Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #10 - 31/10/2019
Minkema Discovery van start!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De herfstvakantie is voorbij. De wintertijd is begonnen en de eerste toetsweek komt eraan. We kunnen terugkijken op een geweldig begin van dit schooljaar. Uiteraard was voor de meeste leerlingen ons jubileumfeest het hoogtepunt!

Op 31 oktober hebben de leerlingen vrij. De medewerkers van onze school buigen zich op deze dag over de toekomst van de school. Met elkaar zoeken we naar de bouwstenen voor ons nieuwe strategische beleidsplan.

Het zal u vast niet ontgaan zijn: op zaterdag 2 november organiseren wij een reünie. Dit is de laatste activiteit in het kader van ons 100-jarige bestaan. Wij kijken uit naar de volgende 100 jaar. We zijn trots op onze school en geloven in de toekomst!
 
Eerste toetsweek bovenbouw & magister
De week van 4 november is voor klas 4 en hoger de eerste toetsperiode van dit jaar. In plaats van gewone lessen staan er deze week alleen toetsen op het rooster. Het toetsrooster is te vinden op de website; de stof voor alle vakken staat in de ELO.

Geen mobiel, horlogo of smartwatch!
Tijdens toetsen is het niet toegestaan je mobiele telefoon, een horloge of een smartwatch bij je te hebben. Laat deze dus thuis of in je kluis. Je loopt anders het risico een 1 te krijgen voor de toets.

De cijferkolommen in Magister zijn tijdens toetsweken niet zichtbaar, zodat je niet ontmoedigd raakt door een tegenvallend cijfer of juist overmoedig door een goed eerste resultaat. Ook kunnen de docenten op deze manier rustig en zorgvuldig al het werk nakijken, beoordelen en in Magister zetten.
 
Rapportvergaderingen
Op 25 november leggen de docenten in Magister de gegevens vast voor het eerste rapport van de onderbouwleerlingen. Voor de bovenbouwleerlingen is dit het eerste (interne) peilmoment. De bovenbouwmentoren bespreken de gegevens met de betrokken leerlingcoördinator en samen stellen zij een lijstje met afspraken en acties op. Voor de docenten van 4 havo zijn er peilbesprekingen met de mentoren en de leerlingcoördinator.

In de onderbouw gaat het om rapportvergaderingen die de mentor en leerlingcoördinator met het docententeam voeren. Dit gebeurt in de middaguren van 2 t/m 6 december. Snel daarna krijgen de leerlingen van klas 1 t/m 3 uit handen van de mentor hun rapport.
 
Oudergespreksavonden
 
Op 20 november ontvangt ouder 1 (de ouder van het ‘woonadres’ van de leerling) een uitnodiging om digitaal in te schrijven voor de oudergespreks-avonden. Deze vinden plaats op maandag 9 en donderdag 12 december van 18.00 tot 21.00 uur. Leerlingen zijn van harte welkom om aan te sluiten bij deze gesprekken!

Inschrijven t/m 27 november
In de uitnodiging staat een link naar Magister om één of twee gesprekken aan te vragen met docenten van uw kind(eren). Inschrijven is mogelijk t/m 27 november.

Uiterlijk 28 november ontvangt u een mail met de bevestiging en tijdstippen van de gesprekken. Helaas is het voor de administratie ondoenlijk om bij het inroosteren van de ca. 500 gesprekken rekening te houden met voorkeuren voor dagdelen en/of tijdstippen.

Tussen de gesprekken is er 10 minuten wisseltijd voor ouders. Hierdoor kunnen zij zich rustig verplaatsen van het ene naar het andere lokaal en hoeft er geen kostbare gesprekstijd verloren te gaan.

Graag wijzen we erop dat de uitnodiging voor deze momenten, i.t.t. andere post, slechts naar één van beide ouders wordt gemaild. Op die manier voorkomen we dat mentoren en docenten over één leerling twee gesprekken voeren en kunnen zo veel mogelijk verschillende gezinnen aan bod komen.
 
Activiteitenweek en lesuitval
De Minkema kent een rijke traditie als het gaat om buitenlesactiviteiten. In november, na de toetsweek, staat alweer de tweede activiteitenweek in de jaaragenda. We streven er jaarlijks naar om de buitenlesactiviteiten zo veel mogelijk te bundelen in activiteitenweken. Voor (bijna) elk leerjaar is er in zo’n week wel iets te doen, vaak zelfs meer dan één excursie of project. De vakdocenten zijn hier natuurlijk bij betrokken en kunnen daardoor niet hun reguliere lessen geven. Dit betekent dat er in de activiteitenweken gemiddeld meer lesuitval is dan in gewone lesweken. De activiteiten compenseren de lesuitval en op jaarbasis bereiken we doorgaans de voorgeschreven onderwijstijd.
 
