Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
13 FEBRUARI - 6 MAART 2015
ACTUALITEIT
 
Vierde justitiebarometer 2014

Wetsvoorstel verwijdering van grondgebied als autonome straf
Wetsvoorstel tot invoeging in het Strafwetboek van de verwijdering van het grondgebied als autonome straf en tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie -
54K0893

Ontwerp-KB verhoging van het minimumpensioen van zelfstandigen
Ministerraad van 13 februari 2015
Zoals overeengekomen in het regeerakkoord werkt het ontwerp de overblijvende verschillen weg tussen de minimumpensioenen van de zelfstandigen en het algemene stelsel.

KB met tarieven verblijfsvergunningen gepubliceerd
De Belgische overheid gaat in de toekomst administratieve kosten aanrekenen aan vreemdelingen die een verblijfsaanvraag indienen.
16 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 20/02/2015, bl. 13859
Inwerkingtreding 2 maart 2015

Decreet complexe projecten
Op 1 maart 2015 treedt het Decreet van 25 april 2014 betreffende Complexe Projecten en haar uitvoeringsbesluit van 12 december 2014 in werking.
25 APRIL 2014. - Decreet betreffende complexe projecten, BS 27/08/2014
12 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, BS 21/01/2015

Wetsontwerp tot hervorming van de griffierechten
Indieningsdatum: 24/02/2015 -
54K0906
Dit wetsontwerp beoogt een hervorming, vereenvoudiging
en modernisering van de griffierechten
door de artikel 2691 tot 2693 van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten (hierna
W. Reg.) aan te passen, teneinde iedereen toegang
te blijven garanderen tot justitie door de rolrechten
in verhouding te brengen met de waarde van
het geschil.

Wetsvoorstel tot soepeler toepassing van de openbaarheid van de uitspraak van de rechterlijke beslissingen
Indieningsdatum : 02/03/2015 - 54K0918
Dit wetsvoorstel strekt ertoe een soepeler
toepassing te geven aan de openbaarheid van
de uitspraak van de rechterlijke beslissingen.
Bij een dergelijke uitspraak zou alleen het beschikkend
gedeelte van het vonnis of van het arrest
worden voorgelezen, tenzij de partijen uitdrukkelijk
verzoeken de beslissing integraal voor te lezen. De
rechter oordeelt soeverein over een verzoek tot integrale
voorlezing.
Voorts stelt dit wetsvoorstel in uitzicht dat de griffie
kosteloos een kopie van de integrale beslissing, op
papier of elektronisch, aan de rechtzoekende of aan
diens raadsman overzendt of bezorgt binnen 24 uur
nadat het beschikkend gedeelte werd voorgelezen.
Die beslissing wordt bekendgemaakt volgens de door
de Koning bepaalde nadere regels.

Overheidsopdracht voor veiligheidsstudies in gerechtelijke gebouwen en strafinstellingen
Ministerraad 27 februari 2015
 
 

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Wet betreffende de internering van personen
H. Heimans, T. Vander Beken, E. Schipaanbod, Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 1: De gerechtelijke fase, RW 2014-15, nr. 27, 07/03/2015, 1043

Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, a never ending story
D. Scheers, P. Thiriar, Actualiteit, RW 2014-15, nr. 26, 28/02/2015, 1002

Hervorming Opstalwet
V. Sagaert, S. Bouly, De hervorming van de Opstalwet: naar een uitbreiding van de stapelingsmogelijkheden, RW 2014-15, nr. 26, 28/02/2015, 1003

Wrongful life and wrongful birth
B. Dubuisson, L’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2014 sur la vie préjudiciable, JT N° 6595, 28/02/2015, 209
Bespreking Cass. (voltallige kamer) AR C.13.0441.N, 14 november 2014 (B.D. / W.C., J.V.)
Zie ook:
A. Huygens, Wrongful-life-vordering overleeft cassatietoets niet, T. Gez. 14-15, nr. 3, 195

Vlaamse stedenbouwhandhaving
P. De Smedt, Vlaamse stedenbouwhandhaving. Eerste beschouwingen bij het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning – deel 1, NJW nr. 317, 25/02/2015, 130

Vlaamse Codex Fiscaliteit
NJW nr. 317, 25/02/2015, 144 (rubriek wetgeving)
Bespreking 19 DECEMBER 2014. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 28/01/2015,  bl. 7742 (treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2015

Evaluatie familie- en jeugdmagistraten
NJW nr. 217, 25/02/2015, 153
Bespreking 20 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging, BS 02/02/2015, bl. 8482  

Nietigverklaring van een schijnhuwelijk leidt tot verlies Belgische nationaliteit
E. De Bock, Juristenkrant nr.304, 25/02/2015, 3
Cass. 23 januari 2015, C.13.0157N

Zonder duidelijke afspraken met cliënt geen ereloon voor de advocaat
H. Lamon, Juristenkrant nr.304, 25/02/2015, 7
Bespreking Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 27 oktober 2014, A.R. nr. 14/830/A en
HvJ 15 januari 2015, C-537/13, Siba t. Devenas

Forrest-cartoon op cover van MO* beledigend?
D. Voorhoof, , Actualiteit, RW 2014-15, nr. 25, 21/02/2015, 962
Cass. 28/11/2014 (AR nr. C.13.0437.N)

Rechtsmiddelen – Strafzaken - Verzet
P. Vandenbruwaene, Y. Liégeois, B. De Smet, Het complexe systeem van verstek, ontvankelijk of niet-ontvankelijk verzet, ongedaan verzet en de opeenvolging van verzet en hoger beroep. Voorstellen tot vereenvoudiging, RW 2014-15, nr. 25, 21/02/2015, 963

Strafrechtspleging - nietigheden van onregelmatig verkregen bewijs
F. Lugentz, La sanction de l’irrégularité de la preuve en matière pénale après la loi du 24 octobre 2013, JT N° 6594, 21/02/2015, 185

Vrijheidsstraffen
J. Rozie, Naar de vrijheidsstraf als ultimum remedium: een weg bezaaid met wolfijzers en schietgeweren, NC 2015/1, feb 2015, 1

Digitalisering en Rechtspraak
Themanummer Computerrecht 2015/1

Tuchtrecht magistraten
J.-F. Funck, Des tribunaux disciplinaires pour l’ordre judiciaire: une oeuvre inachevée, I & A 2014/2, 21

Vermogensplanning voor gehandicapt kind
D. Coveliers, De private stichting als vehikel voor een vermogensplanning voor een kind met een mentale beperking, NNK 2014/4, 3

De versoepeling van de regeling van de familienaam van kinderen
E. Debusscher, NNK 2014/4, 12

Rookmelders in Vlaanderen
J. Goethals, , NNK 2014/4, 15

De elektronische registratie van notariële en onderhandse akten
H. Dhont, NNK 2014/4, 18

Wijzigingen aan het Bodemdecreet
D. Devos, Wijzigingen aan het Bodemdecreet – de voor de notariële praktijk belangrijkste wijzigingen toegelicht, NNK 2014/4, 22

Nieuwe waarderingsregels voor omzetting vruchtgebruik
N. Labeeuw, NNK 2014/4, 26

Ontbinding-vereffening vennootschappen
A. Tilleux, C. Verstappen, De ontbinding en vereffening in één akte. Licht aan het einde van de tunnel?, TRV 2015/1, 5

Strijd tegen schijnhuwelijken en schijn-wettelijke samenwoningen
L. De Schrijver, De wet van 2 juni 2013 – het juridisch arsenaal in de strijd tegen schijn- en gedwongen relaties andermaal uitgebreid, TBBR 2015/2, 46

Eigen(zinnige) omzendbrief inzake fiscaal misbruik
E. Spruyt, Fisc. Act. nr. 5, weke 5-11 feb 2015, 1
Bespreking Omzendbrief nr. 2014/2 van 23 december 2014, BS 23/01/2015

Het Hof van Cassatie beperkt de contractuele vrijheid inzake opzettelijke schadegevallen
G. Heirman Verzekeringsnieuws, nr. 2, feb 2015, 1

Speciale wetgevende bevoegdheden in België
M. Leroy, Les pouvoirs spéciaux en Belgique, APT 2014/4, 485

Euthanasie bij minderjarigen
E. Delbeke, T.Gez. 2014-15, nr. 3, 163

De witte kassa
F. Vanistendael, AFT 2015/2, 2

Dubbelbelastingverdragen en fairness taks
J. Luyts, AFT 2015/2, 4

Auteursrechten in de inkomstenbelastingen
J. Bossuyt, AFT 2015/2, 17

Ne bis in idem in fiscaal strafrecht
S. Gnedasj, Na Brussel stapt ook Gent over op ruime invulling van ‘in idem’, Fisc.Act. nr.7, week 9-25 feb 2015, 4

