RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
6 AUGUSTUS - 5 SEPTEMBER 2022
 
 
 
Uitvoering celstraffen tussen twee en drie jaar voortaan altijd via rechter
Na eerder uitstel is het zo ver: vanaf 1 september 2022 treedt de Wet Externe Rechtspositie (WERP) effectief in werking. Niet langer het gevangeniswezen maar de strafuitvoeringsrechter zal vanaf 1 september beslissen over de uitvoering van gevangenisstraffen van meer dan twee jaar en maximaal drie jaar.
FOD Justitie 1 september 2022
 
Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2022-2023) - organisatie van een examen inzake beroepsbekwaamheid

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. – Stijging inkomensgrenzen op 1 september 2022

Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II

Toezicht boekhouding van de notarissen – nieuw reglement van kracht vanaf 5 september

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties tweede semester 2022: 8%

Strafuitvoering – wijze waarop slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen

Strafuitvoering – slachtoffers - hernieuwde slachtofferfiche

KB’s strafuitvoering aangepast aan staatshervorming

Vanaf 1 september Belgische ambtenaren aan de slag bij de diensten van het Europees Openbaar Ministerie

Nieuwe verhoging maximumbedrag rechtsplegingsvergoeding met 10% voor de Raad van State voor geschillen inzake overheidsopdrachten

Brussel: hervorming lokale besturen 

Dataretentiewet III

Vlaams verzamelbesluit energie

Wijzigingen in het Vlaamse jeugddelinquentierecht

Het recht op werkloosheidsuitkeringen voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector 

Toetreding Finland en Zweden tot de NAVO

Inwerkingtreding op 1 september voor België van de Faro-conventie inzake cultureel erfgoed

Bewegingen in de rechterlijke orde

WETONTWERPEN EN -WETSVOORSTELLEN

MINISTERRAAD

Regie der Gebouwen: restauratiewerken aan de gevels van het Justitiepaleis
Ministerraad 2 september 2022

Internationaal Gerechtshof: Belgische tussenkomst in de zaak van Oekraïne tegen Rusland over genocide
Ministerraad 2 september 2022

Verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor federale ambtenaren
Ministerraad 2 september 2022

KAMER

Een derde wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffen te maken: het ontwerp IIbis
Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis
Parlementair Document 55K2824
Indieningsdatum 27 juli 2022
Wijzigingen oud BW (voorwaarden huwelijkslocatie) – wijzigingen W.Sv. (toezicht op langdurig opsporingsonderzoek, wijzigingen aan de beroepstermijn van de correctionele vonnissen, gelijktrekking administratieve toeslag en behoeft niet te worden vermeld in het vonnis) – wijzigingen Sw (discriminerende drijfveer bij misdrijven) – wijzigingen Ger.W. – wijzigingen wet 7 mei 1999 kansspelen – wijzigingen wet 29 maart 2004 samenwerking Internationaal Strafhof en internationale straftribunalen) – herstel vernietigende bepalingen kraakwet.
(De bepalingen in dit wetsontwerp maakten oorspronkelijk deel uit van het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II)

Wetsontwerp tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en arresten
Parlementair Document 55K2754
Verslag: 1 september 2022
Commissie voor Justitie in eerste lezing enkele artikelen aangenomen: 1 september 2022
.
Hervorming van de arbeidsmarkt
Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen
Parlementair Document 55K2810
Stemming over urgentie op 14/07/2022
Vraag om advies RvS op 20/07/2022

VLAAMS PARLEMENT

Ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen
Ontwerp van decreet 1338 (2021-2022) dossierfiche
Na de jobbonus voor werknemers is er nu ook de jobbonus plus voor de overstap naar ondernemerschap
Aangenomen in plenaire vergadering op 13 juli 2022


CORONAMAATREGELEN

Verlenging steun voor Brusselse ondernemingen voor de organisatie van evenementen in het kader van COVID-19 tot 31 maart 2023
7 JULI 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor ondernemingen voor de organisatie van evenementen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 24/08/2022, bl. 63731

Mondmaskerplicht in Brusselse zorginstellingen blijft nog gelden (verlenging tot 23 november 2022)
18 AUGUSTUS 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 mei 2022 betreffende de mondmaskerplicht in zorginstellingen, BS 19/08/2022, bl. 63058
18 AUGUSTUS 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 mei 2022 betreffende de mondmaskerplicht in zorginstellingen, BS 22/08/2022, bl. 63200


PUBLIEK RECHT

RAAD VAN STATE

Nieuwe verhoging maximumbedrag rechtsplegingsvergoeding met 10% voor de Raad van State voor geschillen inzake overheidsopdrachten
20 JULI 2022. - Ministerieel besluit tot indexering van het maximumbedrag van de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 67, § 1, tweede lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, BS 18/08/2022, bl. 62661.

