WETGEVING 10 - 23 maart 2017
Prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder

Wijzigingen bescherming van de persoon van de geesteszieke

Wijziging adoptie

Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk

Regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen

Indexering kosten wegens opsluiting in een gesloten centrum - Bestaansmiddelen die vereist zijn voor bekomen  status van langdurig ingezetene

Innen van retributies door de gemeenten voor bepaalde verblijfsvergunningen


Externe toezicht en externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren

Invoering  multidisciplinaire samenwerking m.b.t. de slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel


Erkenning van daden als daden van terrorisme  

PUBLIEK RECHT

Externe toezicht en externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren
3 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, met het oog op de organisatie van het externe toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, BS 10/03/2017, bl. 35103

Indexering kosten wegens opsluiting in een gesloten centrum - Bestaansmiddelen die vereist zijn voor bekomen  status van langdurig ingezetene

3 MAART 2017. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht, BS 13/03/2017, bl. 35507

Innen van retributies door de gemeenten voor bepaalde verblijfsvergunningen
5 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, BS 20/03/2017, bl. 37834

Overheidsopdrachten
16 FEBRUARI 2017. - Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, BS 17/03/2017, bl. 37488

Detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude
24 FEBRUARI 2017. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude, bl. 38690.

Wet 21/04/2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Geïntegreerde politie – inwerkingtredingsbepalingen
19 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 5 en 17 tot 23 van de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Geïntegreerde politie, BS 23/03/2017, bl. 39257

RUIMTELIJKE ORDENING

Regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen
10 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen, BS 14/03/2017, bl. 35620

BURGERLIJK RECHT

Instelling proefomgeving experimentele woonvormen - Machtiging tot coördinatie van woninghuurrecht
24 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving, BS 20/03/2017, bl. 37856

Prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder
20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft, BS 22/03/2017,  bl. 38627

Bescherming van de persoon van de geesteszieke
20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 22/03/2017, bl. 38627

Wijziging adoptie
20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie, BS 22/03/2017, bl. 38630

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Auteursrecht – vergoeding voor reprografie aan auteurs
5 MAART 2017. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs, BS 10/03/2017, bl. 35028

Auteursrecht – vergoeding voor reproductie aan uitgevers
5 MAART 2017. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, BS 10/03/2017, bl. 35039

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 14/03/2017, bl. 35659

Zeevervoer – administratieve geldboetes
15 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten, BS 22/03/2017,  bl. 38638

FINANCIEEL RECHT

Uitgifte Staatsbon
23 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2017-2027, BS 13/03/2017, bl. 35445

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rente-voeten. - Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en kredietdiensten » van het wetboek van economisch recht. - Bericht, BS 16/03/2017, bl. 36051

Collectieve belegging
25 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen, BS 17/03/2017, bl. 37512

Vergoeding werkingskosten FSMA m.b.t. alternatieve financieringsplatformen
9 MAART 2017. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA met betrekking tot de alternatieve-financieringsplatformen, BS 20/03/2017, bl. 37837

Prijscourant

OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/03/2017, bl. 37776


Statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen
5 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat de uitzonderlijke overheidssteun en de afwikkelingsinstrumenten betreft, BS 22/03/2017, bl. 38632

SOCIAAL RECHT

Arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector
25 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector,  BS 10/03/2017, bl. 35012

Sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen
24 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, BS 10/03/2017, bl. 35025

Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk

5 MAART 2017. - Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15/03/2017, bl. 35718

Samenwerkingsakkoord kinderbijslagregelgeving

14 JULI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen, BS 20/03/2017,
bl. 37828


Flexwerk in de overheidssector
9 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen rond flexwerk in de overheidssector, BS 21/03/2017, bl. 38156

Opheffing van de overstappremie
10 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de overstappremie, BS 21/03/2017, bl. 38311

Toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden
17 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 22/03/2017, bl. 39061

Arbeidsongevallenwet
24 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 23/03/2017, bl. 39243

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2017-041


22-03-2017

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 371, zoals het van toepassing was in 1994 en 1995)

Schending (in zoverre de minimumbezwaartermijn van zes maanden wordt berekend vanaf de datum van het aanslagbiljet)

Rolnummer(s): 6571
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en invordering - Rechtspleging - Bezwaarschriften - Administratief beroep - Aanvangspunt van de beroepstermijn - Datum van verzending van het aanslagbiljet
2017-040


22-03-2017

Beroepen tot vernietiging
Ordonnatie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing (art. 2)

Vernietiging (in zoverre het toepassingsgebied van artikel 2, door de gebouwen te beogen «die in eigendom of mede-eigendom [toebehoren] aan ofwel een Gemeenschap, een Gewest of een publiekrechtelijke persoon die onder een zodanige instelling ressorteert», de schoolgebouwen omvat)

Rolnummer(s): 6561 • 6575
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Onroerende voorheffing - 1. Schoolgebouwen die toebehoren aan een gemeenschap, een gewest of een publiekrechtelijke persoon die onder een zodanige instelling ressorteert - 2. Schoolgebouwen die toebehoren aan andere openbare overheden of aan particulieren
2017-039


16-03-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 10 juli 2016 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen [enerzijds] en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds (art. 11 en 12)

Vernietiging (art. 11, enkel in zoverre het niet voorziet in een overgangsregeling voor personen die vóór de inwerkingtreding van de wet de psychotherapeutische praktijk uitoefenden)

Rolnummer(s): 6532
Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - Uitoefening van de psychotherapeutische praktijk - Voorwaarden - Ontstentenis van overgangsregeling
2017-038


16-03-2017

Beroep tot vernietiging
Arresten van het Hof van Beroep te Brussel en het Hof van Cassatie

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6594
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Getoetste normen - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2017-037


16-03-2017

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van artikel 157 van ket Kieswetboek (art. 155 en 169)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6566
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Beroep ingesteld buiten de termijn
2017-036


16-03-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 82, § 3, vóór de opheffing ervan bij art. 50 van de wet van 26 december 2013)

Schending - Handhaving van de gevolgen (tot 31 december 2013)

Rolnummer(s): 6386
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Ontslag - Opzeggingstermijn - 1. Verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden - 2. Gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden - Inwerkingtreding - Ontstentenis van terugwerkende kracht
2017-035


16-03-2017

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 63, 165 en 1167)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6375 • 6376
Burgerlijk recht - Personen - Akten van de burgerlijke stand - Akten van aangifte en akten van huwelijk - Formaliteiten betreffende de voltrekking van het huwelijk - Uitstel van de voltrekking van het huwelijk, besloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand - Gevolgen - Rechtsmiddelen - Termijn voor de voltrekking van het huwelijk


RECHTERLIJKE ORDE

BS 10/03/2017
Vacante betrekking hoofdgriffier in de klasse A3 arbeidshof Gent

BS 15/03/2017
Tijdelijke griffiers politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

BS 17/03/2017
Aanwijzing rechters familie- en jeugdrechtbank rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – aanwijzing procureur des Konings parket Leuven
Hof van beroep te Gent - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BS 21/03/2017
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - rechtbank van eerste aanleg te Leuven - rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen en afd. Tongeren - rechtbank van koophandel te Gent, afd. Kortrijk
Vacante plaatsen griffier en secretaris  

BS 23/03/2017
Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen deskundigen  parket Brussel,  parket Halle-Vilvoorde en  College van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie