, Kluwer 2014, 785 p.

Faillissement en WCO
De Praktijkjuirst nr. 21
K. Byttebier, M. Gesquière, T. Wera, M. Van de Moortel, B. Vander Meulen, F. Moeykens, Story Publishers 2014, 175 p.

Vastgoedrecht
(Bijdragen privaat vastgoedrecht-appartementsrecht-gesplitste aankoop-burenhinder)
V. Sagaert (ed.), Themis nr. 86, die Keure 161 p.2014, 161 p.

Onverdeelde boedel en rechtspersoon
J. Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon. Technieken van vermogensafscheiding, vermogensovergang en vermogensvereffening in het burgerlijk en ondernemingsrecht, Biblo 2014, 411 p.

Eerbetoon aan Guy Keutgen
voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten
Cepani – Bruylant, 2013, 802 p.

Criminologie en strafrechtsbedeling
C. Fijnaut, Intersentia-Boom 2014, 924 p.

European Consumer Law
N. Reich, H.W. Micklitz, P. Rott, K. tonner, Intersentia, 2e editie, 2014, 421 p.

Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen
K. Byttebier, T. Wera (eds.), Intersentia – Ecor 2014, 329 p.

RECHTSPRAAK

Advocaat – tucht - art. 473 Ger.W. – paleisverbod
Cass. (1e Kamr) D.120020.N, 28 juni 2013, P & B 2014/1, 12
1. Advocaat – tucht - art. 473 Ger.W. – aan advocaat ten laste gelegde feiten – bewarende maatregelen door stafhouder – paleisverbod
2. Advocaat – tucht – art. 473 Ger.W. ontzegging toegang tot strafinrichtingen

Advocaat – ereloon – succesfee – bewijs
Antwerpen (1e Kamer) 13 mei 2013, , P & B 2014/1, 13
1. Advocaat – ereloon – succesfee – cliënt handelaar – bewijsstelsel in handelszaken – geen bewijs van kennisgeving van brief waarin sprake van succes fee
2. Bewijs – gerechtelijke bekentenis – onsplitsbaar – bewijslast

Advocaat – kosten en erelonen – Advies Raad van de Orde
Vred. Halle 21 november 2012, P & B 2014/1, 33
Advocaat – kosten en erelonen – Advies van de Raad van de Orde – niet bindend voor de rechter

Onderhoudsuitkering na echtscheiding
Cass. 06/02/2014, T. Fam. 2014/3-4, 97 + noot P. Senaeve, Aangaande het bepalen van het onderhoudsgerechtigd zijn en aangaande de begroting van de onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Verkoop onroerend goed – wederzijdse verkoop-koopbelofte
Antwerpen 14/10/2013 + noot A. Van Oevelen, Staat de rechtsgeldigheid van de opeenvolgende wederzijdse verkoop- en aankoopbelofte op de helling?, T. Not. 2014/2, 94

Rechtspraak handelsrecht

JLMB 2014/16

Rechtspraak gerechtelijk recht – executierecht
JLMB 2014/17

Rechtspraak verzekeringsrecht
JLMB 2014/18

Rechtspraak collectieve schuldenregeling
JLMB 2014/19

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2014/8

Rechtspraak aansprakelijkheid notaris
RNB april 2014

Art. 29bis WAM - passagiers van spoorvoertuigen
GwH 25/2014, 6 februari 2014, + noot L. Brewaeys, VAV 2014/2, 3

 
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR - Postuniversitaire cyclus Willy Delva academiejaar 2013-2014
Informatie

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

STUDIEDAGEN

De integere jurist - gezamenlijke deontologie voorbij het tuchtrecht 
Vlaamse Juristen Vereniging, Brussel - 16 mei 2014
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
Op vrijdagnamiddag 16 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag
‘Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten’.
Programma

Sociale en fiscale antimisbruikbepalingen
CBR 20 mei 2014
Programma

De nieuwe Brussel I-Verordening
Op dinsdagnamiddag 20 mei 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De nieuwe Brussel I-Verordening (nr. 1215/2012) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken’.
Programma

