BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
11 - 24 september 2014
 
Wijzigingen diverse besluiten leefmilieu
(VLAREM, VLAREL, VLAREL-BIS, MER-besluit, Stooktoestellenbesluit, VLAREBO, Milieuhandhavingsbesluit, certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici, VLAREM-trein  2012)
PUBLIEK RECHT

Organisatie elektriciteitsmarkt
4 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken, BS 12/09/2014, bl. 71961

Afvalstoffen
23 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, BS 12/09/2014, bl. 71991

Preventief gezondheidsbeleid
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet, BS 15/09/2014, bl. 72350

Gemeentelijke administratieve sancties
5 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de identificatiekaart van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties, BS 16/09/2014, bl. 72759

Sociale huurwoningen
14 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, BS 16/09/2014, bl. 72813.

Kwaliteitsbeleid buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang, BS 17/09/2014, bl. 73456

Ruimtelijke ordening
6 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening, BS 17/09/2014, bl. 73508

Subsidies culturele sector
9 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, BS 19/09/2014, bl. 74045

Oprichting infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE).
8 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de termijn waarbinnen de overheidsinstanties die onder de federale overheid vallen de verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens die door hen of in hun naam worden bewaard koppelen aan het federale dienstennetwerk, opgericht bij de wet van 15 december 2011 tot omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE), BS 22/09/2014, bl. 74450.

Wijzigingen diverse besluiten leefmilieu (VLAREM, VLAREL, VLAREL-BIS, MER-besluit, Stooktoestellenbesluit, VLAREBO, Milieuhandhavingsbesluit, certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici, VLAREM-trein  2012)
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, BS 24/09/2014, bl. 74756


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indienen octrooiaanvragen
31 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de elektronische handtekening betreft, van artikel I.14, 11°, van het Wetboek van economisch recht, BS 11/09/2014, bl. 71704
4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 11/09/2014, bl. 71705
4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 11/09/2014, bl. 71708
1 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1987 tot vaststelling van het model van het formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindingsoctrooi, BS 12/09/2014, bl. 71945
15 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de formulieren voor het verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, voor het verzoek tot verlenging van de duur van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen en voor het verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewas- beschermingsmiddelen, BS 19/09/2014, bl. 74000

FINANCIEEL RECHT

Toezicht op financiële sector en financiële diensten
4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 13 juni 2014 tot wijziging van het reglement van inwendige orde van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 21 november 2011, BS 15/09/2014, bl. 72604

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 16/09/2014, bl. 72924

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 19/09/2014, bl. 73758.


Lineaire obligaties

4 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot opheffing van artikel 5 van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, BS 23/09/2014, bl. 74602


STRAFRECHT

Terbeschikkingstelling gevangenis Tilburg voor Belgische veroordeelden
verlenging tot 31 december 2015.
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende instemming met het Akkoord gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009. Addendum, BS 16/09/2014, bl. 72753


SOCIAAL RECHT

Arbeidsongevallen
17 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen,BS 11/09/2014, bl. 71702
17 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen, BS 11/09/2014, bl. 71703

Sociale bijdragen zelfstandigen
9 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aanvraagformulier voor het verkrijgen van de toepassing van artikel 11, § 3, zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 16/09/2014, bl. 72767

Werkloosheidsreglementering
31 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 133, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 17/09/2014, bl. 73449
26 AUGUSTUS 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 17/09/2014, bl. 73451

Aanpassing bedrag sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 juli 2014 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 24/09/2014, bl. 76353


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Toltarieven
Bericht. 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890. 2) Protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 december 1949. Opzegging door de Verenigde Staten van Amerika, bl. 72313

Voorrechten en immuniteiten Secretariaat van het Central European Free Trade Agreement
18 JUNI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republiek Servië en de « United Nations Interim Administration mission in Kosovo » in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het « Central European Free Trade Agreement », ondertekend te Brussel op 26 juni 2008, BS 16/09/2014,  bl. 72744

