WETGEVING 10 - 26 JUNI 2020
 
 
Selectie wetgeving Belgisch Staatsblad
10-26 juni 2020
+
Arresten Grondwettelijk Hof

Neerlegging van verzoekschriften via e-Deposit blijft mogelijk tot 1 oktober 2020

Twee arresten Grondwettelijk hof inzake Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand


Tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels

Procedure toekenning van de Belgische nationaliteit

Diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie

Toekenning ouderschapsuitkering aan zelfstandigen bij gedeeltelijke onderbreking zelfstandige activiteit door coronacrisis

Wijzingen aan de berekening van het pre- en postnataal verlof

Gepensioneerden van 65 jaar en ouder die wegens de crisis hun aanvullend inkomen hebben verloren, kunnen rekenen op tijdelijke werkloosheid

Erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

Wijzigingen voorwaarden compensatiepremie aan ondernemingen met zware omzetdaling
Vlaamse ondernemers moeten hinderpremie en bijkomende sluitingspremie uiterlijk op 30 juni 2020 aanvragen
Vlaamse ondernemers met minstens 60% omzetverlies in doorstartperiode krijgen ondersteuningspremie

Brussel verlengt milieu- en bouwvergunningstermijnen (Besluit nr. 2020/038)

Uitstel voor strafrechtelijke en administratieve procedures bij inbreuken op luchtvaartwetgeving


Covid-19: Vlaams uitvoeringsbesluit inzake organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek

Omzettingswet detachering van werknemers (Europese Detacheringsrichtlijn (2018/957)

Minimumbedrag middelen van bestaan voor vreemdeling buiten de EU om te kunen studeren in België school- of academiejaar 2020-2021


Vlaams uitstelbesluit inzake verlenging enkele termijnen uit het ruimtelijk ordenings- en milieurecht

Starters-bvba van advocaat uitsluiten van vrijstelling vennootschapsbijdrage strijdig met Grondwet
CORONAMAATREGELEN - ALGEMEEN

CORONAMAATREGELEN – SPORT – EVENEMENTEN - RECREATIE

Leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19
19 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 25/06/2020, bl. 46786

Verlenging MB betreffende culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten
8 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 10/06/2020, bl. 42036

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis
18 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis, BS 24/08/2020, bl. 46505

Organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken
19 JUNI 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, BS 24/06/2020, bl. 46516


PUBLIEK RECHT

NATIONALITEIT

Procedure toekenning van de Belgische nationaliteit
6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring, BS 10/06/2020, bl. 41993
6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, BS 10/06/2020, bl. 42003

AMBTENARENRECHT

Vlaams personeelsstatuut – invoering corona-ouderschapsverlof
29 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof, BS 11/06/2020, bl. 42581

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

Wijziging betreffende het recht op maatschappelijke integratie
4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 12/06/2020, bl. 42670

INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME (UNIA)

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van UNIA
Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (UNIA), BS 22/06/2020, bl. 45971

VREEMDELINGENRECHT

Verblijfsaanvraag – jaarlijkse indexering van de tarieven
Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van de bedragen van de bijdrage die de administratieve kosten moet dekken, BS 23/06/2020, bl. 46418

Minimumbedrag middelen van bestaan voor vreemdeling buiten de EU om te kunen studeren in België school- of academiejaar 2020-2021
Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2020-2021, BS 22/06/2020, bl. 45972

OMGEVINGSRECHT

Vlaams uitstelbesluit inzake verlenging enkele termijnen uit het ruimtelijk ordenings- en milieurecht
12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 22/06/2020, bl. 46034

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
10 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten, BS 16/06/2020, bl. 43485
10 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, BS 16/06/2020, bl. 43497

ONDERWIJS

Herbenoeming van twee plaatsvervangende bijzitters van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
29 MEI 2020. - Herbenoeming van twee plaatsvervangende bijzitters van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, BS 22/06/2020, bl. 45922

GEZONDHEIDSRECHT     

Tabaksreclame
15 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, wat de reclame voor producten op basis van tabak betreft, BS 26/06/2020, bl. 47579

Rookverbod in de auto in bijzijn van personen tot 18 jaar (voorheen 16 jaar)
4 MEI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, en van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat het rookverbod in de auto betreft, BS 26/06/2020, bl. 47579.