Fiscus – Bezwaar mag ook per fax of e-mail: minister bevestigt
K. Janssens, Fisc.Act. nr.7, week 9-25 feb 2015, 10

Bitcoins
R. Houben, Bitcoin: there are two sides to every coin, TBH 2015/2, 139

Islamitisch bankieren
W. Decock, De waan voorbij? Islamic finance tussen norm en werkelijkheid, TBH 2015/2, 160

NIEUWE BOEKEN

Handboek appartementsrecht
R. Timmermans, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2015, 1449 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Handboek Algemeen Huurrecht
M. Dambre, B. Hubeau, S. Stijns (eds.), die Keure 2015, 874 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Beslagzakboekje 2015
V. Van Herreweghe, Wolters Kluwer 2015, 669 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Arbitrage en verzekeringsrecht
D. De Meulemeester, J.-P. Fierens, M. Fontaine, B. Le Bars, D. Matray, M. Piers, Y. Thiery, H. Verbist, F. Vidts, Cepani-Bruylant, 2015, 406 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Ontwikkelingen inzake vrij verkeer, asiel, voogdij en nationaliteit
D. Vanheule (ed.), Migratie- en migrantenrecht, nr. 16, die Keure 2015, 253 p.
Beschrijving en inhoudstafel

Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen
M. Vandenbogaerde, Recht en Onderneming nr. 46, 646 p.die Keure 2015,
Beschrijving en inhoudstafel

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon
P. Waeterinckx, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, 2e editie, Intersentia 2015, 250 p.
Korte inhoud en inhoudsopgave  

Rechterlijk overgangsrecht
S. Verstraelen, Intersentia 2015, 500 p.
Korte inhoud en inhoudsopgave

De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht
P. Colle, 6e editie, Intersentia 2015, 266 p.
Korte inhoud en inhoudsopgave

Recht van de Europese Unie
Basisjurisprudentie, 3e ed., Intersentia 2015, 789 p.
Korte inhoud en inhoudsopgave

Personen- en familierecht
F. Swennen, Het personen- en familierecht.
Identiteit en verwantschap vanuit juridisch perspectief
Intersentia, 4e, geheel herziene uitgave, 2015, 581 p.
Korte inhuod en inhoudsopgave


RECHTSPRAAK

Rechtspraak familierecht en familiaal vermogensrecht
Samengesteld door : Steven Brouwers
RABG 2015/4 - Inhoudstafel 

Rechtspraak sociaal recht
Samengesteld door Chris De Ganck
RABG 2015/3 - Inhoudstafel

Rechtspraak bijstand advocaat vanaf eerste verhoor
Voorlopige hechtenis - Bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor - Afstand van het recht op bijstand van een advocaat - Geen melding van de afstand in proces-verbaal van verhoor door onderzoeksrechter - Afstand op grond van andere feitelijke gegevens
Cass.  10 juni 2014 ( met noot van  B. De Smet ), RW 2014-15, nr. 26, 28/02/2015, 1016

Rechtspraak verkoop onroerend goed
JLMB 2015/7

Rechtspraak strafrecht
JLMB 2015/8

Plaatsvervangende magistraat
Cass. 10/02/2015, Nr. P.15.0172.N
Uit het enkel feit dat een plaatsvervangend magistraat als hoofdberoep het beroep
van advocaat uitoefent, kan niet worden afgeleid dat hij niet de waarborgen van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid biedt, ook niet indien de Orde van Advocaten
partij is in het geding.

Aanspraak van de rechtspersoon op rechtsbijstand
Cass. – Bureau voor Rechtsbijstand – Beslissing, 12/02/2015, P.D. Nr. G.15.0017.N

Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2015/9

Rechtspraak vennootschapsrecht
RABG 2015/5
Inhoudstafel

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
       

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

XLIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva - Procesrecht - Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling
Universiteit Antwerpen - 02/03/2015 tot 30/04/2015
18:00 tot 21:00 uur
Programma


STUDIEDAGEN

Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven  
CBR, Antwerpen 10 maart 2015 en Gent 12 maart 2015
Programma

Kan u zich contractueel beschermen tegen de WCO van een klant of leverancier?
Lexalert online seminarie, 10 maart 2015
Programma

Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen
M&D Seminars, Leuven 11 maart 2015
Programma  

Raad van Bestuur/Algemene Vergadering en gerechtelijke maatregelen
Op woensdag 11 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Gent de studiedag ''Raad van Bestuur/Algemene Vergadering en gerechtelijke maatregelen’ (twee praktijkgerichte sessies - deelnemers kunnen zich apart inschrijven voor elk van de sessies)’
Programma.