Gebruik chemische wapens
23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs, op 13 januari 1993, BS 17/09/2014, bl. 73339


SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Vakorganisaties – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 120/2014
Arrestdatum: 17/09/2014
Rolnummer(s): 5739
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (art. 7, 11°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (rekening houdend met hetgeen in B.12.4 is vermeld)
Trefwoorden: Publiek recht - Belgische spoorwegen - Nationale Paritaire Commissie - Samenstelling - Vakorganisaties - 1. In de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde interprofessionele organisaties van werknemers - 2. Representativiteitscriterium.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-120n.pdf

Arbeidsongevallenwet – Geen schending

Arrestnummer: 121/2014
Arrestdatum: 19/9/2014
Rolnummer(s): 5683
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Slachtoffers - Schadeloosstelling - Recht op een bijkomende jaarlijkse vergoeding voor de geregelde hulp van een ander persoon - 1. Blijvende arbeidsongeschiktheid - 2. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Uitsluiting.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-121n.pdf

Betrokkenheid criminele organisatie – bendevorming – terroristische groep – Geen schending
Arrestnummer: 122/2014
Arrestdatum: 19/9/2014
Rolnummer(s): 5694
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Strafwetboek (art. 324ter, § 1, en 5, derde lid, 2°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (onder voorbehoud van de in B.9 vermelde interpretatie) - Geen schending
Trefwoorden: Strafrecht - 1. Misdrijven tegen de openbare veiligheid - a. Betrokkenheid bij een criminele organisatie - Afwezigheid van de bedoeling misdrijven te plegen of daaraan deel te nemen - b. Betrokkenheid bij bendevorming - Bedoeling misdrijven te plegen of lid te zijn van de bende - c. Betrokkenheid bij een terroristische groep - Bedoeling misdrijven te plegen of daaraan deel te nemen - 2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen - a. Handelsvennootschappen in oprichting - b. Privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk in oprichting - Uitsluiting.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-122n.pdf

Verkeersmisdrijven – Geen schending
Arrestnummer: 123/2014
Arrestdatum: 19/09/2014
Rolnummer(s): 5705
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 62, achtste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Proces-verbaal - Bewijswaarde - 1. Overtreders die als natuurlijke persoon houder zijn van een nummerplaat - 2. Overtreders die rijden met een voertuig dat op naam van een rechtspersoon is ingeschreven.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-123n.pdf

Brandweerdiensten – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 124/2014
Arrestdatum: 19/9/2014
Rolnummer(s): 5706
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (art. 2, 4°, 5° en 7°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Publiek recht - Civiele bescherming - Brandweerdiensten van de gemeenten-gewestelijke groepscentra - Vaststelling van de in aanmerking komende kosten - Vaststelling van het aandeel ten laste van de gemeenten-groepscentra - Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de provinciegouverneur.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-124n.pdf

Dagvaarding – nietigheden – Geen schending
Arrestnummer: 125/2014
Arrestdatum: 19/09/2014
Rolnummer(s): 5714
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 17, 43, 702 en 860 tot 867)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Dagvaarding - Stelsel van de nietigheden - 1. Rechtzoekenden die een vordering instellen die, hoewel zij tegen de juiste persoon is gericht, een onregelmatigheid of een verzuim bevat - 2. Rechtzoekenden die een dagvaarding instellen die verkeerdelijk is gericht tegen een andere persoon dan die tegen welke zij had moeten worden gericht - Uitsluiting.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-125n.pdf

Inkomensgarantie voor ouderen - Schending
Arrestnummer: 126/2014
Arrestdatum: 19/09/2014
Rolnummer(s): 5715
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (art. 10)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (in de gegeven interpretatie)
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Inkomensgarantie voor ouderen - Berekening van de bestaansmiddelen van de aanvrager - In rekening brengen van de verkoopwaarde van een goed afgestaan in de loop van de tien jaren die voorafgaan aan het ogenblik waarop de aanvraag uitwerking heeft - Opbrengst van de afstand nog geheel of gedeeltelijk in het vermogen van de aanvrager - Dubbele inaanmerkingneming van de opbrengst van de afstand.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-126n.pdf