Vlaams decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19
12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 23/06/2020, bl. 46369

Oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank, BS 16/06/2020, bl. 43456


BURGERLIJK RECHT


FAMILIERECHT


Grondwettelijk hof – vaststelling afstamming – belang van het kind – grondwettelijke toetsing art. 332quinquies BW
GwH 92/2020, 18 juni 2020
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 332quinquies)
Burgerlijk recht - Afstamming - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde - Gerechtelijke vaststelling van de afstamming van vaderszijde - Vordering van de moeder tegen de biologische vader - Verzet van de biologische vader - Ontstentenis van een bepaling die het mogelijk maakt dat het belang van het kind in aanmerking wordt genomen en gecontroleerd door de rechter
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het de rechter niet toestaat het belang van het kind in aanmerking te nemen wanneer de moeder van het kind een vordering heeft ingesteld tot gerechtelijke vaststelling van vaderschap tegen de biologische vader, in geval van verzet van die laatste)
- Geen schending (dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij de rechter wel toestaat het belang van het kind in aanmerking te nemen wanneer de moeder van het kind een vordering heeft ingesteld tot gerechtelijke vaststelling van vaderschap tegen de biologische vader)

Grondwettelijk hof: De familierechtbank bij het hof van beroep is bevoegd inzake staatloosheid
GwH nr. 084/2020, 18 juni 2020
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 632bis)
Gerechtelijk recht - Territoriale bevoegdheid - Status van staatloze - Bevoegde rechter - Familierechtbank die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats of zijn verblijfplaats heeft
Geen schending (artikel 632bis van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het de familierechtbank die zitting houdt ten zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats of zijn verblijfplaats heeft, of, bij gebreke daarvan, in wiens rechtsgebied hij zich bevindt, aanwijst als de rechtbank die bevoegd is voor de procedures tot erkenning van de status van staatloze)

VERBINTENISSENRECHT

Modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten
11 JUNI 2020. - Wet houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten, BS 19/06/2020, bl. 44739

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand – GwH: schending
GwH 94/2020, 25 juni 2020
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 3)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Verplichte bijdrage - Vrijstelling
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 4, § 3, van de wet van 19 maart 2017, in zoverre het niet erin voorziet dat de rechter die personen wegens een strafrechtelijk misdrijf veroordeelt, een vrijstelling van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand kan verlenen aan de personen die zich op het vlak van hun bestaansmiddelen duidelijk bevinden in een situatie die soortgelijk is aan die van de personen die juridische tweedelijnsbijstand genieten)


Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - GwH: geen schending
GwH 86/2020, 18 juni 2020
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 3)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Verplichte bijdrage - Tussenkomende partij
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schend
ing

JUSTITIE

Verlenging van sommige maatregelen - neerlegging van verzoekschriften via e-Deposit blijft mogelijk tot 1 oktober 2020
15 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17/06/2020, bl. 44552

GERECHTELIJK RECHT

Tot 31 augustus 2020 mogen ontvangstbewijzen van gerechtsbrieven niet ondertekend of gedateerd worden wegens corona
15 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 32 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten, BS 22/06/2020,  bl. 45849

Tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels
19 JUNI 2020. - Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19/06/2020, bl. 45802

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Wijzigingen besluit verlenging opschorting verval- en beroepstermijnen van het volmachtbesluit nr. 2020/001
15 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 23/06/2020, bl. 46402
4 JUNI 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/029 tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 15/06/2020, bl. 43303


 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Wijzigingen voorwaarden compensatiepremie aan ondernemingen met zware omzetdaling
Vlaamse ondernemers moeten hinderpremie en bijkomende sluitingspremie uiterlijk op 30 juni 2020 aanvragen
12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 22/06/2020, bl. 46039

WER - Reglementering en opeising in crisistijd – bijzondere maatregelen pakketreizen, activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
18 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot bevestiging van ministeriële besluiten op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 22/06/2020, bl. 46033