Het voorrecht van de onbetaalde verkoper
Op dinsdagnamiddag 20 mei 2014 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag
‘Het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Een praktijkgerichte analyse, met aandacht voor  de raakvlakken met eigendomsvoorbehoud en retentierecht’.
Programma

Beleggingsverzekeringen
Op woensdag 21 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse'.
Programma

Wet precontractuele informatie: welke wijzigingen? - Mr. Stijn CLAEYS (CMS De Backer)
Lexalert, Online seminarie, 22 mei 2014
Programma

Successieplanning door of namens meerderjarige wilsonbekwamen
Gent, 22 mei 2014
Programma

Kanttekeningen bij de Indicatieve Tabel 2012
Op donderdagnamiddag 22 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Kanttekeningen bij de Indicatieve Tabel 2012 Een praktijkgericht onderzoek, getoetst aan de rechtspraak’.
Programma

Jura gebruikersopleiding
Deze gratis opleiding gaat door op donderdagavond 22 mei 2014 in de Kluwer-gebouwen in Mechelen.
Programma

Workshop Preventieve ordehandhaving in de lokale besturen en gemeentelijke administratieve sancties
CBR Antwerpen 23 mei 2014
Programma

Actualia ontslagrecht
Op dinsdagnamiddag 27 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de jaarlijkse studienamiddag ‘Actualia ontslagrecht’.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 22/05/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL

De oplevering van flatgebouwen
Op dinsdagnamiddag 3 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag'. De oplevering van flatgebouwen. Een juridische analyse, aangevuld met praktische tips en goed hanteerbare modellen aan de hand van 10 aandachtspunten’.
Programma

Actualia BTW-plicht advocaten : hoe optimaliseren?
Wevelgem, 3 juni 2014
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
Op woensdagnamiddag 4 juni 2014 (Antwerpen) of donderdagnamidadag 12 juni 2014 (Gent) organiseert M&D Seminars de jaarlijkse studienamiddag
‘Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen’.
Lees het volledige programma (Antwerpen) | Lees het volledige programma (Gent)

Sociale bijstand - Wie vindt door het bos nog de bomen?
Universiteit Antwerpen 4 juni 2014, Studienamiddag (15u30 - 18u30)
Programma

Vennootschapsrecht: update wetgeving en rechtspraak
Lexalert, Online seminarie op donderdag 5 juni 2014 van 12u tot 14u
Programma

Rechtspraak inkomstenbelastingen anno 2013
Op donderdagnamiddag 5 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de jaarlijkse studienamiddag ‘Rechtspraak inkomstenbelastingen anno 2013. Capita selecta’.
Programma

Buitenlandse private vermogensstructuren
Op dinsdagnamiddag 10 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis? Een analyse na het KB van 19 maart 2014 met de lijst van de buitenlandse constructies die onder de meldplicht vallen’.
Programma

Jongeren in het recht – Enkele actuele topics
Studienamiddag Universiteit Antwerpen 10 juni 2014
Programma

Seminarie 'Verkeer op punt'
UGA, Boortmeerbeek 12 juni 2014
Programma

Zwartwerk anno 2014
Op vrijdag 13 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag
‘Zwartwerk anno 2014’.
Programma

Sociale media in de onderneming
Op dinsdagnamiddag 17 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Sociale media in de onderneming. Drie actuele juridische aspecten’.
Programma

Woninghuur
Op woensdagnamiddag 18 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen’.
Programma

Handelshuur
Op donderdagnamiddag 19 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Handelshuur: twee actuele topics. Duur, opzegging en hernieuwingsaanvraag. Huuroverdracht, onderhuur en vervreemding van het gehuurde goed’
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Op dinsdagnamiddag 24 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen.
Programma

Fiscale topics rond vruchtgebruik op aandelen
Op dinsdagnamiddag 24 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Fiscale topics rond vruchtgebruik op aandelen’.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
7 oktober 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Gent Expo – NL
Programma

Jura Gebruikersopleiding
20 november 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Hasselt – NL
Programma