Betwisting vaderschap – grond van niet-ontvankelijkheid  bezit van staat - Schending
Arrestnummer: 127/2014
Arrestdatum: 19/9/2014
Rolnummer(s): 5716
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, eerste lid, tweede zin)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-127n.pdf

Personenbelasting – pensioenen – Geen schending
Arrestnummer: 128/2014
Arrestdatum: 19/09/2014
Rolnummer(s): 5717
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 23 en 34)Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Pensioenen - Aanslag - 1. Prestaties die uit een individueel levensverzekeringscontract voortvloeien - Vrijstelling - 2. Pensioen dat door de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid is uitgekeerd - Geen vrijstelling.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-128n.pdf

Ruimtelijke ordening – regularisatievergunning – Geen schending
Arrestnummer: 129/2014
Arrestdatum: 19/9/2014
Rolnummer(s): 5718
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.2.24 en 4.4.20)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Regularisatievergunning - 1. Afwijkingen van de stedenbouwkundige voorschriften - 2. Herbouw van een recent afgebroken zonevreemde woning of constructie - Voorwaarden - Bezit voor de afbraak van een stedenbouwkundige vergunning tot verbouw of herbouw.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-129n.pdf

Fiscale regularisatie – sociale regularisatie – Gedeeltelijke vernietiging – Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen – Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van interpretatie)
Arrestnummer: 130/2014
Arrestdatum: 19/9/2014
Rolnummer(s): 5720
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (art. 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 19)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen - Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van interpretatie)
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Fiscaliteit - Gewestelijke belastingen - a. Successierechten - b. Registratierechten - 2. Federale bevoegdheden - Fiscale bevoegdheid - Dienst van de gewestelijke belastingen - Inning en invordering - Procedureregels - a. Regularisatieprocedure - (i) Vrijstelling van belastingen - (ii) Vrijstelling van strafvervolging - b. Sancties - 3. Bevoegdheden van de gewesten - a. Gewestelijke belastingen - Successie- en registratierechten - (i) Aanslagvoet - Moratoire intresten - (ii) Heffingsgrondslag - (iii) Vrijstellingen - b. Accessoire bevoegdheden - Strafzaken. # Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Fiscale regularisatie - 1. Wijziging wetgeving - Onmiddellijke inwerkingtreding - a. Rechtszekerheid - b. Gewekt vertrouwen - c. Wijzigen van een eerder ingediende regularisatieaangifte - 2. Fiscaal niet verjaarde inkomsten - Inkomsten afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude - Wettighe idsbeginsel - 3. Fiscaal verjaarde kapitalen - Kapitalen in de vorm van levensverzekeringen - 4. Belastingtarief - 5. Regularisatieheffing - Jurisdictioneel beroep - Recht op toegang tot de rechter.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-130n.pdf

Euthanasie voor minderjarigen – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 131/2014
Arrestdatum: 19/9/2014
Rolnummer(s): 5926
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep)
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid. # Gezondheidsrecht - Euthanasie voor minderjarigen.
PDF-document: http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-131n.pdfRECHTERLIJKE ORDE
 
BS 11/09/2014
Griffiers rechtbanken van koophandel
Griffiers arbeidsrechtbanken
Secretarissen arbeidsauditoriaat

BS 12/09/2014
Vacante betrekkingen referendaris bij het Hof van Cassatie

BS 15/09/2014
Benoeming rechter rechtbank van koophandel Antwerpen
Benoemingen rechters in handelszaken in de Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel
Vredegerecht van het eerste kanton Oostende
Hof van Cassatie - Vergelijkend examen voor de werving van referendarissen
Rechtbank van koophandel te Gent, afd. Brugge

BS 19/09/2014
Griffiers/parketjuristen/secretarissen - benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen

BS 22/09/2014
Gerechtelijke stagiairs
Rechtbank van koophandel te Gent, afd. Brugge - Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven

BS 24/09/2014
Hof van beroep te Gent
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen