STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 21 maart - 3 april 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer en jurisprudentie en wetgevingBeoefenaars vrij beroep ook onderworpen aan de Wet Marktpraktijken

Wetsontwerp houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep.
005 Datum : 02/04/2014 AANGENOMEN TEKST (
53K3421)

Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.
009 Datum : 02/04/2014 AANGENOMEN TEKST (
53K3423)

 

College van Procureurs-generaal: Jaarstatistiek 2013
Het College van Procureurs-generaal publiceerde op 27 maart de jaarstatistieken 2013 van de correctionele parketten, het federaal parket en de jeugdparketten.
College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2013 van de correctionele parketten voor
College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2013 van de jeugdparketten voor

Benoemingen rechters in de nieuwe rechtbanken
Benoemingen rechters in de nieuwe rechtbanken - overgangsregeling (BS 02/04/2014) 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Familie- en jeugdrechtbank
BROUWERS, S., De invoering van een familie- en jeugdrechtbank, RABG 2014, afl. 4, 268-278

Successie- en schenkingsrechten
N. Geelhand de Merxem, Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke goede doelen nu gelijk voor de Vlaamse successie- en schenkingsrechten, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 5, maart 2014, 1

Continuïteit voor de Wet Continuïteit Ondernemingen
A. Van Hoe, RW 2013-2014, nr. 31, 05/04/2014, 1202

Wettelijke samenwoning
T. Wuyts, NJW nr. 299, 26/03/2014, 242

Magistratuur
Bespreking van 18 FEBRUARI 2014. - Wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie, BS 04/03/2014, bl. 18200
NJW nr. 299, 26/03/2014, 260

Cassatieberoep in strafzaken
Bespreking van 14 FEBRUARI 2014. - Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, BS 27/02/2014, bl. 17088
NJW nr. 299, 26/03/2014, 258

Elektronisch toezicht
Bespreking van 7 FEBRUARI 2014. - Wet tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, bl. BS 28/02/2014, 17402
NJW nr. 299, 26/03/2014, , 259

Huwelijksvermogensrecht

A.L. Verbeke, Langstlevende echtgenoot versus kinderen. Een nieuwe communautaire twist in België?, TPR 2013/4, 2471

Verkoopconcessie
I. Vandevelde, C. Van der Elst, De redelijke opzeggingstermijn bij het beëindigen van de verkoopconcessie van onbepaalde duur: Een objectieve concessieformule. Een empirisch onderzoek naar de determinanten van de opzeggingstermijn, TPR 2013/4, 2487

Discriminatie in verzekeringen
K. Byttebier, T. Wera, Discriminatie in verzekeringen, m.i.v. discriminatie op basis van handicap en leeftijd, TPR 2013/4, 2649

Verbintenissenrecht
F. Peeraer, De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht, TPR 2013/4, 2705

Levensverzekering
C. Devoet, Hervormingsproject van de huwelijksvermogensstelsels en de fiscale gevolgen daarvan, Verzekeringsnieuws, nr. 11, 17-21 maart 2014, 1
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding. 53K2998

Personen- en familierecht (Themis nr. 85)
P. Senaeve, Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2011-2013
J. Dumongh, Onderhoudsaanspraken tussen (ex-)echtgenoten
C. Declerck, Grondslag en waardering van vergoedingsrechten en schuldvorderingen tussen partners – Ontwikkelingen 2011-2013
I. Boone, Het verbintenissenrecht als remedie voor conflicten tussen gewezen echtgenoten na echtscheiding door onderlinge toestemming

Fiscaal jaaroverzicht 2013
Fiscale Koerier, 2014/1-2-3, speciale uitgave

Nieuwe strafrechtelijke uitvoeringsonderzoek (SUO)
V. Franssen, De jacht op ‘crimineel’ vermogen – Een nieuw strafonderzoek ziet het licht, RW 2013-2014, nr. 30, 29/03/2014, 1162
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I), 53K2934

Toegang tot justitie
S. Bielen, W. Marneffe, P. Popelier, De invloed van de toegang tot justitie op de instroom van rechtszaken: een empirische analyse, RW 2013-2014, nr. 30, 29/03/2014, 1163  

Motivatie ontslag vanaf 1 april 2014
P. Roos, Het recht om de motieven van zijn ontslag te kennen vanaf 1 april 2014, Sociale Wegwijzer, maart 2014, nr. 6, 2
cao nr. 109 van 12 februari 2014

Naar een nieuw refertejaar voor het indexcijfer
T. Dirix, Sociale Wegwijzer, maart 2014, nr. 6, 6
cao nr. 110 van 12 februari 2014

BTW – verhoging omzetdrempel tot 15000 EUR
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 10, week 13-19 maart 2014, 1

De interbestuurlijke samenwerking inzake gemeentelijke administratieve sancties
B. Warnez, T. Gem. 2014/1, 2

BTW-verlaging elektriciteit aan huishoudelijke afnemers: 6 % vanaf 1 april 2014
D. Keunen, Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke afnemers, btw-brief maart 2014, nr. 3, 1

Kwijtschelding van schuld
R. Marchetti, La notion de remise de dette et le régime instauré par l’article 1285 du Code civil, JT N° 6557, 29/03/2014, 221

Vastgoedmakelaarscourtage
R. Timmermans, Het opeisen en het verspelen van vastgoedmakelaarscourtae bij bemiddeling voor een consument, T.App. 2014/1, 4

Regionalisering huurwetgeving
B. Hubeau, D. Vermeir, De regionalisering van de huurwetgeving in de zesde staatshervorming, Huur 2014/1, 3

Fraus omnia corrumpit
A. Lenaerts, Le principe général du droit fraus omnia corrumpit: une analyse de sa portée et de sa fonction en droit privé belge, TBBR 2014/3, 98
BOEKEN

De Raad voor Vergunningsbetwistingen
E. Clybouw (ed.), die Keure 2013, 168 p.

