WETGEVING 1 december 2020  - 11 januari 2021
 
 
TABLEAUBOEKJE 2020-2021 Balie Provincie Antwerpen
Het tableauboekje 2020-2021 is verkrijgbaar in de bibliotheek voor de advocaten van de Balie Provincie Antwerpen 
 
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
CORONA-wetgeving

Wetgeving inzake
BREXIT


Programmawet

Wijzigingen bijlagen modellen van uittreksels en afschriften van akten burgerlijke stand

Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19


Jaarlijkse aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

Ministeriële omzendbrief - Gerechtsdeurwaarders. - Verificatie van de kostenstaten


Tarieven gerechtsdeurwaarders burgerlijke- en handelszaken stijgen in 2021

Goedkeuring wijzigingen
deontologische code notarissen

Tarieven voor openbaarmaking jaarrekening vennootschappen in 2021

Wederopbouwreserve voor vennootschappen inwerkingtreding 1 december 2020

ADR in voege op 1 januari 2021

Gebruik van videoconferentie voor de verschijning van minderjarige verdachten

Omzendbrief College van Procureurs-generaal nr. 06/2020   gerechtelijke handhaving coronamaatregelen – versie 23/12/2020

Verplichte registratie van buitenlandse notariële akten

Bewegingen in de rechterlijke orde

CORONAMAATREGELEN

BS 04/01/2021
17 DECEMBER 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/047 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis, BS 04/01/2021, bl. 117

BS 30/12/2020
20 DECEMBER 2020. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 30/12/2020, bl. 96102

BS 28/12/2020
18 DECEMBER 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 28/12/2020, bl. 94436

BS 24/12/2020
22 DECEMBER 2020. - Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, BS 24/12/2020, bl. 94389

24 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/12/2020, bl. 94401

24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, BS 24/12/2020, bl. 94404

BS 21/12/2020
21 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 21/12/2020,bl. 91028

15 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 21/12/2020,  bl. 90869

BS 20/12/2020
20 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20/12/2020, bl. 90740

19 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20/12/2020, bl. 90734

BS 11/12/2020
11 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 11/12/2020, bl. 87878

BREXIT

BS 31/12/2020
24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, BS 31/12/2020, bl. 98083
22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering, voor wat de verzekeringsondernemingen, de verzekerings-, de nevenverzekerings- en de herverzekeringstussenpersonen betreft, van artikel 20, eerste lid van de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, BS 31/12/2020, bl. 98166

BS 29/12/2020
20 DECEMBER 2020. - Wet tot wijziging van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, BS 29/12/2020, bl. 95766

22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, BS 29/12/2020, bl. 95768

BS 23/12/2020
16 DECEMBER 2020. - Wet betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, BS 23/12/2020, bl. 93542
PROGRAMMAWET

Programmawet
20 DECEMBER 2020. - Programmawet, BS 30/12/2020, bl. 96068
TITEL I. - Algemene bepaling
TITEL 2. - Diverse dringende fiscale bepalingen
TITEL 3. - Sociale bijstand
TITEL 4. - Sociale zaken
TITEL 5. – Werk
TITEL 6. - Mogelijkheid van verlenging van de maatregelen
TITEL 7. – Economie

PUBLIEK RECHT

Oprichting Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid en het Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid
22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid en het Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid, BS 29/12/2020, bl. 95769

PARLEMENTAIR RECHT

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, BS 09/12/2020, bl. 86769

AMBTENARENZAKEN

Bijzondere maatregelen voor federale ambtenaren ten gevolge van het coronavirus
6 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 11/12/2020, bl. 87568

MIGRATIERECHT

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – eervol ontslag rechter
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, BS 01/12/2020, bl. 84227

WOONBELEID

Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
11 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, BS 08/12/2020, bl. 85200

ENERGIE

Sociale tarieven elektriciteit en aardgas
Sociale tarieven elektriciteit en aardgas, BS 24/12/2020, bl. 94424
De tarieven zijn beschikbaar op de website van de CREG

Energieprestatie van gebouwen - energie-efficiëntie
18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, BS 30/12/2020, bl. 9771

ONDERWIJS

Dringende maatregelen onderwijs n.a.v. de coronacrisis (V)
18 DECEMBER 2020. - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (V), BS 24/12/2020, bl. 94128

GEZONDHEIDSRECHT

COVID-19 – uitoefening verpleegkundige activiteiten door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn
13 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn, BS 30/12/2020, bl. 97651

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
20 DECEMBER 2020. - Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 24/12/2020, bl. 93772
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Eedaflegging bij schriftelijke verklaring (van toepassing tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 3. - Tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek (van toepassing tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 4. - Bepaling betreffende de strafuitvoeringskamers (tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (diverse verlengingen)
HOOFDSTUK 6. - Gratis notariële volmachten tijdens de COVID-19-crisis (van toepassing tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 7. - Aanpassingen aangaande het authentiek testament crisis (van toepassing tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 8. - Verlenging van de termijnen in het kader van de gerechtelijke verkopen en vrijwillige verkopen onder gerechtelijke vorm (termijn van rechtswege verlengd met zes maanden)
HOOFDSTUK 9. - De procedure van vereffening-verdeling (mogelijkheid videoconferentie en verlenging max vier maanden)
HOOFDSTUK 10. - Identificatie op afstand (akte notaris)
HOOFDSTUK 11. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering (Art. 43. De artikelen 24, 28, 33, 38 en 42 zijn van toepassing tot 30 juni 2021)
HOOFDSTUK 12. - Bepaling inzake de behandeling van de hogere beroepen voor de kamer van inbeschuldigingstelling bedoeld in de artikelen 21bis, §§ 7 en 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 en 6, 61quater, §§ 5 en 6, 61quinquies, §§ 4 en 5, en 61sexies, § 4, van het Wetboek van strafvordering (tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 13. - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 14. - Wijziging van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering (tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 15. - Tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt of een ambt bij het Grondwettelijk Hof uitoefenen (van toepassing tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 16. - Verlenging van de wettiging van de tijdelijke maatregelen betreffende de neerlegging van verzoekschriften ((van toepassing tot 31 maart 2021)
HOOFDSTUK 17. - Verlenging van de termijnen om bewijsstukken over te leggen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (verlenging mogelijk tot maximum15 april 2021)
HOOFDSTUK 18. - Verlenging van de termijnen voor de procureur des Konings om advies uit te brengen in het kader van schijnsituaties en nationaliteitsverwerving (verlenging met een maand)
HOOFDSTUK 19. - Maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars
HOOFDSTUK 20. - Wijzigingen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars
HOOFDSTUK 21. - Maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen
HOOFDSTUK 22. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 23. - Tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen die onder de toepassing vallen van het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen
HOOFDSTUK 24. - Tijdelijke inperking van bepaalde beslagen tegen particulieren (van toepassing tot 31 januari 2021)
HOOFDSTUK 25. - Wijziging van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde
HOOFDSTUK 26. - Wijzigingen van de inwerkingtreding van bepaalde wetten inzake de bescherming van meerderjarige onbekwamen
HOOFDSTUK 27. - Wijziging van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank  (uitgesteld tot 1 januari 2022)
HOOFDSTUK 28. – Inwerkingtreding 

Jaarlijkse aanpassing van de bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn

10 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17/12/2020, bl. 89533

Indexering bedragen inbeslagneming bij kinderen ten laste
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 17/12/2020, bl. 89766

Arrest Grondwettelijk Hof collectieve schuldenregeling
GwH 166/2020 17 december 2020
Rolnummer(s): 7334
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/13, § 3, tweede streepje)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Kwijtschelding van schulden - Schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van morele schade veroorzaakt door een misdrijf
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 1675/13, § 3, tweede streepje, van het Gerechtelijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het begrip lichamelijke schade niet de morele schade die wordt veroorzaakt door een misdrijf wegens de schending van de psychische en seksuele integriteit van het slachtoffer omvat)
- Geen schending (dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat het begrip lichamelijke schade de morele schade die wordt veroorzaakt door een misdrijf wegens de schending van de psychische en seksuele integriteit van het slachtoffer omvat)


GERECHTSDEURWAARDERS

Ministeriële omzendbrief - Gerechtsdeurwaarders. - Verificatie van de kostenstaten

22 DECEMBER 2020. - Ministeriële omzendbrief nr. 282. - Gerechtsdeurwaarders. - Verificatie van de kostenstaten, BS 08/01/2021, bl. 630

Vergelijkend examen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2021
Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2021. - Oproep tot de kandidaten, BS 04/01/2021, bl. 41

Aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders 2021
Gerechtsdeurwaarders, BS 04/01/2021, bl. 27

Tarieven gerechtsdeurwaarders burgerlijke- en handelszaken stijgen in 2021

Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2021, BS 18/12/2020, bl. 90653

NOTARISSEN

Vergelijkend examen kandidaat-notarissen voor het jaar 2021.
Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2021. - Oproep tot de kandidaten, BS 08/01/2021, bl. 641

Goedkeuring wijzigingen deontologische code notarissen
4 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005, BS 22/12/2020, bl. 91178

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen december 2020
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2020, BS 31/12/2020, bl. 98265

Winwinlening - vriendenaandeel
27 NOVEMBER 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel, BS 23/12/2020, bl. 93589

Vlaanderen verlengt en versoepelt coronahandelshuurlening
1 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 4 van en tot invoeging van artikel 4/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over de handelshuurlening en van artikel 1 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 over het Vlaams Beschermingsmechanisme ter, BS 10/12/2020,  bl. 86879

Coronahinderpremie en bijkomende sluitingspremie – interpretatie ‘locatie’
25 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, wat betreft de interpretatie van het woord locatie, BS 01/12/2020, l. 84235

Vlaams Beschermingsmechanisme uitgebreid tot ondernemingen met omzetverlies door strengere coronamaatregelen van 28 oktober 2020
13 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 1, 3 en 4 van en toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 01/12/2020, bl. 84202
17 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 1, 3 en 4 van en toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 23/12/2020, bl. 93643

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Tarieven voor openbaarmaking jaarrekening vennootschappen in 2021

Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 3:66 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 08/12/2020, bl. 86659

Wederopbouwreserve voor vennootschappen inwerkingtreding 1 december 2020

19 NOVEMBER 2020. - Wet houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen, BS 01/12/2020, bl. 84140

TRANSPORTRECHT

ADR in voege op 1 januari 2021

ADR in voege op 1 januari 2021, BS 23/12/2020, bl. 92247

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg december 2020 (ongeregeld vervoer), BS 29/12/2020, bl. 96008
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg december 2020, BS 23/12/2020, bl. 93666
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg november 2020 (ongeregeld vervoer), BS 16/12/2020, bl. 89472
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg oktober 2020 (ongeregeld vervoer), BS 16/12/2020,  bl. 89472

INTELLECTUELE RECHTEN

Vergoedingen auteursrecht bij gebruik bij onderwijs of wetenschappelijk onderzoek
Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht in verband met de aanpassing van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, BS 23/12/2020, bl. 93698

FINANCIEEL RECHT

Uitgifte lineaire obligaties – Staatsbons - Euro Medium Term Notes
22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2021, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes", BS 06/01/2021, bl. 204

Verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's
24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 25 en 26 van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 30/12/2020, bl. 97621
4 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen, BS 30/12/2020, bl. 97630

Hypothecaire kredieten – rentevoeten december 2020
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 18/12/2020, bl. 90652

Maximale prijs voor de basis-bankdienst vanaf 1 januari 2021
Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS 08/12/2020, bl. 86665

STRAFRECHT

Opschorting uitvoering bepaalde uitgaansmodaliteiten van gedetineerden
23 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de periode van opschorting van de uitvoering van bepaalde uitgaansmodaliteiten van gedetineerden ter uitvoering van artikel 62 van de wet van xx december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 24/12/2020, bl. 94407 (Rechtzetting BS 31/12/2020)

Instemming met het Uitleveringsverdrag tussen België en China
3 DECEMBER 2018. - Wet houdende instemming met het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China, opgemaakt te Beijing op 31 oktober 2016, BS 16/12/2020, bl. 88527

Gebruik van videoconferentie voor de verschijning van minderjarige verdachten
23 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van minderjarige verdachten, BS 15/12/2020, bl. 88377

Omzendbrief College van Procureurs-generaal nr. 06/2020   gerechtelijke handhaving coronamaatregelen
COL 06/2020 – versie 23/12/2020
COL 06/2020 – versie 15/12/2020

WEGVERKEER

Wijzigingen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis
13 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, BS 18/12/2020, bl. 89828
FISCAAL RECHT

Verlenging akkoord tussen Duitsland en België inzake grensarbeiders die van thuis uit werken
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door de akkoorden in onderling overleg van 20 mei 2020, 22 juni 2020 en 24 augustus 2020, BS 30/12/2020, bl. 97903

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen

20 DECEMBER 2020. - Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen, BS 30/12/2020, bl. 97617

Omzendbrief kilometerheffing
23 DECEMBER 2020. - Omzendbrief FB/VLABEL/2020/2, BS 29/12/2020, bl. 96026

