RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
25 JANUARI - 9 FEBRUARI 2023
Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2022-2023)
 
Examen plaatsvervangend rechter/raadsheer
 
Gerechtelijke schuldbemiddeling 2023: geïndexeerde tarieven voor tussenkomst schuldbemiddelaar
 
Wettelijke interestvoet 2023: 5,25%
 
Het Europees burgerinitiatief meer toegankelijker
 
Vrije toegang voor Comité P tot Rijksregister, bevolkingsregisters en Vreemdelingenregister
 
Informatie over schijnerkenningen van kinderen in bevolkingsregisters 
 
Foto asielzoeker wordt voortaan opgenomen in wachtregister om identiteitsfraude tegen te gaan
 
Erratum met de ontbrekende aanvraagformulieren en attesten gecombineerde vergunning stagiairs, vrijwilligers en onderzoekers uit derde landen
 
Nieuwe richtlijnen van het College van procureurs-generaal in de strijd tegen de ernstige fiscale fraude en eedaflegging van 24 fiscale ambtenaren
 
Transparantiewet Tweede Pensioenpijler
 
Bevoegde autoriteiten voor externe meldingen klokkenluiders
 
Minder uitkeringen bij tijdskrediet vanaf 1 februari 2023
 
Bewegingen in de rechterlijke orde

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN
 
KAMER

Wetsontwerp houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht
Parlementair Document 55K3132
Indieningsdatum 7 februari 2023 door de regering

Geen huwelijk meer met een derde als er wettelijke samenwoning is
Wetsvoorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek met het oog op de afschaffing van de beëindiging van de wettelijke samenwoning door het huwelijk met een derde
Parlementair Document 55K2909
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 2 februari 2023

Overheidsopdrachten en concessies: naar beter bestuur en meer transparantie
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur
Parlementair Document 55K3023
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 2 februari 2023

Oprichting van een Orde van landmeters-experten
Wetontwerp tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten
Parlementair Document 55K3062
Aangenomen Commissie Kamer op 1 februari 2023

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde een informatierecht voor slachtoffers in te stellen
Parlementair Document 55K2398
Aangenomen Commissie Kamer op 1 februari 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Parlementair Document 55K3054
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 26 januari 2023

MINISTERRAAD

Versterking van de gemeentelijke bestuurlijke handhaving
Goedkeuring in tweede lezing van voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen
Ministerraad 27 januari 2023

Verlenging van de termijn voor post-mortem gebruik van gameten en embryo’s door overlevende wensouders
Ministerraad 27/01/2023
Goedkeuring voorontwerp van wet dat het voor een overlevende partner mogelijk maakt om tot vijf jaar na het overlijden van de andere wensouder over te gaan tot het gebruik van gameten en embryo’s.

Gemeenteraadsverkiezingen: wijziging van het registratieformulier voor buitenlandse kiezers
Ministerraad 27/01/2023
De Ministerraad keurt het ontwerp-KB goed dat het aanvraagformulier wijzigt dat niet-EU-burgers moeten indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Oprichting van het centraal fietsregister
Ministerraad 27/01/2023
Goedkeuring ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten, met het oog op de oprichting van het centraal fietsregister

VLAAMS PARLEMENT

Voortaan een deontologische commissie in elke Vlaamse gemeente- en districtsraad
Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad
Voorstel van decreet 1502 (2022-2023) nr.1
Aangenomen in plenaire vergadering op 1 februari 2023


WETTELIJKE RENTEVOETEN

PUBLIEK RECHT

KLOKKENLUIDERS

Bevoegde autoriteiten voor externe meldingen klokkenluiders
22 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, BS 31/01/2023, bl. 14364
Dit geldt voor werkgevers met minder dan 250 werknemers.
Werkgevers met meer dan 250 werknemers moeten een intern meldingskanaal hebben.
Inwerkingtreding 15/02/2023

COVID-19

Covid-19 - aanpassing maatregelen inreisbeperkingen uit China
29 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 2023 houdende de nodige maatregelen ten gevolge van de door de Europese Unie gecoördineerde voorzorgsaanpak in het licht van de COVID-19 ontwikkelingen in de Volksrepubliek China, BS 01/02/2023, bl. 15136