Raad voor Vergunningsbetwistingen
Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak
Vanden Broele 2013, 244 p.

Huwelijksvermogensrecht
Familierecht en familiaal vermogensrecht in beweging
VLN Congres 14 december 2013, Kluwer 2013, 196 p.

Personen- en familierecht
Themis nr. 85, Academiejaar 2013-2014, die Keure 2014, 114 p.

Progressieve tewerkstelling
A. Vanderschaeghe, Advocatenpraktijk  Sociaal recht, nr. 29, 38 p.

Praktijkboek Recht en Internet
K. Van Gossum, J. Vandendriessche
Titel II – Hoofdstuk 4. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij internetgerelateerde verwerkingen: algemeen overzicht en praktische toepassingen, Vanden Broele 2014, 99 p.

Praktische gids voor de vastgoedmakelaar
De nieuwe vastgoedmakelaardijwet
R. Timmermans, Kluwer 2013, 469 p.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder het eenheidsstatuut
D. Heylen, L. Vermeulen, I. Verreyt, Intersentia 2014, 183 p.

Collectief ontslag en sluiting van onderneming
M. Simon, B. Vanschoebeke, Larcier 2014, 311 p.

Gemeentelijke administratieve sancties
F. Schram, J. Lievens, Vanden Broele 2013, 218 p.
RECHTSPRAAK

Advocaat – Tuchtrecht
Cons. Disc. d’appel francophone et germanophone, 22/01/2014, JT 2014, N° 6556, 22/03/2014, 213
Advocaat  - tuchtprocedure – redelijke termijn
Advocaat – tuchtprocedure –geen plicht tot medewerking aan bewijs

Advocaat - Beroepsgeheim
GwH 5 december 2013, nr.2013/163, NJW nr. 299, 26/03/2014, 263 + noot M. Rodriguez, Bijzonder karakter beroepsgeheim

Koopcontract tussen echtgenoten – art. 1595, eerste lid, 2°: schending volgens GwH
GwH 13 maart 2014, nr. 2014/44

Onderhoudsuitkeringen na echtscheiding – parameters
Cass. 02/01/2014, NJW nr. 299, 26/03/2014, 270 + noot E. Adriaens, De onderhoudsuitkering gedepsychologiseerd

Rechtspraak procesrecht
RABG 2014/6

Rechtspraak bewijs in handelszaken
RABG 2014/5

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2014/12

Rechtspraak detentierecht
JLMB 2014/13
WEBSITES EN MULTIMEDIA

Striktere regels bij EHRM
Video ‘The correct way to lodge an application with the Court’
http://www.youtube.com/user/EuropeanCourt

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR - Postuniversitaire cyclus Willy Delva academiejaar 2013-2014
Informatie

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/
STUDIEDAGEN

Onbekwaamheidsstatuten
De Juristenclub, Brugge 4 april 2014
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Studiedag 'De Zesde Staatshervorming'
KU Leuven, vrijdag 4 april 2014
Programma

Het 18de congres van de “International Association of Democratic Lawyers"
VUB Brussel, 15 - 19 april 2014
Programma

Vijftig jaar Probatiewet
CBR Antwerpen 22 april 2014
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2014
Antwerpen 24 april 2014
Programma

Einde loopbaan anno 2014
Op donderdagnamiddag 24 april 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Einde loopbaan anno 2014. Met aandacht voor de impact van de Wet op het Eenheidsstatuut’.
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat: Sessie 'Rechtspersoon'
Leuven / Kortrijk - maandag 5 mei 2014
Programma

Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen
Op woensdag 7 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen’.
Programma

De burgerlijke maatschap anno 2014
Op donderdagnamiddag 8 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De burgerlijke maatschap anno 2014’
Programma

Het verdachtenverhoor” meer dan het stellen van vragen
Kluwer – PLOT (Politieschool Limburg Opleiding en Training) Genk, 8 mei 2014
Programma

Vijftig jaar Probatiewet
CBR Gent 8 mei 2014
Programma

Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven
Brussel 9 mei 2014
Programma

Actualia Verkeersrecht
Evenaar Studiedag Kortrijk, 15 mei 2014
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed
Op donderdagnamiddag 15 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed. Een analyse aan de hand van een aantal praktijkgevallen’
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
Op vrijdagnamiddag 16 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag
‘Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten’.
Programma

Sociale en fiscale antimisbruikbepalingen
CBR 20 mei 2014
Programma

Beleggingsverzekeringen
Op woensdag 21 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse'.
Programma

Workshop Preventieve ordehandhaving in de lokale besturen en gemeentelijke administratieve sancties
CBR Antwerpen 23 mei 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 22/05/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL

Buitenlandse private vermogensstructuren
Op dinsdagnamiddag 10 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis? Een analyse na het KB van 19 maart 2014 met de lijst van de buitenlandse constructies die onder de meldplicht vallen’.
Programma

Handelshuur
Op donderdagnamiddag 19 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Handelshuur: twee actuele topics. Duur, opzegging en hernieuwingsaanvraag. Huuroverdracht, onderhuur en vervreemding van het gehuurde goed’
Programma