Nieuws uit de brugklas
Cito-toetsen klas 1 en ondersteuning
De brugklassers hebben in september/oktober vier Citotoetsen en een spelling/grammatica-toets gemaakt. Op grond hiervan selecteren we leerlingen voor de ondersteuningsmodules Begrijpend Lezen, Spelling/Grammatica en Rekenen/Wiskunde. Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, leggen we de laatste hand aan de groepsindeling. Uiterlijk in de week van 11 november ontvangen de leerlingen die ervoor in aanmerking komen een uitnodiging. Alle leerlingen krijgen bij hun decemberrapport een afschrift van de Cito-uitslagen mee naar huis.
Minkema Discovery
19 november wordt een bijzonder moment in de Minkema-geschiedenis: Minkema Discovery gaat van start!

Veel docenten hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het schrijven van diverse talentmodules en staan te popelen om er met de leerlingen mee aan de slag te gaan.

Op 18 oktober hebben alle brugklassers hun voorkeuren bekend gemaakt. Uiterlijk in de week van 11 november maken we de groepsindeling bekend, in combinatie met de indeling voor de ondersteuningsmodules.

 
 
Brugklasfeest
Vrijdagavond 8 november is in de aula van de school het langverwachte brugklasfeest. Alle brugklassers, hun mentoren, docenten en mma’s (leerlingbegeleiders uit de bovenbouw) zijn deze avond welkom. Het feest is van 19.30 tot 23.00 uur. In de week die hieraan voorafgaat, kunnen de eerstejaars in de kleine en grote pauze een kaartje kopen. Let op: voor toegang tot het feest heb je behalve een geldig toegangskaartje ook je schoolpas nodig. Niet vergeten dus!
 
Veilig fietsen
In de week van 11 november staat er een imposante vrachtwagen voor de school. Kees en Gerda Noordam van rijschool Noordam zijn die week in elke brugklas te gast voor een les over veilig fietsen. Van telefoongebruik (MoNo) tot verlichting en andere manieren om als fietser op te vallen: het komt allemaal langs.

Ook is er nadrukkelijk aandacht voor de dode hoek. Alle bruggers nemen één voor één plaats in de cabine van de truck om te ervaren wat je in de vele spiegels wèl en vooral ook níet ziet.

In de periode dat de dagen korter zijn en de leerlingen vaak in het donker van of naar school fietsen, kan het geen kwaad om de belangrijkste veiligheidsvoorschriften nog eens op te frissen. Mocht uw kind een nare ervaring in het verkeer meegemaakt hebben, dan hoort de mentor dit graag van tevoren. We kunnen er dan rekening mee houden tijdens de verkeersles.
 
Open Lesmiddag groep 8
 
 
Vooruitlopend op de Open Dag (zaterdag 25 januari) mogen groep 8’ers met een (verwacht) havo- of vwo-advies op woensdagmiddag 20 november twee voorbeeldlessen komen volgen.

De intekening hiervoor gebeurt digitaal op onze website en staat sinds deze week open.

De basisschoolleerlingen krijgen op deze manier een goede eerste indruk van onze didactiek en het pedagogische klimaat. En dat helpt bij het maken van een bewuste keuze voor een middelbare school.
 
Open avond vmbo 7 november
Op donderdag 7 november kunnen groep 8-leerlingen samen met hun ouders kennismaken met onze vmbo-locatie aan de Steinhagenseweg tijdens een open avond. We starten de avond met een presentatie in de nieuwe aula. Daar hoor je van o.a. leerlingen hoe een dag op de Stein eruitziet. Hierna kunnen bezoekers samen de school gaan ontdekken. Je kunt bijv. voorbeeldlessen volgen of meedoen aan allerlei activiteiten in de lokalen van de verschillende vakken. Meer informatie
 
Vanuit het decanaat
Minkemarkt 2019 op 22 november
Op vrijdag 22 november aanstaande om 19.00 uur gaat Minkemarkt van start: de voorlichtingsmarkt door oud-studenten voor onze leerlingen van klas 3 t/m 6. De Minkemarkt is al vele jaren een groot evenement dat door ouders erg gewaardeerd wordt.

Vanwege de nieuwe AVG-wet is het dit jaar extra moeilijk om oud-leerlingen uit te nodigen. Op dit moment van schrijven staat de teller op ongeveer 35 inschrijvingen maar… we hebben nog even te gaan. We houden u via de website op de hoogte.
 
 
Studiebeurs en Buitenlandbeurs in de Jaarbeurs Utrecht
Elk jaar is tegelijk met de Minkemarkt ook de studiebeurs in de Jaarbeurs Utrecht (22 en 23 november). Deze is vrij toegankelijk als je van tevoren inschrijft via de website van de beurs. Hiernaast is er ook de Buitenlandbeurs. Daar besteden wij elk jaar aandacht aan. Er zijn altijd leerlingen die willen studeren in het buitenland of juist een jaar op een High school willen kijken, dan wel een taalcursus in het buitenland willen volgen.

Studiekeuzetest
Al 6 jaar organiseert het decanaat een studiekeuzetest voor leerlingen van klas 3 t/m 6. Deze wordt afgenomen door een adviseur van de universiteit van Utrecht, de heer Sluijs. Ons is echter ter ore gekomen dat de heer Sluijs op dit moment niet in staat is om de testen af te nemen en daarvan een mooi verslag per leerling te maken. Dat is helaas heel jammer. Wij zijn op zoek naar een vervanger die dit voor dezelfde aantrekkelijke prijs zou willen doen. Er zijn genoeg commerciële partijen die een test aanbieden, maar de kosten hiervan zijn relatief hoog, vinden wij, en daarom gaan wij daar niet mee in zee.

Ouderavonden
Dit jaar stonden de ouderavonden vwo in het teken van kennismaken met Roel Sluijsmans, de nieuwe decaan vwo. Hij had daarbij ook de voorbereiding op de profielkeuze in klas 3 op het programma staan, en de zoektocht naar een goede vervolgstudie in de bovenbouw. Ook bij de havo stonden de eerste stap richting een goede profielkeuze (klas 3) en een goede vervolgstudie (klas 4 en 5) op de agenda. De presentaties zijn terug te vinden op de website.
 
Vuurwerk
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld. Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. U zult begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort.

Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor het schoolgebouw en de terreinen rondom de school.

Indien leerlingen zich niet houden aan dit verbod, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie.

Wij willen u vragen dit met uw zoon of dochter te bespreken. De schoolleiding spreekt de verwachting uit dat onze leerlingen zich bewust zijn van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen iedereen een fijne en gezellige tijd toe.
 
AVG-privacymodule in Magister
De AVG-module in Magister is inmiddels door een groot deel van de ouders en leerlingen ingevuld. Stand van zaken op 1 oktober:
  • havo-vwo: 1.679 leerlingen hebben de module ingevuld (van de 1.816 leerlingen)
  • vmbo: 595 leerlingen hebben de module ingevuld (van de 686 leerlingen) 
Dat is mooi, want daardoor weten we van onze leerlingen hoe zij zelf (indien >16 jaar) dan wel hun ouders (indien < 16 jaar) wensen dat wij omgaan met bijv. beeldmateriaal van de leerling. Maar het is van belang dat we dit van alle leerlingen weten. Heeft u de module nog niet ingevuld? Doe dit dan a.u.b. alsnog!

Toestemming is eenvoudig te wijzigen

In de praktijk blijkt dat leerlingen niet altijd weten wat het betekent als zij zelf dan wel hun ouders ergens geen toestemming voor hebben gegeven. Deelname aan een kunstproject (waarbij foto’s/namen worden gepubliceerd) kan hierdoor bijv. lastig zijn. Dit kan betekenen dat zij hun AVG-toestemming willen wijzigen. Dit kan zeer eenvoudig in dezelfde tool in Magister. Lees de instructie 
 
Vriend van KUVO
Workshop van KUVO: projection mapping
 
KUVO, stichting voor kunsteducatie op scholen, verzorgt voor ruim 10.000 leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Woerden en directe omgeving activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur. Ook voor het Minkema College verzorgt KUVO (bijv. tijdens de activiteitenweken) diverse programma’s.

KUVO wordt voor het grootste deel door de scholen betaald en ongeveer een kwart komt uit subsidie van de gemeente Woerden. Het deelnemen aan deze activiteiten is voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, jonge mensen op weg naar hun volwassenheid, van onschatbare waarde.

Om de activiteiten op het huidige niveau te handhaven, maar liever nog beter te maken, is KUVO op zoek naar Vrienden die de KUVO willen sponsoren. Gezien de goede samenwerking tussen KUVO en het Minkema College brengen wij u graag op de hoogte van deze mogelijkheid. Wilt u Vriend worden, met een eenmalige of jaarlijkse bijdrage, meld u dan aan.

 
Aftermovie jubileumfeest
Ruim 14 bussen. Bijna 2.000 leerlingen. Meer dan 60 collega’s. Drie heel grote artiesten. Eigen toppers zoals Roel Sluijsmans en leerlingen Joram, Ralph en Raquel. Zo’n 1.500 broodjes kroket/kaassoufflé. Maar vooral: ontelbaar veel blije gezichten, positieve reacties en opgewonden ‘the day after’-verhalen! Leerling Daan van Lierop heeft een hele gave foto's én een mooie aftermovie gemaakt van het jubileumfeest op 26 september.

 
 
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Aanstaande zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken ernaar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
02/11: Reünie
04/11: Start toetsweek bovenbouw
07/11: Open avond vmbo voor groep 8
08/11: Brugklasfeest
 
Nieuwsbrief #10, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.