GEMEENTEN

Vlaanderen: ontslag en benoeming burgemeester
1 JULI 2022. - Ontslag en benoeming burgemeester, BS 11/08/2022, bl. 62023

Brussel: hervorming lokale besturen – geen cumul van mandaat burgemeesters/schepenen met zitje in Brussel, federaal of Europees parlement – wijziging verloning – vermindering aantal schepenen – uittredingsvergoeding – verhoging presentiegeld voor gemeenteraadsleden
6 JULI 2022. - Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de hervorming van het lokaal bestuur, BS 25/08/2022, bl. 63824

WOONBELEID

Vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen
13 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen, BS 11/08/2022, bl. 62026

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Dataretentiewet III
20 JULI 2022. - Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten, BS 08/08/2022, bl. 61505
De wet is er voornamelijk op gericht de wet te herstellen en een juridisch kader in te stellen dat voldoet aan de rechtspraak
inzake bewaring van de “metagegevens” of “verkeers en locatiegegevens” door operatoren
Parlementaire voorbereidingen: 55K2572

OVERHEIDSBEDRIJVEN – POST

Goedkeuring 7e beheerscontract tussen de Staat en de NV van publiek recht bpost
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zevende beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor de periode 2022-2026, BS 05/09/2022, bl. 66009

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht, BS 05/09/2022, bl. 66137

ENERGIERECHT

Vlaams verzamelbesluit energie: energieplanning, energieaudits, energiepremies, certificatensteun, energieprestatie van gebouwen en energieleningen
8 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, BS 31/08/2022, bl. 65525

GEZONDHEIDSRECHT

Benoemingen experts bij de Hoge Gezondheidsraad
13 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot benoeming van experts bij de Hoge Gezondheidsraad, BS 23/08/2022, bl. 63343
13 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot benoeming van experts bij de Hoge Gezondheidsraad, BS 23/08/2022, bl. 63349

Aflevering vaccins tegen apenpokken aan artsen op grond van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten
9 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit houdende aflevering van vaccins tegen apenpokken aan artsen op grond van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten, BS 10/08/2022, bl. 61854

Verlenging van het voorschrijfrecht van apothekers voor griepvaccins
17 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging van het voorschrijfrecht van apothekers voor griepvaccins, BS 09/08/2022, bl. 61692

Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg
30 JULI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, BS 08/08/2022, bl. 61496

Aanbodsbeheersing van gezondheidszorgberoepen
30 JULI 2022. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de aanbodsbeheersing van gezondheidszorgberoepen, BS 08/08/2022, bl. 61504

ONDERWIJS

Hoger onderwijs – optimaliseren studie-efficiëntie en overige organisatorische aspecten
15 JULI 2022. - Decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs, BS 24/08/2022, bl. 63467

Decreet over het onderwijs XXXII
8 JULI 2022. - Decreet over het onderwijs XXXII, BS 23/08/2023, bl. 63330

Decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs
8 JULI 2022. - Decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs, BS 23/08/2022, bl. 63307

Decreet over de relancemaatregelen in het onderwijs
24 JUNI 2022. - Decreet over de relancemaatregelen in het onderwijs, BS 22/08/2022, bl. 63192

Derde decreet met dringende maatregelen voor Oekraïense kinderen in het Vlaams onderwijs
15 JULI 2022. - Decreet tot het nemen, naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (III), BS 08/08/2022, bl. 61571.


JEUGDRECHT

Wijzigingen in het Vlaamse jeugddelinquentierecht: invoering gesloten oriëntatie en gesloten begeleiding in gemeenschapsinstellingen vanaf 1 maart 2023

15 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, met het oog op de inwerkingtreding van de gesloten oriëntatie en de gesloten begeleiding in de gemeenschapsinstellingen, BS 16/08/2022, bl. 62370
Inwerkingtreding 1 maart 2023, met uitzondering van artikel 22 dat in werking treedt op 28 februari 2023
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR,  NOTARIAAT EN JUSTITIE

Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2022-2023) - organisatie van een examen inzake beroepsbekwaamheid
.
Hoge Raad voor de Justitie - Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2022-2023). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, bl. 66133.

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. – Stijging inkomensgrenzen op 1 september 2022
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Bedragen van 1 september 2022, BS 01/09/2022, bl. 65756

Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II
30 JULI 2022. - Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II, BS 08/08/2022, bl. 61540
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Strafwetboek
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 5. - Opheffing van het koninklijk besluit van 24 augustus 1970 tot invoering van een afwijking van de voorwaarde van nationaliteit gesteld bij artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van advocaat
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van de wet van 28 april 2022 houdende boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek"
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek
HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het Wetboek van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
HOOFDSTUK 11. - Wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
HOOFDSTUK 12. - Wijzigingen van de programmawet (I) van 29 maart 2012
HOOFDSTUK 13. - Wijziging van de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft: uitstel tot 30 september 2023
HOOFDSTUK 14. - Wijzigingen ingevolge het nieuwe artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek
HOOFDSTUK 15. - Tijdelijke maatregel tot vermindering van de overbevolking in de gevangenissen
HOOFDSTUK 16. - Wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
HOOFDSTUK 17. - Wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden
HOOFDSTUK 18. - Wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
HOOFDSTUK 19. – Inwerkingtreding
Art. 70. De hoofdstukken 6, 9, 12 en 14 van deze wet treden in werking op de door de Koning bepaalde datum en uiterlijk op 1 november 2022.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen 24 en 29 in werking op de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.
Art. 71. Hoofdstuk 11 van deze wet treedt in werking op 1 september 2022.

Toezicht boekhouding van de notarissen – nieuw reglement van kracht vanaf 5 september
18 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen, BS 26/08/2022, bl. 63969
3 JUNI 2022. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement betreffende de organisatie van en het toezicht op de boekhouding van de notarissen vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, BS 26/08/2022, bl. 63973

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties tweede semester 2022: 8%
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 25/08/2022, bl. 63842

Indexcijfer consumptieprijzen augustus 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2022, BS 31/08/2022, bl. 65646

Vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit, BS 10/08/2022, bl. 61768

INTELLECTUELE EIGENDOM

Uitvindingsoctrooien
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien, BS 30/08/2022, bl. 65450
 
FINANCIEEL RECHT

Nationale Bank – wijziging reglement betreffende handelsactiviteiten voor eigen rekening
29 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement van de Nationale Bank van België van 12 april 2022 tot wijziging van het Reglement van de Nationale Bank van België van 1 april 2014 betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening, BS 01/09/2022, bl. 65796

Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten -wijzigingen aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten
17 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, BS 18/08/2022, bl. 62662

Hypothecaire kredieten – rentevoeten augustus 2022
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 18/08/2022, bl. 62675.


 
STRAFRECHT
 
Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II
30 JULI 2022. - Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II, BS 08/08/2022, bl. 61540
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Strafwetboek
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
HOOFDSTUK 11. - Wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
HOOFDSTUK 13. - Wijziging van de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft: uitstel tot 30 september 2023
HOOFDSTUK 15. - Tijdelijke maatregel tot vermindering van de overbevolking in de gevangenissen
HOOFDSTUK 16. - Wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
HOOFDSTUK 17. - Wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden
HOOFDSTUK 18. - Wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
HOOFDSTUK 19. – Inwerkingtreding
Art. 70. De hoofdstukken 6, 9, 12 en 14 van deze wet treden in werking op de door de Koning bepaalde datum en uiterlijk op 1 november 2022.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen 24 en 29 in werking op de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.
Art. 71. Hoofdstuk 11 van deze wet treedt in werking op 1 september 2022.

Strafuitvoering – wijze waarop slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen
13 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten die betrekking hebben op de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen, BS 24/08/2022, bl. 63431

Strafuitvoering – slachtoffers - hernieuwde slachtofferfiche
19 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferfiche zoals bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 13 augustus 2022 tot uitvoering van de artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten die betrekking hebben op de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen, BS 24/08/2022, bl. 63449
Slachtofferfiche

KB inzake de bestemming van de gevangenissen en de plaatsing/overplaatsing van gedetineerden
4 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden inzake de bestemming van de gevangenissen en de plaatsing en de overplaatsing van de gedetineerden, BS 08/08/2022, bl. 61553

KB inzake organisatie van penitentiaire diensten en statuut penitentiair personeel
20 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, BS 08/08/2022, bl. 61554

KB’s strafuitvoering aangepast aan staatshervorming
14 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht, bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 09/08/2022, bl. 61688
14 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van het beknopt voorlichtingsrapport en de maatschappelijke enquête bedoeld in de artikelen 8, derde lid, 17, § 1, tweede lid, 33, § 2, 34, § 2, tweede lid, 43, § 2, derde lid, en 95/12, § 2, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 09/08/2022, bl. 61690
14 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege, BS 09/08/2022, bl. 61691

Vanaf 1 september Belgische ambtenaren aan de slag bij de diensten van het Europees Openbaar Ministerie
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende de toekenning van een verlof voor opdracht aan de nationaal deskundigen die gedetacheerd zijn bij de diensten van het Europees Openbaar Ministerie, BS 23/08/2022, bl. 63272

Omzendbrief OM parket voor de verkeersveiligheid
Omzendbrief COL OMP 02/2002 van 7 juli 2022

FISCAAL RECHT

SOCIAAL RECHT
 
Het recht op werkloosheidsuitkeringen voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector samengevat op één plaats: nieuw hoofdstuk XII in het KB van 25 november 1991
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een hoofdstuk XII houdende bijzondere bepalingen van toepassing op kunstwerkers in titel II van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 en tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 23/08/2022, bl. 63274

Detachering van bestuurders in de wegvervoersector
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 vanTitel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, BS 18/08/2022, bl. 62545.