Vaccinatieverlof voor federale ambtenaren verlengd tot 31 maart 2023
21 DECEMBER 2022. - Omzendbrief nr. 707bis. - De verlening van de geldighiedsduur van de omzendbrief nr. 707 van 15 september 2022 Richtlijnen inzake de toepassing van omzendbrief nr. 693 en 693bis voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19) in de herfst van 2022 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt, BS 01/02/2023, bl. 15454

EUROPEES BURGERINITIATIEF

Het Europees burgerinitiatief meer toegankelijker
22 DECEMBER 2022. - Wet betreffende het Europees burgerinitiatief in de zin van de Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief, BS 26/01/2023, bl. 9193

RIJKSREGISTER – BEVOLKINGSREGISTERS - VREEMDELINGENREGISTER

Vrije toegang voor Comité P tot Rijksregister, bevolkingsregisters en Vreemdelingenregister
13 AUGUSTUS 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 26/01/2023, bl. 9191
Erratum BS 02/02/2023: wijziging opschrift: Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, teneinde de leden van het Vast Comité P, van de dienst Enquêtes voor de politiediensten en van het administratief personeel van het Vast Comité P vrij te stellen van het verkrijgen van machtigingen voor de toegang tot en verwerking van persoonsgegevens bij de uitoefening van hun wettelijke opdrachten
BS 02/02/2023

Informatie over schijnerkenningen van kinderen in bevolkingsregisters -
Foto asielzoeker wordt voortaan opgenomen in wachtregister om identiteitsfraude tegen te gaan

7 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van de buitenlandse onderdanen in de registers en met het oog op de registratie van de inlichtingen betreffende frauduleuze erkenningen en het aanvullen van de informatie met betrekking tot schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen, BS 03/02/2023, ,bl. 19251

VREEMDELINGENRECHT

Erratum met de ontbrekende aanvraagformulieren en attesten gecombineerde vergunning stagiairs, vrijwilligers en onderzoekers uit derde landen
24 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers. - Erratum, BS 06/02/2023, bl. 19307
14 bijlagen

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – aanwijzing kamervoorzitters
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht, BS 01/02/2023, bl. 15458

OMGEVINGSRECHT

Omgevingsvergunningen Stad Antwerpen  - tweede verlenging situatie van overmacht door cyberaanval
20 JANUARI 2023. - Ministerieel besluit tot tweede verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen, BS 26/01/2023, bl. 9221

MOBILITEIT

Wijziging wet rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
10 NOVEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, BS 25/01/2023, bl. 9055
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2022-2023).
Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2022-2023). - Oproep tot de kandidaten. Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 09/02/2023, bl. 21831
De kandidaturen dienen uiterlijk op 9 maart 2023 om 12u ('s middags), dit enkel langs elektronische weg, ingediend te worden via de website van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be, zie het inschrijvingsformulier onder de rubriek "loopbaan-magistratuur/examens").

Examen plaatsvervangend rechter/raadsheer
Hoge Raad voor de Justitie
Sluiting inschrijvingen: donderdag 23 februari 2023 om 12:00u. (’s middags)

Gerechtelijke schuldbemiddeling 2023: geïndexeerde tarieven voor tussenkomst schuldbemiddelaar
Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar, BS 25/01/2023, bl. 9088

Arrest Grondwettelijk Hof inzake collectieve schuldenregeling – geen schending
GwH 21/2023 van 9 februari 2023
Rolnummer(s): 7768
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (artikel 1675/15, § 2)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Schuldbemiddelaars - Onmogelijkheid om een verzoek tot herroeping van de kwijtschelding van schulden aan de rechter mee te delen
Beschikkend gedeelte: Geen schendingHANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen januari 2023
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2023, BS 31/01/2023, bl. 15061

 
STRAFRECHT
 
FISCAAL RECHT

Nieuwe richtlijnen van het College van procureurs-generaal in de strijd tegen de ernstige fiscale fraude en eedaflegging van 24 fiscale ambtenaren
Nieuwsbericht OM 09/02/2023
COL 02/2023 van 9 februari 2023 - Oprichting van de “MOTEM’s” (multidisciplinaire onderzoeksteams) binnen het kader van de artikelen 338quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 63ter van het Wetboek van de BTW