Ontwikkeling van activiteiten in het buitenland
fiscale opportuniteiten en valkuilen - Hubert HELLRAETH en Olivier GIOS (BDO Belastingconsulenten)
Lexalert-online seminarie, 12 maart 2015 -
Programma

Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse
M & D Seminars,Gent, 13 maart 2015
Programma

Jura Gebruikersopleiding
17/03/2015 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Gent Expo - NL
Programma

Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand
Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma  

De liquidatiereserve en andere manieren om geld fiscaalvriendelijk uit de vennootschap te halen 
Dhr. Carl VAN BIERVLIET (Vandelanotte Accountancy)
Lexalert online seminarie, 17 maart 2015
Programma  

De vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (art. 275 WIB) Toepassingsmodaliteiten en compliance - Bart DE DYCKER en Hendrik SERRUYS (Ernst & Young Tax Consultants)
Lexalert online seminaries, 19 maart 2015
Programma

De Toepassing van de Indicatieve Tabel in 2015
Larcier,Nazareth 19 maart 2015
Programma  

Actualia schade en schadeloosstelling
Evenaar studiedagen, 19 maart 2015
Programma

Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse
M & D Seminars, Gent 20 maart 2015
Programma

Twintig jaar Tijdschrift voor Familierecht: familierecht en huwelijksvermogensrecht anno 2015
Vrijdag 20 maart 2015, in Platform by Bernaerts (Veilinghuis Bernaerts) Antwerpen
Programma  

Stakingsrecht: een bedreigd democratisch recht?
Colloquium PROGRESS Lawyers Network
Europees Parlement Brussel, 20 maart 2015
Programma

Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding (EOT in het bijzonder).
Op maandagnamiddag 23 maart 2015 (Leuven) herhaalt M&D Seminars de studienamiddag ‘Alimentatie, ouderlijk gezag, echtscheiding (EOT in het bijzonder). Bespreking van diverse knelpunten’.
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten – Aandachtspunten bij keuze en redactie van clausules
Mrs. Emmanuel LEROUX en Bram JOYE (Laga)
Lexalert online seminaries, 24 maart 2015
Programma

Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank 
Intersentia, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven 25 maart 2015
25 maart 2015
Programma

Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers
Op woensdagnamiddag 25 maart 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag 'Intern onderzoek binnen de onderneming met betrokkenheid van werknemers: welke valkuilen vermijden?'.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
26/03/2015 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Hasselt - NL
Programma

Ontslagmotivering – Bijzondere aandachtspunten voor de werkgever
Mrs. Ann WITTERS en Stephanie RAETS (Claeys & Engels)
Lexalert online seminarie, 26 maart 2015
Programma

Antimisbruikbepaling inzake de registratie en de erfbelasting
Op dinsdagnamiddag 31 maart 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘De toepassing van de antimisbruikbepaling inzake de registratie en de erfbelasting vanaf 1 januari 2015. De impact van de Omzendbrief 2014/2 (23 december 2014) voor het Vlaams Gewest’.
Programma

Omgevingsvergunning en Decreet Complexe Projecten
Mrs. Els EMPEREUR en Ive VAN GIEL (DLA Piper)
Lexalert online seminarie 31 maart 2015
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2015
Universiteit Antwerpen – Intersentia, 23 april 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap
Op vrijdagnamiddag 24 april 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedagnamiddag ‘De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap’.
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

Europees burgerlijk procesrecht
CBR, Antwerpen 27 april 2015 (focus familierecht)
Programma

Het successie- en registratierecht verpakt in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
M & D Seminars, Edegem, 28 april 2015
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen:
een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M & D Seminars Leuven 29 april 2015
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 7 mei 2015
Programma

Evaluatie van de familie- en jeugdrechtbank
CBR workshop 8 mei 2015
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma

Wet Breyne
UAntwerpen – Intersentia, 21 mei 2015
Programma

Conventionele overgang van onderneming
M&D Seminars, Leuven 9 juni 2015
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars Leuven 18 juni 2015
Programma