Wet betreffende een eenmalige vermindering van sociale bijdragen voor bepaalde startende zelfstandigen
12 JULI 2022. - Wet betreffende een eenmalige vermindering van sociale bijdragen voor bepaalde startende zelfstandigen, BS 09/08/2022, bl. 61672

Zelfstandigen – tijdelijke maatregel overbruggingsrecht extreme weersomstandigheden juli 2021
17 JULI 2022. - Wet tot invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van het overbruggingsrecht naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden in de maand juli 2021, BS 09/08/2022, bl. 61673

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Toetreding Finland en Zweden tot de NAVO
21 JULI 2022. - Wet houdende instemming met volgende internationale akten: 1) Protocol voor de toetreding van de Republiek Finland tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 5 juli 2022; 2) Protocol voor de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 5 juli 2022, BS 25/08/2022, bl. 63814

Einde van 13 bilaterale investeringsverdragen die door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) werden gesloten
23 FEBRUARI 2022. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 5 mei 2020, BS 22/08/2022, bl. 63068

Inwerkingtreding op 1 september voor België van de Faro-conventie inzake cultureel erfgoed
10 APRIL 2022. - Wet houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, gedaan te Faro op 27 oktober 2005, BS 22/08/2022, bl. 63182

Instemming overeenkomst strategisch partnerschap tussen EU en haar lidstaten en Canada
26 JANUARI 2018. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016, BS 26/08/2022, bl. 63868

Instemming overeenkomst strategisch partnerschap tussen EU en haar lidstaten en Japan
17 MEI 2019. - Wet houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018, BS 26/08/2022, bl. 63908

RECHTERLIJKE ORDE

BS 08/08/2022
Benoemingen griffiers, parketsecretarissen, parketjuristen en attachés
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidshof van Brussel
Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de politierechtbank West-Vlaanderen
Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen

BS 10/08/2022
Benoemingen werkende rechters in sociale zaken als werkgever bij Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arr. Antwerpen en arr. Limburg en Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen/attachés
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arr. Antwerpen – plaatsvervangend magistraat
Vacante betrekking secretaris dossierbeheer parket voor de verkeersveiligheid: 1 (Nederlandstalig)

BS 12/08/2022
Pensioneringen diverse magistraten

BS 16/08/2022
Oproep tot kandidaten voor de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage

BS 17/08/2022
Benoemingen, pensioneringen en ontslagnemingen diverse griffiers, parketjuristen
Benoemingen stagiairs, atttachés, griffiers, parketjuristen, criminologen diverse griffies en parketten

BS 19/08/2022
Benoemingen, pensioneringen en ontslagnemingen diverse magistraten
Errata BS 05/08/2022 inzake hernieuwingen adjunct-mandaten ondervoorzitters

BS 22/08/2022
Vacante betrekking assistent dossierbeheer bij de vredegerechten Oost-Vlaanderen, kanton Eeklo

BS 23/08/2022
Assistenten dossierbeheer bij het DG Rechterlijke Organisatie van de FOD Justitie

BS 24/08/2022
Griffie vredegerechten arr. Oost-Vlaanderen – arbeidsauditoraat Gent
Erratum BS 20/07/2022

BS 25/08/2022

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het Arbeidshof Gent

BS 26/08/2022
Benoemingen leden van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Plaatsvervangende rechters – ontslagverleningen
Vacature van Nederlandstalig staatsraad (N)
Vacante betrekkingen rechter in de ondernemingsrechtbank Gent, substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij parket Brussel (N)

BS 29/08/2022
Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen/referendarissen – benoemingen/ontslagverleningen/pensioneringen

BS 31/08/2022
Tijdelijk ambt griffier vredegerechten van het arrondissement West-Vlaanderen

BS 01/09/2022
Adreswijziging gemeenschappelijke steundienst van het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie
Adreswijziging Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel, strafuitvoeringsrechtbank
Adreswijziging Franstalige rechtbank eerste aanleg Brussel, strafuitvoeringsrechtbank
Adreswijziging vredegerecht Ieper
Adreswijziging vredegerecht Tienen
Adreswijziging vredegerecht Zoutleeuw

BS 02/09/2022
Diverse magistraten – aanwijzingen/hernieuwingen/pensioneringen/ontslagverleningen
Benoemingen diverse (parket)magistraten
Vacante betrekking assistent dossierbeheer bij federaal parket
Vacante betrekkingen raadsheer Hof van Cassatie – rechters in de rechtbanken van eerste aanleg Oost- en West-Vlaanderen – arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Gent

BS 05/09/2022
Werving van kandidaat-magistraten (Gerechtelijk jaar 2022-2023). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg


 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be