SOCIAAL RECHT

Arrest Grondwettelijk Hof inzake Terugvordering van onverschuldigd betaalde sociale uitkeringen – gedeeltelijke schending
GwH 22/2023 van 9 februari 2023
Rolnummer(s): 7770
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 13 juni 1966 « betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden » (artikel 21, § 3, tweede en derde lid, zoals gewijzigd bij artikel 3, 3°, van het koninklijk besluit nr. 205 van 29 augustus 1983)
Trefwoorden: Sociale zekerheid - Pensioenen - Terugvordering van onverschuldigd betaalde sociale uitkeringen - Niet-aangegeven buitenlands voordeel - Volledige terugvordering - Ontstentenis van verjaringstermijn
Beschikkend gedeelte: - Schending (artikel 21, § 3, tweede en derde lid, van de wet van 13 juni 1966, in de interpretatie volgens welke het geheel van de onverschuldigde IGO-prestaties kan worden teruggevorderd door de uitbetalingsinstelling voor zover zij de vordering tot terugbetaling instelt binnen een termijn van zes maanden of drie jaar te rekenen vanaf de kennisgeving die haar wordt gedaan van de beslissing waarbij het buitenlands voordeel wordt toegekend of verhoogd)
- Geen schending (dezelfde bepaling, in de interpretatie volgens welke, wanneer de uitbetalingsinstelling de vordering tot terugbetaling instelt binnen zes maanden of binnen drie jaar volgend op de kennisgeving die haar wordt gedaan van de beslissing waarbij het buitenlandse voordeel wordt toegekend of verhoogd, de uitbetalingsinstelling de IGO-prestaties die meer dan zes maanden of meer dan drie jaar vóór die kennisgeving ten onrechte zijn uitbetaald niet kan terugvorderen)


Transparantiewet Tweede Pensioenpijler
26 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler, BS 02/02/2023, bl. 18497

Bevoegde autoriteiten voor externe meldingen klokkenluiders
22 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, BS 31/01/2023, bl. 14364
Dit geldt voor werkgevers met minder dan 250 werknemers.
Werkgevers met meer dan 250 werknemers moeten een intern meldingskanaal hebben.
Inwerkingtreding 15/02/2023

Minder uitkeringen bij tijdskrediet vanaf 1 februari 2023
26 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking, BS 31/01/2023, bl. 14359

Aanpassing buiten index op 1 januari 2023 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen
Officieel bericht. - Aanpassing buiten index op 1 januari 2023 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 27/01/2023, bl. 12439
 

RECHTERLIJKE ORDE

BS 25/01/2023
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen griffies West-Vlaanderen, afdeling Brugge en afdeling Kortrijk

BS 26/01/2023
Vacante betrekking van advocaat bij het Hof van Cassatie vanaf 1 april 2023

BS 27/01/2023
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
(Hernieuwing) benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
Raad van State - vacatures van Nederlandstalig staatsraad
Erratum BS 20/01/2023 inzake vacante plaats substituut-procureur-generaal hof van beroep Antwerpen en vacante plaats raadsheer Hof van Cassatie

BS 31/01/2023
Benoemingen diverse magistraten
Hof van beroep te Gent - Vredegerechten en politierechtbank Limburg

BS 02/02/2023
Arbeidshof van Antwerpen - Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 03/02/2023
(Hernieuwingen) benoemingen diverse magistraten
Benoeming substituut-generaal arbeidshof Antwerpen, benoeming substituut-arbeidsauditeur bij arbeidsauditoraat Brussel, benoeming rechter arbeidsrechtbank Leuven, benoeming rechter arbeidsrechtbank Gent

BS 06/02/2023
Benoemingen in  Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen

BS 08/02/2023
Samenstelling van het evaluatiecollege voor de korpschef van het openbaar ministerie (mandaat 2023-2027)

BS 09/02/2023
Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2022-2023). - Oproep tot de kandidaten. Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be