VERVOER

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 23/06/2020, bl. 46419

Tijdelijke maatregelen om continuïteit inzake scheepvaart te garanderen
15 JUNI 2020. - Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continuïteit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2, BS 22/06/2020, bl. 45844

Covid-19: uitstel voor strafrechtelijke en administratieve procedures bij inbreuken op luchtvaartwetgeving
20 MEI 2020. - Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van de COVID-19 pandemie voor wat betreft de administratieve geldboeten met betrekking tot het luchtvervoer en de luchtvaartnavigatie en het tariefsysteem van de luchthaven Brussels Airport, BS 10/06/2020, bl. 41972


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 15/06/2020, bl. 43325

Financiële en verzekeringssector – verlenging termijnen inzake beroepskennis door coronavirus
8 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie, BS 11/06/2020, bl. 42512

STRAFRECHT

Arrest Grondwettelijk Hof inzake het strafrechtelijke opsporingsonderzoek
GwH 97/2020, 25 juni 2020
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (boek I)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Strafrechtelijke opsporingsonderzoek - Ontstentenis van het recht, voor de benadeelde partij of de persoon die wordt beoogd door een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, om de procureur des Konings te verzoeken om bijkomende opsporingshandelingen te verrichten
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (boek I van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het aan de benadeelde partij of aan de in een strafrechtelijk opsporingsonderzoek beoogde persoon niet het recht toekent om bijkomende opsporingshandelingen te vragen, behalve in het kader van een willig beroep, en niet voorziet in een beroep in geval van een weigering om bijkomende opsporingshandelingen te verrichten of bij gebrek aan een antwoord)
Informatieve nota:
https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-097n-info.pdf


FISCAAL RECHT

Verwerking van persoonsgegevens via het e-notariaat
22 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 93ter tot 93quinquies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de artikelen 412bis, 433 tot 435 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 35 tot 37, 43 tot 45 en 47 van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en de artikelen 157 tot 159 en 161 van de programmawet (i) van 29 maart 2012, inzake het e-notariaat, BS 26/06/2020, bl. 47298

Aanpassing van verscheidene belastingwetboeken
11 JUNI 2020. - Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 18/06/2020, bl. 44740

Recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar door COVID-19
9 JUNI 2020. - Wet tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, BS 12/06/2020, bl. 43250

Diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
29 MEI 2020. - Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 11/06/2020, bl. 42500

BTW

Maatregelen ter ondersteuning van de horeca: btw 6% voor restaurant- en cateringdiensten met uitsluiting van alcoholische dranken
8 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca, BS 12/06/2020, bl. 42662
Inwerkingtreding 8 juni 2020

DOUANE EN ACCIJNZEN

Terugbetaling van reeds betaalde accijnzen op onverkoopbaar geworden bier
16 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 19/06/2020, bl. 45805


SOCIAAL RECHT

Decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen
19 JUNI 2020. - Decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen, BS 25/06/2020, bl. 46724

Erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger
16 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger, BS 25/06/2020, bl. 46705

Tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus
22 JUNI 2020. - Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS 25/06/2020, bl. 46699

Beperking loonbegrip als basis berekening sociale zekerheidsbijdragen – inwerkingtreding en buitenwerkingtreding

5 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24/06/2020, bl. 46481

De opzeggingstermijn die de werkgever betekent wordt geschorst tijdens periodes van Corona-werkloosheid
15 JUNI 2020. - Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, BS 22/06/2020, bl. 45846

Vrijstelling bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen in de koopvaardijsector en zeesleepvaartsector
12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector en tot wijziging van artikel 1 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector en tot wijziging van artikel 14bis, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 22/06/2020, bl. 46046

Omzettingswet detachering van werknemers (Europese Detacheringsrichtlijn (2018/957)
12 JUNI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers, BS 18/06/2020, bl. 44578

Wijzingen aan de berekening van het pre- en postnataal verlof
12 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust, BS 18/06/2020, bl. 44584

Circulaire grensoverschrijdende arbeid
Circulaire 2020/C/81 betreffende FAQ COVID-19 en grensoverschrijdende arbeid (Fisconetplus)

KB nr. 30 verlening uitstel van betaling van RSZ-bijdragen aan bepaalde werkgevers
4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 30 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 15/06/2020, bl. 43270

COVID-19: gepensioneerden van 65 jaar en ouder die wegens de crisis hun aanvullend inkomen hebben verloren, kunnen rekenen op tijdelijke werkloosheid
9 JUNI 2020. - Wet tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, BS12/06/2020, bl. 43250
Inwerkingtreding 01/02/2020 en treedt buiten werking op dezelfde dag waarop het KB van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19- buiten werking zal treden.
Deze wet is slechts op aanvraag van toepassing.


Oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers
4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers, BS 11/06/2020, bl. 42549

Verlenging maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie
4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 10/06/2020, bl. 41986

Toekenning ouderschapsuitkering aan zelfstandigen bij gedeeltelijke onderbreking zelfstandige activiteit door coronacrisis
4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 10/06/2020, bl. 41987

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/032 – verlenging maatregelen invoering steunmaatregelen inzake dienstencheques
4 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 tot verlenging van de maatregelen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 10/06/2020, bl. 42082

Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/033 – compensatiepremie voor erkende sociale ondernemingen
4 JUNI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/033 betreffende een compensatiepremie tot vergoeding van de erkende sociale ondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 10/06/2020; bl. 42085ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
2020-100


25-06-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 162bis)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 7267
Strafrechtspleging - Rechtsplegingsvergoeding - Burgerlijke vordering - Onderscheiden burgerlijke partijen die aanwezig zijn in eenzelfde strafprocedure / Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld
2020-099


25-06-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2018 « houdende wijziging van het decreet van 13 oktober 2016 betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden »

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7233
Franse Gemeenschap - Erkenning en subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden - Interpretatief decreet
2020-098


25-06-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 2 september 2018 « tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft » (art. 2)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 7132
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Verval van het recht tot sturen - Herhaling - Wijziging van de norm - Opeenvolging van normen
2020-097


25-06-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (boek I)

Geen schending (boek I van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het aan de benadeelde partij of aan de in een strafrechtelijk opsporingsonderzoek beoogde persoon niet het recht toekent om bijkomende opsporingshandelingen te vragen, behalve in het kader van een willig beroep, en niet voorziet in een beroep in geval van een weigering om bijkomende opsporingshandelingen te verrichten of bij gebrek aan een antwoord)

Rolnummer(s): 7105
Strafrechtspleging - Strafrechtelijke opsporingsonderzoek - Ontstentenis van het recht, voor de benadeelde partij of de persoon die wordt beoogd door een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, om de procureur des Konings te verzoeken om bijkomende opsporingshandelingen te verrichten
2020-096


25-06-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 « tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen » (art. 24, 26, 28, 30 en 47)

Verwerping het beroep

Rolnummer(s): 7052
Bestuursrecht - Intercommunales - Waals Gewest - Samenstelling van de raad van bestuur van een intercommunale - Ziekenhuisintercommunales - 1. Waarnemend lid / permanent genodigde - 2. Statutair en/of contractueel stelsel
2020-095


25-06-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 346)

- Schending (artikel 346, derde en vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was tijdens het aanslagjaar 2010 en na de wijziging ervan bij artikel 7 van de wet van 19 mei 2010 « houdende fiscale en diverse bepalingen », in de interpretatie volgens welke de opmerkingen die door de belastingplichtige zijn geformuleerd ter staving van zijn niet-instemming met het bericht van wijziging, bij een aangetekende brief die aan de post werd overhandigd vóór het verstrijken van de termijn van één maand, maar die bij de belastingadministratie is toegekomen na het verstrijken van die termijn, als niet tijdig worden beschouwd) - Geen schending (dezelfde bepaling, in de interpretatie volgens welke de door de belastingplichtige geformuleerde opmerkingen ter staving van zijn niet-instemming met het bericht van wijziging zijn ingediend binnen de termijn van één maand wanneer zij worden ingediend bij aangetekende brief die aan de post werd overhandigd vóór het verstrijken van die termijn, waarbij de poststempel van het verzendingsbewijs geldt als bewijs)