KB tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake inkomstenbelastingen
20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake inkomstenbelastingen, BS 29/12/2020, bl. 95827

Voordelen van alle aard – persoonlijk gebruik voertuig
20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 24/12/2020, bl. 93820

Fiscaliteit openbare diensten
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de openbare diensten (Staat, Gemeenschappen, Gewesten, Provincies, Agglomeraties, Federaties van gemeenten, Gemeenten, Openbare instellingen en inrichtingen), BS 22/12/2020, bl. 91369

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied m.b.t. meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
4 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de regeling van de meldingsplicht en een progressieve schaal van de administratieve geldboetes, BS 22/12/2020, bl. 91259

Bedrijfsvoorheffing
16 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 22/12/2020, bl. 91053

Akkoord inzake grensarbeiders tussen Luxemburg en België – verlenging tot 31/03/2021
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Luxemburg en België ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zoals verlengd door de akkoorden van 19 juni 2020 en van 24 augustus 2020, BS 18/12/2020, bl. 90651

Verplichte registratie van buitenlandse notariële akten
3 DECEMBER 2020. - Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten, BS 11/12/2020, bl. 87568
13 DECEMBER 2020. - Bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten, BS 15/12/2020, bl. 88514

SOCIAAL RECHT

Cumulatie pensioenen overheidssector met inkomsten andere beroepsactiviteit – indexering van de bedragen
24 DECEMBER 2020. - Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2021, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 08/01/2021, bl. 498

Studentenarbeid in de zorgsector– vrijstellingen toekenningsvoorwaarden gezinsbijslagen tussen 01/10/2020-31/03/2021
18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor studenten ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 06/01/2021, bl. 271

Aanpassing jaarbedragen rust- en overlevingspensioen voor werknemers
24 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 05/01/2021, bl. 108  (Erratum BS 08/01/2021: Annulering van deze teksten, worden afzonderlijk terug gepubliceerd!)

24 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 08/01/2021, bl. 497

Verhoging maximumpensioen in het kader van het minimumrecht per loopbaanjaar
20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit inzake de verhoging van het maximumpensioen in het kader van het minimumrecht per loopbaanjaar, BS 04/01/2021, bl. 18

Bijzondere maatregelen federale ambtenaren door coronacrisis
28 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 31/12/2020, bl. 98074

Geboorteverlof en afwezigheden ambtenaren
17 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het geboorteverlof, BS 31/12/2020, bl. 98074

Afschaffing van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
28 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende de afschaffing van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED), BS 31/12/2020, bl. 98072

Jaarlijkse vakantie werknemers – gelijkstelling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 1 september en 31 december 2020
22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020, BS 31/12/2020, bl. 98071

Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19
22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 31/12/2020, bl. 98070

Verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen
20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit inzake de verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen, BS 31/12/2020, bl. 98064

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen
20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit inzake de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen, BS 31/12/2020, bl. 98062

Wet betreffende het verenigingswerk
24 DECEMBER 2020. - Wet betreffende het verenigingswerk, BS 31/12/2020, bl. 98046

Maatregelen ten gunste van zelfstandigen door COVID-19-crisis
22 DECEMBER 2020. - Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de COVID-19-crisis, BS 31/12/2020, bl. 98039

Aanpassing diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk
28 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie, BS 31/12/2020, bl. 98292

Aanpassing jaarbedragen rust- en overlevingspensioen zelfstandigen
22 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 29/12/2020, bl. 95845

Aanvullende crisisuitkering zelfstandigen
22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, BS 29/12/2020, bl. 95839

Uitkering zelfstandige die beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt voor zorg aan een persoon
17 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon, BS 28/12/2020, bl. 94430

Brugdagen 2021 federale ambtenaren
15 DECEMBER 2020. - Omzendbrief nr. 691. - De vaststelling van de brugdagen voor 2021 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 24/12/2020, bl. 94347

Uitbreiding steunmaatregelen in het kader van COVID-19 naar toeleveranciers
16 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15 van de wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 21/12/2020, bl. 90810

Omzendbrief verplicht telewerk
15 DECEMBER 2020. - Omzendbrief nr. 692. - Verplicht telewerk, BS 17/12/2020, bl. 89762

Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen
Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 09/12/20202, bl. 86793

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen
22 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 28bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 09/12/2020, bl. 86731

Bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid
30 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 09/12/2020, bl. 86730

Vaststelling tarief erelonen en kosten medische deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten
Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2021, BS 04/12/2020, bl. 84913

Coronacrisis  - toekenning eenmalige toeslag in het kader van het gezinsbeleid
27 NOVEMBER 2020. - Decreet tot toekenning van een eenmalige toeslag in het kader van het gezinsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis, BS 02/12/2020, bl. 84453

Recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector
19 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende het recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector, BS 02/12/2020, bl. 84353

Pensioen en andere aanvullende voordelen – COVID-19-maatregelen
17 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 01/12/2020, bl. 84195

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Jaarverslag Grondwettelijk Hof 2019
Tekst verslag
Informatie afgesloten op 10/12/2020

Het Grondwettelijk Hof heeft een nieuwe website
https://www.const-court.be/nl
Laatst gepubliceerde arresten 2020
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 01/12/2020
Griffiers en parketsecretarissen – pensioneringen en ontslagnemingen
Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de politierechtbank Oost-Vlaanderen

BS 02/12/2020
Griffiers en parketsecretarissen – benoemingen en ontslagnemingen

BS 03/12/2020
Benoemingen griffiers

BS 04/12/2020
Benoemingen en pensioneringen diverse magistraten
Benoemingen griffiers en parketmagistraten
Benoemingen leden wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen rechters diverse ondernemingsrechtbanken
Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie

BS 07/12/2020
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Pensioneringen griffiers
Mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State is te begeven
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer bij griffies en parketten bij diverse (ondernemings-)rechtbanken, vredegerechten, parketten en arbeidsauditoraten

BS 08/12/2020
Benoemingen hoofdsecretaris arbeidsauditoraat Gent, Leuven en Halle-Vilvoorde – benoeming parketjurist parket West-Vlaanderen
Arbeidshof van Brussel

BS 09/12/2020
Benoemingen referendarissen, griffiers en parketsecretarissen

BS 11/12/2020
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Politierechtbank te Leuven
Vredegerecht kanton Lier – erratum BS 03/04/2020

BS 12/12/2020
Griffiers en parketjuristen

BS 15/12/2020
Pensioneringen griffiers en parketsecretarissen
Bericht. - Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2020-2021). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

BS 16/12/2020
Benoeming griffier arbeidshof Gent

BS 17/12/2020
Definitieve benoemingen griffiers en parketsecretarissen
Verlenging geldigheidsduur reserve geslaagden van de vergelijkende selecties

BS 18/12/2020
Vacante betrekking mandaat directeur en adjunct-directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding – Erratum BS 29/12/2020
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Erratum BS 11/12/2020 Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Raad van State – vernietiging benoeming vredegerecht Brasschaat

BS 21/12/2020
Benoeming secretaris bij het arbeidsauditoraat Antwerpen

BS 22/12/2020
Vacante betrekkingen secretaris dossierbeheerder arbeidsauditoraat Antwerpen, arrondissement Antwerpen

BS 23/12/2020
Arbeidsrechtbank Antwerpen arr. Antwerpen. – Ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arr. West-Vlaanderen. – Ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arr. Oost-Vlaanderen – Ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arr. West-Vlaanderen – Ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arr. West-Vlaanderen – Ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arr. Oost-Vlaanderen. – Ontslag
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel. – Ontslag
Grondwettelijk Hof. - Voordracht door de Kamer van volksvertegenwoordigers van een lijst van twee kandidaten voor het ambt van Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arr.Antwerpen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arr. West-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arr. Oost-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arr. West-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arr. West-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arr. Oost-Vlaanderen – openstaande plaats
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel – openstaande plaats
Vacante betrekking griffier-kabinetssecretaris bij de arbeidsrechtbank Gent
Bijzonder reglement ondernemingsrechtbank Antwerpen

BS 28/12/2020
Arbeidshof van Antwerpen - benoeming
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg – openstaande plaats

BS 29/12/2020
Benoemingen diverse magistraten

BS 31/12/2020
Raad van State - vacature van Nederlandstalig staatsraad (N)

BS 04/01/2021
Oproep tot kandidaten voor de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Eerste semester 2021). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

BS 08/01/2021
16 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Benoemingen griffies en parketsecretariaten
Benoeming lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding en benoemingen en leden van de Commissie voor herziening in strafzaken
Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2020-2021). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg
Benoemingen diverse magistraten
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be