Rolnummer(s): 6913
Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Procedure tot ambtshalve wijziging, door de belastingadministratie, van de inkomsten die de belastingplichtige in zijn aangifte heeft vermeld - Bericht van wijziging gericht aan de belastingplichtige / Opmerkingen / Gemotiveerde beslissing tot taxatie - Termijn - Aangetekende brief
2020-094


25-06-2020

Prejudiciële vragen
Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 3)

Schending (artikel 4, § 3, van de wet van 19 maart 2017, in zoverre het niet erin voorziet dat de rechter die personen wegens een strafrechtelijk misdrijf veroordeelt, een vrijstelling van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand kan verlenen aan de personen die zich op het vlak van hun bestaansmiddelen duidelijk bevinden in een situatie die soortgelijk is aan die van de personen die juridische tweedelijnsbijstand genieten)

Rolnummer(s): 6704 • 6723 • 6724
Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Verplichte bijdrage - Vrijstelling
2020-093


18-06-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 26 april 2019 « houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw » (art. 132 en 133)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7322
Vlaams Gewest - Landbouw- en visserijbeleid - Sanctieprocedure - Exclusieve bestuurlijke geldboete - Beroep bij de Raad van State oordelend met volle rechtsmacht
2020-092


18-06-2020

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 332quinquies)

- Schending (artikel 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het de rechter niet toestaat het belang van het kind in aanmerking te nemen wanneer de moeder van het kind een vordering heeft ingesteld tot gerechtelijke vaststelling van vaderschap tegen de biologische vader, in geval van verzet van die laatste) - Geen schending (dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij de rechter wel toestaat het belang van het kind in aanmerking te nemen wanneer de moeder van het kind een vordering heeft ingesteld tot gerechtelijke vaststelling van vaderschap tegen de biologische vader, in geval van verzet van die laatste)

Rolnummer(s): 7235
Burgerlijk recht - Afstamming - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde - Gerechtelijke vaststelling van de afstamming van vaderszijde - Vordering van de moeder tegen de biologische vader - Verzet van de biologische vader - Ontstentenis van een bepaling die het mogelijk maakt dat het belang van het kind in aanmerking wordt genomen en gecontroleerd door de rechter
2020-091


18-06-2020

Prejudiciële vraag
Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.7.3.2.5)

Geen schending

Rolnummer(s): 7221
Fiscaal recht - Belastingheffing- Erfbelasting - Belastbare grondslag - Vlaams Gewest - Actief van de nalatenschap - Wettelijk vermoeden
2020-090


18-06-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 8 mei 2014 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde » (art. 11 en 12)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 7218
Burgerlijk recht - Personen - Afstamming - Familienaam - Afstamming die later ten aanzien van een van beide ouders wordt vastgesteld - Dubbele naam - Opeenvolging van normen
2020-089


18-06-2020

Beroep tot vernietiging
Burgerlijk Wetboek (art. 1469, § 1, vierde lid, zoals dat artikel werd vervangen bij artikel 34 van de wet van 22 juli 2018 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake »)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7112
Burgerlijk recht - Huwelijksvermogensstelsels - Stelsel van scheiding van goederen
2020-088


18-06-2020

Prejudiciële vraag
- Faillissementswet van 8 augustus 1997 (art. 16) - Wetboek van economisch recht (art. XX.110, § 3, zoals ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017)

Geen schending

Rolnummer(s): 7102
Faillissement - Buitenbezitstelling van de gefailleerde - 1. Begrenzing van de buitenbezitstelling van de goederen - 2. Toepassing ratione temporis van de nieuwe wetgeving
2020-087


18-06-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 21 juni 2018 « met het oog op de wijziging van artikel 57 van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst waarbij beoogd wordt de indexeringsformule voor huurgelden, van toepassing op de huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats, die lopen op 1 april 2016, af te schaffen » (art. 2)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7090
Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Huurovereenkomsten - Huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats - Indexering - Waals Gewest - Indexsprong
2020-086


18-06-2020

Prejudiciële vragen
Wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » (art. 4, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 7080 • 7131 • 7151 • 7248
Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - Verplichte bijdrage - Tussenkomende partij
2020-085


18-06-2020

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 « tot wijziging van de decreten van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, met het oog op een sterker bestuur en een sterkere ethiek binnen de Waalse instellingen » (art. 1 tot 15)

Verwerping het beroep

Rolnummer(s): 7054
Waals Gewest - Maatregelen met het oog op een sterker bestuur en een sterkere ethiek binnen de Waalse instellingen - Publiekrechtelijke rechtspersonen die een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een vennootschap hebben - Statuut en verplichtingen van overheidsbestuurders
2020-084


18-06-2020

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 632bis)

Geen schending (artikel 632bis van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het de familierechtbank die zitting houdt ten zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats of zijn verblijfplaats heeft, of, bij gebreke daarvan, in wiens rechtsgebied hij zich bevindt, aanwijst als de rechtbank die bevoegd is voor de procedures tot erkenning van de status van staatloze)

Rolnummer(s): 7045
Gerechtelijk recht - Territoriale bevoegdheid - Status van staatloze - Bevoegde rechter - Familierechtbank die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats of zijn verblijfplaats heeft
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 10/06/2020
Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Eervol ontslag
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen
Vacante betrekkingen raadsheren in het hof van beroep Antwerpen en Brussel, raadsheren in het Arbeidshof Antwerpen en Brussel, rechters in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Limburg, Brussel Franstalig, Leuven, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Eupen, Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen, rechters in de arbeidsrechtbank Antwerpen, Brussel Franstalig, Gent, Luik en Henegouwen, rechters in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, Waals-Brabant, Gent, rechts in de politierechtbank Limburg, Halle-Vilvoorde, West-Vlaanderen en Henegouwen, vrederechters tweede kanton Anderlecht, kanton Oudergem, kanton Vilvoorde en vijfde kanton Gent  (Erratum kanton Vilvoorde BS 18/06/2020)
Vacante betrekkingen substituut-generaal bij het arbeidshof Antwerpen en Gent, substituut-procureur des konings bij het parket Antwerpen, Brussel, Leuven, West-Vlaanderen, Luik, Luxemburg, Namen, Charleroi en Bergen, substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen, Brussel, Gent en Henegouwen

BS 12/06/2020
Benoemingen diverse magistraten

BS 15/06/2020
Erratum BS 06/03/2020: vernietiging aanwijzingen assessoren tuchtrechtbank en tuchtrechtbank van hoger beroep rechtsgebied hof van beroep Antwerpen

BS 19/06/2020
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof
Benoemingen rechters in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Brussel Nederlandstalig en Franstalig en Gent
Openstaande plaatsen werkend raadsheer in sociale zaken Arbeidshof Brussel (Nederlands)
Vacante betrekking vrederechter van het eerste kanton Brussel
Hof van beroep te Brussel - Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel
Grondwettelijk Hof. - Voordracht door de Senaat van een lijst van twee kandidaten voor het ambt van Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof

BS 22/06/2020
Griffiers en parketsecretaris – pensioneringen en ontslagneming
Vacante betrekkingen griffiers dossierbeheerder vredegerechten Brussel (tweetalig), Brussel (Nederlandstalig) en politierechtbank Halle-Vilvoorde

BS 23/06/2020
Vacante betrekkingen rechters in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, Brussel (Franstalig en Nederlandstalig), Gent en Luik, substituten-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (Franstalig), Luik en Bergen

BS 24/06/2020
Arbeidshof van Brussel

BS 25/06/2020
Benoemingen/pensioneringen griffiers en ontslagverlening stagiair parket hof van beroep Antwerpen

BS 26/06/2020
Hernieuwingen benoemingen ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Brussel Nederlandstalig en Franstalig, Leuven, Waals-Brabant, Gent, Eupen, Luik en Henegouwen
Benoemingen en pensioneringen van griffiers en parketsecretarissen
Benoemingen: substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg (en parket Antwerpen), rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel (en arbeidsrechtbank te Leuven) en referendaris bij het Hof van Cassatie voor een stage van drie jaar
Grondwettelijk hof: vacature van een ambt van rechter
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg Limburg

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be